Brief van Mgr.Joseph E. Strickland aan zijn bisdom en de wereld over de opkomende synode in oktober @Bishopoftyler

HomeCatechismusBrief van Mgr.Joseph E. Strickland aan zijn bisdom en de wereld over...

22 augustus 2023, 

Office of the bishop

Mijn dierbare zonen en dochters in Christus: Moge de liefde en genade van Onze Heer Jezus Christus altijd met jullie zijn!

In deze tijd van grote chaos in de Kerk en in de wereld moet ik tot jullie spreken vanuit een vaderhart om jullie te waarschuwen voor het kwaad dat ons bedreigt, en om jullie te verzekeren van de vreugde en hoop die we altijd hebben in onze Heer Jezus Christus. De kwaadaardige en valse boodschap die de Kerk, de Bruid van Christus, is binnengedrongen, is dat Jezus slechts één onder velen is en dat het niet nodig is dat Zijn boodschap met de hele mensheid wordt gedeeld. Dit idee moet bij elke gelegenheid worden gemeden en weerlegd. We moeten het vreugdevolle goede nieuws delen dat Jezus onze enige Heer is en dat Hij verlangt dat de hele mensheid voor altijd het eeuwige leven in Hem mag omarmen.

Als we eenmaal begrijpen dat Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, de volheid van de openbaring is en de vervulling van het heilsplan van de Vader voor de hele mensheid voor alle tijden, en we dit met heel ons hart omarmen, dan kunnen we ingaan op de andere dwalingen die onze Kerk en onze wereld teisteren en die teweeg zijn gebracht door een verlaten van de Waarheid.

In de brief van Paulus aan de Galaten schrijft hij: ” Ik sta verbaasd dat gij zo spoedig afvalt van Hem die u riep tot de genade, naar een ander evangelie; maar er is geen ander, er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen perverteren. Maar al zouden wijzelf of een engel uit de hemel een ander evangelie verkondigen dan wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt! Wat ik vroeger heb gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” (Gal 1:6-9)

Als jullie geestelijk vader acht ik het belangrijk om de volgende fundamentele waarheden te herhalen die sinds onheuglijke tijden door de Kerk zijn begrepen, en om te benadrukken dat de Kerk er niet is om geloofskwesties opnieuw te definiëren, maar om het bewaarde geloofsgoed veilig te stellen zoals het aan ons is overgeleverd door Onze Heer zelf via de apostelen en de heiligen en martelaren. Nogmaals, teruggrijpend op de waarschuwing van Paulus aan de Galaten, alle pogingen om de ware evangelieboodschap te verdraaien moeten categorisch worden afgewezen als schadelijk voor de Bruid van Christus en haar individuele leden.

  1. Christus heeft één Kerk opgericht – de katholieke Kerk – en daarom biedt alleen de katholieke Kerk de volheid van de waarheid van Christus en de authentieke weg naar Zijn verlossing voor ons allen.
  2. De H.Eucharistie en alle sacramenten zijn goddelijk ingesteld, niet door de mens ontwikkeld. De Eucharistie is werkelijk Christus’ Lichaam en Bloed, Ziel en Goddelijkheid, en Hem onwaardig in de Communie ontvangen (d.w.z. in een staat van ernstige zonde, zonder boetvaardigheid) is een verwoestende heiligschennis voor het individu en voor de Kerk.(1 Kor 11:27-29) 
  3. Het sacrament van het H.huwelijk is door God ingesteld. Door de natuurwet heeft God het huwelijk ingesteld als tussen één man en één vrouw die elkaar trouw blijven voor het leven en openstaan voor kinderen. De mensheid heeft niet het recht of het werkelijke vermogen om het huwelijk te herdefiniëren.
  4. Ieder mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, mannelijk of vrouwelijk, en alle mensen moeten worden geholpen om hun ware identiteit als kinderen van God te ontdekken, en niet worden gesteund in een ongeordende poging om hun onmiskenbare biologische en door God gegeven identiteit te verwerpen.
  5. Seksuele activiteit buiten het huwelijk is altijd in ernstige mate zondig en kan door geen enkele autoriteit binnen de kerk worden vergoelijkt, gezegend of toelaatbaar geacht.
  6. Het geloof dat alle mannen en vrouwen gered zullen worden, ongeacht hoe ze hun leven leiden (een concept dat gewoonlijk universalisme wordt genoemd) is onjuist en gevaarlijk, aangezien het in tegenspraak is met wat Jezus ons herhaaldelijk vertelt in het evangelie. Jezus zegt dat we “onszelf moeten verloochenen, ons kruis opnemen en Hem volgen”. (Mat 16:24) Hij heeft ons door Zijn genade de weg gegeven naar overwinning over zonde en dood door berouw en de sacramentele biecht. Het is essentieel dat we de vreugde en hoop, als ook de vrijheid, omarmen die voortkomen uit berouw en het nederig belijden van onze zonden. Door boetedoening en de sacramentele biecht kan elke strijd met verleiding en zonde een kleine overwinning zijn die ons leidt naar het omhelzen van de grote overwinning die Christus voor ons heeft behaald.
  7. Teneinde Jezus Christus te volgen, moeten we er vrijwillig voor kiezen ons kruis op te nemen in plaats van te proberen het kruis en het lijden te vermijden dat Onze Heer aan ieder van ons individueel in ons dagelijks leven aanbiedt. Het mysterie van verlossend lijden – d.w.z. het lijden waarvan Onze Heer toestaat dat we het in deze wereld ervaren, aanvaarden en vervolgens aan Hem teruggeven in verbondenheid met Zijn lijden – maakt ons nederig, zuivert ons en trekt ons dieper de vreugde in van een leven dat in Christus geleefd wordt. Dat wil niet zeggen dat we van het lijden moeten genieten of het moeten opzoeken, maar als we met Christus verenigd zijn, kunnen we, terwijl we ons dagelijks lijden ervaren, de hoop en vreugde vinden die te midden van het lijden bestaan en tot het einde volharden in al ons lijden. (vgl. 2 Tim 4:6-8)

In de komende weken en maanden zullen veel van deze waarheden worden bestudeerd als onderdeel van de Synode over Synodaliteit. We moeten vasthouden aan deze waarheden en op onze hoede zijn voor alle pogingen om een alternatief te presenteren voor het evangelie van Jezus Christus, of om een geloof door te drukken dat spreekt over dialoog en broederschap, terwijl we het vaderschap van God proberen uit te wissen. Als we proberen te vernieuwen wat God ons in Zijn grote barmhartigheid heeft gegeven, begeven we ons op verraderlijk terrein. De zekerste grond onder onze voeten die we kunnen vinden is standvastig vast te houden aan de eeuwigdurende leringen van het geloof.

Helaas kan het zijn dat sommigen degenen die het niet eens zijn met de voorgestelde veranderingen als schismaten zullen bestempelen. Wees er echter gerust op dat niemand die stevig verankerd blijft langs ‘de loodlijn’ (vert.: verticale, loodrechte meetlat of standaard) van ons katholieke geloof, een schismaat is. We moeten ongegeneerd en waarachtig katholiek blijven, ongeacht wat er naar voren wordt gebracht. We moeten ons er ook van bewust zijn dat het niet betekent dat we de Kerk verlaten, als we standvastig zijn tegenover deze voorgestelde veranderingen. Zoals Petrus zei: ” Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.” (Joh 6,68) Daarom betekent standvastig zijn niet dat we erop uit zijn de Kerk te verlaten. In plaats daarvan proberen zij die veranderingen willen voorstellen in wat niet veranderd kan worden, de Kerk van Christus op te eisen, en zij zijn inderdaad de ware schismaten.

Ik dring er bij jullie op aan, mijn zonen en dochters in Christus, dat het nu tijd is om ervoor te zorgen dat je stevig gegrondvest staat in het katholieke geloof van alle eeuwen. We werden allemaal geschapen om de Weg, de Waarheid en het Leven te zoeken, en in deze moderne tijd van verwarring is het ware pad het pad dat verlicht wordt door het licht van Jezus Christus, want de Waarheid heeft een gezicht en het is inderdaad Zijn gezicht. Wees ervan verzekerd dat Hij Zijn Bruid niet in de steek zal laten.

Hoogachtend, uw nederige vader en dienaar,

Mgr.Joseph E.Strickland

Bisschop van Tyler, Texas

 


 

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)


Wilt u meer lezen over het zgn.’Vaderschap van de logos’ ? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post.  

Wilt u meer lezen over de aankomende ‘Synode over synodaliteit‘ die 4 oktober 2023 gaat beginnen? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post.  

 

Keywoorden die niet in de taglijst zijn opgenomen: De eerste apostelen | Heilsboodschap van het evangelie | Heiligen | Kwaad | Martelaren | Schisma | Synode over Synodaliteit | Vaderschap van de logos | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel