Dag 90 Apokalyps90 een open einde – wat is je antwoord op het Woord dat in de wereld is gekomen?

HomeApokalyps90Dag 90 Apokalyps90 een open einde - wat is je antwoord op...

Dag 90 Apokalyps90 (Apok.22, 6-21) een open einde: wat is je antwoord op het Woord dat in de wereld is gekomen? 

Het boek ‘Openbaring’ lezen in 90 dagen met @PaterElias (1958-2024)

Om deze aflevering te zien  klik hier

1 april 2023

3:00/5:37

Apok. 22, 6-21

DE ENGEL VAN DE OPENBARING

6 En hij sprak tot mij: ‘Deze woorden zijn onfeilbaar waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren.’ 

CHRISTUS:
7 ‘Zie, Ik kom spoedig. Zalig hij die de profetische woorden van dit boek bewaart.’ 

DE ZIENER EN DE ENGEL VAN DE OPENBARING:
8 ‘Ik, Johannes, ben het die dit alles hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden.’  9 Maar hij zei: ‘Dat nooit! Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God alleen.’ 10 Hij zei nog: ‘Verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij.  11 Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen;
laat de vrome volharden in zijn deugd
en de heilige nog heiliger worden.’ 

CHRISTUS:
12 ‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk.  13 Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.   14 Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad.  15 Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars: eenieder die de leugen liefheeft en doet.  16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’ 

DE KERK:
17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom! Laat wie het hoort, zeggen: “Kom!” Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet.’ 

DE ZIENER
18 Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort voorlezen: ‘Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan.  19 En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de boom des levens en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.’  20 Hij die dit alles waarborgt, spreekt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade van de Heer Jezus zij met allen. ‘ (Willibrordusvertaling 1975) 

De laatste dag, een open einde. De apokalyps gaat over wat Jezus in ons verlangt te zien.

Wij zijn de voltooiing van de Apokalyps. 

Wat is ons antwoord op het Woord dat in de wereld is gekomen? Hoe maken wij de apokalyps volledig, met onze toewijding aan de waarheid van God?

Keywoorden: Antwoord op het Woord | Chaos | Einde | Identificatie | Toewijding | Verantwoordelijkheid | Voltooiing | Woord |


Dag 89 Apokalyps90: het paradijs hervonden in de stad (Apok.22, 1-5)

om deze aflevering te zien  klik hier 

31 maart 2023

05:38/06:53

Apok. 22, 1-5

HET NIEUWE JERUZALEM

Toen toonde mij de engel de rivier met het water des levens, helder als kristal, die ontwelde aan de troon van God en van het Lam.  2 Zij liep midden door de straat van de stad, en op haar oevers, aan weerszijden, stond het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn loof brengt de volken genezing.  3 En er zal geen banvloek meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar staan en zijn dienstknechten zullen Hem vereren.  4 Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn.  5 Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. ‘ (Willibrordusvertaling 1975) 

We hebben alleen nog vandaag en morgen. In deze korte slotperiode lezen we het laatste  hoofdstuk van Johannes. Het gaat over het visioen van de nieuwe wereld bij de wederkomst van Christus. We doen vandaag een verrassende ontdekking: een beschrijving van het aardse paradijs? 

Je moet weer terug door de poorten van de stad Jeruzalem om daar bij God het aardse paradijs weer te vinden. wat heeft prioriteit: genezing of bekering? We vluchten op reis om elders ‘geluk’ of God te vinden. We zitten vast in de leugen die we elkaar aanpraten in de ‘bubbles’ waarin we zitten, geholpen door de commercie en de sociale media. 

Wat heeft bij jou de prioriteit: genezing of bekering?

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bekering | Bekoring | ‘bubbles’| Commercie | Gods beloftes | Op reis weg van God | Sociale media | Totalitair systeem | Vergeving | Verleiding | 


Dag 88 Apokalyps90: vrijheid gedefinieerd door geven (Apok.21, 22-27)

om deze aflevering te zien  klik hier 

30 maart 2023

06:42/07:57

Apok. 21, 22-27

HET NIEUWE JERUZALEM

22 Maar een tempel zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het Lam.  23 En de stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.  24 En de volken wandelen bij haar licht, en de koningen der aarde brengen haar hun rijkdom.  25 Haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten, en er zal geen nacht meer zijn,  26 en zij zullen daar de pracht en de schatten der volken brengen.  27 Niets onreins zal er binnenkomen, en niemand die plichtig is aan de onnoembare leugen, maar alleen zij wier namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam. ‘ (Willibrordusvertaling 1975) 

Er zijn nog drie dagen te gaan. We lezen in deze korte slotperiode de laatste 2 hoofdstukken van Johannes. Het gaat over het visioen van de nieuwe wereld bij de wederkomst van Christus.

De middelen die God ons heeft gegeven (leraren, ouders, sacramenten etc.) vormen een eenheid met de bron en voltooiing die God aan ons wilt geven. De middelen zijn een met God, ook al zien we dat nog niet. 

We zijn allemaal zondaars maar we mogen toch binnengaan in de stad van de nieuwe wereld als we geschreven staan in het boek van het leven van het Lam, als we door zelfgave, één zijn geworden met het Lam. En daarin zie je dat de vraag om vergeving absoluut een noodzaak is om die stad binnen te gaan.  

Hoe deel jij kosteloos met anderen de gaven die je hebt ontvangen?
Hoe wordt je geschreven in het boek van het leven, van het Lam?

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Boek van het leven van het Lam | Eenheid | Gaven | Gemeenschapsleven in Jeruzalem | Geschreven staan in het boek van het leven van het Lam | Intimiteit met God | Kosteloos | Kosteloos delen | Kosteloos geven | Middelen van God | Vergeving | Vrijheid | Zondaar zijn |


Dag 87 Apokalyps90: de stadsmuur is gefundeerd op vergeving (Apok.21, 9-21)

om deze aflevering te zien  klik hier 

29 maart 2023

07:30/10:03

Apok. 21, 9-21

HET NIEUWE JERUZALEM

‘ 9 Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen die gevuld waren met de zeven laatste plagen, naar mij toe en zei: “Kom! Ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen.”  10 En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde,  11 stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.  12 De stad was omringd door een grote hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; namen waren daarop gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël.  13 Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en drie op het westen.  14 En de stadsmuur had twaalf grondstenen en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.  15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten en haar poorten en haar muur.  16 De stad was gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat met zijn meetstok haar zijden: twaalfduizend stadiën; lengte, breedte en ook hoogte waren gelijk.  17 De muur van de stad was honderdvierenveertig el hoog, gemeten naar onze maat, die de engel ook gebruikte.  18 De muur was gebouwd van jaspis, de stad zelf was van zuiver goud, dat fonkelde als kristal.  19 De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle soorten edelgesteente: de eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd,  20 de vijfde van onyx, de zesde van karneool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint, en de twaalfde van ametist.  21 En de twaalf poorten waren twaalf parels: elke poort bestond uit een enkele parel. En de straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas.‘ (Willibrordusvertaling 1975) 

Er zijn nog vier dagen te gaan. We lezen in deze korte slotperiode de laatste 2 hoofdstukken van Johannes. Het gaat over het visioen van de nieuwe wereld bij de wederkomst van Christus. Vandaag gaat het over de stad Jeruzalem, waar de nieuwe wereld vorm heeft gekregen. We weten van het Nieuwe Testament dat de apostelen het mandaat hebben gekregen om zonden te vergeven. De muren van de stad zijn gebouwd op de fundamenten van die apostelen. M.a.w. het binnengaan vraagt een innerlijke bezinning, waarop vergeving wordt gevraagd die dan ook gegeven wordt. In de nieuwe wereld zien we het polijsten van de edelstenen, die de gevolgen van de zonden die nog wel bestaan, maar vergeven zijn. Daarna kan de verzoening met de medemens en god plaatsvinden. Dat is de verheerlijking van God die in Christus is begonnen en door Christus tot stand komt. Dat is de verheerlijking dat getoond wordt in het lijden sterven en verrijzen van Christus. De verheerlijking die ook de schoonheid is van de nieuwe schepping.

Dus de wil, toestemming om zonden te vergeven, maar ook de verheerlijking door de vergeving van God vormen een eenheid. Zo krijgt ze vorm, als edelstenen.

Met de zelf gevende naastenliefde kunnen we bouwen aan een nieuwe aarde, nieuwe schepping.

Durf jij vergeving te geven aan wie daarom vraagt? En durf jij van je sterfelijk leven een dankoffer te maken?

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 12 patriarchen | 12 stammen | Apostelen | Dankoffer | Gewetensonderzoek |Het nieuwe Jeruzalem | Jeruzalem | Nieuwe aarde | Nieuwe schepping | Patriarchaat | Sterfelijk leven geven | Vaderschap | Vaderschap van God | Verzoening | Vergeving | Verheerlijking van God | Zelf gevende naastenliefde | Zonden | 


Dag 86 Apokalyps90: alles wordt nieuw (Apok.21, 1-8)

om deze aflevering te zien  klik hier 

28 maart 2023

03:33/05:13

Apok. 21, 1-8

DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

‘1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer.  2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.  3 Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.  4 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.”  5 En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” En ik hoorde zeggen: “Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.”  6 Nog zei Hij tot mij: “Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet.  7 Wie overwint zal dit alles krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.  8 Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.” ‘ (Willibrordusvertaling 1975) 

Er zijn nog vijf dagen over. Daarin lezen we de laatste 2 hoofdstukken van Johannes. Het gaat over het visioen van de nieuwe wereld bij de wederkomst van Christus. ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer (21,1)’. De woelige zee is verdwenen, m.a.w. de innerlijke onrust bij de mens is verdwenen. Wel zullen zonder de sacramenten ook niet kunnen begrijpen hoe de nieuwe mensheid, de kerk, de bruid van Christus is. We zullen van de sacramenten moeten leven om werkelijk deel te worden van die nieuwe mensheid.   

Vandaar dat aan het einde van deze aflevering de vraag wordt gesteld: besef je dat de nieuwe mensheid als een stad is, als een nieuwe bruid?  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De nieuwe mensheid | Gedaanteverandering | Innerlijke wereld van de mens | Moederschap | Nieuwe aarde | Nieuwe Hemel | Sacramenten | Wederkomst van Christus | Zee | 


Dag 85 Apokalyps90: zelfgave die leven geeft (Apok.20, 11-15)

om deze aflevering te zien  klik hier 

27 maart 2023

03:33/05:13

Apok.20, 11-15

HET LAATSTE OORDEEL

‘ 11 Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop gezeten is. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden.  12 En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan. En de boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden.  13 En de zee gaf haar doden terug, en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn daden.  14 Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur.  15 En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens, werd geworpen in de poel van vuur. ‘ (Willibrordusvertaling 1975) 

We lezen over de grote ultieme beproeving van de naastenliefde. We lezen over het boek van het leven dat open gaat. Het laatste oordeel. We worden geoordeeld naar de werken. Geeft jouw naastenliefde ook vruchten die blijvend zijn?

Dit is de laatste dag van een periode van 9 dagen waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Beproeving van de radicale naastenliefde | Boek van het leven | Eeuwige waarde | Goede werken | Laatste oordeel | Poel van het vuur | Stamboom van de nieuwe mensheid | Witte troon | 


Dag 84 Apokalyps90: hopen tot het einde (Apok.20, 7-10)

om deze aflevering te zien  klik hier 

26 maart 2023

06:05/07:29

Apok.20, 7-10

DE ONDERGANG VAN SATAN MET GOG EN MAGOG

‘ 7 En als de duizend jaren voorbij zijn, zal de Satan uit zijn kerker worden vrijgelaten. 8 Hij zal heengaan om de volken te verleiden die aan de vier hoeken der aarde wonen, Gog en Magog, talrijk als het zand van de zee, om hen voor de strijd te verzamelen. 9 En zij stegen op naar de hoogvlakte der aarde, en zij omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Maar vuur viel neer uit de hemel en verteerde hen. 10 En de Duivel die hen verleid had, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waarin ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht, in de eeuwen der eeuwen.’ (Willibrordusvertaling 1975) 

Het gebrek aan respect voor de menselijke vruchtbaarheid is een teken van waar de hoop vertrapt is. Genderideologie is een representatie van de valse profeet, of is het het beest in werking? De seksuele revolutie heeft seksualiteit los gekoppeld van de vruchtbaarheid en vormt het begin van het ontmantelen van de hoop. Als de vruchtbaarheid niet de wijsheid meer geeft over de zin van man en vrouw zijn dan eindig je in zinloosheid. Wanneer een mens niet meer thuis is in zijn / haar eigen lichaam dat is dat een grote beproeving mbt de hoop, want onze seksualiteit is een deel van onze identiteit. Zo wordt deze ‘dystrofie’ een uiting van ultieme hopeloosheid

Dit is de achtste dag van een periode van 9 dagen waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

De eerste beproeving betrof de zintuigelijke ziel. Bij de tweede periode van 3 dagen werd de redelijke, verstandelijke ziel getest. De derde fase van beproeving, die gisteren is  gestart, wordt ook wel de nacht van de geest genoemd, waarin het geloof, de hoop en de radicale naastenliefde wordt beproeft. In de nacht van de geestelijke ziel, is het de geest in ons die ons mee wil nemen naar Christus. Het gaat erom dat God ons probeert, helpt om ons aan te laten passen aan waar de mensenzoon naar verlangt

Vandaag wordt uiteindelijk de vraag gesteld: is jouw hoop sterk genoeg om trouw te blijven tot het einde? 

 

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 3e nacht van de Geest | Beproeving van de hoop | Duivel | Genderideologie | Gog en Magog | Hoop | Identiteitscrises | Ontbreken van de middelen | Poel van het vuur en de zwavel | Satan | Seksualiteit | Theologie van het lichaam | Vruchtbaarheid | 


Dag 83: Apokalyps90: tijdloos en puur geloof (Apok.20, 1-6)

om deze aflevering te zien  klik hier 

25 maart 2023

06:43/08:38

Apok.20, 1-6

Nacht van de geestelijke ziel, de derde nacht in het graf van Christus, die eindigt met de verrijzenis.

HET DUIZENDJARIG RIJK

‘1 Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang – dat is de Duivel, de Satan – en hij boeide hem voor duizend jaren, 3 en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de duizend jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. 4 En ik zag tronen en zij namen daarop plaats en hun werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand. En zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang.’ (Willibrordus vertaling)

Dit is de zevende dag van een periode van 9 dagen waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

De eerste beproeving betrof de zintuigelijke ziel. Bij de tweede periode van 3 dagen werd de redelijke, verstandelijke ziel getest. De derde fase van beproeving, die nu start wordt ook wel de nacht van de geest genoemd, waarin het geloof, de hoop en de radicale naastenliefde wordt beproeft. In de nacht van de geestelijke ziel, is het de geest in ons die ons mee wil nemen naar Christus. Het gaat erom dat God ons probeert, helpt om ons aan te laten passen aan waar de mensenzoon naar verlangt

De vraag die deze dag overweging afsluit luidt als volgt: maakt geloven jou leven echter en eenvoudiger?  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: Beproeving van het geloof | Bidden van de rozenkrans | Eeuwigheid | Gehoorzaamheid | Geloof | Geloof zuiver houden | Ketting | Petrus | Rozenkrans | Sleutel | Tijdigheid | Tijdloos | Waabrorg |


Dag 82: Eucharistie en het einde van alle dingen (Apok.19, 17-21)

om deze aflevering te zien  klik hier 

24 maart 2023

3:52 / 5:34

Apok.19, 17-21

CHRISTUS OVERWINNAAR. DE ONDERGANG VAN DE BEIDE BEESTEN

’17 Daarna zag ik een engel die stond op de zon. Met machtige stem riep hij tot alle vogels die vliegen in het zenit: ‘Komt, verzamelt u aan de grote maaltijd van God,  18 om te eten het vlees van koningen en krijgsoversten en het vlees van helden en het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.’  19 Toen zag ik het beest en de koningen der aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen de Ruiter op het witte paard en zijn legermacht.  20 Maar het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet – die voor hem de wonderen had gedaan waardoor de mensen verleid werden het teken van het beest aan te nemen en zijn beeld te aanbidden. Levend werden beide geworpen in de vuurpoel die gloeit van zwavel.  21 En de overigen werden gedood door het zwaard uit de mond van de Ruiter, en alle vogels verzadigden zich aan het vlees van de gevallenen. ‘ (Willibrordus vertaling)

De rede staat ten dienst van het geloof. In dit 19e hoofdstuk zien we dan ook de de 2e beproeving van ons geloof (van de rede), waarin ons gevraagd wordt iets te geloven wat we niet kunnen bewijzen met onze reden maar ook niet kunnen bewijzen dat het niet waar is. Hoofdstuk 19 gaat over de 3 elementen van de H.Mis: 1) de zonden belijdenis 2) Het Kryië waarin vergeving wordt gevraagd en 3) Het gloria dat een lofzang is op de verwachte komst van het heil.

De eucharistie wordt mooi beschreven in het visioen van de vleesetende vogels, het vlees eten van de hele mensheid. Door de eucharistie worden we gelijkvormig gemaakt aan Hem. Wanneer wij Hem ons eigen maken, maakt god ons aan zichzelf eigen. Dit is de voleinding van alle dingen, de voltooiing. In de H.Eucharistie is niet alleen Christus echt aanwezig, maar ook de uiteindelijke betekenis van alle dingen.

Wat betekent voor jou de Eucharistie? Besef je dat in de eucharistie alleen Christus echt aanwezig is, maar ook de betekenis van alle dingen?   

Dit is de zesde dag van een periode van 9 passages waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

 

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: Aankondiging van het heil | Gelijkvormig worden | Gloria | H.Eucharistie | Hem ons eigen maken | Visioen | Visioen van de vleesetende vogels | Voltooiing | Voltooiing in de Eucharistie | 


Dag 81: Zijn woord en jouw geloof (Apok.19, 11-16)

om deze aflevering te zien  klik hier 

23 maart 2023

2:46 / 4:28

Apok.19, 11-16

CHRISTUS OVERWINNAAR. DE ONDERGANG VAN DE BEIDE BEESTEN

’11 Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard, en zijn berijder heet ‘Getrouw en Waarachtig’, en Hij oordeelt en voert oorlog met gerechtigheid. 12 Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen, daarin een naam gegrift die niemand kent dan Hij alleen. 13Hij is gehuld in een mantel gedoopt in bloed. En zijn naam luidt: ‘Het Woord Gods’. 14 Op witte paarden volgen Hem de hemelse machten, gekleed in smetteloos, wit lijnwaad. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard dat de volken zal slaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. 16 En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: ‘Koning der koningen en Heer der heren’. ‘ (Willibrordus vertaling)

De rede staat ten dienst van het geloof. In dit 19e hoofdstuk zien we dan ook de de 2e beproeving van ons geloof (van de rede), waarin ons gevraagd wordt iets te geloven wat we niet kunnen bewijzen met onze reden maar ook niet kunnen bewijzen dat het niet waar is. Hoofdstuk 19 gaat over de 3 elementen van de H.Mis: 1) de zonden belijdenis 2) Het Kryië waarin vergeving wordt gevraagd en 3) Het gloria dat een lofzang is op de verwachte komst van het heil.

2e nacht, nacht van het verstand en ook de nacht van het geloof. Wat is de genade van het verkondigen van het woord?  Wat betekent voor jou het geloof? Is ‘amen zeggen’ genoeg voor jou, of wil je het woord ook volgen en vorm geven in je leven?  

Dit is de vijfde dag van een periode van 9 passages waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 2e nacht van beproeving | Antwoord op het Woord | Gave van het woord | Kyrië | Lezingen in H.Mis | Nacht van het Geloof | Nacht van het verstand | Onderscheidend verstand | Onderscheiding | Vergeving die gevraagd wordt | Verkondiging van het woord | Verstand | Woord | 


Dag 80: jouw bekering en zijn belofte (Apok.19, 1-10)

om deze aflevering te zien  klik hier 

22 maart 2023

8:30 / 11:03

Apok.19, 1-10

ZEGELIEDEREN IN DE HEMEL

‘1 Wat ik daarna hoorde, was als de machtige stem van een grote menigte uit de hemel. En zij riepen: ‘Alleluja! Het heil en de eer en de macht zijn van onze God, 2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij sprak het oordeel over de grote hoer, die met haar hoererij de aarde ten verderve voerde. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken.’ 3 En andermaal riepen zij: ‘Alleluja! Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen.’ 4 En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neer en aanbaden God, die op de troon is gezeten en zeiden: ‘Amen, Alleluja!’ 5 En een stem ging uit van de troon en sprak: ‘Looft onze God, al zijn dienstknechten, gij die Hem vreest, gij kleinen en groten!’ 6 Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als het dreunen van zware donderslagen, en zij riepen: ‘Alleluja! De Heer, onze God, de Albeheerser heeft zijn koningschap aanvaard. 7 Laat ons blij zijn en juichen en Hem de eer geven: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.” (8 Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos, blinkend lijnwaad; zinnebeeld van de goede daden van de heiligen.) 9 En de engel zei tot mij:’ Schrijf op: zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van God.’ 10 Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Dat nooit! Aanbid God alleen. Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders die het getuigenis van Jezus bezitten.’ – Het getuigenis van Jezus immers is het dat de profeten bezielt.’ (Willibrordusvertaling 1975). 

De rede staat ten dienst van het geloof. In dit 19e hoofdstuk zien we dan ook de de 2e beproeving van ons geloof (van de rede), waarin ons gevraagd wordt iets te geloven wat we niet kunnen bewijzen met onze reden maar ook niet kunnen bewijzen dat het niet waar is. Hoofdstuk 19 gaat over de 3 elementen van de H.Mis: 1) de zonden belijdenis 2) Het Kryië waarin vergeving wordt gevraagd en 3) Het gloria dat een lofzang is op de verwachte komst van het heil.

Dit is de vierde dag van een periode van 9 passages waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

Wat betekent voor jou bekering? Je kan alleen je afkeren van wat slecht en waardeloos is, of allereerst kiezen om te leven voor wat goed en waar is? 

 

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bekering | Belijdenis van de zonden | Belofte | De nieuwe mensheid | Geloof | Jeruzalem | Lofzang bij de val van Babylon | Lofgang op de aankondiging van Jeruzalem | Rede | 


Dag 79: van niets tot niets (Apok.18, 20-24)

om deze aflevering te zien  klik hier 

21 maart 2023

3:09 / 4:47

Apok.18, 20-24

KLAAGLIEDEREN OVER BABYLON

’20 Verheug u over haar, gij hemel, en gij, heiligen, apostelen en profeten, want God heeft uw rechtsgeding tegen haar berecht. 21 Toen hief een sterke engel een steen als een grote molensteen op en wierp hem in de zee en zei: ‘Zo zal Babylon, de grote stad, worden weggeslingerd en nooit meer worden teruggevonden . . . 22 En de klank van harpenaars en zangers, van fluitspelers en trompetters zal nooit meer in u worden gehoord, en geen beoefenaar van enig ambacht wordt in u nog gevonden. En het geluid van de molen wordt in u niet meer gehoord, 23 en het licht van de lamp zal in u niet meer schijnen, en de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de vorsten der aarde en door uw toverkunsten werden alle volken verleid. 24 In u werd het bloed gevonden van de profeten en de heiligen, en van allen die vermoord zijn op aarde.’ (Willibrordusvertaling 1975). 

Dit is de eerste beproeving van de zintuigelijke, lichamelijk waarneming. Als een molensteen hangt het om je nek: ongeorderdende materiële begeerte. Besef je dat alles dat zonder betekenis is, zijn verval en ondergang tegemoet gaat?

Dit is de derde dag van een periode van 9 passages waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De eerste beproeving | Hoogmoed | Ijdelheid | Molensteen van de begeerte | Onafhankelijkheid zonder Tesla en bontjas | Ongeordende materiële begeerte | Onvrijheid |


Dag 78: ijdelheid gaat nergens heen (Apok.18, 1-19)

om deze aflevering te zien  klik hier 

20 maart 2023

6:48 / 9:35

Apok.18, 1-19

DE ONDERGANG VAN BABYLON EN KLAAGLIEDEREN OVER BABYLON

‘1 Daarna zag ik een andere engel van de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.  2 En hij riep met krachtige stem: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad! Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en voor alle soort van onrein en verfoeilijk gevogelte.  3 Want alle volken hebben de wijn van haar ontucht gedronken, en de koningen der aarde hebben ontucht met haar bedreven, en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde.’  4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel, die zei: ‘Vertrek, mijn volk, verlaat de stad, opdat gij niet deelt in haar zonden en geen deel krijgt aan haar plagen.  5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd.  6 Betaalt haar met gelijke munt. Vergeldt haar dubbel wat zij heeft misdaan, schenkt haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft.  7 Geeft haar zoveel pijn en rouw als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij zichzelf: “Ik ben een koningin op mijn troon; voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw!”  8Daarom zullen op een dag haar plagen komen, pest en rouw en hongersnood en zij zal door het vuur worden verteerd. Want sterk is God, de Heer, die haar heeft gevonnist.’ 

KLAAGLIEDEREN OVER BABYLON
9 Over haar zullen wenen en weeklagen de koningen der aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, als zij de rook zien opstijgen van haar brand.  10 Zij blijven op een afstand uit afschuw voor haar foltering, en zij roepen: ‘Wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad! In een uur is uw vonnis voltrokken.’  11 En de kooplieden der aarde wenen en rouwen om haar, want niemand koopt nog hun waren,  12 hun ladingen van goud en zilver, juwelen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, citrushout, voorwerpen van ivoor, van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer,  13 kaneel en amomum, reukwerk, mirre en wierook, wijn en olie, bloem en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen.  14 Verdwenen zijn de rijpe vruchten die uw hart begeerde, vergaan is de glans en de glorie van het leven, nooit meer vindt gij ze terug.  15 De kooplieden die zich aan haar verrijkt hebben, blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, terwijl zij wenen en luid klagen:  16 ‘Wee, wee de grote stad, die gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels!  17 In een uur ging al die rijkdom teniet.’ En iedere stuurman en elke kustvaarder en het scheepsvolk en al wie op zee werkt, zij bleven ver weg,  18 toen zij de rook zagen van haar brand, en riepen uit: ‘Welke stad was gelijk aan de grote stad?’  19 En zij strooiden stof op hun hoofd en onder tranen ge geklaag riepen zij: “Wee, wee de grote stad! Door haar schatten werden rijk allen die schepen hadden op zee. In een uur is zij verwoest.’ (Willibrordusvertaling 1975)

We zullen ons moeten losmaken van de eerste beperkingen van de erfzonde. Het vraagt zorgvuldigheid want als je goed kijkt dan desintegreert ijdelheid vanzelf. Nutteloosheid verliest vanzelf haar glans.

Dit is de tweede dag van een periode van 9 passages waarin we zien hoe we door de geest zijn meegenomen naar de woestijn. In de woestijn leren we wat er gebeurt in de wereld te  onderscheiden. Beproevingen maken dat onderscheid steeds duidelijker.  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Eerste nacht | Ijdelheid | Investeren in onvergankelijkheid | Offers brengen | Ons losmaken van de eerste beperkingen van de erfzonde | Onvergankelijkheid | Zero Transcendentie | 


Dag 77: hoogmoed vernietigt zijn eigen leugens (Apok.17 )

om deze aflevering te zien  klik hier 

19 maart 2023

19:09 / 22:26

Apok.17

BESCHRIJVING VAN HET GROTE BABYLON

‘1 Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen en sprak tot mij: ‘Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer, die zit aan de vele wateren.  2 Met haar hebben de koningen der aarde gehoereerd, en de bewoners der aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’  3 En hij voerde mij in de geest naar de woestijn. En ik zag een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest, dat overdekt was met godslasterlijke namen; en het had zeven koppen en tien horens.  4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker, boordevol met de walgelijke onreinheden van haar hoererij.  5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimzinnige naam: ‘Babylon, de grote stad, de moeder van de hoeren en de gruwelen der gehele aarde.’  6 En de vrouw was dronken van het bloed der heiligen en het bloed van Jezus’ martelaren. Toen ik haar zag, was ik zeer verbaasd. 7 Maar de engel zei: ‘Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheim verklaren van de vrouw en van het beest met de zeven koppen en de tien horens, waarop zij rijdt.  8 Het beest dat gij gezien hebt, was, en is niet meer; het zal weer opstijgen uit de afgrond, maar gaat ten onder. En de bewoners der aarde, zij wier namen niet geschreven staan in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zij zullen zich verbazen bij het zien van het beest, want het was en is niet en zal komen.  9 Hier komt het weer aan op scherpzinnigheid! – De zeven koppen zijn zeven heuvels, waarop de vrouw gezeten is.  10 Het zijn ook zeven koningen: vijf van hen zijn gevallen, een is er, de laatste is nog niet gekomen; en als hij komt, is het om slechts een korte tijd te blijven.  11 En het beest dat was en niet is, is zelf de achtste en toch een van de zeven, en het gaat ten onder.  12 De tien horens die gij gezien hebt, zijn tien koningen; zij regeren nog niet, maar voor een uur zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest.  13 Zij zijn een van zin, en hun macht en gezag geven zij aan het beest.  14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, en zij die met Hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen, getrouwen, zullen delen in zijn overwinning.’  15 Nog zei hij tot mij: ‘De wateren die gij gezien hebt en waaraan de hoer is gezeten, dat zijn volken en menigten en rassen en talen.  16Maar de tien horens en het beest, zij zullen de hoer gaan haten en haar vereenzaamd maken en naakt, zij zullen haar vlees verslinden en haar levend verbranden.  17 Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling zijn gegaan.  18 De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die heerst over de koningen der aarde.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Hoe hoogmoed de bron is van alle zonden en zichzelf uiteindelijk vernietigt. Het gnosticisme is een binnenste buiten kering van het geloof. Verantwoordelijkheid gaat over antwoord geven op het woord dat in de wereld is gekomen dus met de Logos. Geloof is hartstikke redelijk maar met bescheidenheid.

De afgelopen 9 dagen hebben we een oorspronkelijke kijk op de sacramenten gekregen. Een apokalyptische visie op de sacramenten, met als bron het lijden van Christus, maar ook hoe door de sacramenten iets bij ons wordt geopend. We moeten er namelijk iets mee. Er moet iets in ons geopenbaard worden. Het geeft een onderscheiding van de geesten voor de wereld waarin we leven.  

In de komende 9 passages gaan we zien hoe de geest ons meeneemt naar de woestijn. En in de woestijn zullen we zien hoe dat onderscheid in de wereld zichtbaar wordt. Door beproevingen wordt dat onderscheid steeds duidelijker.  

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Agressie | Begeerten | Beproevingen | De leugen | Esoterisme | Geweld | Gnose | Gnosticisme | Hoogmoed | Licht van onderscheid | Logos | Rede terugvinden via herontdekking van de Logos | Val van Babylon | Woestijn |


Apokalyps90 dag 76: de graflegging van Christus (Apok.16,19-21 )

om deze aflevering te zien  klik hier 

18 maart 2023

07:28 / 08:40 

Apok.16, 19-21

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

’18 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toorn te drinken.  20 En alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te zien.  21 En ontzaglijke hagelstenen, wel honderd pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. En de mensen lasterden God om de plaag van de hagel; want die plaag was bovenmate zwaar. (Willibrordusvertaling 1975)

Zoek de plekken waar desintegratie van beschaving te vinden is. Kijk in hoeverre men daar  de link met inspiratie door de verrijzenis en/of waar men de bron in Christus verloren heeft.

Dit is de laatste aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de zeven sacramenten, die allen ingesteld zijn door Christus.

Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie.

Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Begraven | Beschaving | Civitas | De graflegging | Desintegratie van beschaving | Grafmoment | Grote stad in stukken uiteen | Onbederfelijk lichaam van God | 


Apokalyps90 dag 75: het priesterschap (Apok.16, 17-18)

om deze aflevering te zien  klik hier 

17 maart 2023

03:12 / 04:21

Apok.16, 17-18

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

’17 En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel, vanaf de troon, een machtige stem: “Het is gebeurd!” 18 En er kwamen bliksemstralen en dreunende donderslagen. En er ontstond een hevige aardbeving, zoals er nooit een geweest is sedert er mensen op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving.’ (Willibrordusvertaling 1975)

“Het is geworden” is de verwoording van wat Christus uitspreekt voordat hij sterft aan het kruis: Het is volbracht. Het geeft aan dat hij ons via de sacramenten in staat stelt het lijden te dragen en in zijn voetspoor te gaan. Verantwoordelijkheid nemen is antwoord geven op het Woord dat in de wereld is gekomen. De sacramenten zijn de aanwezigheid van Gods almacht in deze wereld.

Dit is de achtste aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de zeven sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld.

Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie.

Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Aanwezigheid | Begin van een ontwikkeling | De zevende schaal | Goddelijke gave | Gods almacht | Het is geworden | Onomkeerbaar evenement | Priesterschap | Priesterschap van Christus | Sacramenten | 


Apokalyps90 dag 74: het vormsel (Apok.16, 12-16)

om deze aflevering te zien  klik hier 

16 maart 2023

06:23/ 08:03

Apok.16, 12-16

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

’12 En de zesde goot zijn schaal uit op de grote Eufraatstroom, en zijn water droogde op, zodat de weg openlag voor de koningen uit het oosten. 13 Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen in de gedaante van kikvorsen. 14 Duivelsgeesten zijn het, die wonderen doen en uitgaan naar de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser. 15 (‘Pas op, Ik kom als een dief! Gelukkig de mens die wakker blijft en zijn kleren aanhoudt, zodat hij niet naakt hoeft te gaan en allen zijn schaamte zien.’) 16 En zij verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmágedon heet.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De confirmatie, het sacrament van het H.Vormsel is een bevestiging van de initiatie die via de sacramenten van het H.Doopsel en de eerste H.Communie gelopen is. Het is voor de hele mensheid, die in Christus vernieuwd moet worden. Dit is nodig om volwaardig een kind van God te worden, aan wie God een verantwoordelijkheid heeft toevertrouwd.

Dit is de zevende aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld.

Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie.

Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bevestiging | Confirmatie | De zesde schaal | Droge rivier | Koningen uit het oosten | Sacrament van het H.Vormsel | Plaats naast God krijgen | Vormsel 


Apokalyps90 dag 73: de biecht (Apok.16, 10-11)

om deze aflevering te zien  klik hier 

15 maart 2023

04:03/ 5:00

Apok.16, 8-9

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

’10 En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong stuk van de pijn. 11 Maar zij lasterden de God des hemels om hun pijnen en hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun daden.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De mooiste manier om ‘uit de kast te komen’ is uit de biechtstoel na de vergeving. In de biecht bekeren wij ons in onze werken. We ontvluchten de duivel door ons zelf te beschuldigen sneller dan hij ons kan beschuldigen. Daarmee stelen we de duistere gedachten van hem.

Hoe gebruiken wij de biecht om dichter naar God te groeien? Hoe concreet is onze biecht? Focus op die ongeordende daden die niet op God of de mens gericht waren, en waar we bijvoorbeeld niet creatief waren in naam van God. Dat noemen we zonden

Dit is de zesde aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld.

Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie.

Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De vijfde schaal | Hoogmoed | Ongeordende daden | Sacrament van de Biecht | Troon van Satan | Zonden | 


Apokalyps90 dag 72: de Eucharistie (Apok.16, 8-9)

om deze aflevering te zien  klik hier 

14 maart 2023

05:28/ 6:29

Apok.16, 8-9

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

‘8 En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur, 9 en de mensen werden verzengd door de grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen, en zij weigerden zich te bekeren en Hem eer te geven.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De 4e schaal is de middelste schaal die centraal staat: de #Eucharistie, met als kern het vleesgeworden woord. Staat bij jou de eucharistie centraal, als ontmoeting met God, en plaats van aanbidding voor zijn aangezicht?

Jezus is de bron en het wezen van de sacramenten. Het uitdelen van de sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag.

Dit is de vijfde aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie. Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Aanbidding voor zijn aangezicht | De liefde | De vierde schaal |H.Eucharistie | Het vleesgeworden woord | Het woord | Zon | 


Apokalyps90 dag 71: het huwelijk als sacrament (Apok.16, 4-7)

om deze aflevering te zien  klik hier 

13 maart 2023

05:40/ 7:02

Apok.16,4-7

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

‘4 En de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen, en er kwam bloed. 5 Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen: “Rechtvaardig zijt Gij die zijt en die waart, Gij de Heilige, dat Gij dit vonnis hebt geveld. 6 Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten, en bloed hebt Gij hun te drinken gegeven. Zij hebben het verdiend.” 7 En ik hoorde de stem van het altaar: “Ja, Heer, God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.” ‘(Willibrordusvertaling 1975)

Het onderscheid tussen man en vrouw kun je niet beschrijven zonder het kind. Man is niet zomaar complementair aan de vrouw, zoals de vrouw complementair is aan de man, nee. Een kind heeft ook een vader en een moeder nodig, en daar zit een groot onderscheid in.

Jezus is de bron en het wezen van de sacramenten. Het uitdelen van de sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag.

Dit is de vierde aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie. Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bruiloft van God en de nieuwe mensheid | De derde schaal | De engel van de wateren | Gezinskerk | H.Chrysostomos | H.Gezin | H.Huwelijk | Nieuwe mensheid | Opvoeding | Rechtvaardig | Sacramenten | Waarachtig | Water wijn bloed | 


Apokalyps90 dag 70: het doopsel (Apok.16, 3)

om deze aflevering te zien  klik hier 

12 maart 2023

01:47/ 2:37

Apok.16,3

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

‘3 En de tweede goot zijn schaal uit op de zee, en er kwam bloed als was er gemoord, en elk levend wezen in de zee stierf.’ (Willibrordusvertaling 1997)

We zien datgene, waar Noach met zijn voorbereidingen voor de zondvloed een voorafspiegeling van heeft gegeven: de totale ondergang van de zondige mensheid. Door het doopsel worden we herenigd met het lijden van Christus, de weg die hij is afgegaan.

Jezus is de bron en het wezen van de sacramenten. Het uitdelen van de sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag.

 

Dit is de derde aflevering van de cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie. Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bloed van Christus | De moeder van de zeven smarten | De tweede schaal | De zee | De zondvloed | Doopsel | Geboorte van de kerk | Noach | Pijnloze geboorte van Christus | Pijnvolle geboorte van de kerk | 


Apokalyps90 dag 69: de ziekenzalving (Apok.16, 2)

om deze aflevering te zien  klik hier 

11 maart 2023

02:03/ 2:55

Apok.16,2

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

‘2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen die het merkteken droegen van het beest en zijn beeld aanbaden.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Durven wij het lijden dat we ongetwijfeld zullen tegenkomen, nu al aan Christus toe te vertrouwen?

Jezus is de bron en het wezen van de sacramenten. Het uitdelen van de sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag.

Dit is de tweede aflevering van een nieuwe cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie. Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De eerste schaal | Doodsstrijd (Agonie) | Kwaadaardig gezwel | Ziekenzalving | Ziekte | 


Apokalyps90 dag 68: alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld en het begint met de voetwassing

om deze aflevering te zien  klik hier 

10 maart 2023

04:09/ 05:06

Apok.16, 1

DE ZEVEN PLAGEN VOOR DE ONBOETVAARDIGEN

‘1 En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep: “Gaat heen, giet uit op de aarde de zeven schalen van de toorn Gods!” ‘(Willibrordusvertaling 1975)

Jezus is de bron en het wezen van de sacramenten. Het uitdelen van de sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag.

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe cyclus van 9 delen die gaat over de 7 sacramenten. Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het apostolisch dienstwerk begint met de voetwassing en eindigt met de graflegging. Het uitdelen van de  sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie. Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten zien wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

n.b. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Apostolisch dienstwerk | Bevel | Bron | Eucharistie | Het wezen van de sacramenten | Laatste avondmaal | Sacramenten | Voetwassing |   


Apokalyps90 dag 67: een verbond van zeven sacramenten (Apok.15, 7-8)

om deze aflevering te zien  klik hier 

9 maart 2023

04:22/ 05:21

Apok.15, 7-8

DE ZEVEN ENGELEN MET DE SCHALEN VAN GODS GRAMSCHAP

‘7 En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap Gods die leeft in de eeuwen der eeuwen. 8 Toen vulde zich de tempel met rook vanwege de heerlijkheid Gods, en vanwege zijn macht, en niemand kon de tempel binnengaan, voor de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren.'(Willibrordusvertaling 1975)

De zeven engelen vertegenwoordigen de wijsheid van God. Ze ontvangen 7 middelen die aan de wereld worden gegeven: de 7 sacramenten. Beseffen we wel dat Christus ons in de sacramenten laat delen in zijn heerlijkheid? 

Dit is de laatste aflevering van een nieuwe korte cyclus van 4 dagen (64-67) waarin het Apokalyptische visioen over het lijden van Christus wordt behandeld. Het laat zien hoe het oordeel over de wereld tot stand is gekomen, door het lijden van Christus. Het menselijk lijden heeft Christus opgeofferd voor ons, voor de hele mensheid. In dit lijden zit de wijsheid van God en de 7 engelen. Christus heeft 7 plagen in de vorm van menselijk lijden voor ons ondergaan opdat wij het zullen herkennen als we het ook mee maken.  

Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 7 plagen | Razernij van God | Sacramenten | Zeven engelen | Zeven gouden schalen |


Apokalyps90 dag 66: universeel priesterschap van  Christus (Apok.15, 5-6)

om deze aflevering te zien  klik hier 

8 maart 2023

04:22/ 05:21

Apok.15, 5-6

DE ZEVEN ENGELEN MET DE SCHALEN VAN GODS GRAMSCHAP

“Daarna zag ik hoe de tempel, de tent der getuigenis, in de hemel geopend werd.  6En de zeven engelen met de zeven plagen traden uit de tempel, gekleed in zuiver, glanzend linnen, het middel omgord met gouden gordels. “ (Willibrordusvertaling 1975)

We worden als gelovigen uitgenodigd om deel uit te maken van het offer van Christus.

Dit is de derde aflevering van een nieuwe korte cyclus van 4 dagen (64-67) waarin het Apokalyptische visioen over het lijden van Christus wordt behandeld. Het laat zien hoe het oordeel over de wereld tot stand is gekomen, door het lijden van Christus. Het menselijk lijden heeft Christus opgeofferd voor ons, voor de hele mensheid. In dit lijden zit de wijsheid van God en de 7 engelen. Christus heeft 7 plagen in de vorm van menselijk lijden voor ons ondergaan opdat wij het zullen herkennen als we het ook mee maken.  

Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 

 


Apokalyps90 dag 65: verenigd met de priester, verenigd met zijn offer (Apok.15, 2-4)

om deze aflevering te zien  klik hier 

7 maart 2023

02:53/ 04:17

Apok.15, 2-4

HET LIED VAN DE OVERWINNING

2 Ook zag ik een zee als van glas met vuur gemengd, en hen die over het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden gezegevierd, zag ik staan aan die zee. Zij bespeelden de harpen Gods 3 en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam: Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der eeuwen. 4 Wie zou, o Heer, niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en U aanbidden, omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.” (Willibrordusvertaling 1975)

De moeder Gods wordt verenigd met het lijden van haar zoon en daarmee met de geboorte van de kerk. Zo wordt ze automatisch moeder van de kerk.

Dit is de tweede aflevering van een nieuwe korte cyclus van 4 dagen (64-67) waarin het Apokalyptische visioen over het lijden van Christus wordt behandeld. Het laat zien hoe het oordeel over de wereld tot stand is gekomen, door het lijden van Christus. Het menselijk lijden heeft Christus opgeofferd voor ons, voor de hele mensheid. In dit lijden zit de wijsheid van God en de 7 engelen. Christus heeft 7 plagen in de vorm van menselijk lijden voor ons ondergaan opdat wij het zullen herkennen als we het ook mee maken.  

Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Devotie van de 7 smarten van Maria | Geboorte van de kerk | Het lied van de overwinning | Het offer van de priester | Kinderen van God | Medelijdenn van Moeder Gods | Moeder van de kerk | Moeder van God | Zang van Mozes | Zee gevuld met vuur | 


Apokalyps90 dag 64: het sterfelijke lichaam van Christus (Apok.15,1)

om deze aflevering te zien  klik hier 

6 maart 2023

05:58/ 06:55

Apok.15, 1

HET LIED VAN DE OVERWINNING

‘Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen met zeven plagen, die de laatste zijn, want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe korte cyclus van 4 dagen (64-67) waarin het Apokalyptische visioen over het lijden van Christus wordt behandeld. Het laat zien hoe het oordeel over de wereld tot stand is gekomen, door het lijden van Christus. Het menselijk lijden heeft Christus opgeofferd voor ons, voor de hele mensheid. In dit lijden zit de wijsheid van God en de 7 engelen. Christus heeft 7 plagen in de vorm van menselijk lijden voor ons ondergaan opdat wij het zullen herkennen als we het ook mee maken.  

Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Lijden van Christus | Menselijk lijden | Oordeel | Sterfelijk lichaam | Sterfelijk lichaam van Christus | Teken in de hemel | Zeven engelen | Zeven plagen | 


Apokalyps90 dag 63: ultiem is de barmhartigheid (Apok.14,19-20)

om deze aflevering te zien  klik hier 

5 maart 2023

03:22/ 4:20

Apok.14,19-20

HET OORDEEL ALS OOGST VAN KOREN EN WIJN

‘En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn. 20 En de perskuip werd getreden buiten de stad, en bloed stroomde eruit tot aan de tomen der paarden, over een afstand van zestienhonderd stadiën. ‘(Willibrordusvertaling 1975) 

Dit spectaculaire einde van hoofdstuk 14 laat zien hoe vruchtbaar het offer van het Lam kan zijn als het ons helpt onze hartstochten te temmen en al ploeterend in dit leven toch langzaam in waarheid vorm te geven aan wie we zijn.

Hoofdstuk 14 laat 9 stappen zien die de onvermijdelijkheid van het eindoordeel laat zien. 

1. Dit is de laatste aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Barmhartigheid | Bloed | De waarheid wie we zijn |Gods barmhartigheid | Hartstochten | Hartstochten temmen | Het offer dat vruchtbaar is | Extreme onvoorwaardelijke zelfgave | In waarheid leven | Paarden | Zelfgave 


Apokalyps90 dag 62: de oogst van naastenliefde (Apok.14, 18-19)

om deze aflevering te zien  klik hier 

4 maart 2023

06:23/ 7:51

Apok. 14, 18-19

HET OORDEEL ALS OOGST VAN KOREN EN WIJN

’18 En een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar, en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.” 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijngaard der aarde. En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Christus oogst de rechtvaardiging en Maria oogst de werken van naastenliefde, die vanuit het feit dat je gerechtvaardigd bent, wellicht veel groter zou kunnen zijn dan aanvankelijk van je verwacht zou kunnen worden.

 

Hoofdstuk 14 laat 9 stappen zien die de onvermijdelijkheid van het eindoordeel laat zien. 

1. Dit is de achtste aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Geest van Eliah | Liefde | Liefde vormgeven | Oogst van naastenliefde | Reële zelfgave | Vruchtbaarheid | Werken van naastenliefde | Zelfgave | 

 


Apokalyps90 dag 61: wie is de rechterhand van de rechter? (Apok.14, 17)

om deze aflevering te zien  klik hier 

3 maart 2023

04:11/ 04:06

Apok. 14, 17

HET OORDEEL ALS OOGST VAN KOREN EN WIJN

’17 En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel tevoorschijn, en ook hij droeg een scherpe sikkel.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Er is nog een tweede oogst, die een uitbreiding is van de eerste oogst. Het is een aanvulling op de rechter die de mensenzoon is. Hoe speelt de vruchtbaarheid, of wel de moeder van de menszoon, Maria, daarin een belangrijke rol?  

De tweede engel moet te maken hebben met de Maria, de moede van de mensenzoon, ofwel de vruchtbaarheid van gerechtigheid, die een overvloed van waarheid geeft, voortkomend uit die rechtvaardiging.   

 

Hoofdstuk 14 laat 9 stappen zien die de onvermijdelijkheid van het eindoordeel laat zien. 

1. Dit is de zevende aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Christus Koning | Delen in het eindoordeel | Koningin | Maria moeder Gods | Overvloed van waarheid | Rechterhand van de rechter | Vruchtbaarheid | 


Apokalyps90 dag 60: het oordeel volgens de wet (Apok. 14, 15-16)

om deze aflevering te zien  klik hier 

2 maart 2023

05:36/ 06:48

Apok. 14, 15-16

HET OORDEEL ALS OOGST VAN KOREN EN WIJN

’15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten was: “Sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen; overrijp werd de oogst van de aarde.” 16 Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde, en de aarde werd afgemaaid.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Het ligt in Gods handen in hoeverre mensen gerechtvaardigd zijn. Want menselijke waarheid blijft altijd relatief aan de Goddelijke waarheid. Kortom de vraag blijft: heb jij gedaan wat van je verwacht mocht worden?

Hoofdstuk 14 laat 9 stappen zien die de onvermijdelijkheid van het eindoordeel laat zien. 

1. Dit is de zesde aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Eeuwige waarheid | Geoogst worden | Het doopsel van de bekering | In waarheid leven | Johannes de Doper | Oproep van de mens | Rechtvaardigheid | Rijpheid van de mensheid | Sikkel om te oogsten | Symmetrie van hoofdstuk 14 | 


Apokalyps90 dag 59: de mensenzoon komt terug (Apok. 14, 14)

om deze aflevering te zien  klik hier 

1 maart 2023

 

04:07/ 5:02

Apok. 14, 14

HET OORDEEL ALS OOGST VAN KOREN EN WIJN

’14 Ik keek toe, en ik zag een witte wolk; en op de wolk zat iemand, een mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.’ (Willibrordusvertaling 1975)

In zijn menselijkheid zit de sleutel van het eindoordeel. In hoeverre hebben wij ons leven gegeven voor Hem die alles voor ons heeft gegeven. Wat is ons antwoord geweest op het Woord dat in de wereld vlees is geworden?

Hoofdstuk 14 laat 9 stappen zien die de onvermijdelijkheid van het eindoordeel laat zien. Deze 5e stap is het centrum van de uitleg, dus gaat dan ook over de Mensenzoon omdat hij in zijn menselijkheid de sleutel heeft van het eindoordeel over ons, de schepping. 3. Wij kunnen ons aan hem meten. In hoeverre hebben wij antwoord gegeven op zijn menswording, lijden etc etc etc 4. In zijn menselijkheid zit de sleutel van het eindoordeel. In hoeverre hebben wij ons leven gegeven voor Hem die alles voor ons heeft gegeven. Wat is ons antwoord geweest op het Woord dat in de wereld vlees is geworden?

1. Dit is de vijfde aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Antwoord geven | De mensenzoon | Eindoordeel | Johannes 5 | Menselijke natuur | Menselijkheid | Sleutel van het eindoordeel | Verantwoordleijkheid | Witte wolk | 

 


Apokalyps90 dag 58: vergelding en vagevuur (Apok. 14, 9-13)

om deze aflevering te zien  klik hier 

28 Februari 2023

03:57/ 5:25

Apok. 14,9-13

DE AANKONDIGING VAN HET OORDEEL EN VAN BABELS VAL

‘9 En nog een engel, een derde, volgde hen, en riep met machtige stem: “Al wie het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand laat aanbrengen, 10 die zal drinken de wijn van Gods toorn, onverdund geschonken in de beker van zijn gramschap; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in de eeuwen der eeuwen. Dag noch nacht hebben zij rust, die het beest en zijn beeld aanbidden en al wie het merkteken van zijn naam aanneemt.” 12 Nu komt het aan op de volharding der heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. 13 En ik hoorde een stem uit de hemel die zei: “Schrijf op: Zalig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan. Ja waarlijk,” zegt de Geest, “Laat hen uitrusten van hun moeiten, want hun daden vergezellen hen.” ‘ (Willibrordusvertaling 1975)

Over het vagevuur als hoopvol geloofsgegeven. Het gebed van de gelovigen is er juist voor  om de ziel te zuiveren van alle gehechtheid aan ongeordende materie, opdat de gebroken ziel Hem uiteindelijk kan aanschouwen.

1. Dit is de vierde aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Derde engel die waarschuwt | Gebed van de gelovigen | Pijniging | Vagevuur | Vergelding | 


Apokalyps90 dag 57: nu al veroordeelt ijdelheid zichzelf (Apok. 14,8)

om deze aflevering te zien  klik hier 

27 Februari 2023

03:57/ 4:52

Apok. 14,8

DE AANKONDIGING VAN HET OORDEEL EN VAN BABELS VAL

8 En een andere engel, een tweede, volgde hem en riep: Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad, die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van haar ontucht.” ‘ (Willibrordusvertaling 1975)

 

1. Dit is de derde aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Tweede waarschuwende engel | Babylon | Het veroordeelde Babylon | Ijdelheid | Uiterlijkheden | Zelfveroordeling | 


Apokalyps90 dag 56: onvermijdelijk: het oordeel komt (Apok.14, 6-7)

om deze aflevering te zien  klik hier 

26 Februari 2023

04:24/ 5:49

Apok. 14,6-7

DE AANKONDIGING VAN HET OORDEEL EN VAN BABELS VAL

6 Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners der aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen.  7 En hij riep met luide stem: “Vreest God en geeft Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbidt Hem die de hemel en de aarde en de zee, en de waterbronnen gemaakt heeft.”  

 

1. Dit is de tweede aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Een engel die waarschuwt | Eindoordeel | Finaal oordeel | Geweten | Het onvermijdelijke | Oordelen


Apokalyps90 dag 55: maagdelijkheid, het oordeel voorbij (Apok.14, 1-5)

om deze aflevering te zien  klik hier 

25 Februari 2023

09:20/ 11:19

Start van een nieuwe cyclus van 9 dagen, deel 7

Apok. 14,1-5

HET LAM EN DE ZIJNEN

‘1 Weer keek ik, en zie, daar stond het Lam op de berg Sion, en met Hem honderdvierenveertigduizend. Die droegen zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven.  2 En ik hoorde uit de hemel een geluid als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder. En het geluid dat ik hoorde, was de klank van citerspelers die op hun citers speelden.  3 En zij zongen een nieuw lied, staande voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het lied leren dan alleen de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde.  4 Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt; maagden zijn het en zij volgen het Lam waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid, voor God en het Lam.  5 En in hun mond is geen leugen gevonden: zij zijn zonder smet. ‘ (Willibrordusvertaling 1975).

Er zijn in deze wereld wel degelijk nog voorbeeld te vinden van maagdelijke zielen die niet gestoord door de verleidingen van de wereld het lam weten te volgen en in waarheid te leven. Zij weten zuiver te blijven door ‘te zien’.

1. Dit is de eerste aflevering van een nieuwe cyclus van 9 dagen (55-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt. 

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 144000 | Calvarieberg | Contemplatie | De berg Sion | Heiligen van de laatste dagen | Het Lam volgen | Kardinaal Joseph Zen | Maria | Tijdloze volheid | Zuiver houden door te zien | Zuivere zielen


Apokalyps90 dag 54: totalitaire paradigma’s (Apok.13, 11-18)

om deze aflevering te zien  klik hier 

24 Februari 2023

03:47/ 5:49

Apok. 13,11-18

DE TWEE BEESTEN

’11 Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak.  12 En heel de macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, welks doodwonde genezen was.  13 En het doet grote tekenen; het doet zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van allen.  14 En het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.  15 Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht.  16 En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd;  17 en niemand kan kopen of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.  18 Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is zeshonderdzesenzestig.‘ (Willibrordusvertaling 1975).

Totalitaire systemen herken je aan de krankzinnige offers die het brengt, de consequenties die mensen ervaren. Zie bijvoorbeeld het dwangmatige vasthouden aan abortus, het doden van kinderen, kijk naar het Communisme, Vietnam of Nazi Duitsland

1. Dit is de laatste aflevering van het deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en we de beproevingen zien van de anti-vrouw of de anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 666 | Abortus | Absurditeit | Het tweede beest | Karikatuur van het Lam | Leugens | Machtsdenken | Rationalisme | Totalitaire systemen | Totalitarisme


Apokalyps90 dag 53: de macht van ideologieën (Apok.12 15,18-13,1-10)

om deze aflevering te zien  klik hier 

23 Februari 2023

06:34/08:39

Apok.12 15,18-13,1-10

‘DE VROUW EN DE DRAAK

18 En hij bleef staan op het strand van de zee.

DE TWEE BEESTEN

1 En ik zag uit de zee een beest opstijgen. Het had tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, en op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. 2 En het beest dat ik zag, geleek een luipaard, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. En de draak droeg hem zijn macht over en zijn troon, en groot gezag. 3 Een van zijn koppen leek dodelijk gewond, maar zijn doodwonde genas. Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de heerschappij had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden: “Wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden?” 5 En hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven en hem werd vergund macht uit te oefenen tweeënveertig maanden lang. 6 Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd heerschappij gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging der wereld af geschreven staat in het boek des levens van het Lam dat geslacht is. 9 Wie oren heeft, hore! 10 Wie bestemd is voor gevangenschap, hij gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, hij zal omkomen door het zwaard. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De standvastigheid, het geloof en de rust van de Heilige staat tegenover de emotionele subjectieve rusteloze beleving van de mens die overgeleverd is aan ideologieën.

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Atheïsme | De draak | De zee | Dialectiek | Emoties | Fantasiewereld | Gedachtenwereld | Geloof | Gnose | Heiligen | Ideologie | Karikatuur van de menswording | Misleiding | Psychologie van de mens | Romantiek | Standvastigheid | Stuurloze vrije sa,enleving | Vergoddelijking van de mens | 


Apokalyps90 dag 52: denken en doen zonder principes. De duivel wil niet dat we levend water hebben (Apok.12, 15-17)

om deze aflevering te zien  klik hier 

22 Februari 2023

08:33/09:39

Apok.12, 15-17

DE VROUW EN DE DRAAK

’15 Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, een stroom gelijk, opdat die stroom haar zou meesleuren.  16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp; zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd.  17 Toen, om zijn woede op de vrouw te koelen, ging de draak heen, om de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De vrouw, gevlucht naar de woestijn, blijft achtervolgd door de duivel. Hij geeft niet op, tot het einde der tijd zullen we nog last van hem hem hebben. De duivel probeert contact met een werkelijkheid te geven zonder principes, zonder duidelijke uitgangspunten. Hij probeert de mens mee te laten voeren door een rivier zonder natuurlijke bron, d.w.z. de bron is de duivel zelf.  

Echter onze dorst naar waarachtig leven komt vanuit een bron, goddelijke licht in ons. Als de menselijke rede afgod wordt bepaalt de duivel de richting en niet God (Synodale weg?). 

Chesteron: “Iemand die gek geworden is heeft alles verloren, behalve de rede”

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bronloze rivier | Contemplatie | Levende water | Menselijke rede | Menselijke rede als afgod | Natuurwetten | Positivisme | Principes | Rationalisme | Realisme | Rivier van de duivel | Waarachtig leven | Waarheid | Waarheid als natuurlijke keuze | Realiteit |


Apokalyps90 dag 51: de vlucht die geen vlucht is (Apok.12, 13-14)

om deze aflevering te zien  klik hier 

21 Februari 2023

08:33/09:39

Apok.12, 13-14

DE VROUW EN DE DRAAK

13 En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen.  14 Maar aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote adelaar gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de plaats voor haar bestemd, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gespijzigd een tijd en twee tijden en een halve tijd. (Willibrordusvertaling 1975)

Het zien is het enige bezit dat we altijd zullen bezitten. De liefde zien is het meest vruchtbare of vreugdevolle van de contemplatie. Naastenliefde heeft alleen zin als we het zien als voorbereiding op het eeuwige zien.

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Contemplatie | Tekenen aan de hemel | Vluchten | Zien |


Apokalyps90 dag 50: de enige echte oorlog (Apok.12, 7-12)

om deze aflevering te zien  klik hier 

20 Februari 2023

02:48/03:39

Apok.12, 7-12

DE VROUW EN DE DRAAK

 7 Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. 8 Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt; neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een stem in de hemel roepen: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. 11 Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. 12 Daarom juicht, hemelen, en gij die daar woont. Wee u, aarde en zee: de Duivel is ziedend van woede bij u neergekomen, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.” (Willibrordusvertaling 1975)

Er vindt een geestelijke oorlog plaats. De duivel verliest en valt op aarde neer, met gevolgen voor de aarde. Hij is nu eigenlijk veel dichterbij. Door de schande van zijn nederlaag, de volstrekte vernedering door de engel Michael, hij heeft hij nog maar een klein moment om terug te slaan: de duivel gaat zich op de mens richten … We kunnen dus een geestelijke strijd verwachten.

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Geestelijke oorlog | Geestelijke strijd | H.Aartsengel Michael | Oorlog | Oorlog in het firmament | Risico’s nemen | Vernederig van de duivel | Terugslaan op de mens | 


Apokalyps90 dag 49: veiligheid in de woestijn (Apok.12,6)

om deze aflevering te zien  klik hier 

19 Februari 2023

02:48/03:39

Apok.12, 6

DE VROUW EN DE DRAAK

‘6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft van godswege bereid, om daar gespijzigd te worden twaalfhonderdenzestig dagen.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Waarom is Maria ook niet direct naar de hemel, in de hemel opgenomen? Waarom kunnen zij en wij een tijdje hier op aarde blijven?  

Wij moeten een plek vinden waar we alleen kunnen zijn met God en voor God. Als wij tijd voor hem vrijmaken dan gaat hij ons ook voeden. Alleen te zijn voor Hem is belangrijk.

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Alleen zijn voor Hem | Veilige plek | Veiligheid | Vlucht naatr de woestijn | Woestijn | 


Apokalyps90 dag 48: Moeder van een nieuwe heerschappij (Apok.12,5)

om deze aflevering te zien  klik hier 

18 Februari 2023

04:07/05:08

Apok.12, 5

DE VROUW EN DE DRAAK

‘5 En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.’ (Willibrordusvertaling 1975)

De vrouw baarde een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. Van ijzer, teken van eenvoud maar wel stevig?

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: | Herder | Mannelijkheid | Moeder van God en de nieuwe mensheid | Vrouwelijkheid | Vruchtbaarheid


Apokalyps90 dag 47: gedaante verandering van de vijand – gevecht tegen de vruchtbaarheid is gevecht van de duivel (Apok.12, 3-4)

om deze aflevering te zien  klik hier 

17 Februari 2023

04:07/05:08

Apok.12, 3-4

DE VROUW EN DE DRAAK

‘3 Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens, en op elke kop een diadeem. 4 En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond vóór de vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden’ (Willibrordusvertaling 1975)

Het gevecht tegen de vruchtbaarheid is een gevecht van de duivel. Hij haat de mens.  Woede tegen de nieuwe mensheid die vrucht kan dragen

Zie hiervoor ook als extra bijlage de aflevering van ‘Johannes heeft ons gezien’, 6 korte sterk geillustreerde afleveringen over de betekenis van de Openbaring nav de werken van de Beata in Noord Spanje. Zie hier deel 2 over de vrouw en de draak . Voor alle 6 afleveringen zie de playlist. 

 

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: | Anti-Vrouw | De duivel | De machtigste van de demonen | Draak | Gedaanteverandering | Haat omwille van de vruchtbaarheid | Het anti-Kind | Vijand | Vijand van de mensheid | Vruchtbaarheid | Vrouw | Woede tegen de nieuwe mensheid | Woede vanwege de vruchtbaarheid |


Apokalyps90 dag 46: vruchtbaar lijden, Maria bij het kruis, de geboorte van de kerk (Apok.12, 1-2)

om deze aflevering te zien  klik hier 

16 Februari 2023

10:13/11:14

Apok.12, 1-2

DE VROUW EN DE DRAAK

1 En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.  2 Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. ‘ (Willibrordusvertaling 1975)

Er is zinvol lijden. Leven kan Vrucht dragen samen met God. Zie Maria bij het kruis, wanneer de kerk geboren wordt. 

Maria is bekleed met zon, maan en sterren (Liefde, hoop, geloof)

1. Na de 7 trompetten weten we dat god bepaalde beproevingen toelaat als we in de waarheid willen leven, en die beginnen met leugens. Na de aanvallen op de koning door tekenen van de ‘anti-christ’ (36-45) start nu een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Bekleed met Zon Maan en Sterren | Geboorte van de kerk | Maria | Medelijden van Maria | Moeder Gods | Nieuwe mensheid | Pierre Simon vrijmetselaar | Vruchtbaarheid | Vruchtbaar lijden | Zinvol lijden


Apokalyps90 dag 45: Christus Koning (Apok.11, 15-19)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

15 Februari 2023

03:47/05:16

Apok.11, 15-19

DE ZEVENDE TROMPET (HET DERDE ‘WEE’)

’15 En de zevende engel stak de trompet. En in de hemel klonken luide stemmen, die riepen: “Nu is de heerschappij over de wereld gekomen aan onze Heer en zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen in de eeuwen der eeuwen.”  16 En de vierentwintig oudsten, die op hun tronen zetelen voor het aanschijn van God, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God,  17 zeggend: Wij danken u, Heer, God, Albeheerser, die zijt en die waart,
dat Gij uw grote macht gegrepen en uw koningschap aanvaard hebt.  
18 De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen en de tijd om de doden te oordelen en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en de heiligen en hun die uw naam vrezen, kleinen en groten, en om te verderven die de aarde verderven.”  19 Toen ging de tempel van God in de hemel open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er dreunden donderslagen, vergezeld van bliksemstralen en aardbeving en zware hagel.‘ (Willibrordusvertaling 1975)

De waarheid in pacht hebben, wacht betekent dat? 

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen vanaf dag 36, 2 delen (dagen 36-45 en 46-54) om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Aardbevingen | Ark van zijn verbond | Bliksemstralen | Christus Koning | Donderslagen | In waarheid leven | Oordelen | Pilatus | Traditie van de bijbel | Waarheid in pacht hebben | Waarheid kennen | Zevende engel | Zware hagel | 


Apokalyps90 dag 44: getuigenis van de Verrijzenis (Apok.11, 1-14)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

14 Februari 2023

04:00/06:43

Apok.11, 1-14

TWEEDE TUSSENSPEL: DE TWEE GETUIGEN

‘1 Daarna werd mij als meetstok een rietstengel gegeven, met de woorden: “Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daar aanbidden. 2 Maar blijf af van de voorhof die buiten de tempel is en meet hem niet, want hij is aan de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.” 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. 6 Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 7 Maar als zij hun getuigenis hebben voleindigd, zal het Beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden. 8 En op het plein van de grote stad, die zinnebeeldig Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd, zullen hun lijken liggen, 9 voor de ogen van de volken en stammen en talen en naties, drieëneenhalve dag lang; en men duldt niet dat zij begraven worden. 10 En de bewoners der aarde maken zich vrolijk over hen en vieren feest en zij sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren voor hen een kwelling. 11 Maar na die drieëneenhalve dag voer in hen een levensgeest uit God en zij kwamen overeind, en grote vrees overviel allen die hen zagen. 12 En zij hoorden een stem uit de hemel tot hen zeggen: “Stijgt op hierheen,” en ten aanschouwen van hun vijanden stegen zij in een wolk ten hemel. 13 En op hetzelfde ogenblik ontstond er een hevige aardbeving, en een tiende deel van de stad stortte in, en zevenduizend mensen kwamen om bij die aardbeving, terwijl de overlevenden door vrees bevangen, eer brachten aan de God des hemels. 14 Het tweede Wee is voorbij; het derde Wee komt snel.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Over bekering kun je niet getuigen, wel wat je gezien hebt.

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen vanaf dag 36, 2 delen (dagen 36-45 en 46-54) om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Aanwezigheid van God | De zesde trompet | Bekering | Contemplatief zien | Drieluik | Filioque | Getuige zijn | Mozes | Overwinning van God | Rechterluik | Tweede wee | Verrijzenis | Zien |


Apokalyps90 dag 43: Over de eenheid tussen de H.Eucharistie en het Woord (Apok. 10,1-11)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

13 Februari 2023

04:04/06:40

Apok.10,1-11

EERSTE TUSSENSPEL: DE STERKE ENGEL EN HET BOEKJE

‘1 Toen zag ik een andere sterke engel neerdalen van de hemel, gehuld in een wolk, de regenboog boven zijn hoofd. Zijn gelaat was als de zon en zijn benen als zuilen van vuur. 2 Hij hield een klein boekje open in zijn hand. Zijn rechtervoet zette hij op de zee en de linker op de aarde. 3 En hij gaf een geweldige schreeuw, als leeuwengebrul. En daarna weerklonken de zeven donderslagen. 4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik gaan schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: “Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.” 5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand ten hemel, 6 en hij zwoer bij Hem die leeft in de eeuwen der eeuwen, die de hemel geschapen heeft en wat daarin is en de aarde en wat daarop is en de zee en wat daarin is, en hij riep: “Er zal geen uitstel meer zijn! 7 Als de tijd is aangebroken voor de zevende engel om de trompet te steken, dan zal het geheime raadsbesluit van God in vervulling gaan, zoals Hij het heeft geopenbaard aan zijn dienstknechten, de profeten.” 8 Toen sprak de stem die ik uit de hemel gehoord had, opnieuw tot mij en zei: “Ga, neem het geopende boek dat ligt in de hand van de engel die op de zee en op het land staat.” 9 En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven. En hij zei: “Neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw lijf, maar in uw mond zoet als honing.” 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het smaakte in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het had doorgeslikt, vulde bitterheid mijn lijf. 11 Toen werd mij gezegd: “Gij moet opnieuw profeteren over vele volken en naties en talen en koningen.” ‘ (Willibrordusvertaling 1975)

Over de eenheid tussen de H.Eucharistie en het Woord. Het middelste luik van het drieluik van het bericht van de zesde trompet: de aanwezigheid en de overwinning van God. Johannes krijgt het bericht dat hij opnieuw door moet gaan met profeteren over volken en naties. Het Woord dat we in geloof ontvangen en bemediteren geeft ons een communie met God. Eenheid van het Woord en de H.Eucharistie helpt ons om vreugde en woede te richten. We weten ons te richten via de Logos, ontvangen via het woord en de H.Eucharistie

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen vanaf dag 36, 2 delen (dagen 36-45 en 46-54) om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De zesde trompet | Dorst naar gerechtigheid | Drieluik | H.Eucharistie | In communie zijn met God | Logos | Logos in Woord en H.Eucharistie | Transformatie | Vreugde en woede richten | Vruchtbare vreugde en woede | Woord van God |


Apokalyps90 dag 42:de uiteindelijke gevolgen van leugens laten de waarheid van het kwaad zien (Apok. 9,13-21)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

12 Februari 2023

05:55/08:00

Apok.9,13-21

DE ZESDE TROMPET (HET TWEEDE ‘WEE’)

‘En de zesde engel stak de trompet, en ik hoorde een stem komen uit de vier horens van het gouden altaar dat staat voor het aanschijn van God. En zij sprak tot de zesde engel die de trompet had: “Maak de vier engelen los die zijn vastgebonden bij de grote Eufraatstroom.” Toen werden de vier engelen losgelaten, die voor het uur en de dag en de maand en het jaar gereed waren gehouden, om een derde deel van de mensen te doden. En het getal van de ruiterscharen was twintigduizendmaal tienduizend: ik hoorde hun aantal noemen. En aldus zag ik in mijn visioen de paarden en hun berijders: de ruiters hadden vuurrode, grijsblauwe en zwavelgele harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood, door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden zit in hun bek, en ook in hun staart: want hun staarten zijn als slangen, voorzien van slangenkoppen, waarmee zij letsel toebrengen. Maar de andere mensen, die niet gedood werden door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen; zij hielden niet op de demonen te aanbidden en de afgoden van goud en zilver en koper en steen en hout, die niet kunnen zien noch horen noch gaan. En zij bekeerden zich niet van hun moorden en toverkunsten, van hun ontucht en dieverij.’ (Willibrordusvertaling 1975)

In de gevolgen zien we de waarheid van de zonde, de waarheid van het kwaad. De afschuwelijke consequenties van de leugen en de zonde zijn de enige waarheid van het kwaad. Door het kruis te aanvaarden heeft Christus de kennis van het goed en het kwaad ervaren. Hij is niet ingegaan op de illusie van het kwaad, de verleiding van de zonde, als groot voorbeeld voor ons.  

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen vanaf dag 36, 2 delen (dagen 36-45 en 46-54) om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De zesde trompet | Drieluik | Duisternis | Gevolgen van de zonde | Leugen | Nihilisme | Waarheid van het kwaad | Zinloze leugen | 


Apokalyps90 dag 41: verknipte identiteit (Apok. 9,1-12)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

11 Februari 2023

11:56/14:14

Apok.9,1-12

DE VIJFDE TROMPET (HET EERSTE ‘WEE’)

En de vijfde engel stak de trompet. En ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. En haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. En zij opende de put van de afgrond. En rook steeg op uit de put, als de rook van een geweldige oven de zon en de lucht werden erdoor verduisterd en uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer, en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen. Men stond hun niet toe hen te doden, maar wel hen te pijnigen, vijf maanden lang; en de pijn was als de pijn veroorzaakt door de steek van een schorpioen. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en hem niet vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden, ten oorlog toegerust. Het leek of zij op hun koppen gouden kronen droegen; hun gezichten deden denken aan die van de mensen; zij hadden haar als vrouwenhaar en tanden als die van leeuwen. Hun borstschilden geleken ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als het dreunen van wagens met veel paarden, die ten strijde snellen. En zij hadden staarten als schorpioenen, en ook angels; en in hun staart was hun macht om de mensen kwaad te doen, vijf maanden lang. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon. Het eerste Wee is voorbij, maar nog twee weeroepen komen hierna. (Willibrordusvertaling 1975)

Een vallende ster ofwel een verknipte theologie eindigt met verknipte personen. De ster die een sleutel heeft van de bodemloze afgrond, karikatuur van een Petruspersoon vol van dialectiek? Er is geen zwart of wit, voor of tegen, goed of kwaad meer. Er zijn alleen maar nieuwe abstracte syntheses die gewelddadig het contact met de werkelijkheid doet verliezen.   

Een werkelijke authentieke ultieme radicale offerbereidheid bestaat niet meer. Radicaliteit die het leven een tijdloze dimensie geeft. Er is niet meer koud of warm, er is alleen nog maar lauw. 

De post-christelijke cultuur kenmerkt zich door de wanhoop van verknipte mensen, die niets meer hebben om voor te strijden. Radicale offerbereidheid bestaat niet meer.

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen vanaf dag 36, 2 delen (dagen 36-45 en 46-54) om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

Keywoorden: De vijfde trompet | Dialectiek | Karikatuur van Petrus | Neergestorte ster | Post-christelijke cultuur | Radicale offerbereidheid | Radicaliteit | Sleutel van de bodemloze afgrond | Tijdloze dimensie van het leven | Verknipte theologie | Verlies aan contact net de werkelijkheid |


Apokalyps90 dag 40: vaag geloof, valse hoop, vreugdeloze naastenliefde (Apok. 8,12-13)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

10 Februari 2023

7:19/8:38

Apok.8,12-13

DE EERSTE VIER TROMPETTEN

En de vierde engel stak de trompet. En een derde deel van de zon werd getroffen, en een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor een derde deel geen licht gaf en zo ook de nacht.”

DE VIJFDE TROMPET (HET EERSTE ‘WEE’) Toen hoorde ik in mijn geestvervoering een adelaar die in het zenit vloog roepen met machtige stem: “Wee, wee, wee de bewoners der aarde, wanneer de trompetten zullen klinken van de drie engelen die nog komen!”

In een wereld die steeds seculierder wordt hebben we een balans nodig van zuiver geloof, ferme hoop en radicale liefde (met goed zicht op de sterren, de maan en de zon)

De eerste trompet betrof de vervolgingen, de tweede verdeeldheid in de kerk en de derde gebrek aan respect voor de objectieve waarheid (Nominalisme). Deze vierde trompet kondigde verduistering aan: vaag geloof (1/3 Sterren), valse hoop (1/3 maan) en vreugdeloze naastenliefde (1/3 zon). Kortom een vergiftigd contact met de werkelijkheid, de realiteit. Dus je vraagt God om kracht, slimheid (scherpheid in denken) en een gezond verstand.

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen nu, vanaf dag 36, 2 delen om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

Keywoorden: De vierde trompet | Geloof | Geloofsafval (Apostasie) | Hoop | Maan | Naastenliefde | Sterren | Verduistering | Zon |


Apokalyps90 dag 39: verlies van betekenis en zingeving, nominalisme als derde crisis (Apok.8,10-11)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

9 Februari 2023

10:17/11:40

Apok.8,10-11

DE EERSTE VIER TROMPETTEN

‘En de derde engel stak de trompet. En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.’ (Willibrordusvertaling 1997)

De gevallen ster geeft bitterheid weer, symbolisch voor de autoriteiten (theologen en filosofen) die hun plicht om de geopenbaarde waarheid uit te leggen hebben verzaakt. Dit begon in de late ME met het nominalisme … we voorkomen kunstmatig oorlogen door niet meer naar waarheid te zoeken maar afspraken te maken over begrippen en inzichten Onderscheiding van het geloof via de geopenbaarde waarheid is zodoende in de beknelling gekomen.

Nominalisme als derde crisis waar we als gelovigen mee moeten leren omgaan. De ster heeft een naam gekregen, bitterheid door het nominalisme: hoe valt er nog te strijden als er geen waarheid meer is, zinloosheid overheerst. Zin is afgesproken en wordt burgerlijk fatsoen. Er wordt niet meer geloofd in een natuurlijke, geopenbaarde zingeving.

Zie hiervoor ook als extra bijlage de aflevering van ‘Johannes heeft ons gezien’, 6 korte sterk geillustreerde afleveringen over de betekenis van de Openbaring nav de werken van de Beata in Noord Spanje. Zie hier deel 3 over de derde trompet en de vallende ster .

Voor alle 6 afleveringen zie de playlist. 

 

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen nu, vanaf dag 36, 2 delen om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Alsem (Absint) | Betekenis | Bitterheid | Burgerlijk fatsoen | Conventies | De derde trompet | Geopenbaarde waarheid | Late middeleeuwen | Menselijke waarheid | Middeleeuwen | Namen | Nominalisme | Objectieve waarheid | Onderscheiding | Ontrouw aan de openbaring Scholastiek | Sterren | Vallende ster | Waarheid | Zingeving |


 

Apokalyps90 dag 38: verdeeldheid, de tweede crisis die we moeten overwinnen (Apok.8,8-9)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

8 Februari 2023

7:26/8:44

Apok.8,8-9

DE EERSTE VIER TROMPETTEN

‘En de tweede engel stak de trompet. En het was alsof een grote berg, laaiend van vuur, in de zee geslingerd werd. En een derde deel van de zee werd bloed, 9en een derde van de schepselen die in de zee leven, kwam om, en een derde van de schepen verging.’ (Willibrordusvertaling 1975)

Over de twee belangrijkste oorzaken van verdeeldheid binnen het Christendom: gnosticisme en vermenselijkte aanbidding, waar het in feite gaat om de aanbidding van menselijke utopische macht.

Bij het gnosticisme komt de stormachtige zee (de innerlijke wereld) nooit echt tot rust, door het gebrek aan bescheidenheid, besef schepsel te zijn en dat we wachten op verlossing.

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen nu, vanaf dag 36, 2 delen om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: De tweede trompet | Gebrek aan Transcendentie | Gnosticisme | Innerlijk leven (de zee) | Innerlijke vedeeldheid van de kerk | Macht | Plaats van aanbidding (de berg) | Schepsel | Transcendentie | Verdeeldheid | Verlossing | Vermenselijkte aanbidding | Ziel |


Apokalyps90 dag 37: vervolging, de eerste crisis die we als gelovigen moeten overwinnen (Apok.8, 7)

om deze (hele korte) aflevering te zien  klik hier 

7 Februari 2023

2:35/3:47

Apok.8,7

DE EERSTE VIER TROMPETTEN

“En de eerste stak de trompet. En er kwam hagel en vuur, met bloed vermengd; en het werd op de aarde geworpen; en een derde deel van de aarde verbrandde en al het groene gras verbrandde.” (Willibrordusvertaling 1975)

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen nu, vanaf dag 36, 2 delen om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Christenvervolging | De eerste trompet | Fysiek geweld | Getuigenis | Martelaren | Vervolging | Waarheid |


Apokalyps90 dag 36: ons gebed is cruciaal (Apok.8, 3-6)

om de aflevering te zien  klik hier 

6 Februari 2023

8:37/10:03

DE EERSTE VIER TROMPETTEN

Apok.8,3-6

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven, om het met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vurige kolen van het altaar en wierp ze op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van bliksem en aardbeving. En de zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich op om de trompet te steken. (Willibrordusvertaling 1975)

1. Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen nu 2 delen om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: Aankondiging van beproeving | Bliksem donderslagen en aarbeving | Gebeden | Gouden wierookvat | Noodzaak van gebed | Zeven trompetten |


Apokalyps90 dag 35: de hemel wacht op ons antwoord (Apok. 8, 1-2)

om de aflevering te zien  klik hier 

5 Februari 2023

5:32/6:43

HET ZEVENDE ZEGEL

En toen het Lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, wel een half uur lang.

DE EERSTE VIER TROMPETTEN

Toen zag ik de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan, en hun werden zeven trompetten gegeven. (Willibrordusvertaling 1975)

N.b. 1. Dag 35 is het laatste onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 7 engelen | 7 trompetten | Stilte | Stilte in de hemel | Zelfgave | Zevende zegel |


Apokalyps90 dag 34: de voltooide mensheid (Apok. 7, 9-17)

om de aflevering te zien  klik hier 

4 Februari 2023

14:56/16:44

TUSSENSPEL: DE GETEKENDEN EN DE UITVERKORENEN VOOR GODS TROON

Apok.7, 9-17

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen allen luid: “Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning!” En al de engelen stonden rondom de troon, de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggend: Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!”

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: “Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem: “Heer, dat weet gij.” Toen zei hij: “Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.

Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Willibrordus vertaling)

N.b. 1. Dag 34 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 6e zegel | 6e zegel deel III| Bedoeling | Bestemming | Bijdrage leveren aan het grote mysterie | De grote verdrukking | Voltooide mensheid in beeld | Voltooiing | 


Apokalyps90 dag 33: de ontvangenis van de kerk (Apok. 7, 1-8)

om de aflevering te zien  klik hier 

3 Februari 2023

14:56/16:44

TUSSENSPEL: DE GETEKENDEN EN DE UITVERKORENEN VOOR GODS TROON

Apok.7, 1-8

‘Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde in bedwang hielden, opdat er geen wind zou waaien over land of zee of enig geboomte. En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: Brengt geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.” En ik vernam het aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend waren er uit alle stammen van de kinderen van Israël: twaalfduizend getekenden uit de stam Juda, twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, twaalfduizend uit de stam Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issakar, twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef, twaalfduizend uit de stam Benjamin.’ (Willibrordusvertaling 1975)

N.b. 1. Dag 33 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 6e zegel | 6e zegel deel II| 12 patriarchen | 12 mensen voor de gekruisigde Christus | Aartsengelen | Bescherm(engelen) | Boek van de geheimen | Cherubijnen | Engelen ordes | Exclusief licht | Exclusieve rol van de kerk | Heerschappijen | Krachten | Machten | Patriarchaten | Personen voor het kruis van Christus | Serafijnen | Verantwoordelijkheid van de kerk in deze wereld | Vorstendommen | Stammen | Tronen | 


Apokalyps90 dag 32: het einde en de angst (Apok. 6, 12-17)

om de aflevering te zien  klik hier 

2 Februari 2023

08:42/10:25

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 12-17

‘En ik bleef kijken, toen Hij het zesde zegel verbrak: en er ontstond een hevige aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd helemaal rood als bloed. En de sterren van de hemel vielen op aarde als late vijgen, door een stormvlaag van de boom geschud. En het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen der aarde en hun edelen en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen, allen, slaven en vrijen, kropen weg in de spelonken en rotsspleten van de bergen. En zij riepen tot de bergen en tot de rotsen: “Valt op ons en verbergt ons voor het aanschijn van Hem die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam.” Want gekomen is de grote dag van hun toorn. Wie kan dan standhouden?’ (Willibrordusvertaling 1975)

N.b. 1. Dag 32 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 6e zegel | 6e zegel deel I| Afwijzing van het lam | Angst voor de zinloosheid | Boek van de geheimen | Collectieve doodsangst | Drieluik | Eindigen zonder God | Het einde | Oneindige toekomst | Verborgen potentieel van de mens |


Apokalyps90 dag 31: martelaarschap en gerechtigheid (Apok. 6, 9-11)

Om de aflevering te zien  klik hier 

1 Februari 2023

08:27/09:59

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 9-11

Toen Hij het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. En zij begonnen luid te roepen: “Hoelang nog, heilige en waarachtige Heerser, zult Gij het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners der aarde?” Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven en hun werd aangezegd, dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het getal volledig zou zijn van hun broeders, die evenals zij in dienst van God gedood zouden worden. (Willibrordus vertaling)

N.b. 1. Dag 31 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 5e zegel | Barmhartigheid | Dorst naar gerechtigheid | Gerechtigheid | Het Lam | Martelaarschap | Onrecht | Onschuldige slachtoffers wreken | Onze kleinheid | Potentieel van de mens | Strijd met de gevolgen van de zonden |


Apokalyps90 dag 30: overwinning op bederf (Apok.6, 7-8)

om de aflevering te zien  klik hier 

31 januari 2023

07:01/08:34

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 7-8

‘Toen Hij het vierde zegel verbrak, hoorde ik de kreet van het vierde dier: “Kom!” En daar verscheen een vaalgroen paard. En die erop zat, zijn naam was de Dood, en Hades kwam achter hem aan. En hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren der aarde.’ (Willibrordusvertaling)

De drie paarden die getemd moeten worden (het vuur rode, het zwarte en het vaalgroene paard) staan voor de hartstochten die onder controle moeten worden gebracht, waarbij de deugden worden geleerd of aangescherpt.

N.b. 1. Dag 30 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: Bederf | Beest | Beestachtig | dodenrijk | Dood | Dood en bederf | Geloof | Groen paard | Lichte wapen | Ongeordendheid in ons | Ontbinding | Ordening van met morele leven | Temmen |


Apokalyps90 dag 29: overwinning op de ijdelheid (Apok.6, 5-6)

om de aflevering te zien  klik hier 

30 januari 2023

05:40/07:16

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 5-6

‘Toen Hij het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier roepen: “Kom!” En ik zag een zwart paard verschijnen, en die erop zat hield een weegschaal in de hand. En ik meende daar waar de vier dieren waren een stem te horen, die zei: “Een maat tarwe voor een tienling en drie maten gerst voor een tienling, maar doe geen schade aan olijfboom en wijnstok.” ‘ (Willilbrordus vertaling 1975)

De drie paarden die getemd moeten worden, staan voor de hartstochten die onder controle moeten worden gebracht, waarbij de deugden worden geleerd of aangescherpt.

N.b. 1. Dag 29 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: Derde zegel | Ijdelheid | Juk | Weegschaal | Zwart paard |


Apokalyps90 dag 28: overwinning op de hoogmoed (Apok.6,3-4)

om de aflevering te zien  klik hier 

29 januari 2023

03:59/05:31

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 3-4

Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: “Kom!”  En er kwam een ander paard tevoorschijn, vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen, zodat zij elkander zouden uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.(Willilbrordus vertaling 1975)

De drie paarden die getemd moeten worden, staan voor de hartstochten die onder controle moeten worden gebracht, waarbij de deugden worden geleerd of aangescherpt.

N.b. 1. Dag 28 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 2e zegel verbreken | Angst | Deugden | Hartstochten | Hoogmoed | Narcisme | Nederigheid | Rode paard | Wil om macht |


Apokalyps90 dag 27: overwinnaar met lichte wapenen (Apok.6,1-2)

om de aflevering te zien  klik hier 

28 januari 2023

05:34/07:11 

HET LAM VERBREEKT DE ZES ZEGELS: DE VIER RUITERS, DE GEDODEN ONDER HET ALTAAR, KOSMISCHE RAMPEN

Apok.6, 1-2

Wat zijn de ‘lichte wapenen’ waarmee het Lam van God gaat overwinnen? Het Lam dat het eerste zegel verbreekt van het boek met de wijsheid?

Toen zag ik, dat het Lam het eerste van de zeven zegels verbrak, en ik hoorde het eerste van de vier dieren roepen als met de stem van de donder: “Kom!”  En daar verscheen voor mijn ogen een wit paard, en die erop zat droeg een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen. (Willilbrordus vertaling 1975)

N.b. 1. Dag 27 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

 

Keywoorden: 1e zegel verbreken | Beproeving | Boog | De witte kleur van de overwinning | Het Boek met de geheimen | Het Lam | Kroon | Overwinnaar | Overwinnaar met lichte wapenen | Stem van de donder | Wijsheid | Wit paard |

 


Apokalyps90 dag 26: de enige en exclusieve verlosser (Apok.5,5-14)

om de aflevering te zien  klik hier 

27 januari 2023

06:05/09:19

DE VERZEGELDE BOEKROL EN HET LAM. DE AANBIDDING VAN HET LAM

Apok.5,5-14

Toen zei een van de oudsten tot mij: “Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.”

Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen – dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde. En Hij kwam naderbij en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten. En toen Hij het boek genomen had, vielen de vier dieren neer voor het Lam; en ook de vierentwintig oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk – dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: Waardig zijt Gij het boek te nemen en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.”

En terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.” En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!” En de vier dieren zeiden: “Amen.” En de oudsten vielen in aanbidding neer. (Willilbrordusvertaling 1975)

 

Zie hierbij ook als extra bijlage aflevering 6 ‘het lam’ van ‘Johannes heeft ons gezien’ . Het deel is een onderdeel van 6 korte sterk geillustreerde afleveringen over de betekenis van de Openbaring nav de werken van de Beata in Noord Spanje. voor alle 6 afleveringen zie de playlist. 

N.b. 1. Dag 26 is onderdeel van het blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

2. Zie helemaal onderaan deze post voor de samenvatting van de persoonlijke vragen, die gesteld worden aan het eind van elke video.

Keywoorden: 4 dieren | 24 oudsten | Autoriteit die zegels kan verbreken | Boek van wijsheid | De Leeuw | De zeven geesten Gods | Enige verlosser | Het Lam | Sleutel van zingeving | 

 


Apokalyps90 dag 25: jouw verborgen potentieel (Apok.5, 1-4)

om de aflevering te zien  klik hier 

26 januari 2023

Vandaag start een nieuw blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn.

07:00/08:58

DE VERZEGELDE BOEKROL EN HET LAM. DE AANBIDDING VAN HET LAM

Apok.5, 1-4

‘Toen zag ik in de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, en verzegeld met zeven zegels. En ik zag een machtige engel, die riep met luide stem: “Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken?” Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was bij machte het boek te openen en te lezen. En ik weende zeer, omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en te lezen. Toen zei een van de oudsten tot mij: “Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.”‘ (Willibrordusvertaling)

Keywoorden: 7 zegels | Boek | Een krachtige engel | Menselijk Potentieel | Verkondigend met grote stem |


Apokalyps90 dag 24: hoe deelnemen aan de lofprijzing van heel de schepping? (Apok.4,9-11)  klik hier 

25 januari 2023

07:00/08:58

HET HEMELSE HOF EN DE HEMELSE LITURGIE / HET VISIOEN VAN DE HEMEL

Apok.4, 9-11

‘En telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan Hem die op de troon is gezeten en die leeft in de eeuwen der eeuwen, vallen de vierentwintig oudsten neer voor Hem die op de troon is gezeten en die leeft te aanbidden die leeft in de eeuwen der eeuwen. En zij werpen hun kronen neer voor de troon, zeggend: “Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht; want Gij hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond het en werd het geschapen.” (Willibrordus vertaling)

Luister ook naar de mooie beschrijving van de 4 dubbele (8) archetypes die Christus in zicht draagt. Welke rol(len) appeleert het meest aan u, en wilt u dankbaar voor zijn in het einde van alle dingen?   

N.b. dit is de laatste aflevering van het derde deel (dag 20-24) dat ging over  over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen 

Keywoorden: 4 archetypes en 8 rollen van Christus | Bliksem en donderslag | Lofzang | Visioen van de hemel


Apokalyps90 dag 23: het mens geworden Woord van God (Apok.4, 6-8) klik hier 

24 januari 2023

7:59/09:55

HET HEMELSE HOF EN DE HEMELSE LITURGIE / HET VISIOEN VAN DE HEMEL

Apok.4, 6-8

‘En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen voor en achter. En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge stier, en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op een adelaar in zijn vlucht. En de vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom en vanbinnen zijn zij met ogen bezet. En zij roepen zonder rusten dag en nacht: “Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt’ (Willibrordusvertaling)

Overweeg de beschrijving van de 4 levende wezens rondom en in de troon. Zie de symboliek van de menswording van Christus…

N.b. dit derde deel (dag 20-24) gaat gedurende 5 dagen over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen 

Zie hiervoor ook als extra bijlage de aflevering van ‘Johannes heeft ons gezien’, Zie hier deel 5 over de incarnatie.

Het is onderdeel van 6 korte, sterk geïllustreerde afleveringen over de betekenis van de Openbaring nav de werken van de Beata in Noord Spanje. Voor alle 6 afleveringen zie de playlist. 

 

Keywoorden: Bruid van de nieuwe mensheid | Evangelisten | Gezicht als een mens | Goddelijke persoon met een menselijke ziel | Incarnatie | Jonge stier| Koningschap | Leeuw | Licht van de aanschouwing | Menswording | Priesterschap | Vliegende adelaar | Zoon van de vader | Voltooiing |


Apokalyps90 dag 22: de Vader geeft wat nodig is (Apok. 4, 5-6) klik hier 

23 januari 2023

5:00/06:06

HET HEMELSE HOF EN DE HEMELSE LITURGIE / HET VISIOEN VAN DE HEMEL

Apok.4, 5-6

‘Het hemelse hof en de hemelse liturgie: ‘Van de troon gingen bliksemstralen uit en dreunende donderslagen. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten Gods. En vóór de troon was als een glazen zee, kristal gelijk…’ ‘ (Willibrordusvertaling)

Wat zegt de beschrijving over Goddelijke moederschap en vaderlijke middelen? 

N.b. dit derde deel gaat gedurende 5 dagen over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen (dag 20-24)

Keywoorden: 7 gaven van de H.Geest | 7 geesten Gods | Bliksemschichten | Donderdslagen | Glazen zee die gelijkvormig is aan kristal | Goddelijk moederschap | Stemmen | Stilte en tijd wijden aan God | Vaderlijke middelen


Apokalyps90 dag 21: delen in Gods wijsheid (Apok.4, 3-4) klik hier 

22 januari 2023

5:00/06:06

CHRISTUS OVERWINNAAR, DE ONDERGANG VAN DE BEIDE BEESTEN

Apok.4, 3-4

… En die erop gezeten was, was van aanzien gelijk jaspissteen en karneool. En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd. Vierentwintig tronen omringden de troon en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, gekleed in witte gewaden, met gouden kronen op het hoofd…. (Willibrordus vertaling)

Hoe zou het zijn om een eenvoudig licht te hebben waardoor we alles kunnen zien? 

Dit derde deel gaat gedurende 5 dagen over de manier waarop God’s wijsheid de wereld regeert, hoe we uit die inzichten kunnen putten, om dichter bij God te komen (dag 20-24)

Keywoorden: Bekroning | Geestelijk leven | Gods wijsheid | Kronen | Lichamelijk leven | Licht om te zien | Voltooiing | Witte gewaden |


Apokalyps90 dag 20: over hemelse ontvankelijkheid, openheid (Apok.4, 1-3) klik hier 

21 januari 2023

11:29/13:00

Apok.4, 1-3

‘Daarna had ik een visioen: Ik zag een deur in de hemel die open stond, en de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij had horen spreken, riep: “Kom hier omhoog, dan zal ik u tonen wat geschieden moet na dezen.” ‘

‘Aanstonds raakte ik in geestvervoering. En zie: er stond een troon in de hemel en op de troon was iemand gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien gelijk jaspissteen en karneool. En rond de troon was een regenboog, helder als smaragd’ (Willibrordus vertaling) 

Met dag 20 is een nieuw deel begonnen, deel 3 (dag 20-24), dat gaat over de manier waarop Gods wijsheid de wereld regeert. Blijft de vraag: sta je wel open om eventueel die wijsheid te kunnen ontvangen? 

Keywoorden: Aanschijn van God | Ontvankelijkheid | Open deur | Openheid | Radicaliteit | Trompet | Troon | Verantwoordelijkheid | Wat wil God? | Wat wil ik? | Werken | Wijsheid | zonde


Apokalyps90 dag 19: over onnozel- en zelfingenomenheid (brief aan de kerk van Laodicéa, Apok.3, 14-22) klik hier 

20 januari 2023

04:11/05:52

Apok.3, 14-22 Brief aan de kerk van Laodicéa

“ik weet wat je werken zijn, dat je nog koud, noch warm bent, je bent lauw “. 

Keywoorden: Arrogant en onnozel | Gave van de godvrezendheid | Gave van de vrees |  Laodicéa | Ons Nieuwe gezicht | Werken |


Apokalyps90 dag 18: deurwachter van Jeruzalem (Brief aan de engel van de Filadelfia, Apok.3, 7-13) klik hier 

19 januari 2023

06:15/08:09

Het gaat over het diepe mysterie van wat God ons geeft voor de verlossing, om gered te worden. Maar gebruiken we dat ook? De gave van de Heilige Geest die wijsheid, raad geeft?

Keywoorden: 7 sacramenten | Beproeving | Filadélfia | Ons Nieuwe gezicht | Collectieve bezetenheid | Gaven van Gods barmhartigheid |Gave van de H.Geest| Gave van de wijsheid | Gods middelen | Kerk van Christus | Sleutels van David | Sleutels van Petrus | Mysterie van de H.Katholieke kerk |


Dag 17: traditie die tot leven moet komen, brief aan engel van de kerk van Sardes (Apok. 3,1-6) klik hier 

18 januari 2023

06:14/07:52.

“Traditie moet levend worden gehouden door de beschouwing van de werken en die aanpassen als de tijd er om vraagt.”

“Kerkvernieuwing heeft dus te maken met aanpassen van de werken, niet van de geloofsleer.”

“De werken die je ontleent aan de geloofsleer moet je voortdurend te ijken. Blijf waakzaam voor wat er mis kan gaan, kijk wat je hebt ontvangen van wie, en dat is geen bezit maar heb je in bruikleen gekregen, je hebt de gaven in pacht”

“De gave van de vroomheid tov God de Vader is nodig voor het vormen van een nieuwe gerichtheid”. 

Keywoorden: Autoriteit | Gave van de vroomheid | Kerkvernieuwing via de werken | Levende traditie | Ons Nieuwe gezicht | Patriarchaat | Sardes | Vaderschap |


Dag 16: actie & onderscheid, brief aan de engel van de kerk van Thyatira (Apok.2, 18-29) klik hier 

17 januari 2023

05:23/07:05.

Apok.2, 18-29 – brief aan de kerk in Thyatira

‘Zo spreekt de Zoon Gods, wiens ogen vlammen als vuur en wiens voeten zijn als koperbrons: Ik ken uw daden: liefde, trouw en dienstbetoon, en ook uw standvastigheid, want gij doet nu nog meer goed dan in het begin (18-19)’

‘Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt (29)’ (Willibrordusvertaling)

“We hebben de gave van de kennis of de wetenschap nodig om te onderscheiden wat van God komt en is en wat van ons is en komt”

Keywoorden: Actie zonder transcedentie | Gave van de H.Geest | Gave van de Kennis | Gave van de onderscheiding | Gave van de wetenschap | Geloof | Jezabel | Noodzaak voor herbronning | Onderscheiding | Profeet Elias | Thyatíra | Vrouw Jezabel | Werken | Wetenschappelijke kennis |


Dag 15: geloof en inzicht, brief aan de engel van de kerk in Pérgamum (Apok.2, 12-17) klik hier 

16 januari 2023

03:17/05:10.

Brief aan de engel van de kerk in Pérgamum

“Zo spreekt Hij die het zwaard voert, het scherpe en tweesnijdende..”

“Bekeer u toch! Zo niet, dan kom Ik spoedig bij u, om tegen hen te strijden met het zwaard van mijn mond.”

 

Keywoorden: Eenheid van de geloofsleer | Gave van de H.Geest | Gave van het verstand | Geloof | Inzicht | Kerkleer | Mysterie binnengaan | Pergamum | Troon van Satan | Tweesnijdend zwaard | Vlijmscherp iets door hebben | Waarheid |


Dag 14: waarheid en zelfverloochening, brief aan de engel van de kerk van Smyrna (Apok.2,8-11) klik hier 

15 januari 2023

03:53/04:47.

Brief aan de engel van de kerk in Smyrna

“… We zullen een Goddelijke kracht ontvangen om door geduld de veroordeling aan God over te laten. De bezetters zullen mogelijkerwijs zichzelf uiteindelijk tegenspreken en onderling ruzie krijgen…”

Keywoorden: Bureaucratische onderdrukking | Fysieke onderdrukking | Gave van de H.Geest | Gave van de kracht | Gave van de moed | Geduld | Ideologische onderdrukking | Kerk van Smyrna | Martelaarschap | Vormen van lijden | Waarheid | Zelfverloochening |


Dag 13: wijsheid en de oorsprong van alles, brief aan de engel van de kerk in Efeze (Apok.2,1-7) klik hier 

14 januari 2023

 

06:57/08:51

 

Brief aan de engel van de kerk in Efeze

Keywoorden:  Een daad schrijven | Kerk van Efeze | Engelen | Daad van naastenliefde | Gave van de H.Geest | Gave van de wijsheid | Gods Almacht | Gods barmhartigheid | Gods Liefde | Gods Waarheid | Oorsprong | Oorsprong van alles | Schrijven | Vrees jegens God | Wijsheid | 


Dag 12: een vreemd gebod: schrijf op wat je gezien hebt  (Apok.1, 19-20)  klik hier 

13 januari 2023

06:28/07:34

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Schrijf dan op wat gij gezien hebt, en wat nu is en wat geschieden zal na dezen. Dit is het geheim van de zeven sterren die gij in mijn rechterhand gezien hebt, en van de zeven gouden luchters: de zeven sterren zijn de engelen van de kerken, en de zeven luchters zijn de zeven kerken.” 

(Willibrordusvertaling: KatholiekeBijbel.nl | Katholieke Bijbelstichting | Katholieke Bijbelstichting (rkbijbel.nl)

 

Keywoorden: Aanbidding | Engelen | Gods rechterhand | Kwetsbaarheid | Opdracht | Opdracht voor Johannes | Opschrijven | Zeven sterren | Zeven kandelaars | Zeven kerken |

 


Dag 11: aanbidden alsof je erin blijft (Apok.1, 17-18)  klik hier 

12 januari 2023

07:04/8:05

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak: “Vrees niet. Ik ben het, de eerste en de laatste,  de levende. Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk…’ 

“… De mens die nadenkt over zijn oorsprong komt dikwijls uit op mensenoffer …”

“… Als een dode neervallen aan zijn voeten laat zien hoe relatief wij zijn tov Hem…”

 

Keywoorden: Aanbidding | De dood | De eerste laatste en levende | Mensenoffer | Radicaliteit | Realisme | Sleutels van de dood en dodenrijk |

 

 


 

Dag 10: de parakleet, nabijgeroepen helper (Apok.1, 16)  klik hier 

11 januari 2023

06:13/7:02

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…en zijn gezicht: zoals de zon schijnt in haar kracht (Apok.1,16)’ 

 

Keywoorden: Actief werken door aanwezigheid | Christus | Christus in zijn heerlijkheid | H.Geest | Helper | Parakleet | 

 

 


Dag 9: Hij zuivert ons: Geest van waarheid (Apok.1, 16)  klik hier 

10 januari 2023

08:25/9:06

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…In zijn rechterhand had Hij zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. En zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht. ‘ 

“De Geest van de waarheid is tweesnijdend en heeft een zuiverende werking op twee vlakken. Het zuivert het verstand en ons hart, opdat we in waarheid willen liefhebben. Ze legt ook onwaarheid bloot “.

“Beproevingen zijn in ons leven gegeven om een onderscheid te maken wat waarheid is, of waarheid kan worden.”

 

Keywoorden: Beproevingen | Christus in zijn heerlijkheid | Geest van de waarheid | Hart ziel verstand zuiveren | Hart zuiveren | Komt voort uit de mond | Onderscheiden | Tweesnijdend zwaard | Zuiveren |

 

 


Dag 8: Hij spreekt tot ieder over alles (Apok.1, 15)  klik hier 

9 januari 2023

08:25/9:06

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren…’ 

Hij spreekt tot ieder over alles (Apok.1, 15). Maar let op dat je de kerk of de H.Geest niet reduceert tot je eigen wereld. 

Keywoorden: H.Geest| Klinken als wateren| Onderscheiding | Reductie | Stem | Wateren |

 

 


Dag 7: Hij weet, ziet en ervaart alles (Apok.1, 14-15)  klik hier 

07:48/8:58

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Zijn hoofd en haren waren wit als sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid’

Keywoorden: Goddelijke wetenschap | Hoofd en haren als witte sneeuw | Kennis van de mensenzoon | Menselijke ervaring | Reiziger | Voeten gelijkvormig aan koper en brons | Wetenschap van de schepping |

 

 


Dag 6: middelaar tussen jou en God (Apok.1, 13)  klik hier 

02:46/3:34

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

‘…en tussen de luchters zag Johannes iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel…’ 

Keywoorden: Christus zien zoals Hij is | Gouden gordel | H.Apostel Johannes | Hogepriester | Middelaar tussen god en mens | Omkeren om Hem te zien | Omkering | Priesterschap |

 

 


Dag 5: confrontatie met de mensenzoon (Apok.1, 12-13)  klik hier 

04:22/5:15

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Keywoorden: Amen | Bekering | Confrontatie | Gelijkvormigheid | God en mens | Heerlijkheid | Mensenzoon | Omkeren en zien |

 

 


Dag 4: Gods tijd (Apok.1, 10-12)  klik hier 

06:11/7:37

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

 

Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: “Schrijf op wat ge ziet in een boek, en stuur het aan de zeven kerken: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Tyatíra, Sardes, Filadélfia en Loadicéa.” Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken.

Keywoorden: Contemplatief zien | Een stem te zien | Gods tijd | In vervoering raken | Op de dag des heren |

 

 


Dag 3: in ballingschap, jouw ballingschap (Apok.1, 9) klik hier 

05:08/6:24

Inleidend visioen. De roeping op Patmos.

Keywoorden: Alleen kunnen zijn met de Heer | Ballingschap |  Getuigenis voor Jezus Christus | Kwaliteit zoeken | Patmos | Roeping | Tijdelijk | Vervolging | Wie is hij voor mij? | Zijn manier |  

 

 


Dag 2: van God uit & weer terug (Apok.1, 4-8)  klik hier 

4:59/6:06

Briefopschrift. Lofprijzing. Motto’s

Keywoorden: Alpha en Omega | Beweging | Meegaan in een beweging | Van God uit en weer terug | Werken van Gods wijsheid |

 

 


Dag 1: Wat & waarvoor (Apok.1, 1-3)?  klik hier 

4:06/5:07

Opschrift

Keywoorden: Deuren | Dingen die moeten gebeuren | Dingen die wij moeten laten gebeuren | Geheimen | Kathedraal | Onvermijdelijke dingen | Ruimtes | Tekens | Urgentie | Zijn dienaar Johannes | Zijn engel | 

 

 


2:44

Introductie van het programma klik hier

Vanaf 2 januari tot Palmzondag biedt EWTN Lage Landen een ‘supplement’ bij de programma’s Exodus 90 (https://www.Exodus90) en Magnificat 90 (https://www.magnificat90.nl) Dagelijkse korte overwegingen aan de hand van het boek ‘Openbaring’ van de apostel Johannes, door Pater Elias Leyds c.s.j.


Samenvatting van de vragen in deze serie ‘Apokalyps90′:

Deel 1 – Persoonlijk individuele confrontatie van Johannes (of de lezer) met God waar alle echt essentiële delen van het leven ter sprake komen

Dag 3  : waar is jouw ballingschap?

Dag 4  : hoeveel tijd besteed jij eraan om je uitsluitend tot God te richten? 

Dag 5  : zoek ik Jezus Christus in al mijn confronterende ontmoetingen? 

Dag 6  :aanvaard ik Jezus Christus als God en enige verlosser zonder wie ik niets ben? 

Dag 7  : geloof ik dat Jezus alles weet; Hoop ik te zien wat hij ziet; Wil ik delen in zijn leven? 

Dag 8  : neem ik de tijd om de stem van Jezus te zoeken in de stilte?

Dag 9  : aanvaard ik, dat juist onwelkome beproevingen mij zuiveren? 

Dag 10: vertrouw ik de trouw van Christus, altijd aanwezig om me bij te staan?


Deel 2 – Hoe de mens deel is van een groep – één van de 7 kerken en wat God in de brieven aan de engel van die kerken dan niet allemaal zegt

Dag 11: besef je hoe radicaal aanbidding is (of zou moeten zijn)?

Dag 12: hoe geeft jij het beste van jezelf, zodat het voor altijd geschreven staat? 

Dag 13: zoek jij extremen die jou dichter bij de oorsprong van alle dingen brengen?

Dag 14: wil jij net zo moedig worden als de martelaren voor ons waren? 

Dag 15: wil jij jouw geloof zuiver houden en door niemand laten bedriegen? 

Dag 16: heb je helder voor ogen wat je gaat doen en waarvoor? 

Dag 17: respecteer je vaderschap en aanvaard je het in je eigen leven? 

Dag 18: maak jij gebruik van de middelen die Christus je in zijn kerk aanbiedt? 

Dag 19: hoed jij je voor de valse zekerheiden en verafschuw je zelfgenoegzaamheid? 


Deel 3 – Over de manier waarop Gods wijsheid deze wereld regeert

Dag 20: vertrouw ik en zoek ik de wijsheid van Gods almacht?

Dag 21: zoek ik een eenvoudig licht, waarin ik alle dingen kan zien en liefhebben?  

Dag 22: wijd ik stilte & tijd aan God waardoor Hij mij kan voorbereiden op Zijn komst? 

Dag 23: doorzie ik dat in Christus alles en ook ik, voltooid wordt?

Dag 24: waarvoor wil ik dankbaar kunnen zijn in het einde van alle dingen? 


Deel 4: blok van elf dagen over het potentieel dat de mens in zich draagt, en hoe radicaal zijn voltooiing kan zijn. 

Dag 25: geloof je in een uniek geheim tussen God en jou alleen, dat je niet op eigen kracht te weten kan komen? 

Dag 26: aanvaard je Jezus Christus als jouw enige verlosser? 

Dag 27: aanvaard je Jezus Christus als de enige met wie je kunt overwinnen?

Dag 28: durf jij te vertrouwen op de nederigheid van Jezus Christus in plaats van je eigen hoogmoed?

Dag 29: hoeveel tijd besteed je aan uiterlijkheden en meningen en aan zinloze investeringen? 

Dag 30: probeer jij ook (met humeur en woede als het nodig is) het dier in je te temmen, zodat het geen beest wordt? 

Dag 31: waarin zie jij onrecht dat je aangrijpt en dat offers van jou vraagt? 

Dag 32: wat geeft jou meer angst: een oneindige toekomst of een zinloos bestaan nu?

Dag 33: aanvaard je dat je, door je geloof, zelf deel bent geworden van een mysterie? 

Dag 34: aanvaard je dat echte naastenliefde met offers gepaard gaat? 

Dag 35: ben je ook bang voor de stilte? 


Deel 5: Het verbreken van de zegels is afgesloten en we we krijgen nu 2 delen om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij kunnen verwachten van God

Dag 36: bid jij als je God nodig hebt of vóór je hem nodig hebt? 

Dag 37: wat betekenen vervolgingen van gelovigen in de wereld voor jou?

Dag 38: hoe probeer jij verwarring te ontmaskeren of te voorkomen? 

Dag 39: respecteer jij de waarheid (en dus jezelf en de naaste) of vlucht jij ook in fatsoen?

Dag 40: vraag jij aan God, zuiver geloof, ferme hoop en radicale liefde?

Dag 41: vlucht ook jij in een kunstmatige  verknipte identiteit?

Dag 42: heb jij al besloten om in de waarheid te leven? Of zwijg je tegenover de leugen?

Dag 42: hoe verandert de Eucharistie jouw visie op de wereld? Welke daden voeg jij bij Gods gegeven woord?

Dag 43: hoe verandert de Eucharistie jouw visie op de wereld? Welke daden voeg jij bij Gods gegeven woord?

Dag 44: zie jij in dat er géén kruis is zonder verrijzenis, en geen verrijzenis zonder kruis? 

Dag 45: durf jij trouw te zweren aan een koning die zelf de waarheid is?


Deel 6: een nieuw deel (46-54) waarbij een vrouw centraal staat en krijgen we beproevingen te zien van de anti-vrouw of anti-kind. Allemaal inzichten om ons voor te bereiden op wat van ons verwacht wordt in onze strijd om de waarheid en wat wij daarbij kunnen verwachten van God.

Dag 46: wil jij met zelfgave & risico vruchtbaar zijn of blijf je liever steriel in je comfortzone? 

Dag 47: ben je bereid je persoonlijke antipatieën te overwinnen, om de enige echte vijand van de mensheid te doorzien? 

Dag 48: welke plaats heeft in jouw leven de moeder van God en van de nieuwe mensheid?

Dag 49: heb jij een plaats waar de wereld je niet kan storen, en waar je alleen met God bent en voor God alleen?

Dag 50: wat is jouw inzet en welke risico’s neem jij, in jouw geestelijke strijd? 

Dag 51: wil jij ook van jezelf eisen, te verkennen wat echt is om vrijer en gerichter te leven?

Dag 52: toets jij jouw aannames en weeg jij jouw principes, en zo ja, wat doe je ermee? 

Dag 53: ben jij kritisch, en onderzoek je of levensbeschouwingen waarachtig zijn, of misleidend?

Dag 54: durf jij je te verzetten tegen overmacht en te zwemmen tegen de stroom in? 


Deel 7: een cyclus van 9 dagen (54-63) over wat is onvermijdelijk in onze toekomst omdat het al in het verleden door Christus is volbracht. Hierdoor kunnen we het ook weten en kunnen we er op inspelen, omdat we er onvermijdelijk mee in aanraking gaan komen. Het laat voorbeelden zien van mooie praktijken van zielen die toch in alle maagdelijkheid, ondanks de verleidingen van de wereld het Lam hebben weten te volgen. We zien plekken waar nog in waarheid geleefd wordt.

Dag 55: ga ook jij voor de hoofdprijs? 

Dag 56: durf jij tegenover God verantwoording af te leggen voor je leven? 

Dag 57: herken jij achter de ijdelheid ook zelfhaat bij jezelf?

Dag 58: in hoeverre houdt de wereld jou gevangen?  

Dag 59: uiteindelijk, wat verwacht jij van Jezus?

Dag 60: heb jij gedaan wat van je verwacht mocht worden?

Dag 61: wil ook jij getuige en voorspreker zijn, bij het eindoordeel van de wereld? 

Dag 62: heb je meer goeds gedaan dan wat van je verwacht werd?

Dag 63: aanvaard je dat Gods barmhartigheid onmeetbaar is? 


Deel 8: een nieuwe korte cyclus van 4 dagen (64-67) waarin het Apokalyptische visioen over het lijden van Christus wordt behandeld. Het laat zien hoe het oordeel over de wereld tot stand is gekomen, door het lijden van Christus. Het menselijk lijden heeft Christus opgeofferd voor ons, voor de hele mensheid. In dit lijden zit de wijsheid van God en de 7 engelen. Christus heeft 7 plagen in de vorm van menselijk lijden voor ons ondergaan opdat wij het zullen herkennen als we het ook mee maken.  

Dag 64: besef je dat Jezus wil dat ook jouw sterven hem toebehoort? 

Dag 65: deel jij je diepste verdriet en je eerlijkste woede met Jezus Christus en met de moeder van God? 

Dag 66: wil jij medeverantwoordelijk zijn voor de verlossing van de hele mensheid 

Dag 67: besef je dat Christus jou in de sacramenten laat delen in zijn heerlijkheid? 


Deel 9: deze cyclus van 9 delen gaat over de sacramenten (68-67). Alle zeven sacramenten zijn door Christus ingesteld. Het uitdelen van de sacramenten over de hele wereld is de taak van de apostelen, de priesters vandaag de dag. Dit is een bevel die Jezus heeft gegeven tijdens het laatste avondmaal met de instellingswoorden van de eucharistie. Jezus is dus de bron en het wezen van de sacramenten. Met de voetwassing heeft hij laten wat de aard van het dienstwerk van de priester zal zijn.    

Dag 68: besef je dat Jezus wil dat ook jouw sterven hem toebehoort? 

Dag 69: durf jij het lijden dat je nog zult tegenkomen, nu al aan Christus toe te vertrouwen? 

Dag 70: door het doopsel met christus gestorven, wil je nu met Hem leven? 

Dag 71: aanvaard je het huwelijk als een verbond, om met God bron van nieuw leven te zijn? 

Dag 72: staat bij jou de eucharistie centraal, als ontmoeting met God, en plaats van aanbidding voor zijn aangezicht?

Dag 73: hoe concreet is jouw praktijk om vergeving te vragen bij god en het te ontvangen?

Dag 74: besef je dat de H.Geest God zelf is, die zichzelf aan jou geeft, om in jou te strijden en vrucht te dragen? 

Dag 75: besef je dat heel het universum, waarvan jij ook deel uitmaakt, in Christus wordt vernieuwd? 

Dag 76: in alles wat wij doen kunnen wij afscheid nemen van de voorbijgaande wereld en de verrijzenis voorbereiden. Maar doen we dat ook? 


Deel 10: deze cyclus van 9 delen (77-85) gaat over het zijn in de woestijn, wat ons onderscheidingsvermogen moet scherpen. Onderscheiding van wat er in de wereld plaatsvindt en hoe het ons wel of niet dichter bij God brengt.

Dag 77: waar ligt jouw focus? In jouw ego of in alles wat echt is? (Het gaat over de hoogmoed)

Dag 78: waarvoor breng jij offers? Om jouw leegheid te vullen met leegheid of om jouw ziel iets te geven dat onvergankelijk is?

Dag 79: besef je dat alles wat bestaat ook ergens heen gaat? En dat alles zonder betekenis zijn verval en ondergang tegemoet gaat?

Dag 80: wat betekent voor jou bekering? Je kan alleen je afkeren van wat slecht en waardeloos is, of allereerst kiezen om te leven voor wat goed en waar is? 

Dag 81: wat betekent voor jou het geloof? Is ‘amen zeggen’ genoeg voor jou, of wil je het woord ook volgen en vorm geven in je leven? 

Dag 82: wat betekent voor jou de Eucharistie? Besef je dat in de eucharistie alleen Christus echt aanwezig is, maar ook de betekenis van alle dingen?   

Dag 83: maakt geloven jou leven echter en eenvoudiger? 

Dag 84: is jouw hoop sterk genoeg om trouw te blijven tot het einde? 

Dag 85: geeft jouw naastenliefde ook vruchten die blijvend zijn? 

Dag 86: besef je dat de nieuwe mensheid als een stad is, als een nieuwe bruid? 

Dag 87: durf jij vergeving te geven aan wie daarom vraagt? En durf jij van je sterfelijk leven een dankoffer te maken? 

Dag 88: hoe deel jij kosteloos met anderen de gaven die je hebt ontvangen?
Hoe wordt je geschreven in het boek van het leven, van het Lam? 

Dag 89: wat heeft bij jou prioriteit: genezing of bekering? 

Dag 90: hoe ziet onze identificatie met de openbaring eruit? Waar identificeer je je mee?  

 

 

 

 

 


Als u vragen of opmerkingen heeft n.a.v. deze serie neem dan contact op door een mail te sturen: inspiratie@ewtn.pl

Waardeerde u de aflevering, geef dat dan aan in Youtube, wordt lid van ons kanaal of steun ons -> zie de knop donatie op de menu bar (of klik hier links 🙂 

 


230102 [XLS00, L000] | 230104 200 | 230131 3,003 | 230304 7,277 | 230401 10,295 | 231125 11,770  | 231211 post views 11,805 | 

Keywoorden buiten de gebruikte ‘tags’: 

Aanbidding | Actief werken door aanwezigheid | Angst voor de zinloosheid |  Autoriteit die zegels kan verbreken | Ballingschap | Bekoring | beproeving van het geloof | Christenvervolging | Contemplatie | De mensenzoon | Delen in het eindoordeel | Dialectiek | Dingen die moeten gebeuren | Dood en bederf | Doopsel | Dorst naar gerechtigheid | Exclusieve rol van de kerk | Gave van de godvrezendheid | Gave van de vroomheid | Gave van de wijsheid | Geheimen | Geloof | Geloofsafval (Apostasie) | Geoogst worden | Goddelijke wetenschap | Graflegging | H.Eucharistie | H.Huwelijk | Het anti-kind | Hoogmoed | Hoop | Ideologie | ijdelheid | Inzicht | Levend water | Licht om te zien |  Menselijk lijden | Menselijk potentieel | Menswording | Middelaar | Moeder van de kerk | Naastenliefde | Nacht van het verstand | Nederigheid | Nominalisme | Noodzaak van gebed | Omkeren en zien | Ongeordende materiële begeerte | Oordelen | Opdracht | Openheid | Overwinnaar met lichte wapenen | Potentieel | Priesterschap | Roeping | Sacrament van de biecht | Sacrament van de ziekenzalving | Totalitarisme | Vaderlijke middelen | Vagevuur | Vergeving | Voetwassing | Voltooide mensheid | Voltooiing | Vormsel | Vruchtbaarheid | Waarheid van het kwaad | Werken van naastenliefde |  Zinvol lijden | Zuivere zielen | Zuiveren |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel