EWTN CEO Michael Warsaw: de waarheid communiceren in een post-waarheid wereld @NCRegister

HomeGeloof en LevenEWTN CEO Michael Warsaw: de waarheid communiceren in een post-waarheid wereld @NCRegister

NOOT VAN DE UITGEVER: Het delen van het Goede Nieuws is veel moeilijker geworden in een tijdperk waarin gevoelens belangrijker zijn dan feiten en geseculariseerde culturele elites religie als een bedreiging zien. Maar de Waarheid zal altijd de overhand krijgen.

Michael Warsaw; Noot van de uitgever; 17 maart 2023

In 2016, op het hoogtepunt van het “nepnieuws” fenomeen, kondigde het Oxford English Dictionary zijn “Woord van het Jaar 2016” aan: “post-truth” (vert.: post-waarheid), dat werd gedefinieerd als “betrekking hebbend op of duidend op omstandigheden waarin objectieve feiten minder invloed hebben op het vormen van de publieke opinie dan een beroep op emotie en persoonlijke overtuiging”.

Sociale media zijn een fundamenteel onderdeel van dit fenomeen. Zoals iedereen die veel tijd doorbrengt op Twitter, TikTok, Facebook of Instagram kan beamen, ontaarden vrijwel alle politieke, sociale of morele discussies daar al snel in schelden, ad hominem aanvallen, een beroep op getriggerde of beledigde gevoelens en het verwerpen van iemands argumenten vanwege verschillende soorten “privileges”, “gewelddadig taalgebruik”, “kwetsende taal” of “culturele toe-eigening”.

Uit een recent onderzoek blijkt dat ongeveer een op de vier volwassenen in de Verenigde Staten, al dan niet bewust, onjuist nieuws heeft gedeeld met vrienden en anderen. Dit leert ons dat de consumenten van onbetrouwbaar nieuws geen kleine minderheid vormen. Een groot percentage van de volwassen bevolking is onbewust actief betrokken bij de verspreiding ervan.

Dit is de mediaomgeving die mede de inspiratie vormde voor de recente conferentie “Journalism in a Post-Truth World”, die op 10 en 11 maart werd gehouden in het Museum of the Bible in Washington, D.C. De conferentie, die het resultaat was van een samenwerking tussen EWTN News en de Franciscan University of Steubenville, bracht journalisten en consumenten van nieuws samen om het vak en het terrein van de journalistiek te verkennen in wat we allemaal erkennen als een uitdagend en tumultueus tijdperk. Deze column is gebaseerd op mijn keynote speech, “Communiceren van de waarheid in een post-waarheid wereld”.

Authentieke religieuze informatie is het Goede Nieuws en staat als zodanig altijd lijnrecht tegenover onwaarheid. De heilige Franciscus van Sales, de patroonheilige van de kerk voor schrijvers en journalisten, schoof vroeger pamfletten met leerstellingen, waarin de waarheden van de katholieke dogma’s werden uiteengezet, onder de deuren van de huizen van calvinisten door. Sint Franciscus de Sales gebruikte religieuze informatie om te evangeliseren.

Maar altijd heeft het probleem bestaan van desinformatie, onwaarheden. Dus, wat maakt een post-waarheid tijdperk zo’n overheersend probleem in onze dagen?

De wildgroei aan informatie vanuit talloze digitale bronnen heeft duidelijk moeilijkheden veroorzaakt bij het screenen en trachten te verifiëren van informatie.

Bovendien heeft de convergentie van traditionele nieuwsmedia met online en digitale media en een wereldwijde 24-uurs nieuwscyclus geleid tot druk om sneller nieuws te melden – en vaak zonder beroep op traditionele journalistieke normen en verificaties.

Een andere factor die meespeelt is de veranderende economie van de traditionele nieuwswereld. De scheidingsmuur tussen reclame en redactioneel werk is afgebrokkeld. Nu de traditionele nieuwsmedia zijn overgeschakeld op digitale reclame-inkomsten, staan ze steeds meer onder druk om steeds meer digitale lezers aan te trekken – wat de kans vergroot dat ze niet meer materiaal publiceren, omdat het accuraat of nieuwswaardig is, maar omdat het clicks oplevert.

Als het gaat om nieuws met betrekking tot de kerk en zelfs religie in het algemeen, wordt de kwestie van nepnieuws nog nijpender door het gegeven dat de seculiere media eenvoudigweg weinig kennis hebben over religieuze onderwerpen, met name over de katholieke kerk. En wat nog erger is, ze verwerpen opzettelijk elke notie van objectieve waarheid, en in toenemende mate zelfs elementaire wetenschappelijke feiten, in naam van ideologie en relativisme. Verder delen veel seculiere journalisten eenvoudigweg niet dezelfde waarden en doelstellingen als gelovigen of authentiek katholieke media en katholieke journalisten.

Tegelijkertijd hebben we te maken met een algemeen publiekelijk sceptiscisme ten opzichte van zowel feiten als statistieken. Empirische studies tonen aan wat velen van ons van nature al weten: mensen zijn bevooroordeelde informatiezoekers. Wij geven de voorkeur aan informatie die onze bestaande opvattingen bevestigt. Dit wordt ook wel het “echo-kamer”-effect genoemd, waarbij een echte koerswijziging van het ene standpunt naar het andere op basis van redelijke argumenten en nauwkeurige informatie bijna onmogelijk is.

Dit alles – van de verspreiding van nepnieuws en het echo-kamer effect tot het groeiende scepticisme van mediaconsumenten ten opzichte van feiten en gegevens, gekoppeld aan de toenemende vijandigheid onder culturele elites ten opzichte van religie in het algemeen – vormt een enorme uitdaging voor de prediking van het Evangelie in dit huidige tijdperk. We zien als gevolg daarvan de toenemende secularisatie van onze cultuur.

Dit wordt weerspiegeld in de daling van het aantal misbezoeken en actieve deelname aan het leven van de Kerk. We zien dit in de dramatische opkomst van de “nones” (zij die zich kenbaar maken als behorend tot geen enkele religieuze traditie). We zien dit in de groei van seculier atheïsme en religieuze apathie onder jongeren.

En dit zijn uitdagingen die niet uniek zijn voor Amerika; ze zijn ook een realiteit geworden in vele plaatsen over de hele wereld.

Laat ik heel duidelijk zijn: nepnieuws en het echo-kamer effect zijn slechts symptomen van een diepere trend in de cultuur die nu politiek, media, kunst en wetenschap in een wurggreep houdt – de ontkenning van de objectieve waarheid.

Wijlen de beroemde filosoof Dietrich von Hildebrand zei ooit profetisch:

“Een van de meest onheilspellende kenmerken van het huidige tijdperk is ongetwijfeld de onttroning van de waarheid.”

De waarheid verandert niet, zoals de heilige paus Johannes Paulus II leerde in zijn belangrijke encycliek Veritatis Splendor. “De luister van de waarheid straalt in alle werken van de Schepper,” schreef hij, “en op bijzondere wijze in de mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (Genesis 1,26). De waarheid verlicht de intelligentie van de mens en vormt zijn vrijheid, waardoor hij de Heer leert kennen en liefhebben.”

Maar al te vaak wordt die waarheid tegenwoordig verduisterd, ontkend of gecorrumpeerd in het belang van ideologie en relativisme.

In de media zien we het gebruik van taal om te verdoezelen, te indoctrineren en te intimideren. Kijk eens hoe de seculiere en zelfs sommige progressieve katholieke media abortus en genderideologie bevorderen, terwijl ze iedereen dwingen die bezwaar maakt of zich verzet tegen hun agenda.

Het staat nu buiten kijf dat de seculiere media abortus promoten en hand in hand werken met gekozen ambtenaren en overheidsbureaucraten om de hele agenda van de abortusindustrie te bevorderen. Leugens als “abortus is gezondheidszorg,” of “abortussen zijn veiliger dan zwangerschappen,” en de bewering van Planned Parenthood dat slechts 3% van haar omzet bestaat uit abortussen worden dagelijks herhaald. Na het Dobbs-besluit van het Hooggerechtshof afgelopen juni, dat het beruchte abortusregime van Roe v. Wade ongedaan maakte, zijn er nieuwe leugens gepromoot.

Evenzo wordt Orwelliaanse taal gebruikt in de kwestie van de transgenderbeweging.

De regering Biden heeft het meest radicale en verstrekkende beleid ingevoerd om de genderideologie te bevorderen – onder het mom van zogenoemde “genderbevestigende zorg” – met inbegrip van ongerechtvaardigde verwoestende hormonale en chirurgische ingrepen, zelfs bij minderjarigen.

Het Department of Health and Human Services (vert.: vergelijkbaar met Ministerie van VWS) en de seculiere media worden echter in hun post-waarheid campagne bijgestaan door Big Tech, waarbij abortus en transgenderideologie regelmatig aanleiding geven tot social-media praktijken als shadowbanning, schorsing van accounts, en regelrechte blokkering van accounts.

Ons antwoord op de eb en vloed van censuur en intimidatie in het post-waarheid tijdperk vereist allereerst moed en standvastigheid. We zullen te maken blijven krijgen met intolerantie en censuur omdat we de waarheid spreken, maar het is een zeer waardevolle zaak. 

Ten tweede moeten we onthouden dat wetenschap en de rede aan de kant van de objectieve waarheid staan. Net als bij abortus en de transgenderbeweging zijn biologie, geneeskunde en gezond verstand enkele van onze beste instrumenten om te onderwijzen, te informeren en de ogen te openen van een in toenemende mate verbijsterde en verwarde cultuur.

Ten derde moeten we bondgenootschappen, vriendschappen en samenwerkingsverbanden op alle mogelijke terreinen opbouwen tussen mensen die dezelfde crisis zien in een post-waarheid tijdperk. Onderweg zullen we onwaarschijnlijke bondgenoten vinden; en hoewel we het misschien niet over alles eens zijn, zal het vinden van overeenstemming over belangrijke kwesties als de biologische realiteit, de woke cultuur en de leugens over abortus van onschatbare waarde zijn als uitgangspunt voor actie.

Ten slotte moeten we ons inzetten voor de hervorming en wederopbouw van de media, Big Tech en vooral de journalistiek.

In deze moeilijke tijden, midden in onze post-waarheid maatschappij, mogen we onszelf niet toestaan te wanhopen of ons te laten ontmoedigen. En als katholieken weten we dat het Goede Nieuws zal zegevieren. Zoals de Kerk altijd heeft gedaan in moeilijke tijden, moet ieder van ons doorgaan met het in zijn leven vormgeven en prediken en verspreiden van de waarheid van Jezus Christus tot aan de uiteinden der aarde. Want: “U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u vrijmaken.”

God zegene u!

Michael Warsaw Michael Warsaw is bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer van het EWTN Global Catholic Network, en uitgever van het National Catholic Register.

 

 

 

 

Bron:Communicating the Truth in a Post-Truth World| National Catholic Register (ncregister.com)

Met dank aan www.RKDocumenten.nl voor de vertaling van de encycliek

 


Wilt u meer lezen van ‘Dictatuur van het relativisme’? Klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post. 

Wilt u meer lezen of horen over ‘Katholieke journalistiek’ wereldwijd? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen van ‘Michael Warsaw‘? Klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post. 

Wilt u meer lezen over de encycliek ‘de schittering van de waarheid’, ‘Veritatis Splendor’? Klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan deze post. 


 

Keywoorden: | Abortus | Censuur | Communicatie | Dietrich von Hildebrand | Franciscaanse universiteit van Steubenville | Genderideologie  | Gevoelens | Gezond verstand | Goede nieuws | H.Franciscus van Sales | H.Paus Johannes Paulus II  | Ideologie | Katholieke Journalistiek | Michael Warsaw | NCRegister | Nepnieuws | Objectieve waarheid | Planned Parenthood | Post-Waarheid wereld | Relativisme | RKDocumenten | Secularisatie | Sociale media | Transgenderisme | Veritatis Splendor | Waarheid |  


230322 | [XLS000]  240313 Post views 1370 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel