Het Heilig Hart van Jezus

Wat is het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus?

Wat is het Hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus?

Dit is een feest op de derde vrijdag na Pinksteren ter ere van het Heilig Hart. In 1675 zei Jezus tegen de H. Margaretha Maria dat Hij wilde dat het feest van het Heilig Hart zou worden gevierd op de vrijdag na het octaaf van Corpus Christi. In 1856 werd het feest van het Heilig Hart een universeel feest.

Johannes Paulus II, een groot vereerder van het Heilig Hart, zei: “Dit feest herinnert ons aan het mysterie van de liefde van God voor de mensen van alle tijden.”

Wat is het Heilig Hart van Jezus?

Het Hart is het symbool van de menselijke liefde. Deze katholieke devotie eert het Heilig Hart van Onze Heer, waardoor Gods eeuwige liefde voor iedereen aan ons werd geopenbaard. “God is Liefde” (1 Johannes 4:8), en door de menselijke uitdrukking van die Liefde te eren, vooral aan het Kruis, eren wij de Goddelijke Bron ervan.

Waarom is het Heilig Hart belangrijk?

Johannes Paulus II zei: “Het Heilig Hart heeft ons alles gegeven – verlossing, redding, heiliging.”

Het Heilig Hart is het eigenlijke hart van Christus en geeft ook Zijn liefde voor de mensheid aan.

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: “Het gebed van de Kerk vereert en eert het Hart van Jezus, zoals het ook zijn allerheiligste naam aanroept. Het aanbidt het vleesgeworden Woord en zijn Hart, dat Hij uit liefde voor de mensen heeft laten doorboren door onze zonden.” (CKK 2669)

“Als ik de schittering van uw gelaat niet kan zien of uw zoete stem niet kan horen,

o mijn God, kan ik leven van uw genade, kan ik rusten op uw Heilig Hart!” – St. Thérèse van Lisieux

Wat is de geschiedenis van de Heilig Hart devotie?

De basis voor de Heilig Hart devotie begon in het vroege Christendom. De Heilige Schrift, met name het Nieuwe Testament, vermeldt vele malen de liefde van God, en ook de kerkvaders spreken over Gods liefde.

In de elfde eeuw mediteerden christenen vaak over de Vijf Wonden van Jezus, en de specifieke devotie tot het Heilig Hart kwam voort uit deze meditatie. De heilige Gertrude de Grote, die privé-openbaringen had over het Heilig Hart, hielp het inzicht in Jezus’ Heilig Hart aan het eind van de 13e eeuw te bevorderen.

Enkele eeuwen later, in 1670, vierde de H. Johannes Eudes het eerste feest van het Heilig Hart. In 1673 ontving de H. Margaretha Maria Alacoque, een Franse Visitatiezuster, haar eigen openbaringen, waarin Jezus Zijn liefde voor alle mensen uiteenzette en zelfs toestond dat de H. Margaretha haar hoofd op Zijn Hart legde, zoals Hij ook aan de H. Gertrude had toegestaan.

Hij vroeg de katholieken de heilige communie te ontvangen op de eerste vrijdag van de maand en Hem te aanbidden in de heilige eucharistie.

In 1675 zei Jezus tegen de H. Margaretha dat Hij een jaarlijks feest wilde ter ere van zijn Heilig Hart. In 1856 bepaalde de zalige paus Pius IX dat het feest van het Heilig Hart universeel gevierd zou worden op de vrijdag na het octaaf van Corpus Christi, elk jaar.

“In het Heilig Hart is elke schat van wijsheid en kennis verborgen. In dat Goddelijk Hart klopt Gods oneindige liefde voor iedereen, voor ieder van ons afzonderlijk.” – H.Paus Johannes Paulus II

Waarom staat Jezus’ hart in brand?

Jezus zei tot de H. Margaretha-Maria: “Mijn Heilig Hart is zo intens in zijn liefde voor de mensen, en voor u in het bijzonder, dat het niet in staat is de vlammen van zijn vurige liefde in zich te bevatten, zodat zij met alle middelen moeten worden overgebracht.”

De heilige Gertrude de Grote zei: “O Heilig Hart van Jezus, bron van eeuwig leven, uw hart is een gloeiende oven van liefde. U bent mijn toevluchtsoord en mijn heiligdom. O mijn aanbiddelijke en liefdevolle Heiland, verteer mijn hart met het brandende vuur waarmee het Uwe in vuur en vlam staat. Stort op mijn ziel de genaden die voortvloeien uit Uw liefde. Laat mijn hart verenigd zijn met het Uwe. Laat mijn wil in alle dingen gelijkvormig zijn aan de Uwe. Moge Uw wil de regel zijn van al mijn verlangens en handelingen. Amen.”

Waarom Wijst Jezus naar Zijn hart?

In de beelden van het Heilig Hart wijst Jezus meestal naar Zijn Hart. Dit is om Zijn eeuwige liefde voor ieder van ons aan te geven.

Wat is de eerste vrijdag devotie?

Jezus zelf is met de Eerste Vrijdag devotie begonnen. Als laatste van de twaalf Heilig Hart-beloften zei Hij: “Ik beloof u in de buitensporige barmhartigheid van mijn Hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die op de eerste vrijdagen van negen opeenvolgende maanden de H. Communie ontvangen, de genade van de laatste volharding zal schenken; zij zullen niet sterven in mijn ongenade, noch zonder hun sacramenten te ontvangen. Mijn goddelijk Hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste ogenblik”.

Video’s over het Heilig Hart (Engels en Nederlands)

Hoe wijd ik mezelf aan het Heilig Hart van Jezus?

De H. Margaretha Maria Alacoque gaf ons deze Acte van toewijding aan het Heilig Hart van Jezus:

“O Heilig Hart van Jezus, aan U wijd en offer ik mijn persoon en mijn leven, mijn daden, beproevingen en lijden, opdat mijn hele wezen voortaan alleen zal worden gebruikt om U lief te hebben, te eren en te verheerlijken. Dit is mijn onherroepelijke wil, U geheel toe te behoren en alles te doen voor Uw liefde, waarbij ik van ganser harte afstand doe van alles wat U onwelgevallig kan zijn.

Ik neem U, o Heilig Hart, tot het enige voorwerp van mijn liefde, de bescherming van mijn leven, het onderpand van mijn heil, de remedie van mijn zwakheid en wisselvalligheid, de genoegdoening voor alle gebreken van mijn leven en mijn veilige toevlucht in het uur van mijn dood. Wees Gij, o Barmhartig Hart, mijn rechtvaardiging voor God uw Vader, en behoed mij voor zijn toorn die ik zo rechtvaardig verdiend heb. Ik vrees alles door mijn eigen zwakheid en kwaadwilligheid, maar door mijn volledig vertrouwen op U te stellen, o Hart van Liefde, hoop ik alles door Uw oneindige Goedheid. Vernietig in mij alles wat U kan ontstemmen of weerstaan. Prent Uw zuivere liefde zo diep in mijn hart, dat ik U nooit zal vergeten of van U gescheiden zal zijn.

Ik smeek U, door Uw oneindige Goedheid, geef dat mijn naam gegraveerd wordt in Uw Hart, want daarin leg ik al mijn geluk en al mijn glorie, om te leven en te sterven als een van Uw toegewijde dienaren. Amen.”

“We moeten nooit ontmoedigd raken of ons zorgen maken… maar altijd onze toevlucht nemen tot het aanbiddelijke Hart van Jezus.” – St. Margaret Mary Alacoque

Wat is de troonsbestijging voor het Heilig Hart?

Pater Mateo Crawley-Boevey, een Chileense priester uit de 20e eeuw die zijn leven lang heeft geijverd voor de verheerlijking van het Heilig Hart, zei: “De verheerlijking is de officiële en sociale erkenning van de heerschappij van het Heilig Hart van Jezus over het christelijk gezin, een erkenning die wordt bevestigd, naar buiten toe tot uitdrukking gebracht en blijvend gemaakt door de plechtige plaatsing van de beeltenis van het goddelijk Hart op een opvallende plaats in het huis en door de Acte van Wijding.”

Wie is de patroonheilige van de vereerders van het Heilig Hart?

De H. Margaretha Maria Alacoque is de patroonheilige van hen die toegewijd zijn aan het Heilig Hart van Jezus. Lees hier over haar leven.

Wat is de relatie met het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria?

De harten van Maria en Jezus zijn innig met elkaar verstrengeld. De Heilige Maagd gaf haar toestemming voor het goddelijke verlossingsplan (Lc. 1,38), en Onze Heer wenste en volbracht het. Deze twee Harten kunnen dus nooit gescheiden worden. De Dienares van God Lúcia dos Santos, een van de zieners van Fatima, verwoordde het zo: “[Terwijl Jezus in Maria’s schoot was], klopte het Hart van Christus in harmonie met het Hart van Maria.”

De feestdag van het Onbevlekt Hart van Maria is altijd de dag na de plechtigheid van het Allerheiligst Hart van Jezus.


Wilt u terug naar de dossier pagina over het Heilig Hart, van EWTN Lage Landen? Klik dan
hier.