Pinksteren en polarisatie: hoe evangelisatie meer dan ooit nodig is

HomeInternationaal Katholiek NieuwsPinksteren en polarisatie: hoe evangelisatie meer dan ooit nodig is

EDITORIAL: We kunnen het ons niet veroorloven zelfgenoegzaam te zijn over de nieuwe evangelisatie.

 

Redactie; Redactioneel; 30 mei 2022

De profeet Joël uit het Oude Testament sprak over de komende “grote en ontzagwekkende dag van de Heer”, de dag waarop God zijn geest zal uitstorten over alle mannen en vrouwen, die zullen profeteren, waarbij de jongeren visioenen zullen zien en de ouderen dromen zullen dromen.

Vandaag de dag, als we kijken naar de religieuze en politieke polarisatie die onze kerken en het publieke domein teistert, lijkt de vervulling van die profetie op zijn best een verre droom.

Toch herinnert Pinksteren ons eraan dat de profetie van Joël tot leven kwam toen de Heilige Geest, neerdaalde op Maria en de apostelen die in de bovenzaal bijeen waren. Op die dag, meer dan twee millennia geleden, ontsproot de Kerk. Petrus verkondigde onbevreesd het Evangelie van Jezus Christus, zodat 3000 Joden en Joodse bekeerlingen de volheid van het geloof dat ze in Jezus vonden omhelsden. Van daaruit zette de Kerk, de gemeenschap van Jezus’ discipelen, zonder politieke macht of rijkdom, de hele wereld op zijn kop met de kracht van het Evangelie.

Sinds dat eerste Pinkstergebeuren heeft de heilige Geest de Kerk niet verlaten, noch is zijn kracht afgenomen. Te midden van de schijnbare hopeloosheid van deze tijd moeten wij deze Pinkstertijd bidden dat de heilige Geest ons de moed en de kracht geeft om Jezus Christus, gekruisigd en verrezen uit de dood, in onze eigen tijd aan onze eigen gemeenschappen te verkondigen.

Zoals de recente gebeurtenissen aantonen, kan de wereld zich geen leerlingen van Jezus veroorloven die de gave van de heilige Geest ontvangen en zich opsluiten in de bovenzaal. Hoeveel barbaarse tragedies hebben we nodig om te erkennen dat de wereld ziek is en sterft door gebrek aan het Evangelie?

We zullen de wetten van ons land, het beleid of de cultuur rond geen enkel onderwerp veranderen, of het nu gaat om abortus, wapens, sociale vangnetten of onderwijs, totdat we erkennen dat Jezus Christus ons als zijn volgelingen oproept missionarissen te zijn die moedig de duisternis in gaan. En we hebben absoluut de Heilige Geest nodig om ons de moed te geven ware hoop, bekering, genezing en eenheid te brengen in onze wereld, zelfs met risico op vervolging, verwonding of dood.

Tot niemand anders dan de discipel zegt Jezus: “U bent het licht der wereld.” En aan niemand anders geeft Hij het bevel: “Laat uw licht schijnen voor anderen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken.”

We moeten het spirituele nihilisme dat onze wereld doordringt en dat gewelddadig tekeergaat tegen zoveel onschuldigen, frontaal tegemoet treden. In een tijdsbestek van tien dagen hebben de Verenigde Staten jonge mannen gezien die zichzelf bewapenden met geweren in militaire stijl om opzettelijk onschuldigen af te slachten met ingecalculeerde boosaardige opzet – de een beriep zich op anti-zwarte racistische ideologieën die hij van het internet verslond, de ander koesterde een gewelddadige fantasie die deels werd gevoed door pesterijen en chaos in het gezin. Twee gemeenschappen aan tegenoverliggende grenzen van de Verenigde Staten zijn in rouw.

Hoe kunnen we het ons veroorloven zelfgenoegzaam te zijn over de nieuwe evangelisatie? Hoe kunnen we het ons veroorloven ons zorgen te maken over de ineenstorting van de Kerk in Duitsland, als we niet oprecht zwoegen voor het Evangelie in onze eigen gemeenschappen? Hoevelen van ons hebben stilgestaan bij het besef dat de beslissing om de mensen in onze eigen gemeenschap lief te hebben en hen Jezus Christus te geven, niet alleen een ziel zou kunnen redden, maar ook levens redden die we misschien nooit zullen ontmoeten?

Wij mogen niet toestaan dat hyperpolarisatie in onze samenleving ons ertoe brengt te zondigen tegen de Heilige Geest door te twijfelen aan zijn macht om de hardste harten te transformeren. Wij mogen niet vergeten dat Saulus van Tarsus, een massamoordenaar van christenen, de grootste evangelist van het Evangelie werd, de heilige Paulus.

Wij hebben het geloof van de heilige Ananias nodig om blinden hun gezichtsvermogen terug te geven door de meest onaantrekkelijke persoon radicaal lief te hebben, zoals Jezus bevolen heeft. Het vertrouwen van de heilige Ananias op de Heilige Geest veranderde Sint Paulus, en dat veranderde de wereld. De Heilige Geest geeft ons de kracht om ook onze samenleving te veranderen – niet door politieke manoeuvres, maar door iets veel groters: door onbevreesd en stoutmoedig te getuigen van Jezus Christus’ reddende liefde tegen de mensen die Hij in ons leven plaatst.

We kunnen zien dat de Heilige Geest dit werk in onze tijd ondersteunt. In Californië heeft het aartsbisdom Los Angeles een leegstaand klooster geschonken om onderdak te bieden aan dakloze zwangere vrouwen die anders op straat zouden komen te staan. In Wichita, Kansas, hebben katholieken een cultuur van rentmeesterschap omarmd, zodat katholieke scholen gratis onderwijs kunnen bieden, die leerlingen mogelijk maakt onderwijs te krijgen dat gebaseerd is op katholiek geloof en katholieke waarden. Toegewijde katholieke volgelingen bouwen de spirituele architectuur van hun parochies opnieuw op door middel van kleine evangelisatiegroepen; priesters ontdekken dat gemeenschap het onmisbare kader is voor het juweel van het celibaat en voor het ondersteunen van elkaars vreugdevolle dienstwerk.

En er is nog zoveel meer dat we kunnen doen als we ons inzetten voor discipelschap en gemeenschap.

We hebben de Heilige Geest nodig om ons vooruit te helpen. Wij hebben de gebeden nodig van de heilige mannen en vrouwen die het geloof in de V.S. hebben geplant, leken en geestelijken, missionarissen en martelaren. Wij hebben eenheid onder discipelen van Jezus nodig om ons doeltreffender te maken in het verspreiden van het Evangelie. In dit opzicht kunnen geestelijke herders naar het synodale proces kijken, niet als een last of een propagandakanaal voor heterodoxe ideologieën, maar als een manier voor katholieke mannen en vrouwen om samen te komen als priesters, profeten en koningen; waar ouderen en jongeren samen een droom voor evangelisatie kunnen verwezenlijken die gevangen zielen redt van de geestelijke dood en Satan verplettert onder onze voeten.

Dit is de kracht van het Evangelie die de Heilige Geest een impuls wil geven. Zijn kracht is onverminderd, maar wij moeten haar omhelzen. Laten we met Pinksteren bidden dat de Heilige Geest ons uit onze bovenkamers leidt en laten we onbevreesd Jezus Christus verkondigen op het zendingsveld dat onze gemeenschap is.

Kom Heilige Geest, kom!

Bron: Pentecost and Polarization: How Evangelization Is Needed More Than Ever| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: | Bekering | Celibaat | Droom voor evangelisatie | Gemeenschap | Genezing | H. Ananias | H.Apostel Paulus | H.Geest | Hoop | Licht der wereld | Maria en de apostelen | Moed | NCRegister | NCRegister Redactie | Nihilisme | Paasverkondiging | Pinksteren | Spirituele nihilisme | Zielenzorg | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel