De John Paul II Academy for Human Life and the Family (JAHLF) roept in stevige verklaring aartsbisschop Vincenzo Paglia ter verantwoording inzake uitspraken over wet 194/abortus in Italië

HomeGeloof en LevenDe John Paul II Academy for Human Life and the Family (JAHLF)...

Verklaring van de, in 2017 opgerichte John Paul II Academy for Human Life and the Family (JAHLF) m.b.t. het standpunt van aartsbisschop Paglia inzake wet 194 over abortus in Italië.

Afgelopen vrijdag 26 augustus was mgr. Vincenzo Paglia, voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven (PAV), te gast in het RAI 3 programma Agorà – Zomer. Op een bepaald moment (1) vroeg de presentatrice Giorgia Rombolà aan mgr. Paglia zijn mening over wet 194/1978, die in Italië abortus via medisch procédé legaliseert. Mgr. Paglia antwoordde: “Ik denk dat wet 194 nu een pijler van ons maatschappelijk leven is”. Het moet onmiddellijk duidelijk worden gemaakt dat de voorzitter van de PAV, door zich op deze manier uit te drukken, niet alleen een in de samenleving aanwezig oordeel over de wet 194 wilde melden, een oordeel dat hij niet deelde – zoals Dr. Fabrizio Mastrofini, de woordvoerder van Monseigneur Paglia, een paar dagen later in een officiële nota probeerde te beweren. Wilde hij niet veeleer zijn eigen persoonlijke oordeel, een oordeel van waardering, tot uitdrukking brengen?

Dat het een oordeel van waardering was, blijkt wel uit het feit dat op een latere vraag van de interviewster, die aartsbisschop Paglia vroeg of hij van plan was deze wet ter discussie te stellen, deze antwoordde: “Nee, absoluut, absoluut!”.

Dus aartsbisschop Paglia verdedigde uitdrukkelijk een wet die sinds 1978 in Italië meer dan 6 miljoen abortussen heeft veroorzaakt. De Catechismus van de Katholieke Kerk roept in herinnering dat de Kerk sinds het ontstaan van haar geschiedenis abortus heeft veroordeeld en “deze leer is niet veranderd. Die blijft onveranderlijk.

Directe abortus, dat wil zeggen abortus die als doel of als middel wordt nagestreefd, is ernstig in strijd met de morele wet” (nr. 2271).

Het zou dan tegenstrijdig zijn zich tegen abortus uit te spreken, maar voor een wet te zijn die abortus legitimeert, zoals het geval is met de 194 wet.

In feite, herinnert de Congregatie voor de Geloofsleer er in haar geloofsinstructie Donum Vitae aan (Red. Zie hier voor de Nederlandse vertaling, met dank aan RKDocumenten.nl) , dat “In verschillende staten hebben sommige wetten de directe onderdrukking van onschuldigen toegestaan: op het moment dat een positieve wet een categorie van mensen de bescherming ontneemt die de burgerlijke wetgeving hen zou moeten geven, komt de staat op het punt de gelijkheid van allen voor de wet te ontkennen. Wanneer de staat zijn macht niet ten dienste stelt van de rechten van iedere burger, en in het bijzonder van hen die zwakker zijn, worden de grondslagen zelf van een rechtsstaat ondermijnd. […] Als gevolg van het respect voor en de bescherming van het ongeboren kind vanaf het moment van conceptie, moet de wet passende strafrechtelijke sancties opleggen voor elke opzettelijke schending van zijn rechten” (Deel III). In dezelfde geest heeft de heilige Johannes Paulus II zich in de encycliek Evangelium vitae (Red. Zie hier voor de Nederlandse vertaling van het document ‘het evangelie van het leven’, met dank aan RKDocumenten.nl) als volgt uitgelaten: “Wetten die, door middel van abortus en euthanasie, de directe onderdrukking van onschuldige menselijke wezens legitimeren, zijn in totale en onherstelbare tegenspraak met het onschendbare recht op leven dat aan alle mensen toekomt. […] Wetten die abortus en euthanasie toestaan en begunstigen, zijn derhalve radicaal in strijd met niet alleen het welzijn van het individu, maar ook met het algemeen welzijn, en zijn daarom volledig verstoken van werkelijke rechtsgeldigheid. […] Abortus en euthanasie zijn daarom misdaden die geen enkele menselijke wet kan beweren te legitimeren” (nos. 72-73).

De woorden van bisschop Paglia zijn dus duidelijk in tegenspraak met de leer van de Kerk.

Het veroorzaakt dan ook een diep schandaal voor gelovigen en mensen van goede wil te vernemen dat hij, die het orgaan voorzit dat in de katholieke kerk op internationaal niveau het menselijk leven in al zijn fasen moet verdedigen, een wet die het leven zelf rechtstreeks bedreigt, beschouwt als een pijler van de Italiaanse samenleving: het leven en niet de dood zou een van de pijlers moeten zijn van het burgerlijke samenleven.

Deze onthutsende uitspraak van aartsbisschop Paglia, tezamen met zijn andere soortgelijke minder recente uitspraken, met name in zijn interview met Vatican News over het recente boek van de PAV over the Theology of Life (red.: de Theologie van het Leven), dat hij omschrijft als “een poging, en zeker geen volmaakte, om in te gaan op de uitnodiging die ligt vervat in Veritatis Gaudium (par. 3) voor een radicale paradigmaverschuiving in de theologische reflectie” (2), plaatst het PAV in duidelijke discontinuïteit, niet alleen met zijn verleden, maar met zijn eigen aard, met zijn eigen identiteit, met dat project van bescherming van de menselijke persoon vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood, dat het fundament was van de Pauselijke Academie zelf toen zij in 2004 werd opgericht door de heilige Johannes Paulus II.

Samengevat: De schade die is toegebracht aan de leer van de Kerk over de onaantastbaarheid van onschuldig menselijk leven en aan de geloofwaardigheid van de PAV moet worden erkend en onmiddellijk ongedaan worden gemaakt.

Aartsbisschop Paglia moet nu persoonlijk een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring uitbrengen waarin hij de Pauselijke Academie voor het Leven verplicht tot de onvoorwaardelijke verdediging van de onaantastbaarheid van het onschuldige menselijke leven vanaf de conceptie tot het natuurlijke einde. Indien hij dit niet doet, moet hij onmiddellijk worden ontslagen en worden vervangen door een nieuw hoofd van de Pauselijke Academie die trouw is aan onze Heer Jezus Christus en aan de leer van zijn Kerk.

(1)

(2) https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2022-06/archbishop-vincenzo-paglia-pope-francis-interview-theological-et.html

Bron: Our Academy’s statement on Archbishop Paglia’s position on Law 194 on abortion in Italy – JAHLF | Academy for Human Life and Family

KeyWoorden: | Aartsbisschop Vincenzo Paglia | Abortus | Abortus wetgeving | Bescherming van de menselijke persoon | Conceptie | Congregatie van de geloofsleer | Donum Vitae | Encycliek Evangelium vitae | Euthanasie |  H.Paus Johannes Paulus II | Humanae Vitae | Johannes Paulus II Academie voor menselijk leven en het gezin (JAHLF) | Moraliteit | Morele wet | Natuurlijke dood | Pauselijke Academie voor het Leven (PAV) | Theologie van het leven | Veritatis Gaudium |  Vita Donum | Wet 194/1978 Italië | 

 

 

 

 

Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de in 2017 opgerichte “Johannes Paulus II Academie voor menselijk leven en het gezin (JAHLF)” en de door Paus Franciscus gereorganiseerde Academie van H.Paus Johannes Paulus II, de nieuwe Pauselijke academie voor het leven (PAV), klik dan op de links hiervoor of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel. 

Wilt u meer artikelen lezen met verwijzingen naar deze aartsbisschop Vincenzo Paglia? Klik dan hier

 


220908 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel