ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

Waarom vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis?

Op 8 december vieren wij het Plechtige feest van de Onbevlekte Ontvangenis, een heilige dag van verplichting..

In 1854 verklaarde Paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis:

“De Allerheiligste Maagd Maria is, op het allereerste moment van haar ontvangenis, door een unieke genadegave en een voorrecht van de Almachtige God en met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, gevrijwaard gebleven van alle smet van erfzonde.”

(Ineffabilis Deus, Apostolische Constitutie Paus Pius IX over de Onbevlekte Ontvangenis)

Waarom vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis? (2)

Zo leert de Kerk dat de Heilige Moeder werd verlost door haar Zoon, net als wij, maar door een Goddelijke anticipatie van de verdiensten van het vleesgeworden Woord. Evenals Eva vóór haar, was zij niet onderworpen aan de zondeval en dus aan de vorst van deze wereld. Maar in tegenstelling tot Eva zou zij nooit afstand doen van de vrijheid die Gods genade haar verschafte.

Wat is het verschil tussen de Onbevlekte Ontvangenis en de Maagdelijke Geboorte?

De Onbevlekte Ontvangenis betekent dat Onze Lieve Vrouw vanaf het moment van haar ontvangenis gevrijwaard is gebleven van de straf van de erfzonde. De Maagdelijke Geboorte betekent dat Jezus verwekt en geboren is, niet door een mens, maar door de Heilige Geest.

Waarom vieren wij de Onbevlekte Ontvangenis? (3)

De Kerk leert ons dat Maria onbevlekt is ontvangen. De Catechismus van de Katholieke Kerk schrijft:

“Om de moeder van de Verlosser te worden, werd Maria “door God verrijkt met gaven die passen bij zo’n rol.” De engel Gabriël begroet haar op het moment van de aankondiging als “vol van genade”. In feite was het noodzakelijk dat Maria geheel gedragen werd door Gods genade, opdat zij in staat zou zijn de vrije instemming van haar geloof te geven aan de aankondiging van haar roeping.

Door de eeuwen heen is de Kerk zich er steeds meer van bewust geworden dat Maria, “vol van genade” door God, verlost was vanaf het moment van haar ontvangenis. Dat is wat het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis belijdt, zoals paus Pius IX in 1854 verkondigde: “De allerheiligste Maagd Maria was, vanaf het eerste moment van haar ontvangenis, door een bijzondere genade en voorrecht van de almachtige God en krachtens de verdiensten van Jezus Christus, Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard gebleven van alle smet van erfzonde.” (CKK 490-491)”

“Het is niet te geloven dat Hij, de Zoon van God, geboren zou worden uit een Maagd en haar vlees zou aannemen, als zij ook maar in de geringste mate besmet zou zijn met de erfzonde.” – St. Bernardinus van Siena

Wie is de Onbevlekte Ontvangenis en waarom?

Maria, de Moeder van God, is de Onbevlekte Ontvangenis. Dat komt omdat zij door God is uitverkoren en de genade heeft gekregen van de erfzonde gevrijwaard te blijven.

Paus Johannes Paulus II zei:

“De mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart” (1 Sm 16,7). En Maria’s hart was volledig ingesteld op de vervulling van de goddelijke wil. Daarom is de Heilige Maagd het toonbeeld van christelijke verwachting en hoop… In haar hart is geen zweem van egoïsme te vinden: zij verlangt niets voor zichzelf behalve Gods glorie en het heil van de mensen. Voor haar is het voorrecht gevrijwaard te zijn van de erfzonde geen reden om zich op te hemelen, maar een reden om zich volledig in te zetten voor de verlossingsopdracht van haar Zoon”

Waarom koos God Maria?

De Catechismus van de Katholieke Kerk (paragrafen 492-493) leert,

“De “schittering van een volstrekt unieke heiligheid” waardoor Maria “vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis verrijkt” is, komt geheel van Christus: zij is “op verhevener wijze verlost door de verdiensten van haar Zoon”. De Vader heeft Maria meer dan enig ander geschapen persoon gezegend “in Christus met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten” en heeft haar uitgekozen “in Christus vóór de grondlegging der wereld, om heilig en onberispelijk te zijn voor Hem in liefde”.

De vaders van de oosterse traditie noemen de Moeder Gods “de allerheiligste” (Panagia), en vieren haar als “vrij van elke smet van zonde, als door de Heilige Geest gevormd en als een nieuw schepsel”. Door de genade van God bleef Maria haar hele leven vrij van elke persoonlijke zonde.

“Maria was onbevlekt, en verre van alle vlek van zonde.”

H. Erem de Syriër

VIDEOS ON THE IMMACULATE CONCEPTION

Staat de onbevlekte ontvangenis in de Bijbel?

Hoewel de Onbevlekte Ontvangenis niet in letterlijke zin in de Heilige Schrift voorkomt, is de Kerk tot deze leer gekomen door de implicaties te trekken uit vele teksten die over haar en haar rol in de verlossing spreken.

In Genesis 3:15, onmiddellijk na de zonde van Adam, openbaarde God zijn heilsplan dat moest worden verwezenlijkt door de trouw van een man en een vrouw, zoals onze zondeval het gevolg was van de ontrouw van een man en een vrouw.

“Ik zal vijandschap zetten tussen u (Satan) en de vrouw, en tussen uw nageslacht en het hare; hij zal u naar het hoofd slaan, terwijl gij hem naar de hiel slaat.”

Het nageslacht van Satan is zonde; daarom zullen de vrouw en haar nageslacht zonder zonde zijn, volledig tegengesteld aan Satan en zijn nageslacht. Aldus zien wij in de allereerste aankondiging van Gods heilsplan dat Hij Maria vrij van zonde wil houden, zodat Jezus een zuivere menselijke natuur zou aannemen.

Ook het Nieuwe Testament toont de waarheid van deze rol aan. In het evangelie van Johannes vermeldt de apostel twee belangrijke gelegenheden waarop de Heer Zijn moeder “Vrouw” noemt en haar verbindt met de Vrouw van Genesis 3:15. Eerst aan het begin van Zijn bediening (Johannes 2:4), en dan nog eens aan de voltooiing ervan aan het kruis (Johannes 19:26) – het moment van Satans klaarblijkelijke triomf. Evenzo spreekt Hij in Openbaring 12 over de “Zonnevrouw” die het Kind doet geboren worden dat voorbestemd is om over de wereld te heersen.

Een verdere bevestiging vinden we in Lucas 1:28, waar de engel Maria aanspreekt als “vol van genade” (“volmaakt in genade”). En nogmaals, in 1:41-44, wanneer Elizabeth haar nicht Maria begroet,

“Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! En waarom is mij dit geschonken, dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Want zie, toen de stem van uw groet mijn oren bereikte, maakte het kind in mijn schoot een sprong van vreugde.”

De Kerk herkende dus al heel vroeg de parallellen tussen de zondeval en de verlossing, en begon naar Maria te verwijzen als de nieuwe Eva, en door de eeuwen heen alle implicaties van deze rol van genade uit te tekenen – waarvan de werkelijkheid begon met haar vrijwaring van de zonde van Adam, door de onbevlekte ontvangenis.

Waar komt het Weesgegroet vandaan?

Het grootste deel van het Weesgegroet gebed komt uit het Evangelie van Lucas. Lucas 1:28 zegt,

“Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u!”

en Lucas 1:42 zegt,

“Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot!”

Paus Johannes Paulus II legde het zo uit,

“Wees gegroet, vol van genade. Wat betekenen deze woorden? De evangelist Lucas schrijft dat Maria (Mirjam), bij deze woorden van de engel, “zeer verontrust was… en in haar gedachten overwoog wat voor begroeting dit zou kunnen zijn” (Lc 1,29). Deze woorden drukken een bijzondere uitverkiezing uit. Genade betekent een bijzondere volheid van de schepping waardoor het wezen, dat op God gelijkt, deel krijgt aan Gods eigen innerlijk leven. Genade betekent liefde en gave van God zelf, de volkomen vrije gave (“om niet gegeven”) waarin God de mens zijn Mysterie toevertrouwt en hem tegelijkertijd het vermogen geeft om van het Mysterie te kunnen getuigen, om er zijn mens-zijn, zijn leven, zijn gedachten, zijn wil en zijn hart mee te vullen”.

Hoe heten de belangrijkste katholieke feestdagen?

Een Hoogfeest is de hoogste feestdag in de Kerk. Van de hoogfeesten zijn er verschillende die als ‘Heilige dag van de verplichting’ zijn aangewezen, wat betekent dat gelovigen verplicht zijn de mis bij te wonen.

Waarom hebben we ‘Heilige dagen van verplichting’?

These are the most significant liturgical celebrations of the year, commemorating the greatest events and mysteries in salvation history. On these days the Church asks Catholics to give thanks to God by participating in the Holy Eucharist, since the Mass is the highest act of worship and thanksgiving we can render to God.

Dit zijn de belangrijkste liturgische vieringen van het jaar, die de grootste gebeurtenissen en mysteries uit de heilsgeschiedenis herdenken. Op deze dagen vraagt de Kerk aan de katholieken om God te danken door deel te nemen aan de Heilige Eucharistie, omdat de Mis de hoogste daad van aanbidding en dankzegging is die wij aan God kunnen geven.

Er zijn 10 universele Heilige Dagen van Verplichting van de Kerk. Bisschoppenconferenties kunnen verzoeken om een uitzondering voor hun land. De Amerikaanse norm staat tussen haakjes.

  • Heilige Maria Moeder van God, 1 januari
  • Driekoningen, 6 januari (zondag na 1 januari)
  • Sint Jozef, 19 maart (niet verplicht in de Verenigde Staten)
  • Hemelvaart, donderdag 40 dagen na Pasen (zondag in de meeste bisdommen in de VS)
  • Corpus Christi, donderdag na Drievuldigheidszondag (zondag na Drievuldigheidszondag)
  • Apostelen, heiligen Petrus en Paulus, 29 juni (niet in acht genomen)
  • Maria-Hemelvaart, 15 augustus
  • Allerheiligen, 1 november
  • Onbevlekte Ontvangenis, 8 december (en als patrones van de Verenigde Staten)