Beware of the ‘Woke’! – Pas op voor de ‘Woke mensen’ (wakkeren?)

HomeBrief08 AdventBeware of the 'Woke'! - Pas op voor de 'Woke mensen' (wakkeren?)

De actuele observaties van aartsbisschop José Gomez wijzen op de intrinsieke tekortkomingen van deze hedendaagse ideologieën die de laatste tijd zo prominent zijn geworden in ons nationale debat..

Michael Warsaw; Commentaar van de uitgever; 13 november 2021

Onlangs heeft aartsbisschop José Gomez van Los Angeles, de voorzitter van de Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen, een aantal belangrijke observaties te berde gebracht over de opkomst van nieuwe seculiere ideologieën en bewegingen voor sociale verandering in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan voor de Kerk.

Het is een cruciaal thema om aan te snijden, gezien de politieke macht die de aanhangers van deze ideologieën en “woke” bewegingen voor sociale rechtvaardigheid hebben vergaard. Het is dus geen verrassing, dat deze zelfde mensen luidkeels in twijfel trokken wat hij te zeggen had.

Aartsbisschop Gomez verkende dit “ernstige, gevoelige en gecompliceerde onderwerp” in een videotoespraak voor het Spaanse Congres van Katholieken en het Openbare Leven.

Hij beschreef hoe deze meest recente ideologieën zich voordoen in de context van “brede patronen van agressieve secularisatie”, die hebben geleid tot een “elitaire klasse van leiders … die weinig belangstelling heeft voor religie en niet echt gehecht is aan de naties waarin ze leven of aan plaatselijke tradities of culturen”.

We hebben de dominante invloed gezien die deze elitaire groep heeft op regering, universiteiten, media en overheidsbedrijven.

Zoals de aartsbisschop aangeeft, proberen zij “ouderwetse geloofssystemen en religies” – met name het christendom – te verdringen in het streven naar een nieuwe “wereldwijde beschaving”, gewijd aan consumentisme en geleid “door wetenschap, technologie, humanitaire waarden en technocratische ideeën”. En “politieke correctheid” en “cancel-cultuur” zijn de wapens die deze elites gebruiken om gelovige christenen het zwijgen op te leggen en hun secularistische agenda’s te verwezenlijken.

Aartsbisschop Gomez dateert het beginpunt van de greep die deze ideologieën gehad hebben vele jaren geleden, maar erkent dat recente gebeurtenissen – de pandemie, sociaal isolement en de tragische dood van ongewapende zwarte mannen en vrouwen door politieagenten – enkele negatieve trends hebben versneld.

Hij betreurt het, dat de overkoepelende reactie op raciale en economische ongelijkheid en onrechtvaardigheid heeft getracht het joods-christelijke geloof uit de sociale structuur te bannen. Hij maakt duidelijk, dat het lijden dat veroorzaakt wordt door ongelijkheid moet worden aangepakt en dat de ernstige problemen die bijdragen aan onrechtvaardigheid moeten worden gecorrigeerd.

Hij dringt er echter ook op aan, dat het christendom niet kan worden vervangen door nieuwe “politieke religies” die proberen het christelijke verhaal van schepping, zondeval en verlossing tot eeuwig leven door het offer van Jezus aan het kruis te herschrijven met een puur seculier “verlossingsverhaal” dat te zwaar leunt op marxistisch geïnspireerde bevrijdingstheologieën en een echo is van manicheïstische en pelagiaanse ketterijen waar paus Franciscus ons voor waarschuwde in zijn exhortatie van 2018 over de oproep tot heiligheid, Gaudete et Exsultate.

Uiteindelijk hebben de kritische theorieën en de vele bewegingen die daaruit zijn voortgekomen een fundamentele tekortkoming wat betreft het bereiken van hun eigen doelen: door hun militante atheïsme kunnen zij het beeld van God in al onze naasten niet waarnemen. “Door God te ontkennen, zijn deze nieuwe bewegingen de waarheid over de menselijke persoon kwijtgeraakt. Dit verklaart hun extremisme en hun harde, compromisloze en meedogenloze benadering van de politiek,” aldus aartsbisschop Gomez, die deze benadering aanmerkt als “nieuwe vormen van sociale verdeeldheid, discriminatie, onverdraagzaamheid en onrechtvaardigheid”.

Aartsbisschop Gomez’s actuele observaties wijzen op de intrinsieke tekortkomingen van deze hedendaagse “woke” ideologieën die de laatste tijd zo prominent zijn geworden in ons nationale debat.

Zoals ik eerder op deze plek aangaf, vormden diezelfde secularistische en antireligieuze perspectieven de kern van de politieke visie van de Democratische Partij tijdens de verkiezingen van 2020, en ze zijn centraal blijven staan in de regeringsvisie van de partij sinds de nipte overwinning van de Democraten voor het presidentschap en het Congres vorig jaar.

Dit is een visie die ernaar streeft God uit te sluiten en eeuwige waarheden te vervangen door nieuwe geboden, terwijl ze voortdurend van vorm verandert om tegemoet te komen aan de steeds groeiende eisen van de belangrijkste progressieve groepen, zoals de abortus- en “LGBTQ+” lobby’s. Deze visie is misschien nog meer uitgesproken bij voorstanders van de kritische rassentheorie, die stelt dat de hele geschiedenis van de V.S. fundamenteel het verhaal is van racistische onderdrukking en “remedies” voorstelt die voortkomen uit de expliciet marxistische onderbouwing van de theorie. Het is op zijn zachtst gezegd een zeer controversiële visie, en de onverwachte nederlagen van de Democratische Partij in de deelstaatverkiezingen van deze maand in Virginia suggereren, dat er nu misschien een sterke nationale terugslag vorm krijgt tegen deze diepgaand niet-religieuze verhaallijn.

Hoewel dat nog te bezien valt, heeft de politieke tegenreactie van Virginia tegen het “woke” doorschieten vrijwel zeker bijgedragen aan de harde kritiek die de opmerkingen van aartsbisschop Gomez hebben uitgelokt bij sommige “progressieve” katholieke commentatoren.

Met name, beweren deze critici, heeft de voorzitter van de USCCB een oogje dichtgeknepen tegenover de sociale kanker van het racisme, dat een centrale plaats inneemt in de politieke en culturele discussie binnen de VS sinds de dood van George Floyd in mei 2020.

Dergelijke kritiek slaat de plank volledig mis. Deze agenda-gestuurde verslaggeving door media verdoezelt het feit dat aartsbisschop Gomez zijn hele bespreking omlijstte met de meelevende erkenning dat de dood van Floyd had aangetoond dat raciale ongelijkheid “diep verankerd blijft in onze samenleving”.

Bovendien was de boodschap die de aartsbisschop bracht heel wat genuanceerder dan deze karikaturen vanuit de media doen vermoeden.

Zoals bij eerdere gelegenheden waarbij hij zich in het openbaar over deze zaken heeft uitgesproken, is hij groot voorstander van een authentiek katholiek streven naar sociale rechtvaardigheid, dat de hoogste prioriteit toekent aan het uitroeien van de smet van racisme uit het weefsel van de Amerikaanse samenleving, evenals uit de harten en geesten van individuen.

Bij de dood van George Floyd veroordeelde hij zijn moord als “een zonde die naar de hemel schreeuwt om gerechtigheid”, en het is geen toeval dat de uitgave van de pastorale verklaring van de USCCB tegen racisme, “Open Wide Our Hearts: The Enduring Call to Love,” niet lang voor de verkiezing van aartsbisschop Gomez tot voorzitter van de USCCB in november 2019 werd gepubliceerd.

Voor iedere eerlijke waarnemer zou het dus duidelijk moeten zijn, dat aartsbisschop Gomez de urgentie van racismebestrijding niet bagatelliseerde in zijn kritiek op seculiere ideologieën en sociale-rechtvaardigheidsbewegingen. In plaats daarvan benadrukte hij dat effectieve antwoorden op grote sociale onrechtvaardigheidskwesties gegrond moeten zijn in het geloof – een punt dat paus Franciscus gedurende zijn pontificaat met kracht heeft benadrukt.

“Anderen drinken uit andere bronnen”, verklaarde de Heilige Vader in Fratelli Tutti. “Voor ons ligt de bron van menselijke waardigheid en broederschap in het evangelie van Jezus Christus.”

Dit bovennatuurlijke perspectief, verankerd in onze liefde voor God, is wat ontbreekt in de seculiere progressieve visie.

En zoals 2000 jaar christelijke geschiedenis ondubbelzinnig bevestigt, is het deze liefde voor God die de diepgaande liefde voor de naaste inspireert die we nodig hebben om ons in te zetten en te trachten sociale ongelijkheden te overwinnen.

In dit verband noemde aartsbisschop Gomez terecht pater Augustus Tolton en Dorothy Day als twee treffende voorbeelden van gelovige katholieke Amerikanen die deze onverdeelde liefde tot God en tot hun naasten op aarde hebben voorgeleefd.

De toespraak van aartsbisschop Gomez tot het Congres van Katholieken en het Openbare Leven is iets waarover katholieken in de VS zouden moeten nadenken en ter harte zouden moeten nemen, nu wij Gods genade zoeken om zowel onszelf als onze samenleving te hervormen tegenover de secularistische uitdagingen waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd.

God zegene u.

Michael Warsaw  Michael Warsaw is Chairman of the Board (voorzitter Raad van Bestuur) en Chief Executive Officer van EWTN Global Catholic Network, en de uitgever van het National Catholic Register.

Bron: Beware of the ‘Woke’!| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 

 

211124 | [XLS000] | 231114 post views 1752 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel