Noord-Europese bisschoppen geven brief uit waarin kerkelijk onderricht over menselijke seksualiteit wordt bevestigd @NCRegister @HannahBrockhaus

HomeHannah BrockhausNoord-Europese bisschoppen geven brief uit waarin kerkelijk onderricht over menselijke seksualiteit wordt...

De pastorale brief wordt dit weekend tijdens de mis hardop voorgelezen in katholieke kerken in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en IJsland.

Hannah Brockhaus/CNA; Wereld; 26 maart 2023

Bisschoppen van de vijf Noordse landen hebben een brief vrijgegeven over de traditionele christelijke leer over seksualiteit, waarin zij de “belichaamde integriteit van het persoon zijn” verdedigen tegenover moderne transgender ideologieën.

“Momenteel bevinden opvattingen over wat het is om mens te zijn, en dus een seksueel wezen, zich in een stroomversnelling. Wat vandaag vanzelfsprekend is, kan morgen worden verworpen. Ieder die veel inzet op voorbijgaande theorieën riskeert vreselijk gekwetst te worden. We hebben diepe wortels nodig”, zeggen de acht leden van de Noord-Europese bisschoppenconferentie in de brief, die zaterdag werd vrijgegeven.

“Laten we dus proberen ons de fundamentele beginselen van de christelijke antropologie toe te eigenen en tegelijkertijd in vriendschap en met respect de hand te reiken aan hen die zich erdoor vervreemd voelen,” vervolgen zij. “Wij zijn het aan de Heer, aan onszelf en aan onze wereld verplicht verantwoording af te leggen over wat wij geloven en waarom wij geloven dat dat waar is.”

De pastorale brief wordt dit weekend tijdens de mis hardop voorgelezen in katholieke kerken in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en IJsland. EWTN Noorwegen verstrekte CNA een kopie van de brief.

Kardinaal Anders Arborelius, de bisschop van Stockholm, in Zweden, behoort tot de acht ondertekenaars van het document.

De anderen zijn: uit Noorwegen, bisschop Erik Varden van Trondheim, bisschop Berislav Grgić van Tromsø en bisschop Bernt Eidsvig van Oslo; uit Denemarken, bisschop Czeslaw Kozon van Kopenhagen; uit IJsland, bisschop Dávid Tencer van Reykjavik en emeritus bisschop Pierre Bürcher van Reykjavik; en uit Finland, pater Marco Pasinato, apostolisch administrator van Helsinki.

“Onze missie en taak als bisschoppen is te wijzen op de vreedzame, levengevende weg van Christus’ geboden, die in het begin smal is, maar breder wordt naarmate we verder komen”, aldus de bisschoppen in de brief.

“We zouden u onrecht doen als we minder zouden bieden,” zeggen de bisschoppen, eraan toevoegend: “We zijn niet gewijd om onze eigen ideetjes te verkondigen.”

De bisschoppen leggen uit dat er plaats is voor iedereen in de Kerk, die volgens een tekst uit de vierde eeuw “de barmhartigheid van God is die neerdaalt op de mensheid”.

“Deze barmhartigheid sluit niemand uit. Maar zij houdt een hoog ideaal voor”, aldus de brief.

De pastorale brief begint met het in herinnering roepen van de 40 dagen en nachten regen die de aarde overspoelden in de dagen van Noach.

Er staat dat toen Noach en zijn familieleden terugkwamen op de gereinigde aarde, God zijn eerste verbond met de mens sloot en beloofde dat een overstroming de aarde nooit meer zou vernietigen.

In plaats daarvan vroeg God de mensheid God te vereren, vrede te stichten en vruchtbaar te zijn, aldus de bisschoppen. Om het verbond te bekrachtigen schiep God een teken: een regenboog.

“Dit verbondsteken, de regenboog, wordt in onze tijd opgeëist als het symbool van een beweging die tegelijkertijd politiek en cultureel is,” merken de bisschoppen op. “Wij erkennen alles wat nobel is in het streven van deze beweging. Voor zover deze spreken over de waardigheid van alle mensen en over hun verlangen om gezien te worden, delen wij dat.”

“De Kerk”, zo vervolgt de brief, “veroordeelt onrechtvaardige discriminatie van welke aard dan ook, ook op basis van geslacht of geaardheid. Wij spreken echter onze afkeuring uit wanneer de beweging een visie op de menselijke natuur naar voren brengt die abstraheert van de belichaamde integriteit van de persoon, alsof het fysieke geslacht iets toevalligs zou zijn.”

De bisschoppen zeggen in de brief ook te protesteren tegen het feit dat een dergelijke opvatting aan kinderen wordt opgedrongen als “niet een gewaagde hypothese maar een bewezen waarheid”.

Transgenderisme wordt “aan minderjarigen opgelegd als een zware last van zelfbeschikking waar ze niet klaar voor zijn”, betreuren de bisschoppen en noemen het “merkwaardig” dat in een intens lichaamsbewuste samenleving het lichaam juist te licht wordt opgevat.

Mensen weigeren nu het lichaam te zien “als belangrijk voor de identiteit, in de veronderstelling dat het enige zelfbeeld van betekenis het zelfbeeld is dat voortkomt uit subjectieve zelfwaarneming, zoals wij onszelf construeren naar ons eigen beeld”, constateren zij.

De bisschoppen leggen uit dat wij daarentegen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, in zowel lichaam als ziel.

“Het beeld van God in de menselijke natuur manifesteert zich in de complementariteit van man en vrouw”, aldus de brief. “Man en vrouw zijn voor elkaar geschapen: het gebod om vruchtbaar te zijn hangt af van deze wederkerigheid, geheiligd in de echtelijke verbintenis.”

In de brief staat verder dat de vereniging van man en vrouw, als beeld van Gods gemeenschap met de mensheid, niet altijd gemakkelijk of pijnloos is.

“Voor sommigen lijkt het een onmogelijke optie,” erkennen de bisschoppen. “Sterker nog, de integratie in onszelf van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen kan moeilijk zijn. De Kerk erkent dit. Zij wil iedereen die ontberingen ervaart omarmen en troosten.”

De Noordse bisschoppen zeggen te erkennen dat “het hunkeren naar liefde en de zoektocht naar seksuele heelheid de mens intiem raken” en zij willen er zijn om iedereen te begeleiden bij zijn geleidelijke groei in wijsheid en deugd.

“We zijn geroepen om nieuwe vrouwen en mannen te worden,” zeggen ze in de brief. “In ieder van ons zijn er elementen van chaos die geordend moeten worden. Sacramentele gemeenschap veronderstelt een coherent vormgegeven instemming met de voorwaarden van het in Christus’ bloed verzegelde verbond.”

Zij wijzen erop dat omstandigheden ertoe kunnen leiden dat een katholiek een tijdlang niet in staat is de sacramenten te ontvangen. Maar “hij of zij houdt daardoor niet op lid van de Kerk te zijn. Het ervaren van innerlijke ballingschap, omarmd in geloof, kan leiden tot een dieper gevoel van verbondenheid. In de Schrift blijken ballingschappen vaak zo uit te werken. Ieder van ons heeft een uittocht door de woestijn te maken, maar we lopen niet alleen.

De brief van de bisschoppen geeft ook advies aan hen die verbijsterd zijn over de traditionele christelijke leer over seksualiteit.

“Ten eerste: Probeer u vertrouwd te maken met Christus’ oproep en belofte, hem beter te leren kennen door de Schriften en in gebed, door de liturgie en de studie van de volledige leer van de Kerk, niet alleen van fragmenten hier en daar. Neem deel aan het leven van de Kerk,” adviseren de bisschoppen.

“Ten tweede,” voegen ze eraan toe, “denk aan de beperkingen van een zuiver seculier debat over seksualiteit. Het moet worden verrijkt. We hebben adequate termen nodig om over deze belangrijke zaken te spreken.”

De Kerk, zeggen ze, “zal een waardevolle bijdrage kunnen leveren als we het sacramentele karakter van seksualiteit in Gods plan herstellen, de schoonheid van christelijke kuisheid, en de vreugde van vriendschap, die ons laat zien dat grote, bevrijdende intimiteit ook in niet-seksuele relaties te vinden is.”

U kunt de volledige tekst van de brief van de bisschoppen lezen en hieronder een video bekijken waarin de brief wordt voorgelezen.

 

 

Bron: Nordic Bishops Issue Letter Affirming Church Teaching on Human Sexuality| National Catholic Register (ncregister.com)

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel