BELEIDSPLAN (Juni 2024)

EWTN Lage Landen

RSIN: 860332718

Statutaire zetel / EWTN studio Nederland adres: Kerkstraat 95 5061 EH Oisterwijk

Rekeninghouder  / Administratie adres: Steeg 8 9433PG Zwiggelte

Email: ewtn@ewtn.lc – Contact tel:06-31768489


Inhoud

Inleiding
1.1 Woord van de voorzitter
1.2 Doel
1.3 Doelstelling
1.4 Strategie
2. Huidige situatie
2.1 Voorbeeld van hoe het EWTN netwerk kan bijdragen
2.2 Activiteiten van de organisatie in 2024
3. Toekomst
3.1 Praktisch Voorbeeld en te verwachten problematiek
4. EWTN Lage Landen Organisatie
4.1 Bestuur
4.2 Medewerkers, ‘co-workers’, vrijwilligers
5. Financiën
5.1 Financieel overzicht pilotfase Stichting EWTN Lage Landen 2018-2023
5.2 Platform inhoud en Social Media indicatoren EWTN.LC 2020-2023
5.3 Begroting 2024
5.4 Mission Advancement: het werven van financiële middelen.
5.5 Beheer en besteding van het vermogen

Bijlage – Statuten Stichting EWTN Lage Landen

 


Inleiding

EWTN Lage Landen is de Nederlandstalige tak van het wereldwijde EWTN Global Catholic Network uit Irondale, Alabama (USA).
EWTN staat voor Eternal Word Television Network, het televisienetwerk van het Eeuwige Woord. Geloof is een kostbaar geschenk van God. EWTN, het grootste katholieke medianetwerk ter wereld, speelt een belangrijke rol bij het verspreiden van ons geloof, en bij het over de hele wereld verkondigen van de ‘Blijde boodschap’ van onze verlossing, die door Christus is mogelijk gemaakt en wordt aangeboden. Onze Heer Jezus wilde dit rijke en vervullende geschenk overbrengen aan de apostelen, opdat het door de eeuwen heen door zijn nederige dienaren onder leiding van de Heilige Geest zou kunnen worden overgedragen. EWTN wil een betrouwbare hulpbron zijn om het katholieke geloof te helpen versterken door (het ontsluiten van de rijke bronnen en geschiedenis van onze Kerk en geloofsleer, het belichten van de betekenis van de geschriften, sacramenten, liturgie, gebed en gemeenschap van gelovigen en door) christelijke gelovigen onder alle omstandigheden aan te moedigen een levensstijl te hebben die volledig past bij de navolging van Christus.
Toen Eternal Word Television Network (EWTN) op 15 augustus 1981 werd gelanceerd in Amerika dachten velen dat er weinig vraag zou zijn naar een katholiek netwerk. Dit gold ook voor Moeder Angelica, een kloosterzuster, toen ze begin jaren zestig een belofte aan onze Heer vervulde en het Onze-Lieve-Vrouw-van-Engelenklooster in Irondale (een van de minst katholieke gebieden in Alabama (USA) stichtte. Zij had geen idee dat ze ooit het grootste religieuze medianetwerk zou stichten in de wereld.

In 2019 is EWTN Lage Landen opgericht om het woord van de Heer, met als voorbeeld het charisma van Moeder Angelica, met vergelijkbaar enthousiasme ook in de Lage Landen te verkondigen. Pater Elias Leyds c.s.j. en Bas Kloppenborg van het stichtingsbestuur hebben op 12 december 2019 in Irondale, Alabama (USA) een samenwerkingsovereenkomst getekend waardoor EWTN Lage Landen ook formeel gerechtigd is om producties, die door EWTN Amerika in eigen beheer zijn gemaakt (copyright), in de Lage Landen te mogen publiceren en/of te mogen uitzenden.

1.1 Woord van de voorzitter

Als men de videobijdragen van Moeder Angelica ziet en hoort dan herken je daar een nuchterheid, helderheid in geloofsuitleg en een enorm gevoel van humor. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Ze is zeer hartelijk maar ook duidelijk en ‘teken van tegenspraak’. Ik heb nooit gehoord dat ze ook maar ergens compromissen heeft gedaan aan de waarheid die Christus is, om maar ‘in business te blijven’. Wij willen, met Moeder Angelica in gedachte, proberen in de voetsporen van Christus te treden en de schatten van de kerk der eeuwen, de kerk van Christus, zichtbaar maken. Daarnaast moet ons werk, de teams die we vormen en de projecten die we doen inspiratie geven aan zowel de kijkers, luisteraars en lezers als onze vrijwilligers en co-workers zelf. We willen plekken van ‘Ora et Labora’ (bid en werk) creëren waar de sfeer die Moeder Angelica creëerde, voelbaar is.

In januari 2024 heeft het plotseling overlijden van Pater Elias Leyds c.s.j. ons behoorlijk met de voeten op de grond gezet en doen beseffen dat we niet te afhankelijk moeten zijn van één of enkele personen. Een te grote afhankelijkheid van personen maakt ons kwetsbaar en is niet houdbaar voor de toekomst.
Een belangrijke prioriteit voor 2024 is derhalve het werven van mensen die programma’s kunnen maken, besturen, enthousiasme kunnen overbrengen en een bijdrage willen leveren aan onze missie ofwel in uren en aandacht of door gebed of gewoon in de vorm van bijdragen in geld (‘Mission Advancement’).

Mgr. Rob Mutsaerts heeft direct na het overlijden van Pater Elias veel taken van hem overgenomen. De eerste maanden van 2024 zijn drie nieuwe mensen aan ons kernteam toegevoegd: Filip de Rijcke en Paul Bonarius aan ons operationele team en ikzelf aan het bestuur.  Hans Hagenaars kennen we al sinds Q4 2023 en is nu actief binnen het bestuur van EWTN Lage Landen.

Er is tot nu toe veel werk verzet en op de rit gezet en hebben derhalve vertrouwen in de toekomst. Gelukkig maar, want ‘het Eeuwige Woord’ is daar belangrijk genoeg voor.

1.2 Doel

De stichting EWTN Lage Landen heeft als doel de oprichting, het beheer en het in stand houden van een mediaplatform dat de lering, de verkondiging, de verdieping en de verbreding van het Rooms-Katholieke geloof ten bate van de enkeling, het gezin en de groep wil mogelijk maken.

1.3 Doelstelling

De doelstelling is om middels mediaplatformen de Waarheid, zoals gedefinieerd door het leergezag van de katholieke kerk door de eeuwen heen, te verkondigen. EWTN Global Catholic Network heeft als missie het verspreiden van de Waarheid van Christus. EWTN staat met twee benen in de RK Kerk in de wereld van vandaag.

Vanuit de oproep van de paus tot een Nieuwe Evangelisatie is het de wereldwijde missie van EWTN om:

 • inhoud en de schoonheid van het Rooms Katholieke geloof uit te dragen, en deze helder door te geven,
 • en mensen te helpen:
  • te groeien in liefde tot en het steeds meer begrijpen van God,
  • Zijn roepstem te verstaan en
  • Zijn oneindige barmhartigheid te leren kennen.

EWTN Lage Landen is op dit Mission statement gegrondvest en legt daarbij een aantal accenten:

 • Geopenbaarde waarheidDe Waarheid wordt ons door God geopenbaard via het Mensgeworden Woord van God, Jezus Christus. Het is Gods ultieme antwoord op vragen van de onderzoekende menselijke ziel. Deze wil van nature de realiteit kennen en begrijpen en de Waarheid op een eigen manier betekenis geven, zinvol voor hem of haar.
 • Nieuwe EvangelisatieIn de wereld van beeld en geluid het gelaat van Christus zichtbaar en Zijn roepstem hoorbaar maken (paus Johannes Paulus II). No nonsense de handen uit de mouwen dus.
 • Gezond VerstandHet zoeken naar waarheid zit van nature ingebakken in de mens. EWTN Lage Landen zal in haar missie met name ook de rede aanspreken en een beroep doen op het menselijk vermogen om te onderscheiden
 • Helder en HartelijkEWTN Lage Landen is zich er terdege van bewust dat iedereen uiteindelijk, in het diepst van de ziel, de eeuwige God ontmoet en verantwoording moet afleggen voor zijn of haar antwoord op het Woord dat in de wereld is gekomen. EWTN Lage Landen wil mensen helpen in hun voorbereiding op die ontmoeting.

1.4 Strategie

Het verzamelen voor het Nederlandse taalgebied van relevante onderscheidende relatieve katholieke content in de vorm van tekst, geluid en video, dan wel door eigen productie, dan wel door vertaling van materiaal uit het EWTN netwerk, dan wel door een verbinding te leggen met bestaande hoge kwaliteit katholieke content, werkend met netwerken. Deze content willen we dan zo makkelijk mogelijk vrij toegankelijk te maken voor onze gebruikers, inclusief zoekfuncties op thema dossiers e.a. Het woord van Christus is onbetaalbaar, waardoor enige vorm van ‘pay-walls’, of toegang tegen betaling afwijzen. Alle content moet vrij toegankelijk zijn met een uitnodiging aan elke gebruiker om begunstiger, vrijwilliger of medewerker te worden en daardoor een bijdrage te leveren aan de missie.

Het opzetten en onderhouden van diverse multimedia- en socialemediakanalen om op die wijze een groeiende kern van volgers en (aspirant-)gelovigen te verenigen. Dit basisplatform zal op langere termijn worden geconverteerd worden naar een uniform multimedia kanaal met 24/7 live internettelevisie uitzendingen dat op verschillende manieren bereikt kan worden (telefoon-app, website, televisiekanaal etc.).

Bouwen aan een groeiend netwerk van supporters door middel van het implementeren van een strategie van ‘Mission Advancement’. Dat houdt in dat we ten eerste vanuit de volgersgroep van sociale media en nieuwsbrieven een groeiend netwerk van supporters genereren, die vrijwillig financieel bijdragen aan de missie

Het organiseren van ‘analoge’ ontmoetingen waar de verbinding met de supporters, gelovigen wordt versterkt door H. Mis, Eucharistische aanbidding, Educatie en Ontmoeting centraal te stellen. Hierbij werken we aan een katholieke realiteit, die ‘het virtuele’ overstijgt, en een antwoord vormt op het Woord dat in de wereld is gekomen.

Het ontwikkelen van een katholieke academie waar mensen die de Nederlandse taal beheersen opgeleid worden in het produceren van mediale content, die de missie ondersteunt en daarbij ook verder worden gevormd in hun geloofsleven

Het onderhouden van de contacten in het mondiale netwerk van de EWTN familie om zodoende van elkaar te leren, elkaar te versterken in de missie en waar mogelijk het uitwisselen van content en kennis mogelijk te maken.

Het opzetten van productie locaties, religieuze werkplaatsen, waar in de geest van Moeder Angelica gewerkt wordt aan de missie, in dienst van het Eeuwige Woord, Ora et Labora. Naast deze werkplaatsen zal er ook kosten effectief zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van netwerken, samenwerken op afstand of werken in een partnerschap met PR afdelingen van bisdommen, ambassadeurs in parochies zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Het ondersteunen van en samenwerken met de opgerichte vzw in Vlaanderen, Productiehuis EWTN Vlaanderen vzw, waarvoor dhr. Johan Pauwels de voorzitter is. Deze vzw opereert onafhankelijk van de stichting EWTN Lage Landen met dien verstanden dat twee bestuursleden benoemd worden door de stichting EWTN Lage Landen en stichting EWTN Lage Landen is de eerste vereffenbaar bij een eventuele liquidatie van de vzw in de toekomst. De missie van de vzw is identiek aan stichting EWTN Lage landen, maar geeft de mogelijkheid om dichter bij eventuele Belgische weldoeners te gaan staan en daarbij ook, na fiscale erkenning van de vzw, in België fiscaal vriendelijke donaties mogelijk te maken.

 

2. Huidige situatie

EWTN Lage Landen is opgericht in 2019. In de jaren 2019 t/m 2023 hebben de activiteiten zich met name gericht op het inrichten en opzetten van de infrastructuur: introductie van twee eigen websites ( www.ewtn.lc met en www.ewtn.lc/nieuws  ) en het creëren van diverse socialemediakanalen zoals YouTube, facebook, X (Twitter), TikTok en Instagram. Deze kanalen worden gevuld met relevant nieuws en wetenswaardigheden die primair betrekking hebben op het Rooms Katholieke geloof. De content bestaat deels uit (geloofsgerelateerd) nieuws afkomstig uit alle delen van de wereld en deels ook uit content die in eigen beheer wordt gemaakt. Content die in eigen beheer wordt gemaakt, bijvoorbeeld podcasts/videocasts en verslagen van live evenementen, worden door vrijwilligers gemaakt en op de diverse socialemediakanalen geplaatst. Daartoe is ook de benodigde (basis)apparatuur aangeschaft, u kunt daarbij denken aan IT apparatuur maar ook videocamera’s en andere opnameapparatuur. Tevens is een zeer basic studio locatie ingericht waar podcasts en videocasts kunnen worden opgenomen. Met name de eigen content productie is nog in een primitieve fase en in de komende jaren zal dit verder geprofessionaliseerd gaan worden waardoor steeds meer eigen content uitgezonden zal kunnen worden met als uiteindelijk doel het uitzenden van 24/7 live internettelevisie.

2.1 Voorbeeld van hoe het EWTN netwerk kan bijdragen

Met enige regelmaat publiceren het Vaticaan en geestelijken kerkelijk beleid en geloofsonderricht. Dit kan inhouden hoe het Magisterium en geestelijkheid van de Rooms Katholieke Kerk bepaalde maatschappelijke verschijnselen en standpunten ziet in relatie tot het Rooms-Katholieke geloof of hoe zij geestelijken en gelovigen adviseert daar binnen en buiten de Kerk mee om te gaan. Voor leken kunnen deze publicaties soms lastig te begrijpen zijn omdat er vaak verwijzingen naar (veelal in Latijnse bewoordingen) eerder gepubliceerde documenten in staan. Het EWTN-team kan een dergelijk document op haar netwerk publiceren en daar toelichting bij en uitleg aan geven waardoor de inhoud van het document begrijpelijk kan worden gemaakt.

Daarnaast roepen initiatieven, publicaties, interviews e.d. van en met geestelijken uit alle lagen van de kerkelijke hiërarchie regelmatig reacties op bij gelovigen en in de samenleving, als ook discussies binnen liggen van de kerk zelf. Door lezers, luisteraars en kijkers ook hierover te informeren en invalshoeken te presenteren en te verhelderen, tracht EWTN Lage Landen bij te dragen aan kennis en begrip, en geeft het de lezer of luisteraar de mogelijkheid om te komen tot eigen kritische beoordeling t.b.v. invulling van hun geloofsleven te midden van een culturele omgeving met uiteenlopende levensbeschouwingen in het Nederlandse taalgebied van de lage landen. Op deze wijze trachten wij bij te dragen aan zowel verkondiging, als aan verdieping, verbreding en weerbare versterking van het Rooms-Katholieke geloof.

> De programma’s van EWTN Lage Landen

Qua programmering is EWTN Lage Landen ambitieus: live Nederlandstalige internettelevisie. Denk daarbij aan eigen producties, live-registraties, informatieve gesprekken en dergelijke. Programma’s die ondersteunend zijn voor het persoonlijk geloof en items die informeren over actuele zaken. Daarbij kunnen we ook putten uit ondertiteld beschikbaar materiaal van onze collega-EWTN-filialen, willen we samenwerken met andere media en eventueel bestaande programma’s overnemen.

 • Katholiek leven & getuigenLivestream van de dagelijkse Eucharistieviering, gebed, meditatie, aandacht voor heiligen en andere actuele voorbeelden in het geloof, martelaren en getuigenissen en dergelijke
 • VerdiepenUitleg, (kinder)catechese, antwoorden op vragen van kijkers, Leer van de Kerk, theologie, Bijbel, sociale leer van de Kerk
 • Achtergrondenwetenschap, filosofie, geschiedenis.
 • Actuele thema’s vanuit RK perspectief (milieu, gender, moraal, ethiek, vervolging en onderdrukking, bedreigingen van vrede en vrijheid, menselijke waardigheid).
 • ActualiteitNieuws uit de Lage Landen (Vlaanderen en Nederland) en de Wereldkerk . Aandacht voor grotere en kleinere evenementen

Onze communicatie stijl zal positief en met respect zijn – EWTN Lage Landen respecteert de bewuste, zelfstandige keuzes van de kijkers, luisteraars en lezers. Vanzelfsprekend. Er is geen plaats voor persoonlijke aanvallen, veroordelingen, sensatie etc. In onze uitingen en uitwisselingen van meningen en gedachten gaan we altijd uit van respect voor de ander. Wij zijn altijd gericht op het onderzoeken en onthullen van goede intenties, op bewustwording over aannames die de grondslag vormen van menselijk denken en doen en wij gaan altijd uit van objectieve feiten.

> EWTN Lage Landen: méér dan TV

EWTN Amerika is ooit begonnen als televisiestation. Naderhand is het media-aanbod fors verbreed: vlogs, video’s, radio, podcasts, columns, artikelen en nieuwsverslaggeving (Catholic News Agency (CNA) en National Catholic Register (NCRegister)).

De eerste focus van EWTN Lage Landen ligt op het visuele deel (televisie, video), maar zij wil ook zeker gebruik maken van alle mogelijke media die beschikbaar, financieel haalbaar en nuttig kunnen zijn voor het geloofsleven en voor objectieve informatie.

Daarnaast wil EWTN Lage Landen door middel van haar programmering werken aan het opbouwen van een band met haar kijkers, luisteraars en lezers.

Natuurlijk realiseren we ons als EWTN Lage Landen dat we klein moeten beginnen met de middelen die beschikbaar zijn. Er is voor gekozen om eerst aandacht te geven aan onderscheidende ‘content’ te genereren om vertrouwen te wekken voor de toekomst (kip en het ei verhaal). Een aantal benefactors hebben bedragen (renteloos) voorgeschoten bij gebrek aan tijd/menskracht om ‘mission advancement’ goed op te zetten. Er is een goede kans dat dit voorschot (gedeeltelijk) wordt omgezet in giften.

2.2 Activiteiten van de organisatie in 2024 (korte termijn)

Het plotseling overlijden van programmadirecteur en ‘anchor man’ Pater Elias Leyds c.s.j. eind januari 2024 heeft geleid tot een ‘herschikking’, her-evaluatie van de organisatie. Het heeft even geduurd voordat het overgebleven kleine kernteam dit alles een plek heeft kunnen geven. De leegte is aanleiding geweest om op zoek te gaan naar nieuwe actieve ‘dragers’. ‘schakels’ (ambassadeurs) en ‘leveranciers’ voor de organisatie.

24/7 live internettelevisie als volgende stap in de nabije toekomst, vergt uiteraard veel content en die content zal deels in eigen beheer moeten worden gemaakt, maar zal, met name in de eerste jaren, ook bestaan uit (vertaalde) content die wordt verkregen via de moeder- en zusterstichtingen in de USA, Duitsland, UK, etc.

Deze werkdoelen worden verder uitgewerkt in een actieplan met S.M.A.R.T. doelen via F2F bijeenkomsten 2-3 keer per jaar in Oisterwijk. De voortgang zal gevolgd worden in de tweewekelijkse operationele vergaderingen op woensdagmiddag.

> EWTN Lage Landen planning voor 2024, d.w.z. de korte termijn

 • Met de middelen en mogelijkheden die nu beschikbaar zijn willen we inhoud en vorm geven aan een wekelijks Nederlandstalig programma-aanbod op een avond.
 • Zodra de mogelijkheden het toelaten willen we werken aan een eigen plek met studiofaciliteiten om het aanbod uit te breiden en te professionaliseren.
 • Het organiseren van zogenaamde ‘hubs’ als uitvalsbasis voor het maken van videoverslagen, reportages etc.
 • Het werven van vrijwilligers voor de ondersteuning van de activiteiten van EWTN Lage Landen.
 • het verder uitbouwen van de socialemedia-accounts ; het vergroten van het bereik van deze accounts en het opbouwen van een grotere gemeenschap met aandacht voor de inhoud, waarbij het Eeuwige Woord altijd centraal zal staan.
 • Een nabije plaats van gebed vinden, waarin de Eucharistische aanwezigheid van de Heer onontbeerlijk is.

 

3. Toekomst

Zoals hierboven uiteengezet is, is het doel voor de langere termijn voor wat betreft de video producties: het uitzenden van 24/7 Live internettelevisie. Om dit doel te realiseren zijn nu met name middelen en mensen nodig. Voor wat betreft de middelen kan gedacht worden aan video/studio apparatuur, IT apparatuur, technische infrastructuur en software waarvoor geld nodig is om deze zaken te bekostigen. Naast de middelen zijn ook de mensen nodig om al dit werk te kunnen verzetten. In principe proberen we te starten met onkosten vergoedingen, maar daar waar het fulltime werk zou betreffen, zal naar verwachting onkosten vergoedingen niet voldoende zijn.

Het inzetten van katholieke productiehuizen, die al over de nodige apparatuur en/of infrastructuur beschikken behoort ook tot de mogelijkheden, maar ook dat heeft een prijskaartje.

Er zal ‘geroeid moeten worden met de riemen die er zijn’, en er is vertrouwen op Gods genade. Zoals Moeder Angelica placht te zeggen:   “Als God wil dat we dit werk doen, dan moet hij ons ook maar de middelen geven.” De toekomst zal uitwijzen hoe dit zich zal ontwikkelen.

Het is mede daarom ook moeilijk om een concrete voorspelling te doen over wanneer 24/7 live internettelevisie realiseerbaar is omdat dit volledig afhangt van de termijn waarop de (financiële)middelen en de mensen gevonden kunnen worden. In het jaar 2024 zal daarom het opzetten van de zgn. ‘Mission Advancement’ (mensen en organisaties uitnodiging om deel te nemen in de missie middels donaties) de hoogste prioriteit krijgen naast het doorgaan met het verzamelen van tijdloze content, als juiste ‘zout’ op het juiste moment.

Middels nieuwsbrieven en uitingen op de socialemediakanalen zal aandacht worden besteed aan de toekomstplannen (24/7 internettelevisie) en een mogelijkheid gegeven worden om bij te dragen aan onze missie (Mission Advancement strategie) Ook zullen er met enige regelmaat oproepen worden gedaan om vrijwilliger te worden bij EWTN Lage Landen zodat ook de werkverdeling goed kan worden ingevuld. Er zal een goede balans moeten worden gevonden tussen kerkpolitieke theologische onderwerpen en exegese van het dagelijkse woord, nieuws van de lokale kerk en het opereren in de rafelranden van de maatschappij.
Ter versterking van de katholieke fundamenten van het netwerk zal doorgegaan worden met het vertalen van katholiek nieuws, artikelen uit National Catholic Register (NCR), Catholic New Agency (CNA) en andere artikelen als we daarvoor toestemming voor kunnen krijgen.
Deze toestemming zal ook gelden voor het gebruiken van beeldmateriaal. De ervaring heeft geleerd dat we nog zorgvuldiger moeten zijn met auteurs en portretrechten van beeldmateriaal. Dit heeft onze speciale aandacht, m.a.w. rechten voor beeldmateriaal moeten geregeld zijn voorafgaande aan publicatie.

Naast beeld (video) betreffen eigen producties ook geluid en woord. Denk aan eigen geschreven columns, artikelen en podcasts

We blijven experimenteren en leren hoe we met de huidige beperkte middelen het best onze gebruikers kunnen ‘raken’. Dat wil zeggen: succes betekent dat mensen geïnspireerd raken en gaan bewegen (groeien in hun denken en handelen, ambassadeur van ons worden, zich aanbieden als vrijwilliger of medewerker of financieel gaan bijdragen). Natuurlijk wordt er ook gekeken naar bezoekersaantallen van onze websites, maar zoals Moeder Angelica altijd zei: “ik wil geen statistieken zien maar enkel veranderingen in gedrag (bekering)”. Als er één schaap over de dam is, dan heeft de dam al nut gehad.

3.1 Praktisch voorbeeld en te verwachten problematiek

In de beginfase van de live TV uitzending zal er niet voldoende content uit eigen producties zijn. Het maken van content is namelijk prijzig; het vergt goede apparatuur om een constante beeld- en geluidskwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast zijn er cameramensen nodig, geluidsmensen, mensen die de producties kunnen monteren, etc. Daarom zal in de eerste fase content van EWTN zusterorganisaties worden gebruikt maar uiteraard is die content veelal gesproken in de taal van het land van herkomst en soms cultuurbepaald en niet altijd geschikt voor de Lage Landen. Die content zal dus moeten worden geselecteerd en vertaald om geschikt te maken voor uitzending in de Lage Landen. Om dit in voldoende capaciteit beschikbaar te maken is er apparatuur en software nodig en de mensen om dit allemaal te doen.

Gesteld kan worden dat content enerzijds en de beschikbaarheid van de financiële middelen en vrijwilligers in grote mate bepalen hoe snel de verhouding tussen het uitzenden van eigen content en buitenlande content kan wijzigen.

Het plan voor de komende jaren is om via 3 stappen te komen tot 24/7 live internettelevisie.

 • Een eerste fase zal bestaan uit een programma blok van enkele uren per dag (nog nader te bepalen), deze blokken zullen repeterend per dag worden uitgezonden waardoor bijvoorbeeld op 1 dag een blok van 6 uur aan video content 4 maal wordt uitgezonden.
 • Fase 2 ; Zodra er meer eigen content kan worden geprocedeerd zullen de programma blokken groter worden, van 6 naar 8 uur zodat 3 x per dag hetzelfde blok wordt uitgezonden. De content die door zuster stichtingen is gemaakt worden stapsgewijs vervangen door content die in de Lage Landen is gemaakt.
 • Fase 3 : er is voldoende eigen content om 24/7 live uitzending te kunnen verzorgen en er wordt nog steeds samengewerkt met zuster stichtingen zowel in productie als in distributie. Het door de Lage Landen geproduceerde materiaal wordt ook gedistribueerd in andere locaties binnen het globale EWTN netwerk. Naar het voorbeeld van een internetplatform als ‘de Nieuwe Wereld’ zal EWTN Lage Landen inhoudelijk een geduchte concurrent zijn voor mainstream media in Vlaanderen en Nederland, zeker waar het gaat over katholieke inhoud. De Bisschoppenconferenties erkennen dat EWTN Lage Landen tot de meest ‘onderscheidende’ katholieke media behoort en ook hen helpt in de missie van de kerk der eeuwen.

4. EWTN Lage Landen Organisatie

4.1 Bestuur & operationeel comité

Het bestuur van de stichting EWTN Lage Landen is in handen van de volgende natuurlijke personen:

 • Voorzitter (ad interim): Dhr. Kees Koopman
 • Penningmeester: Dhr. Bas Kloppenborg
 • Secretaris/vicevoorzitter: Dhr. Hans Hagenaars
 • Lid van het bestuur/geestelijk adviseur: Mgr. Rob Mutsaerts (hulpbisschop van Bisdom Den Bosch) 

In het uitvoerend operationele comité van het platform EWTN Lage Landen hebben naast de bestuursleden zitting genomen:

 • Pr. Filip De Rycke (Programma directeur)
 • Mevr. Anne Verwey (Selectie Artikelen en vertalingen)
 • Dhr. Johan Pauwels (Vlaanderen en Productie directeur)
 • Dhr. Paul Bonarius (Operationele experimenten (podcasts) en verbinding met de ‘stem van de straat’
 • Dhr. Vincent van Hall (Adviseur op afstand met een grote boekenkast op de Looijersgracht)

Bestuursleden vervullen hun bestuurstakentaken onbezoldigd, wel kunnen zij een vergoeding krijgen indien zij kosten maken die redelijkerwijs samenhangen met het vervullen van hun taak.

4.2 Medewerkers, ‘co-workers’, vrijwilligers

De Stichting heeft nog geen medewerkers in dienst en maakt gebruik van vrijwilligers. Daar waar mogelijk krijgen vrijwilligers een vergoeding die valt binnen de eisen die daaraan worden gesteld door de belastingdienst. Afhankelijk van de stand van de financiën proberen we gemaakte onkosten te vergoeden.

5. Financiën

5.1 Financieel overzicht pilotfase Stichting EWTN Lage Landen 2018-2023

Personeelskosten betreft kosten die voor medewerkers vergoed zijn m.b.t. opleiding (Academie activiteiten in Mechelen) en  reis- en verblijfkosten van het Academieteam en de pater in Portugal voor de Wereld Jongeren Dagen 2023.

Kantoorkosten betreft o.m. de huurkosten van de studio ruimte in Oisterwijk.

De algemene kosten zijn in 2023 ongepland hoger geworden doordat we onvrijwillig betrokken zijn geraakt in een rechtszaak rondom het gebruik van een foto van Mgr. Mutsaerts. In hoger beroep wordt betwist of het om auteurs- of portretrecht gaat van de Monseigneur. Er is goede hoop dat we dit positief kunnen afsluiten. De uitspraak wordt Q3 2024 verwacht.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het bestuur

5.2 Platform inhoud en Social Media indicatoren EWTN.LC 2020-2023

Van 2020 tot 2023 zijn ruim 670 video’s (YouTube en Vimeo) en meer dan 150 podcasts (Buzzsprout) geproduceerd. Het materiaal is vrij tijdloos en uniek wat betreft katholieke inhoud voor het Nederlands taalgebied. Dat betekent echter ook dat er nog het een en ander gedaan kan worden aan de vindbaarheid van specifiek materiaal d.m.v. tagging en categorie contextualisatie. Door het maken van themadossiers en het gebruik van zgn. ‘shorts’ (1 minuut impressies uit video’s binnen YouTube, toepasbaar op Instagram en Twitter) kan veel materiaal beter ontsloten worden en hergebruikt. Di zal helpen om de tijdloze betekenis van het geloofsgoed van de Kerk der eeuwen beter door te laten ‘sijpelen’ in het Nederlands taalgebied en daardoor ook naar verwachting het gebruik en aantal bezoekers doen toenemen.

In 2023 heeft de website www.EWTNlc/nieuws ruim 130k views gehad tegenover ruim 85k views in 2022 (+56%). Het aantal bezoekers is gestegen van ruim 17500 in 2022 naar meer dan 28000 in 2023 (+62%). Het aantal views per bezoeker is verhoogd van 4,8 naar op moment van schrijven (mei 2024) 5,5 views per bezoeker. Het toepassen van thematags in alle teksten van artikelen draagt eraan bij dat mensen al doorklikkend langer op de website verblijven.

5.3 Begroting 2024

Op basis van een analyse van de gedane uitgaven, reeds ontvangen bijdragen in 2024 en toegezegde support is een begroting gemaakt voor 2024. Er is hierbij uitgegaan dat voor speciale projecten (zoals bijvoorbeeld aandacht voor Mirakel van Amsterdam voor het 750 jaar bestaan van de stad Amsterdam) aparte projectfinanciering geregeld wordt. Belangrijk hierbij is dat hiermee bekendheid van EWTN Lage Landen gaat groeien en daardoor ook het aantal supporters die bereid zijn om deel te nemen aan het Mission Advancement.

 

 

5.4 Mission Advancement en het werven van financiële middelen

De stichting werft financiële middelen om de projecten te kunnen financieren. Voor het jaar 2024 verwachten wij volgens de begroting een bedrag van 53000 euro nodig te hebben om het plan te kunnen financieren. Middels een kapitaal injectie vanuit het EWTN Global (Irondale) gaan wij meer aandacht besteden aan het werven van fondsen (en vrijwilligers/medewerkers)  (Mission Advancement). Er zullen met grotere regelmaat nieuwsbrieven worden gestuurd met daarin de oproep tot het doen van een vrijwillige bijdrage en er zal een nader te bepalen fondswervingscampagne worden opgezet. Ook zal er een CRM systeem worden aangeschaft waarmee het e.e.a. eenvoudiger te administreren -en te onderhouden- is, en meer proactief interactie kan plaatsvinden met de groep van supporters. Op deze manier zal zowel de hoogte van de bijdragen als de grootte van de groep die bijdraagt groter worden. De bevestiging van een kwalificatie van de stichting als instelling van Algemeen Nut (Anbi) zal naar verwachting ook hieraan bijdragen.

5.5 Beheer en besteding van het vermogen

De stichting beschikt momenteel niet over vermogen omdat alle inkomsten uit donaties, leningen en voorschotten steeds zijn geïnvesteerd in de stichting, zie voor nadere toelichting het financiële jaarverslag.

 


Bijlage

Statuten Stichting EWTN Lage Landen

De statuten stichting ewtn lage landen 2022 (de statuten bij oprichting 14 aug 2019 (Stichting Reality Finality) zijn gewijzigd per 5 oktober 2022 (nieuwe stichtingsnaam: Stichting EWTN Lage Landen) om zodoende de katholieke missie meer duidelijker vast te leggen.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]