China-analisten zeggen dat overeenkomst Vaticaan met Chinese communistische partij negatieve realiteiten negeert – @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinChina-analisten zeggen dat overeenkomst Vaticaan met Chinese communistische partij negatieve realiteiten negeert...

Paus Franciscus en zijn staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, steunen de verlenging van de deal ondanks het ontbreken van tastbare voordelen voor de lokale gelovigen.


Edward PentinVaticaan; 22 september 2022

VATICAANSTAD – Terwijl de Heilige Stoel zich opmaakt om zijn voorlopige overeenkomst met de Volksrepubliek China te vernieuwen, zijn recente opmerkingen van paus Franciscus en zijn staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, door China-watchers en deskundigen bekritiseerd als naïef en niet in contact met de werkelijkheid waarmee katholieken in China en Hongkong worden geconfronteerd.

De paus vertelde verslaggevers op de terugweg vanuit Kazachstan vorige week dat de bilaterale dialoog van het Vaticaan met de communistische regering van China “goed verliep”, maar “langzaam omdat het Chinese tempo laag ligt, ze hebben een eeuwigheid om vooruit te komen” en omdat ze een volk zijn van “oneindig geduld”. De paus zei ook dat hij “er niet voor voelde” om China te karakteriseren als “antidemocratisch omdat het zo’n complex land is, met zijn eigen ritmes.” 

De Heilige Vader besprak de zaak van de 90-jarige kardinaal Joseph Zen Ze-kiun, die deze week in Hong Kong terecht stond, samen met anderen op grond van de beschuldiging van het niet registreren van een steunfonds voor de democratie. De paus merkte dubbelzinnig op dat kardinaal Zen “zegt wat hij op zijn hart heeft, en je kunt zien dat er beperkingen zijn”. En de Heilige Vader heeft met name nagelaten woorden van bemoediging of medeleven te betuigen aan de kardinaal, die onschuldig heeft gepleit, en benadrukte dat hij zelf probeert “de weg van de dialoog te steunen.” ,

De paus riep de gelovigen op “hun geduld niet te verliezen” en voegde eraan toe dat veel geduld nodig is “maar we moeten doorgaan met de dialoog.”

China-deskundigen en anderen spraken hun verbijstering uit over de opmerkingen van de paus. Wat betreft zijn opmerking dat China langzaam beweegt en zijn oproep tot geduld, wees Benedict Rogers, de oprichter van Hong Kong Watch, een liefdadigheidsinstelling die mensenrechten, vrijheden en de rechtsstaat in het door China bestuurde gebied bevordert, erop dat de Chinese communistische partij “snel kan bewegen wanneer zij dat wil”. 

“De snelheid en intensiteit van de genocide op de Oeigoeren en het harde optreden in Hongkong tonen aan dat zij opmerkelijk snel kan handelen wanneer zij tot een bepaalde handelwijze besluit”, aldus Rogers, die zelf in 2017 de toegang tot het land werd ontzegd vanwege zijn mensenrechtenwerk. 

De Britse katholieke collega Lord David Alton interpreteerde de oproep tot geduld als “appeasement” (red.: toegeeflijkheid, lievevredebeleid) en herinnerde aan de gevolgen van een dergelijke aanpak in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en het naoorlogse Vaticaanse beleid ten aanzien van het Sovjet-communisme van de Ostpolitik

“Wij weten tot welke afgrijselijke gevolgen op voorhand concessies doen heeft geleid,” zei hij. 

De vice-voorzitter van de Britse All Party Parliamentary Groups on Uyghurs is ook laaiend over het stilzwijgen van het Vaticaan ten aanzien van de onderdrukking van de Oeigoeren door de CCP, een op dialoog gerichte benadering die Lord Alton “niet te bevatten” noemde.

Een priester uit Hong Kong, die op voorwaarde van anonimiteit met het Register sprak vanwege de beperkingen die de CCP daar oplegt aan de vrijheid van meningsuiting, zei dat de CCP “niet geduldig is, maar eerder uitgekookt”. Het Vaticaan, benadrukte hij, heeft niet te maken met de Chinezen, maar in feite met dezelfde CCP die “de Chinese cultuur heeft vernietigd in de Culturele Revolutie, die de Sovjet-ideologie aanhangt.” 

“Heilige Vader,” smeekte de priester, “verwar de Chinezen alstublieft niet met de CCP.”

Kardinaal Parolin: ‘goed vertrouwen’

De opmerkingen van de paus volgden op die van kardinaal Parolin, die de Italiaanse televisie op 2 september vertelde hoe belangrijk het is om de “goede trouw” van de Chinese Communistische Partij te erkennen als het gaat om onderhandelingen. 

Sprekend in de context van de controversiële en geheime voorlopige overeenkomst van het Vaticaan met China die in september 2018 werd ondertekend, in 2020 werd verlengd en deze maand opnieuw moet worden verlengd, zei hij: “Als je met iemand onderhandelt, moet je altijd beginnen met zijn goede trouw te erkennen. Anders heeft de onderhandeling geen zin.” 

Kardinaal Parolin, die al vele jaren de besprekingen tussen de Heilige Stoel en Beijing leidt, heeft ook lang de oproep van de paus tot geduld herhaald en gelooft dat de overeenkomst mettertijd positieve resultaten zal opleveren.

Het Vaticaan heeft gehoopt dat met de ondertekening van het pact de “status quo” die vóór 2018 bestond, van een lokale katholieke kudde die verdeeld is tussen een “ondergrondse” kerk die trouw is aan Rome en een officiële, door de regering gecontroleerde entiteit, zou worden overbrugd en een oplossing zou worden gevonden voor de vele bisdommen die door deze verdeeldheid zonder bisschoppen blijven zitten. De geheime overeenkomst zou de Chinese autoriteiten meer bevoegdheden geven om nieuwe bisschoppen te benoemen, en de paus zou een veto kunnen uitspreken over hun keuzes, zij het niet onbeperkt.

Maar Rogers zei dat hij het gepraat van kardinaal Parolin over “goede trouw” van de kant van de CCP “zeer moeilijk te begrijpen” vond wanneer Peking “flagrant verdragen heeft geschonden”, beschuldigd wordt van genocide en andere gruwelijke misdaden, en een “ingebouwde ideologische haat jegens religie en een decennialange staat van dienst op het gebied van religieuze vervolging” heeft.

“Het is buitengewoon naïef om te veronderstellen dat er enige goede trouw te erkennen valt,” zei hij. “Dit is een regime dat keer op keer heeft bewezen dat zijn woord niet kan worden vertrouwd, dat overeenkomsten het papier waarop ze zijn geschreven niet waard zijn, dat het regeert door middel van zowel angst, onderdrukking, leugens als propaganda. Het is een wreed, crimineel en oneerlijk regime.” 

“Vraag kardinaal Zen, vraag aartsbisschop Cui Tai, die sinds 2007 met tussenpozen gevangen zit, vraag de 23 miljoen belegerde mensen van Taiwan, vraag de Oeigoeren van Xinjiang of de bevolking van Hongkong naar de Parolin-doctrine van de ‘goede trouw’ van de CCP en ik denk dat zij u alles zullen vertellen wat u moet weten,” aldus Lord Alton.

Weinig bisschopsbenoemingen

Paus Franciscus heeft gezegd dat hij hoopt dat de overeenkomst deze maand wordt verlengd, maar critici zeggen dat er weinig of geen goede vruchten zijn voortgebracht sinds de overeenkomst vier jaar geleden werd ondertekend. Er zijn in deze periode slechts vier bisschopsbenoemingen gedaan met instemming van Rome en Peking, de laatste meer dan een jaar geleden. Volgens de Vaticaankenner Sandro Magister zijn 36 van de 98 bisdommen zonder bisschoppen gebleven en heeft Peking de grenzen verlegd zonder toestemming van de Heilige Stoel. 

Veel van deze nieuw benoemde bisschoppen hebben ook nauwe banden met de Chinese Patriottische Katholieke Associatie, de door de staat geleide kerk. “Wat heeft het voor zin om elk bisdom te vullen met bisschoppen als deze bisschoppen handelen tegen de goddelijke wet en het kerkelijk recht”, aldus de priester uit Hongkong, verwijzend naar bisschop An Shuxin van het bisdom Baoding die naar verluidt alle geestelijken opriep zich te laten registreren bij de “patriottische” kerk en opdracht gaf de sacramenten te ontzeggen aan lokale katholieken die weigerden geestelijken te accepteren die zich hebben laten registreren. De bisschop citeerde de Voorlopige Overeenkomst van 2018, de daaropvolgende pastorale richtlijnen van het Vaticaan van juni 2019 die de registratiekwestie aanpakken, en andere pontificale verklaringen als rechtvaardiging voor zijn acties, meldde AsiaNews.

Ondertussen, zo merkte de priester uit Hongkong op, zit de ondergrondse bisschop van hetzelfde bisdom, bisschop James Su, al meer dan 25 jaar gevangen en heeft het Vaticaan totaal gezwegen over zijn arrestatie

Father Bernardo Cervellera, een priester van het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies die 18 jaar lang hoofdredacteur was van AsiaNews, zei dat hij geloofde dat de woorden van kardinaal Parolin over “goede trouw” slechts een soort politieke zet waren in de hoop dat China zich misschien meer zal inzetten voor de dialoog met de Heilige Stoel.” Wat de paus en kardinaal Parolin zeggen is “meer een uitnodiging aan China om zich in te zetten voor de dialoog”, zei hij tegen het Register, eraan toevoegend dat de Vaticaanse leiders eigenlijk zeggen dat ze zelf “te goeder trouw” zijn en “hoop” hebben.”

Het Register vroeg kardinaal Parolin welke goede vruchten de Voorlopige Overeenkomst heeft afgeworpen, of deze openbaar zal worden gemaakt, op welke basis de Heilige Stoel de goede trouw van de CCP kan erkennen, of het Vaticaan kardinaal Zen tastbare steun zal bieden, en of de dialoog ook bedoeld is om een pauselijke reis naar Peking te bewerkstelligen, maar bij het ter perse gaan had hij nog niet geantwoord. 

 “Zeer kleine verbeteringen

Father Cervellera merkte enkele “zeer kleine verbeteringen” op sinds de overeenkomst in 2018 werd ondertekend, maar hij zei dat het er “veel minder zijn geweest dan gewenst.” Deze omvatten een communicatiekanaal tussen de Heilige Stoel en China, zij het “zeer smal, vrij dubbelzinnig” en “niet erg vruchtbaar.” 

Hij merkte ook op dat hoewel de eenheid tussen de ondergrondse kerk en de patriottische vereniging op een “formele manier” bestaat, aangezien er geen excommunicaties meer zijn geweest wegens de benoeming van bisschoppen zonder toestemming van Rome, de relatie tussen de twee gemeenschappen is verslechterd wegens bestuurlijke maatregelen die door de Chinese autoriteiten aan geestelijken worden opgelegd – en waarbij de voorlopige overeenkomst wordt gebruikt om dergelijke maatregelen te legitimeren. 

De beperkingen omvatten een verbod voor priesters om pastoraal werk te verrichten, tenzij zij een verklaring van onderwerping ondertekenen aan de Communistische Partij en een religieus beleid dat controle op elke activiteit omvat, geen evangelisatie van jongeren voor 18 jaar en geen toestaan van pastoraal werk buiten de parochiegrenzen. De maatregelen, aldus father Cervellera, hebben veel ondergrondse priesters gedwongen hun kerken te verlaten en een andere baan te zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien, zodat de twee gemeenschappen in feite “meer verdeeld zijn dan voorheen”. 

“Het punt is dat China in al deze vier jaar niet verder is gekomen,” vertelde father Cervellera aan het Register. “Ze hadden de situatie van de ondergrondse bisschoppen moeten bespreken, de macht van de Patriottische Vereniging over de katholieken, de missie van de Kerk in de Chinese samenleving. Maar er is niets gebeurd. Zelfs geen vergaderingen, zelfs geen virtuele bijeenkomsten.

“Op een bepaald moment moet ‘goede trouw’ worden geverifieerd (red.: ‘waar’ bevonden) aan de hand van de resultaten,” voegde father Cervellera eraan toe, maar als het Vaticaan ooit nee zegt tegen deze flinterdunne relatie, “betekent dat vanuit politiek oogpunt dat [dit proces] is mislukt.”

Slecht geïnformeerd?

Wat betreft de bewering van de paus dat de betrekkingen met de CCP “goed gaan”, merkten bronnen waarmee het Register contact opnam op dat China’s president Xi Jinping twee keer de pogingen van paus Franciscus om elkaar te ontmoeten heeft afgewezen – in Kazachstan op 14 september, toen zowel hij als Franciscus in de hoofdstad van het land waren, en in 2019, toen Xi Rome bezocht

“Dit laat zien dat Beijing weinig interesse heeft in constructieve samenwerking met de Heilige Stoel over iets wezenlijks,” vertelde Rogers aan het Register. “De CCP is alleen geïnteresseerd in het bereiken van haar doel om de kerk te marginaliseren en te controleren en de paus op een zijspoor te zetten, te ondermijnen en effectief het zwijgen op te leggen.”

Rogers ziet, net als veel andere katholieke waarnemers van China, de situatie alleen maar verslechteren. “Onder het regime van Xi Jinping is de godsdienstvrijheid de afgelopen tien jaar het zwaarst aangevallen sinds de Culturele Revolutie,” zei hij. “Het is heel moeilijk te zien wat de kerk met dit akkoord heeft gewonnen; integendeel, het akkoord heeft veel schade toegebracht aan de eenheid en het vertrouwen.”

Wat grotendeels ten grondslag ligt aan al deze hoofdpijn voor de Heilige Stoel, zeggen waarnemers, is dat Vaticaanse ambtenaren en de paus slecht geïnformeerd zijn en onvoldoende opletten. 

“Het echte probleem is dat de staatssecretaris niet luistert naar de mensen die in China wonen,” zei father Cervellera. Het is een mening die wordt gedeeld door de priester uit Hongkong, die erop wijst dat er tijdens het pontificaat van Benedictus XVI een Chinese commissie in het Vaticaan was, bestaande uit een Chinese kardinaal, bisschoppen en priesters die de paus advies gaven, maar die “onder dit pontificaat niet meer bijeen is gekomen”. Naar figuren als kardinaal Zen en aartsbisschop Savio Hon, voormalig secretaris van Propaganda Fidei, “wordt niet meer geluisterd”, zei hij.

Kardinaal Zen’s proces

Wat de situatie van kardinaal Zen betreft, merkte father Cervellera op dat hij eerst werd beschuldigd van samenspanning met buitenlandse mogendheden, een beschuldiging die kan leiden tot levenslange gevangenisstraf, maar, wellicht vanwege de wereldwijde verontwaardiging in de media, hebben de autoriteiten de beschuldiging vervolgens teruggebracht tot het niet registreren van een vereniging, iets wat niet verplicht blijkt te zijn. 

“De kardinaal heeft verklaard niet schuldig te zijn, maar hij zal worden berecht,” zei father Cervellera. “Velen in Hong Kong denken niet dat kardinaal Zen naar de gevangenis zal gaan,” zei hij, maar voegde eraan toe dat gezien de manier waarop de veiligheidspolitie de zaak heeft behandeld, “het heel belangrijk is om koste wat kost onze solidariteit met kardinaal Zen te tonen en uit te drukken.”  

Bronnen in Hongkong zeiden dat de politie zich nog steeds het recht voorbehoudt om hem te vervolgen voor de tweede aanklacht in verband met de nationale veiligheidswet voor het samenspannen met buitenlandse mogendheden, die kan leiden tot gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren omdat de CCP niet wil dat hij als martelaar in de gevangenis sterft, dezelfde reden waarom de CCP eind jaren tachtig kardinaal Ignatius Kung Pin-Mei, die ook de CCP trotseerde, vrijliet. 

“Ik denk dat het proces hoogstwaarschijnlijk een aantal jaren zal aanslepen, en Zen zal misschien niet eens worden veroordeeld voordat hij zijn hemelse beloning ontvangt,” zei de priester uit Hongkong, die voorspelde dat het Vaticaan “niets zal doen,” gezien de opmerkingen van de paus bij zijn terugkeer uit Kazachstan.  

Lord Alton zei dat hij het eens was met kardinaal Gerhard Müller dat “politieke redenen” hebben geleid tot het beperkte commentaar van het Vaticaan op het proces omdat het “niet de belangen van de Heilige Stoel dient”. 

Maar, voegde Lord Alton eraan toe, “het dient evenmin de belangen van de tot 50 miljoen Chinese christenen die hebben geleden onder vervolging, waaronder de ‘toenemende vervolging’ van katholieken sinds 2018 die door de Amerikaanse onderzoekscommissie over China is opgemerkt.”

“De situatie van alle religieuze minderheden en de dagelijkse schending door de CCP van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, waarin het recht om wel te geloven, om niet te geloven of van geloof te veranderen is vastgelegd, vereist dat stemmen worden verheven”, aldus Lord Alton. 

“Zij die zouden willen zwijgen,” zei hij, “moeten zich de vermaning van Dietrich Bonhoeffer herinneren dat ‘niet spreken ook spreken is. Niet handelen, is handelen.”

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: China Analysts Say Vatican’s Agreement With the Chinese Communist Party Ignores Negative Realities| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Keywoorden: | Aartsbisschop Cui Tai | Aartsbisschop Savio Hon | Benedict Rogers | Mgr. James Su | China | Chinese Communistische Partij | Chinese Patriottische Katholieke Associatie | Dietrich Bonhoeffer | Edward Pentin | Father Bernardo Cervellera | Godsdienstvrijheid  | Heilige Stoel | Hong Kong Watch | Ideologische haat | Kardinaal Joseph Zen | Kardinaal Pietro Parolin | Lord David Alton |  Mgr. An Shuxin | NCRegister | Propaganda Fidei | Oeigoeren | Paus Franciscus | Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies | President Xi Jinping|  Vaticaan | Rechten van de Mens | Vervolgde Christenen | Waarheid |


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over ‘Chinese Communistische Partij‘? Klik dan hier. U kunt ook één van de andere ‘tags’ gebruiken bovenaan dit artikel of de algemene zoekfunctie van dit platform gebruiken, via het ‘vergrootglas’ icoontje rechtsbovenaan deze pagina. 


220922 | [XLS000] |

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel