Abortuswetgeving in Amerika (Bron: NCRegister) – De uitgelekte Dobbs beslissing: wat houdt het in?

HomeInternationaal Katholiek NieuwsAbortuswetgeving in Amerika (Bron: NCRegister) - De uitgelekte Dobbs beslissing: wat houdt...

RONDE TAFEL: Het Register spreekt met Charles Camosy, Alexandra DeSanctis en Jenny Kraska over hun gedachten m.b.t. de implicaties van het uitgelekte ontwerp van het Hooggerechtshof dat Roe v. Wade zou vernietigen.

Jonathan Liedl; Interviews; 5 mei 2022

Het uitgelekte ontwerp van het meerderheidsstandpunt van het Hooggerechtshof in de zaak Dobbs tegen Jackson Women’s Health Organization, geschreven door rechter Samuel Alito, roept op tot het vernietigen van zowel Roe tegen Wade als Planned Parenthood tegen Casey, eerdere uitspraken van het Hooggerechtshof die een nationaal recht op abortus instelden en vervolgens handhaafden. Als het uitgelekte standpunt in overeenstemming is met de uitspraak die de meerderheid van het Hooggerechtshof uiteindelijk zal doen, zal dit duidelijke en ingrijpende gevolgen hebben voor de wettelijke status van abortus vanaf dat moment.

Maar het besluit – en de manier waarop het openbaar werd – zal ook bredere gevolgen hebben, variërend van de integriteit van het ooit onberispelijke, maar nu zeer gepolitiseerde Hooggerechtshof tot de cruciale volgende stappen van de pro-life beweging.

Om deze verschillende factoren te kunnen doorlichten, sprak het Register met drie katholieken die een verschillende rol spelen in de pro-life beweging en het bredere nastreven van het algemeen welzijn.

Charles Camosy doceert ethiek aan de Creighton University School of Medicine en is docent moraaltheologie aan het St. Joseph Seminary in Yonkers, New York.

Alexandra DeSanctis is schrijfster voor National Review, gastdocente aan het Ethics and Public Policy Center, en co-auteur van het binnenkort te verschijnen boek Tearing Us Apart: How Abortion Harms Everything and Solves Nothing.

En Jenny Kraska, juriste van opleiding, is uitvoerend directeur van de Katholieke Conferentie van Maryland en heeft als adviseur gediend voor verschillende comités van de Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen.

Wat is volgens u het belangrijkste aspect van de juridische redenering die Alito in het uitgelekte meerderheidsstandpunt heeft verwoord?

CAMOSY: Nou, er is hier natuurlijk al veel over gezegd. Maar misschien is een heel belangrijk deel van de uitspraak dat niet zo veel besproken wordt, hetgeen er niet gezegd is. Een zeer belangrijk deel van de pro-life beweging – en dan met name de katholieke pro-life beweging – wilde dat het Hof zou vinden dat prenatale kinderen personen zijn volgens de Amerikaanse grondwet. Hoewel het Hof erkende dat dit een mogelijkheid was, besloot het uiteindelijk dat dit buiten zijn bevoegdheid lag. Als het uitgelekte standpunt in feite het werkelijke standpunt is, dan is het, hoewel het een zeer goede zaak is voor pro-lifers, zeker niet de best mogelijke uitkomst.

DESANCTIS: Het standpunt is een meesterlijke en grondige verwerping van de slordige juridische redenering en de gebrekkige geschiedenis die zowel bij Roe als bij Casey het geval waren. Dit aspect van het standpunt is essentieel, omdat het ruimdenkende lezers zal helpen begrijpen, waarom het Hof zijn vroegere jurisprudentie ongedaan moet maken om de ‘rule of law’ (rechtsregels) te herstellen. Het is ook bijzonder belangrijk dat Alito uitlegt waarom stare decisis niet vereist dat Roe en Casey in stand worden gehouden. Zoals hij het zegt, stare decisis “dwingt niet tot het oneindig vasthouden aan Roe’s misbruik van rechterlijke autoriteit.”

KRASKA: Het belangrijkste is de complete en volledige afwijzing van Roe en Casey en hun gebrekkige juridische redenering. Rechter Alito merkte op, dat “Roe ook flagrant verkeerd en zeer schadelijk was. … De grondwettelijke analyse van Roe lag ver buiten de grenzen van elke redelijke interpretatie van de diverse grondwettelijke bepalingen waarnaar hij vaag verwees.” Vervolgens besluit hij zijn ontwerpadvies met de opmerking dat “Abortus een diepgaande morele kwestie is. De grondwet verbiedt de burgers van elke staat niet om abortus te reguleren of te verbieden. Roe en Casey hebben ons die bevoegdheid toegekend. Wij herroepen die beslissingen en geven die bevoegdheid terug aan de mensen en hun verkozen vertegenwoordigers.”

Een lek als dit is ongekend in de recente geschiedenis van het Hooggerechtshof. Wat denkt u dat de motivatie erachter is? Wat zijn de mogelijke implicaties ervan, zowel onmiddellijk met betrekking tot de Dobbs-beslissing als ook in termen van de integriteit van het Hof in de toekomst?

CAMOSY: Dit is een zeer interessante vraag om over na te denken. Mijn eerste ingeving was dat het een griffier van een van de rechters was die het niet eens was met het standpunt. En die mening ben ik nog steeds toegedaan. Maar ik geef toe dat ik uitgedaagd wordt door de mogelijkheid dat iemand die het eens is met de opinie het heeft laten uitlekken in een echte zet van 3-D schaken.

Denk er eens over na: Als het doel is om een rechter weg te bewegen van het Alito standpunt, dan is het laten uitlekken zo ongeveer het ergste wat je kunt doen, toch? Je zorgt er in feite voor dat ze naar het land willen uitstralen dat ze door dit soort dingen niet te beïnvloeden zijn. Dat doet me op zijn minst afvragen of het is uitgelekt door een voorstander van het standpunt die niet wilde dat bepaalde rechters onder druk van opperrechter John Roberts het zouden laten varen. Wat betreft het behoud van de integriteit van het Hof, schreef ik deze week in mijn column in de RNS over de stappen die we moeten nemen om het verhitte debat in deze kwestie te laten afkoelen.

DESANCTIS: Het lijkt mij het meest waarschijnlijk, dat het lek kwam van iemand die wil dat Roe en Casey in stand blijven en die, uit angst dat het Hof al zeker had besloten ze te herroepen, van tevoren onenigheid hoopte te zaaien en misschien die uiteindelijke uitspraak te dwarsbomen of de legitimiteit ervan te ondermijnen. Het lek maakt het voor het Hof moeilijker om een andere uitspraak te doen dan Alito heeft gedaan, omdat dit de schijn zou kunnen wekken dat de rechters de uitkomst hebben gewijzigd in reactie op het lek. Dit is natuurlijk een ongelukkige gang van zaken voor het Hof en zijn integriteit, maar ik vrees dat het onmogelijk zal zijn om de geest terug in de fles te stoppen.

KRASKA: De motivatie was waarschijnlijk een poging om de integriteit van de interne werking van het Hof te ondermijnen. Een mogelijke implicatie met betrekking tot de Dobbs-beslissing is dat dit lek ertoe zal leiden dat er publieke druk wordt uitgeoefend op de rechters die de meerderheid hebben om hun beslissing(en) te wijzigen. Wat de integriteit van het Hof in de toekomst betreft, zal er waarschijnlijk een groot wantrouwen bestaan tussen de rechters en het personeel: Dit was een schadelijke vertrouwensbreuk die blijvende gevolgen zal hebben.

Het lek heeft geleid tot een vlaag van misleidende berichtgeving en verdraaiende gespreksonderwerpen van voorstanders van gelegaliseerde abortus. Wat is één voorbeeld hiervan dat u is bijgebleven, en hoe zou u daarop reageren?

CAMOSY: Ze is absoluut niet de enige met deze mening, maar CNN’s Kassie Hunt zei, dat “te niet doen van Roe v. Wade zal de Amerikanen met de minste middelen treffen, niet de rijken of mensen met goede connecties.” Dit mist op zijn minst een belangrijke context, gezien het feit dat Gallup en anderen consequent als uitkomst krijgen, dat het de economisch kwetsbaren zijn die het meest anti-abortus zijn en de economisch bevoorrechten het meest voor abortusrechten zijn. Het is nogal wat voor onze meest bevoorrechte klassen om de armen te gebruiken als argument ten gunste van hun eigen opvattingen over abortus – opvattingen die de armen, over het algemeen, niet delen.

DESANCTIS: Voorstanders van legale abortus beweren dat het Hof zichzelf zal delegitimeren als het Roe en Casey terugdraait, wijzend op recente peilingen die aangeven dat een meerderheid van de Amerikanen Roe steunt. In feite, hoewel de meeste Amerikanen zeggen dat ze Roe willen handhaven, zouden de meeste Amerikanen ook liever zien dat abortus beperkt blijft tot het eerste trimester, als ze het al zouden toestaan.

Met andere woorden, de meeste Amerikanen willen veel meer pro-life wetten in werking dan is toegestaan onder de huidige jurisprudentie van het Hof – ze weten gewoon niet dat deze zaken een dergelijke status quo verhinderen. Ondertussen is het niet de rol van het Hooggerechtshof om tegemoet te komen aan de publieke opinie; het is de taak van de rechters om de Grondwet getrouw te interpreteren en toe te passen.

KRASKA: Eén voorbeeld is dat dit standpunt andere rechten op een of andere manier in twijfel trekt. Dit sentiment wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in een tweet van ene Mr. Robert J. DeNault (die zichzelf identificeert als een afgestudeerde van Duke Law en gelegenheids journalist): “Dit gedeelte van Alito’s standpunt die het recht op abortus veroordeelt (over  rechten met eerlijke rechtsgang onder het 14e Amendement) zou ook van toepassing zijn op het recht op voorbehoedsmiddelen, interraciale huwelijken, seksuele vrijheid, huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Allemaal in gevaar als vier rechters zich bij Alito aansluiten. Verbazingwekkend.”

Ik zou willen reageren door mensen aan te moedigen het [uitgelekte concept] standpunt in zijn geheel te lezen. Rechter Alito is duidelijk “… om ervoor te zorgen dat onze beslissing niet verkeerd wordt begrepen of gekarakteriseerd, benadrukken wij dat onze beslissing betrekking heeft op het grondwettelijke recht op abortus en geen enkel ander recht. Niets in dit standpunt moet worden opgevat als het in twijfel trekken van precedenten die niet over abortus gaan”.

 Als Roe inderdaad wordt vernietigd, en de kwestie van gelegaliseerde abortus wordt teruggegeven aan de staten, wat is dan één ding dat u pro-life mensen zou aanmoedigen om in de toekomst prioriteit te geven?

CAMOSY: De economisch kwetsbaren worden van “twee kanten” geraakt: door conservatieven die vaak niets geven om hun beweringen over economische rechtvaardigheid of deze verwerpen en door progressieven die vaak niets geven om hun beweringen over prenatale rechtvaardigheid of deze verwerpen. De pro-life beweging moet daarom haar inspanningen verdubbelen om zich te verzetten tegen onze giftige politieke tweedeling en een unieke politieke kracht zijn die zich ten dienste stelt van economisch kwetsbare bevolkingsgroepen die heel vaak structureel gedwongen worden tot abortussen die ze niet willen.

DESANCTIS: Het zal voor pro-lifers van essentieel belang zijn om een “en-en” benadering te volgen bij het creëren van een pro-life Amerika in een post-Roe tijdperk, waarmee ik bedoel dat we uitgebreide pro-life inspanningen zullen moeten leveren op zowel wettelijk als cultureel niveau. We moeten ongeboren kinderen bij wet beschermen en moeders en gezinnen steunen om hen te helpen voor het leven te kiezen. Een van de belangrijkste aspecten van de culturele strijd voor pro-lifers zal zijn om te leren het pro-leven beleid op een aansprekende manier te bepleiten en de mensen om ons heen te helpen begrijpen dat abortus, verre van een oplossing te zijn, zeer schadelijk is geweest voor ons allemaal.

KRASKA: Als Roe wordt vernietigd, zal dat het grootste keerpunt zijn voor de pro-life beweging in mijn leven. Het mogelijke sneuvelen van Roe zal het einde betekenen van een tijdperk in ons land en het begin van een nieuw tijdperk dat een aanzienlijke hoeveelheid werk zal vereisen: werk in de wetgevende lichamen van de staten, werk om mensen te onderrichten, en, het belangrijkste, ons voortdurende werk om moeders en kinderen in nood te steunen. Ik zou alle pro-life mensen willen aanmoedigen om manieren te vinden om betrokken te raken op het niveau van de staten om economische, sociale, raciale, werkgelegenheids- en emotionele barrières te helpen afbreken die vrouwen ertoe brengen te denken dat abortus de enige optie is.

Jonathan Liedl

Jonathan Liedl is senior redacteur voor het Register. Zijn achtergrond omvat werk voor katholieke staatsconferenties, drie jaar seminarieopleiding en bijles geven aan een christelijk studiecentrum aan een universiteit. Liedl heeft een B.A. in politieke wetenschappen en Arabische studies (Univ. of Notre Dame), een M.A. in katholieke studies (Univ. of St. Thomas), en is momenteel bezig met de afronding van een M.A. in theologie aan het Saint Paul Seminary. Hij woont in Minnesota’s Twin Cities. Volg hem op Twitter op @JLLiedl.

Bron: The Dobbs Decision Leaked: What Does It Mean?| National Catholic Register (ncregister.com)


AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel