Kardinaal Pell en het ‘Demos’-memorandum @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinKardinaal Pell en het 'Demos'-memorandum @EdwardPentin @NCRegister

ANALYSE: Of de Australische kardinaal het nu zelf geschreven heeft of niet, de tekst is een krachtige afkeuring van het huidige pontificaat en de stijl ervan weerspiegelt de openhartige persoonlijkheid van de overleden prelaat.


Edward PentinBlogs; 16 januari 2023

VATICAANSTAD – Aan wijlen kardinaal George Pell wordt een tekst toegeschreven die diepe zorgen samenvat die hij en vele anderen in Rome hadden over de huidige crisis in de Kerk en de richting van dit pontificaat.

Afgelopen maart, tijdens de vastentijd, publiceerde de ervaren Italiaanse Vaticaankenner Sandro Magister de tekst en beschreef deze als een “memorandum” dat werd verspreid onder kardinalen met kiesgerechtigheid bij een volgend conclaaf, en was geschreven onder een pseudoniem:  “Demos”, de Griekse benaming voor volk. Magister schreef toen dat het was geschreven door iemand die “zich een grondige kenner van het onderwerp toont” en het “niet kan worden uitgesloten dat hij zelf een kardinaal is”.

Vorige week onthulde Magister aan Associated Press dat kardinaal Pell de auteur was. Hij vertelde het Register ook op 13 januari dat “de tekst mij persoonlijk werd overhandigd door kardinaal Pell”, die “zeer verheugd was dat ik het publiceerde, op voorwaarde dat ik de naam van de auteur niet zou noemen.

“En hij heeft alles geschreven,” zei Magister, “van de eerste tot de laatste woorden.”

Zij die het dichtst bij de kardinaal staan, hebben de betrokkenheid van de kardinaal afgezwakt door het Register te vertellen dat de tekst “het werk van vele handen” was, mogelijk wel zes of zeven kardinalen, maar dat kardinaal Pell niet de directe auteur was. Een bron vertelde het Register echter dat de kardinaal contact met hem had opgenomen voor advies over een ontwerp van het memorandum.

Of hij het nu rechtstreeks heeft geschreven of niet, het memorandum is een krachtige afkeuring van het huidige pontificaat en heeft de chirurgische precisie die past bij de openhartige persoonlijkheid van de Australische kardinaal. Het is ook doorspekt met zijn karakteristieke sardonische humor en eindigt met het uiteindelijke hoopvolle doel van herstel van de schade – ook een vurige wens van de kardinaal. Maar belangrijker is dat de in het memorandum genoemde zorgen overeenkomen met de zorgen die de kardinaal zelf had gedeeld met naaste medewerkers in het jaar voor zijn dood en die gericht waren op die punten die hem bijzonder zorgen baarden: rechteloosheid in het Vaticaan en de erbarmelijke staat van de Vaticaanse financiën.

Wat zegt ‘Demos’?

De auteur van de tekst begint met het poneren van een vaststelling die door velen in of dicht bij het Vaticaan wordt gedeeld – dat dit pontificaat “in veel of de meeste opzichten een ramp is; een catastrofe.” Vervolgens herinnert hij eraan dat de taak van de opvolger van Petrus is om een bindende kracht te zijn, de apostolische traditie te bewaren en de leer van de Kerk hoog te houden, een taak die volgens de nota op dit moment niet wordt vervuld.

Hij voegt eraan toe dat in plaats van “Roma locuta. Causa Finita est” (Rome heeft gesproken; de zaak is afgedaan), het vandaag de dag is: “Roma loquitur. Confusio augetur” (Rome spreekt; de verwarring groeit).

“Demos” somt vervolgens de keren op dat de paus zweeg ten aanzien van kwaden in de Kerk, onder meer in reactie op de huidige Duitse Synodale Weg die homoseksualiteit en vrouwelijke priesters promoot, en wat de auteur beschrijft als “expliciet ketterse” uitspraken van kardinaal Jean-Claude Hollerich s.j., de relator-generaal van de wereldwijde Synode over Synodaliteit, die de leer van de Kerk over seksualiteit verwerpt. Het memorandum roept de Congregatie voor de Geloofsleer op om kardinaal Hollerich formeel te corrigeren – iets waar kardinaal Pell ook publiekelijk op aandrong op dezelfde dag dat Magister het memorandum in maart vorig jaar publiceerde.

“De stilte wordt benadrukt,” voegt de auteur eraan toe, “wanneer deze wordt afgezet tegen de actieve vervolging van de traditionalisten en contemplatieve kloosters” – een verwijzing naar strenge beperkingen op de Traditionele Latijnse Mis die in 2021 werden uitgevaardigd, en strenge voorschriften die werden opgelegd aan vrouwelijke contemplatieve religieuzen.

De auteur van het memorandum vestigt vervolgens de aandacht op wat volgens velen de kern is van de huidige kerkelijke crisis: Christus staat niet langer centraal in de Kerk. “De christocentrische erfenis van Johannes Paulus II in geloof en moraal ligt systematisch onder vuur”, zegt het memorandum, en wijst op “verwarring over het belang van een strikt monotheïsme” en bekritiseert een beweging in de richting van “niet helemaal pantheïsme” maar “een hindoeïstische panentheïsme-variant”.

Kardinaal Pell had vaak zijn afschuw uitgesproken over de verering van de Pachamama beelden in het Vaticaan tijdens de Amazone Synode van 2019. In de memo stelt de auteur onomwonden dat “Pachamama afgodisch is,” maar voegt eraan toe dat “het misschien aanvankelijk niet als zodanig bedoeld was.” 

Het memorandum somt vervolgens acht gebieden op waar er een “gebrek aan respect voor de wet in het Vaticaan” was geweest, en zegt dat het “een internationaal schandaal” was geworden. De nadruk lag op het Londense vastgoedschandaal dat het Vaticaan een verlies van 140 miljoen euro opleverde.

Kardinaal Pell, die aan den lijve heeft ondervonden dat hij het slachtoffer was van ernstig juridisch onrecht als gevolg van zijn opsluiting in eenzame afzondering gedurende meer dan een jaar voordat het hoogste gerechtshof van Australië in 2020 zijn eerdere veroordeling wegens beschuldigingen van seksueel misbruik van twee misdienaren nietig verklaarde, had tegenover vrienden en kennissen regelmatig zijn bezorgdheid geuit over het Vaticaanse proces rond de Londense vastgoeddeal. En ondanks zijn publieke meningsverschillen met een van de aangeklaagden, kardinaal Angelo Becciu, stond hij erop dat de Italiaanse kardinaal een onpartijdige rechtsgang zou krijgen en een eerlijk proces.

Kardinaal Pell had ook zijn bezorgdheid geuit over het afluisteren van telefoons in het Vaticaan, waarmee hij ervaring had uit de eerste hand toen hij afluisterapparatuur ontdekte in zijn kantoren en woning toen hij prefect van het Secretariaat voor de Economie was. Hij was ook fel gekant tegen de inval in juni 2017 in de kantoren van Libero Milone, de voormalige auditeur-generaal van het Vaticaan, omdat hij vermoedde dat er bewijsmateriaal tegen hem was gefabriceerd en dat hij erin was geluisd omdat hij corruptie aan het licht bracht.

De Australische kardinaal was ook verbaasd over de voortijdige beëindiging van de eerste externe audit van het Vaticaan in 2016 en heeft altijd beweerd dat dit was omdat het corruptie in het staatssecretariaat aan het licht zou brengen.

Dit alles staat in het memorandum.

Bovendien kunnen de details over de Vaticaanse financiën in de tekst alleen afkomstig zijn van iemand met een grondige kennis van het onderwerp en die zich ervan bewust is hoe ernstig de situatie is.

Kardinaal Pell had publiekelijk en privé zijn bezorgdheid geuit dat het Vaticaan “failliet” dreigde te gaan (het memorandum waarschuwt op soortgelijke wijze dat “aanhoudende jaarlijkse tekorten uiteindelijk zullen leiden tot een faillissement”) en hij was vooral bezorgd over het grote tekort in het pensioenfonds van het Vaticaan dat hij schatte op ongeveer 800 miljoen euro in 2030 – een cijfer dat ook in de tekst naar voren komt en hoog staat op de lijst van zorgen.

Het memorandum zegt echter dat de blijvende noodzaak van financiële hervormingen “veel minder belangrijk is dan de geestelijke en leerstellige bedreigingen waarmee de Kerk wordt geconfronteerd, vooral in de eerste wereld”.

Het memorandum noemt andere kwesties die kardinaal Pell ook zorgen baarden, waaronder het gebrek aan publieke steun van het Vaticaan voor zowel katholieken in China die vervolgd werden omdat ze trouw bleven aan Rome, als voor Oekraïense Grieks-katholieken met het oog op de Russisch-Oekraïense oorlog.

Het memorandum roept ertoe op dat de situatie van traditionele katholieken “wordt geregulariseerd”, dat de afzonderlijke missen in de Sint-Pietersbasiliek worden hervat en voegt eraan toe dat de paus “weinig steun geniet onder seminaristen en jonge priesters en dat er in de Curie van het Vaticaan wijdverbreide onvrede bestaat”. 

De auteur van het memorandum gaat vervolgens in op het volgende conclaaf, een onderwerp waarover de kardinaal bijzonder bezorgd was, omdat hij het van vitaal belang achtte de juiste paus te kiezen om de schade te herstellen die volgens hem door het huidige pontificaat was veroorzaakt.

In de tekst worden nog meer aspecten van de huidige kerkelijke crisis benoemd en wordt opnieuw de nadruk gelegd op de “fundamentele rol van de paus voor de eenheid en de leer”.

“De nieuwe paus moet begrijpen dat het geheim van christelijke en katholieke vitaliteit voortkomt uit trouw aan de leer van Christus en de katholieke praktijken”, luidt de tekst. “Het komt niet van aanpassing aan de wereld of van geld.”

Kardinaal Pell heeft privé vaak gezegd dat de volgende paus de doctrinaire helderheid moet herstellen – een lang gekoesterde zorg van hem. Zo staat ook in het memorandum: “De eerste taken van de nieuwe paus zullen zijn de normaliteit te herstellen, de leerstellige helderheid in geloof en moraal te herstellen, de juiste eerbiediging van het recht te herstellen en ervoor te zorgen dat het eerste criterium voor de benoeming van bisschoppen de aanvaarding van de apostolische traditie is.”

De auteur uit ook zijn bezorgdheid over de synodes die onder paus Franciscus’ leiderschap worden gehouden. Zij dreigen een “nieuw gevaar voor de wereldwijde kerkelijke eenheid” te vormen, aldus het memo, en waarschuwt dat als “zulke ketterij” waarbij nationale of continentale synodes doctrinair gezag krijgen, niet wordt gecorrigeerd, de kerk uiteindelijk “dichter bij een Anglicaans of protestants model zou komen te staan dan bij een orthodox model”. De volgende paus moet “een dergelijke bedreigende ontwikkeling wegnemen en voorkomen”, waarbij hij “het morele aspect van homoseksuele activiteiten” aanhaalt als “een van zulke brandhaarden” die een breuk in de Kerk zouden kunnen uitlokken.

De auteur van het memorandum sluit af met een waarschuwing voor een schisma, maar voegt eraan toe dat dit waarschijnlijk eerder van rechts dan van links zal komen. Hij roept ook op tot een visitatie van de Sociëteit van Jezus, die zich in een “catastrofaal moreel verval” bevindt, maar betoogt dat haar charisma en bijdrage zo belangrijk zijn geweest voor de Kerk, dat zij niet mag “verdwijnen in de geschiedenis”.

Laatste commentaar van kardinaal Pell

In zijn laatste commentaar, postuum gepubliceerd in het Britse tijdschrift Spectator van 11 januari, benadrukte kardinaal Pell ook de gevaren die verbonden zijn met de synode over  synodaliteit en beschreef de synode zelf als een “giftige nachtmerrie” waarvan de Kerk zich “moet bevrijden”.

Hij wees op de toenemende verwarring over wat bisschoppensynodes geacht worden te doen, en zei dat synodes moeten beslissen of zij “dienaren en verdedigers van de apostolische traditie over geloof en moraal” zijn, of dat zij “eigen soevereiniteit boven de katholieke leer laten gelden”.

De kardinaal legde verder de rol uit van bisschoppen als “opvolgers van de apostelen, de belangrijkste leraar in elk bisdom en het brandpunt van lokale eenheid voor hun volk en van universele eenheid rond de paus, de opvolger van Petrus”, waarbij hij verduidelijkte dat zij geen “muurbloempjes of rubberen stempels” zijn, zoals het huidige synodeproces lijkt te suggereren.

Hij herinnerde eraan dat in alle katholieke en orthodoxe synoden de bisschoppen en niet de ongecatechiseerde leken de “hoofdrolspelers” zijn geweest, en waarschuwde dat “de ex-Anglicanen onder ons terecht de toenemende verwarring signaleren, de aanval op de traditionele moraal en de invoeging in de dialoog van neo-marxistisch jargon over uitsluiting, vervreemding, identiteit, marginalisering, de mensen zonder stem, LGBTQ, alsmede het verdringen van christelijke begrippen als vergeving, zonde, offer, genezing, verlossing.”

“Vanwaar het zwijgen over het hiernamaals van beloning of straf, over de vier laatste dingen; dood en oordeel, hemel en hel?” vroeg kardinaal Pell over de inhoud van het werkdocument dat vorig jaar door de Synode over Synodaliteit werd vrijgegeven, waarbij hij benadrukte dat de synodale weg “het Transcendente heeft gedegradeerd.”

In dit als laatste gepubliceerde commentaar, riepen zijn laatste woorden dringend ertoe op, dat het hele volk van God, in het bijzonder de bisschop en de paus, de taak op zich neemt om het onderricht van het komende werkdocument van de synode te beoordelen. Voor de bisschoppen, schreef kardinaal Pell, “is er werk aan de winkel, in Gods naam, liever vroeger dan later.”

Tesamen vertolken zowel het artikel in The Spectator als het memorandum “Demos” een scherpe kritiek op het huidige pontificaat, maar ook een weg naar echte hervorming die geworteld is in Christus, helderheid in de leer en de apostolische traditie. Dat waren de prioriteiten van kardinaal George Pell, vooral met het oog op het volgende conclaaf.

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Cardinal Pell and the ‘Demos’ Memorandum| National Catholic Register (ncregister.com)


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over of zien van ‘Kardinaal George Pell‘ ? Klik dan hier of gebruik één van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel. 

Wilt u meer lezen over de “De jezuïetenhervorming die nooit plaatsvond – terugblik op een Pauselijke correctie in 1981 ‘? Klik dan hier , Of gebruik de zoekfunctie achter het vergrootglas, rechts bovenaan deze pagina

 


230118 | [XLS000] | 240310 Post Views 666 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel