Preek van Mgr Luc Terlinden tijdens het missiecongres in Brussel, 17 Maart 2024 Hij leeft! Nieuws van de lokale kerk

HomeNieuwsPreek van Mgr Luc Terlinden tijdens het missiecongres in Brussel, 17 Maart...

MISSIECONGRES – CONGRÈS MISSION 2024 – Koekelberg Basiliek

Mgr. Luc Terlinden Brussel, zondag 17 maart 2024 – Jésus est un drôle de missionnaire… Voilà que quelques Grecs venus à Jérusalem, ce sont des sympathisants du judaïsme mais qui ne sont pas Juifs à proprement parler, veulent le voir. “Nous voudrions voir Jésus” disent-il à Philippe. N’est pas une chance unique pour Jésus de les évangéliser ? de les inviter à se joindre au groupe des disciples?

Pourtant, la réaction de Jésus donne l’impression qu’il ne se préoccupe pas trop de ces gens et de donner satisfaction à leur demande de le voir, peut-être même de le voir avec les yeux de la foi, de devenir ses disciples. Il répond aux disciples avec tout autre chose pourrions-nous penser. Mais ce n’est qu’une apparence. Car Jésus, au contraire, va bien répondre à leur attente de le voir, de le connaître, de croire en lui. Car ce qui les ouvre à la foi, à voir Jésus, c’est l’heure de la Croix et de la glorification, là où la pleine réalité de Dieu en Jésus se dévoile à nous. C’est à la croix que ces sympathisants pourront voir Jésus en vérité, croire en lui, devenir ses disciples.

” Jezus was een vreemde missionaris… Een paar Grieken, die naar Jeruzalem waren gekomen – het waren Joodse sympathisanten, maar geen Joden in de strikte zin van het woord -, wilden hem zien. “We willen Jezus graag zien”, zeiden ze tegen Filippus. Is dit niet een unieke kans voor Jezus om hen te evangeliseren? Om hen uit te nodigen zich bij de groep discipelen te voegen? 

 

Toch geeft Jezus’ reactie de indruk dat hij niet al te bezorgd is over deze mensen en over het inwilligen van hun verzoek om hem te zien, misschien zelfs om hem te zien met de ogen van het geloof, om zijn discipelen te worden. Hij reageert op de discipelen met iets heel anders, zouden we kunnen denken. Maar dat is slechts schijn. Want Jezus reageert juist op hun verwachting om hem te zien, om hem te kennen, om in hem te geloven. Want wat hen opent tot geloof, tot het zien van Jezus, is het uur van het kruis en van de verheerlijking, wanneer de volle werkelijkheid van God in Jezus aan ons wordt geopenbaard. Het is bij het kruis dat deze sympathisanten in staat zullen zijn om Jezus in waarheid te zien, in Hem te geloven en Zijn discipelen te worden

Wat opent voor het geloof, om Jezus te zien, is het uur van het Kruis en van de verrijzenis,
waar de volledige werkelijkheid van God in Jezus zich aan ons onthult. Het is aan het kruis dat deze Grieken uit het Evangelie Jezus werkelijk zullen kunnen zien, in Hem geloven, zijn leerlingen worden.

Beste vrienden, we zijn hier bij het hart van de missie: het mysterie van het Kruis. “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.” Veel vrucht: er is plaats voor velen in de Kerk die uit het Kruis geboren wordt, waar het lot van de wereld wordt beslist: “en wanneer ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal ik allen tot mij trekken…”

De missie kan niet om het Kruis heen, maar natuurlijk ook niet om de opstanding. Met andere woorden, in navolging van Jezus moeten ook wij bereid zijn om ons los te maken van ons eigen leven, afstand te doen van het streven naar succes in ons leven en onze projecten en prioriteiten los laten. De missie is alleen mogelijk als we Jezus volgen en ons volledig aan Hem hechten, Hijzelf heeft immers niet gezocht om zijn wil te doen maar die van de Vader.

Qu’est-que cela veut dire ? Pour une Église missionnaire, qu’il nous faut aujourd’hui être prêts à changer de costume, à passer du costume d’une Église très présente dans la société avec ses institutions fortes, ses églises à tous les coins de rue… à un costume plus petit, plus humble mais pas moins évangélique. C’est une Église qui met la priorité sur l’amitié et l’intimité avec le Christ avant de chercher à conserver à tout prix tout ce qu’elle peut du costume ancien, qui a porté du fruit mais qui n’est plus taillé aujourd’hui pour la mission. C’est une Église qui sert Jésus, particulièrement dans nos frères et sœurs, comme Jésus lui-même s’est fait serviteur jusqu’au lavement des pieds du jeudi saint, jusqu’à la croix. Combien sont importantes pour la mission aujourd’hui ces relations fraternelles et charitables avec nos frères et sœurs, à commencer par les plus proches : voisins, collègues… sans exception aucune, car personne n’est exclu de l’amour du Père et de sa bénédiction en Jésus. 

” Wat betekent dit? Voor een missionaire Kerk betekent het dat we vandaag bereid moeten zijn om van kostuum te veranderen, om over te stappen van het kostuum van een Kerk die zeer aanwezig is in de maatschappij, met haar sterke instellingen, haar kerken op elke straathoek… naar een kleiner, nederiger kostuum dat niet minder evangelisch is. Het is een Kerk die voorrang geeft aan vriendschap en intimiteit met Christus boven het koste wat het kost proberen te behouden van het oude kostuum, dat vrucht droeg maar vandaag de dag niet meer geschikt is voor zending. Het is een Kerk die Jezus dient, vooral in onze broeders en zusters, net zoals Jezus zelf een dienaar werd, zelfs door onze voeten te wassen op Witte Donderdag, zelfs door naar het kruis te gaan. Hoe belangrijk zijn deze broederlijke en liefdadige relaties met onze broeders en zusters vandaag de dag, te beginnen met hen die het dichtst bij ons staan: buren, collega’s… zonder uitzondering, want niemand is uitgesloten van de liefde van de Vader en zijn zegen in Jezus.”

Een missionaire Kerk betekent dat we vandaag de dag bereid moeten zijn om van pak te veranderen, om van het pak van een aanwezige Kerk in de samenleving met haar sterke instituties, haar kerken op elke straathoek… naar een kleiner, nederiger maar niet minder evangelisch pak. Het is een Kerk die Jezus dient, vooral in onze broeders en zusters, zoals Jezus zelf dienaar werd. Hoe belangrijk zijn deze broederlijke en liefdevolle relaties met onze broeders en zusters vandaag de dag voor de missie.

Mais il y a une autre mort à vivre si nous voulons porter la mission. C’est mourir à soi-même, à son amour-propre. Nous n’aurons jamais fini tant il est vrai que mon amour-propre ne s’éteindra que cinq minutes après ma mort… Mourir à son amour-propre, c’est accepter de pouvoir aussi renoncer à mes propres projets, mes propres idées pour l’Église ou pour la mission. Accepter de ne pas avoir toujours raison. C’est aussi accepter que je n’ai pas toujours raison pour l’autre, que je n’ai pas à lui imposer mes vues, mes convictions.

Maar er is nog een andere dood die we moeten ervaren als we de missie willen volbrengen. Het is sterven aan onszelf, aan onze eigenwaarde. We zullen nooit klaar zijn, want het is waar dat mijn eigenwaarde pas vijf minuten na mijn dood gedoofd zal zijn… Sterven aan eigenwaarde betekent accepteren dat ik ook mijn eigen projecten, mijn eigen ideeën voor de Kerk of voor de missie kan opgeven. Accepteren dat ik niet altijd gelijk heb. Het betekent ook accepteren dat ik niet altijd gelijk heb voor anderen, dat ik hen niet mijn opvattingen en overtuigingen hoef op te leggen.

Sterven aan eigenliefde betekent bereid zijn op afstand te doen van mijn eigen projecten,
mijn eigen ideeën voor de Kerk of voor de missie. Bereid zijn om niet altijd gelijk te hebben. Het is ook accepteren dat ik niet altijd gelijk heb ten opzichte van de ander, dat ik mijn standpunten, mijn overtuigingen niet aan hen hoef op te leggen. Want het is alleen door het Kruis dat hij of zij Jezus zal ontmoeten.

Car ce n’est que par la Croix qu’il ou elle fera la rencontre de Jésus. Pas d’abord par un bon marketing ou par tous les moyens que nous déploierons, si utiles et bons soient-ils. “Quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes” dit Jésus.

Want alleen door het kruis zal hij of zij Jezus ontmoeten. Niet door goede marketing of andere middelen, hoe nuttig en goed ze ook zijn. “Wanneer Ik zal alle mensen tot Mij trekken”, zei Jezus.

“wanneer ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal ik allen tot mij trekken…

” C’est lui, Jésus, qui attire. Nous ne sommes que ses humbles serviteurs…

“Hij is het, Jezus, die aantrekt. Wij zijn slechts zijn nederige dienaren…

+Luc Terlinden
Aartsbisschop van Bisdom Mechelen-Brussel

Missiecongres Brussel 2024 – (c) Foto J.Pauwels EWTN Lage Landen

 


Wilt u meer zien, horen of lezen van ‘Nieuws van de lokale kerk? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ bovenaan dit artikel 

 


240317 | [XLS000]

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel