Katholieke bisschoppen van Polen en Oekraïne roepen op af te zien van militaire actie

HomeInternationaal Katholiek NieuwsKatholieke bisschoppen van Polen en Oekraïne roepen op af te zien van...

Lering trekkend uit de ervaring van vorige generaties, doen wij een beroep op de machthebbers om af te zien van militaire actie. Oorlog is altijd een nederlaag voor de mensheid”, schreven de katholieke bisschoppen van Polen en Oekraïne in verband met het gevaar van een militaire actie in Oekraïne.

Secretariaat van de Poolse bisschoppen conferentie – 24 Januari 2022

De katholieke bisschoppen van Polen en Oekraïne benadrukten dat zij bezorgd waren te horen dat de besprekingen tussen Rusland en het Westen niet tot een akkoord hadden geleid. “De bezetting van de Donbass en de Krim bewijst dat de Russische Federatie – in strijd met de staatssoevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne – handelt op een wijze die de geldende beginselen van het internationaal recht met voeten treedt. De huidige situatie is een groot gevaar voor de landen van Midden- en Oost-Europa en het gehele Europese continent en kan de verworvenheden van vele generaties bouwers van een vreedzame orde en eenheid van Europa teniet doenˮ – benadrukten de bisschoppen.

In hun oproep herinnerden zij eraan dat “totalitaire regimes in de 20e eeuw de wereld tragische ervaringen van oorlogen en politieke terreur hebben gebracht, waarbij zij het gezag van God veronachtzaamden. “Ook vandaag willen wij duidelijk maken dat elke oorlog een ongeluk is en nooit een geschikte manier kan zijn om internationale problemen op te lossenˮ,” schreven zij. “Per slot van rekening is oorlog altijd een mislukking van de mensheid. Het is een uiting van barbaarsheid en een volstrekt ondoeltreffend middel om meningsverschillen op te lossenˮ,” luidde de oproep.

In navolging van de door paus Paulus VI uitgevaardigde grondwet Gaudium et spes noemden de bisschoppen alle oorlogshandelingen “een misdaad tegen God en de mens zelf, die een krachtige en onmiddellijke veroordeling verdient”. Zij herinnerden ook aan het onderricht in de Catechismus van de Katholieke Kerk, waar wij lezen dat: “De uitroeiing van een volk, natie of etnische minderheid moet worden veroordeeld als een doodzonde. Er is een morele verplichting om weerstand te bieden aan bevelen die genocide voor schrijvenˮ (CCC 2313).

De bisschoppen benadrukten ook de noodzaak om alternatieven voor oorlog te zoeken om internationale conflicten op te lossen. “Geleerd door de ervaring van vorige generaties, doen wij daarom een beroep op de machthebbers om af te zien van vijandelijkheden. Wij moedigen de leiders aan zich onmiddellijk terug te trekken van het pad van ultimatums en het gebruik van een andere staat als onderhandelingstroefˮ,” schreven zij. Zij voegden eraan toe dat eventuele meningsverschillen over belangen door middel van overeenkomsten moeten worden opgelost. “De internationale gemeenschap moet haar inspanningen in solidariteit bundelen en met alle mogelijke middelen actief steun verlenen aan een samenleving in gevaar ˮ, zo luidt het document.

In eigen naam en in naam van hun gemeenschappen herinnerden de bisschoppen eraan dat het bevorderen en opbouwen van vrede in de wereld een integrerend deel is van de zending van de Kerk en een uitdrukking van het christelijk geloof in Gods liefde voor ieder menselijk wezen. “De huidige situatie eist van christenen van de oosterse en westerse tradities volledige verantwoordelijkheid voor het heden en de toekomst van ons continent en bereidheid tot het brengen van offers ter verdediging van familie-, nationale en staatsgemeenschappenˮ – schreven zij.

In het laatste deel van de oproep nodigden de katholieke bisschoppen van Polen en Oekraïne iedereen uit om samen te bidden voor de vrede van Johannes Paulus II, die eindigt met de woorden: “Vader, geef onze tijd de dagen van vrede. Laat er geen oorlog meer zijn.

De oproep tot dialoog en begrip werd ondertekend door: groot-aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk, hoofd van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk, aartsbisschop Stanisław Gądecki, voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Mieczysław Mokrzycki, waarnemend voorzitter van de bisschoppenconferentie. Aartsbisschop Eugeniusz Popovich, metropoliet van Przemysl en Warschau van de Grieks-katholieke Kerk in Polen, en bisschop Nili Luszczak, apostolisch administrator sede vacante van de Grieks-katholieke eparchie van Mukachevo sui iuris.

Wij publiceren de volledige tekst van het beroep:

APEL
KATHOLIEKE BISSCHOPPEN VAN POLEN EN OEKRAÏNE
OM DIALOOG EN BEGRIP TE ZOEKEN
OM HET GEVAAR VAN VIJANDELIJKHEDEN AF TE WENDEN

Met bezorgdheid vernemen wij dat de recente reeks besprekingen tussen Rusland en het Westen niet tot een akkoord hebben geleid. In hun toespraken wijzen de leiders van vele landen op de toenemende druk van Rusland op Oekraïne, aan wiens grenzen bewapening en troepen zijn opgestapeld. De bezetting van de Donbass en de Krim heeft aangetoond dat de Russische Federatie, door de staatssoevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne te schenden, de geldende beginselen van het internationaal recht aan haar laars lapt. De huidige situatie is een groot gevaar voor de landen van Midden- en Oost-Europa en het gehele Europese continent, en kan de verworvenheden van vele generaties bouwers van een vreedzame orde en eenheid in Europa tenietdoen.

1. Totalitaire regimes in de 20e eeuw brachten de wereld de tragische ervaring van oorlogen en politieke terreur, waarbij zij het gezag van God negeerden. In naam van valse ideologieën werden hele volkeren tot uitroeiing veroordeeld, werd het respect voor de menselijke waardigheid vernietigd en werd de essentie van politieke macht uitsluitend tot geweld gereduceerd.

Ook vandaag willen wij duidelijk maken dat elke oorlog een ongeluk is en nooit een geschikt middel kan zijn om internationale problemen op te lossen. Dat is het nooit geweest en zal het ook nooit worden, want het leidt tot nieuwe en ernstiger conflicten. Wanneer een oorlog uitbreekt, wordt het een “zinloze slachtpartij”, een “risico waarvan geen weg terug meer is” dat het heden vernietigt en de toekomst van de mensen bedreigt: “Door vrede gaat niets verloren, door oorlog kan alles verloren gaan”. Per slot van rekening is oorlog altijd een mislukking van de mensheid. Het is een uiting van barbaarsheid en een ondoeltreffend middel om meningsverschillen op te lossen. Paus Paulus VI noemde tijdens zijn toespraak tot de zitting van de Ontwapeningsconferentie van de Verenigde Naties in 1978 oorlog “een irrationeel en onaanvaardbaar middel om geschillen tussen staten te regelen”.

“Alle oorlogvoering, die zonder onderscheid de vernietiging van hele steden of van grotere landstreken met hun inwoners tot doel heeft, is een misdaad tegen God en tegen de mens zelf, die een krachtige en onmiddellijke veroordeling verdient” (Gaudium et spes, 80).

“Handelingen die opzettelijk in strijd zijn met het recht der volkeren en zijn universele beginselen, evenals de bevelen die deze voorschrijven, zijn misdrijven. Blinde gehoorzaamheid is niet genoeg om hen die zich aan hen onderwerpen te rechtvaardigen. De uitroeiing van een volk, een natie of een etnische minderheid moet worden veroordeeld als een doodzonde. Er is een morele verplichting om orders te weerstaan die genocide voorschrijven”. (CCC 2313).

2. Het zoeken naar alternatieven voor oorlog voor het oplossen van internationale conflicten is een dringende noodzaak geworden, aangezien de beangstigende macht van de instrumenten van vernietiging waarover zelfs middelgrote en kleine mogendheden beschikken en de steeds sterkere banden die tegenwoordig tussen de volkeren van de gehele aarde bestaan, het moeilijk of zelfs praktisch onmogelijk maken om de gevolgen van conflicten te beperken. Lering trekkend uit de ervaring van vorige generaties, doen wij daarom een beroep op de machthebbers om af te zien van militaire actie. Wij dringen er bij de leiders op aan zich onmiddellijk terug te trekken van het pad van ultimatums en het gebruik van een ander land als onderhandelingstroef. Alle meningsverschillen over belangen moeten niet met wapens, maar met overeenkomsten worden opgelost. De internationale gemeenschap moet zich in solidariteit verenigen en met alle mogelijke middelen actief steun verlenen aan een samenleving die in gevaar is.

3. In eigen naam en in naam van onze gemeenschappen herinneren wij eraan dat “de bevordering van de vrede in de wereld een integrerend deel is van de zending waardoor de Kerk het heilswerk van Christus op aarde voortzet. Want de Kerk is “in Christus een ‘sacrament’, d.w.z. een teken en instrument van vrede in de wereld en voor de wereld. Het bouwen aan echte vrede is een uitdrukking van het christelijk geloof in Gods liefde voor ieder mens. Uit een bevrijdend geloof in de liefde van God ontstaat een nieuwe visie op de wereld en een nieuwe manier om onze naaste te benaderen, of het nu gaat om één persoon of om een heel volk: het is een geloof dat geïnspireerd is door de vrede die Christus aan zijn leerlingen heeft nagelaten (Joh 14,27) en dat het leven verandert en vernieuwt (KNSK, 516). Het fundament van intermenselijke relaties in de joods-christelijke cultuur zijn de waarden van geloof, hoop en liefde, alsmede waarheid, schoonheid en goedheid, zonder welke er geen blijvende vreedzame toekomst kan en zal zijn. De huidige situatie eist van christenen van de oosterse en westerse tradities volledige verantwoordelijkheid voor het heden en de toekomst van ons continent en de bereidheid offers te brengen ter verdediging van de gemeenschappen van gezin, land en staat.

4. In dit verband nodigen wij allen uit tot gemeenschappelijk gebed: “God van onze vaderen, groot en barmhartig! Heer van leven en vrede, Vader van alle mensen. Uw wil is vrede, geen angst. Veroordeel oorlogen en schaf de trots van de geweldplegers af. U zond uw Zoon Jezus Christus om vrede te verkondigen aan heinde en verre en om mensen van alle rassen en generaties te verenigen in één familie.

Hoor de schreeuw van al uw kinderen, de angstige smeekbede van de hele mensheid. Laat er geen oorlog meer zijn – een kwaadaardig avontuur waarvan geen weg terug is, laat er geen oorlog meer zijn – een maalstroom van strijd en geweld. Geef dat de oorlog […] die uw schepselen in de hemel, op aarde en in de zee bedreigt, ophoudt.

Met Maria, Moeder van Jezus en de onze, smeken wij u te spreken tot de harten van hen die verantwoordelijk zijn voor het lot van de volkeren. Vernietig de logica van vergelding en wraak, en schenk, door de Heilige Geest, nieuwe oplossingen die edelmoedig en edelmoedig zijn, in dialoog en geduldig wachten – vruchtbaarder dan gewelddadige oorlogsvoering.

Vader, geef onze tijd dagen van vrede. Laat er geen oorlog meer zijn. Amen. (Johannes Paulus II).

Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk
Hoofd van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk

Aartsbisschop Stanisław Gądecki
Voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie

Aartsbisschop Mieczysław Mokrzycki
Waarnemend voorzitter van de Oekraïense Bisschoppenconferentie

Aartsbisschop Eugene Popovich

Metropoliet van Przemysl en Warschau van de Grieks-katholieke Kerk in Polen

Bisschop Nil Łuszczak
Apostolisch administrator sede vacante van het Grieks-katholieke eparchaat Mukachevo sui iuris

Kiev – Warschau – Lviv – Uzhgorod, 24 januari 2022

Keywoorden – Catechismus | Gaudium et spes | Grieks-katholieke eparchie van Mukachevo | Grieks-Katholieke kerk in Polen | H.Paus Johannes Paulus II | H.Paus Paulus VI | Oekraïne | Oekraïnsche bisschoppenconferentie | Oekraïense Grieks-Katholieke kerk | Oorlog voeren | Oproep tot dialoog en begrip | Polen | Poolse bisschoppenconferentie | 

Bron: Katoliccy biskupi Polski i Ukrainy apelują o powstrzymanie się od działań wojennych | Konferencja Episkopatu Polski

Als u meer wilt lezen of horen over bijvoorbeeld ‘objectieve waarheidklik dan hier, of gebruik een van de tags bovenaan dit artikel 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel