Doop van de Heer – Waarom werd Jezus gedoopt? @JimmyAkin3000 @NCregister

HomeCatechismusDoop van de Heer - Waarom werd Jezus gedoopt? @JimmyAkin3000 @NCregister

Inderdaad, Jezus, het zondeloze Lam van God had geen zonden te belijden. Dus waarom was het nodig dat Hij gedoopt werd?

Jimmy Akin; Blogs; Januari 10, 2013 – Afgelopen zondag vierde de Kerk het doopsel van Jezus Christus. Het is een gebeurtenis die in alle vier de evangeliën wordt vermeld, dus we weten dat het belangrijk is. Maar er is een vraag die christenen door de eeuwen heen voor een raadsel heeft gesteld. Het verbaasde zelfs Johannes de Doper, die het doopsel voltrok.

Waarom werd Jezus gedoopt? Wat is het probleem? 

We weten allemaal wat het doopsel teweegbrengt.

Volgens de Catechismus:

De vrucht van het doopsel, of doopgenade, is een rijke realiteit die omvat:

– vergeving van de erfzonde en alle persoonlijke zonden,

– geboorte in het nieuwe leven waardoor de mens een adoptief kind van de Vader wordt, een lid van Christus en een tempel van de Heilige Geest.

Door dit feit zelf wordt de gedoopte

– opgenomen in de Kerk, het Lichaam van Christus, en

– en deelgenoot gemaakt aan het priesterschap van Christus [CCC 1279].

Dus, zoals u ziet, is het vrij duidelijk waarom Jezus gedoopt moest worden. Hij… hé, wacht! Jezus hoefde geen van deze dingen te bereiken! Waarom werd hij dan gedoopt? Waarom stond hij erop, zelfs toen Johannes de Doper weerstand bood?

Het Antwoord

 Hier is een korte video om het uit te leggen of lees de uitgeschreven tekst hieronder:

Alle vier de evangeliën vertellen ons dat Jezus, aan het begin van zijn openbare zending, werd gedoopt in de Jordaan.

Waarom?

Christenen hebben zich dat altijd afgevraagd, net als Johannes de Doper. In het evangelie van Matteüs lezen we: “Johannes zou hem tegengehouden hebben, zeggende: “Ik heb uw doopsel nodig, en U komt tot mij?” Maar Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Toen stemde hij toe [Matteüs 3:14-15].

En zo vindt het doopsel plaats. De Catechismus van de Katholieke Kerk merkt verder op:

Dan daalt de Heilige Geest, in de gedaante van een duif, op Jezus neer en een stem uit de hemel verkondigt: “Dit is mijn geliefde Zoon.” Dit is de openbaring (“Epifanie”) van Jezus als Messias van Israël en Zoon van God [CCC 535].

Dus één van de dingen die gebeurden was de openbaring van Jezus als de Messias en de Zoon van God. Ongetwijfeld wist Jezus dat dit zou gebeuren, en was het één van de redenen waarom hij gedoopt wilde worden.

Maar er is meer aan de hand, wat we kunnen zien door een eenvoudige vraag te stellen: Waarom verzette Johannes de Doper zich ertegen Jezus te dopen?

Heel goed mogelijk, omdat hij dezelfde bezorgdheid voelde die de christenen sindsdien hebben gevoeld.

Paus Benedictus XVI legt uit: “De echte noviteit is het feit, dat hij – Jezus – gedoopt wil worden, dat hij opgaat in de grijze massa van zondaars die wachten aan de oevers van de Jordaan. We hebben zojuist gehoord dat de belijdenis van zonden (Biecht) een onderdeel is van het Doopsel. Het Doopsel zelf was een belijdenis van zonden en de poging om een oud, mislukt leven af te leggen en een nieuw leven te ontvangen. Is dat iets wat Jezus kon doen?”

Hoe kon hij zonden belijden? Hoe kon hij zich losmaken van zijn oude leven om een nieuw leven te beginnen? (ref. Benedictus XVI, Jezus van Nazareth, deel 1) Inderdaad, Jezus, het zondeloze Lam van God had geen zonden te belijden. Waarom vond hij het dan nodig zich te laten dopen om “alle gerechtigheid te vervullen”?

Nogmaals, Paus Benedictus XVI merkt op: “De betekenis van deze gebeurtenis kon pas ten volle duidelijk worden in het licht van het Kruis en de Verrijzenis….”

Kijkend naar de gebeurtenissen in het licht van het Kruis en de Verrijzenis, realiseerden de christenen zich wat er gebeurde: Jezus droeg de last van de schuld van de gehele mensheid op zijn schouders; hij droeg die naar beneden naar de diepten van de Jordaan. Hij wijdde zijn openbare activiteit door op de plaats van de zondaars te gaan staan. Zijn inwijdingsgebaar is een vooruitlopen op het Kruis….

Dit verklaart ook waarom Jezus in zijn eigen toespraken het woord doopsel gebruikt om te verwijzen naar zijn dood (vgl. Marcus 10,38; Lucas 12,50).

De Catechismus van de Katholieke Kerk stemt daarmee overeen:

Het doopsel van Jezus is van zijn kant de aanvaarding en inwijding van zijn zending als Gods lijdende Knecht. Hij laat zich tot de zondaars rekenen; Hij is reeds “het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt”.

Reeds anticipeert Hij op het “doopsel” van zijn bloedige dood.

Reeds komt Hij om “alle gerechtigheid te vervullen”, dat wil zeggen, Hij onderwerpt zich geheel aan de wil van zijn Vader: uit liefde stemt Hij toe in dit doopsel van de dood voor de vergeving van onze zonden. De stem van de Vader antwoordt op de aanvaarding van de Zoon en verkondigt zijn volle vreugde over zijn Zoon. De Geest, die Jezus vanaf zijn ontvangenis in volheid bezat, komt “op Hem rusten”. Jezus zal de bron van de Geest zijn voor de gehele mensheid.

Bij zijn doopsel werden “de hemelen geopend”, “de hemelen die door Adams zonde gesloten waren, en de wateren werden geheiligd door de nederdaling van Jezus en de Geest, een voorafschaduwing van de nieuwe schepping [CKK536].

En zo is er een verband tussen Jezus’ doopsel en het onze.

St. Paulus legt uit: “Weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dus met Hem begraven door het doopsel in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook wij zouden kunnen wandelen in nieuwheid des levens. Want als wij met Hem verenigd zijn in een dood als de zijne, zullen wij zeker met Hem verenigd worden in een verrijzenis als de zijne [Rom. 6:3-5].”

Of, zoals de Catechismus het zegt:

Door het Doopsel wordt de christen sacramenteel gelijkgesteld met Jezus, die in zijn eigen doopsel vooruitloopt op zijn dood en verrijzenis. De christen moet binnentreden in dit mysterie van nederige zelfvernedering en berouw, met Jezus het water ingaan teneinde met Hem op te staan, herboren worden uit water en Geest om in de Zoon de geliefde zoon van de Vader te worden en “in nieuwheid des levens te wandelen”.

 

Jimmy Akin

Jimmy is geboren in Texas en groeide in naam protestants op, maar op 20-jarige leeftijd ervoer hij een diepgaande bekering tot Christus. Hij was van plan om protestants predikant of seminariedocent te worden, en begon aan een intensieve studie van de Bijbel. Maar hoe meer hij zich in de Schrift verdiepte, hoe meer hij steun vond in het katholieke geloof. Uiteindelijk trad hij toe tot de Katholieke Kerk. Zijn bekeringsverhaal, “Een Triomf en een Tragedie,” is gepubliceerd in Surprised by Truth. Naast auteur is Jimmy de Senior Apologist (belangrijkste geloofsverdediger) bij Catholic Answers, redacteur voor Catholic Answers Magazine, en een wekelijkse gast bij “Catholic Answers Live”.

Bron: Why Was Jesus Baptized?| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Keywoorden: | Aanvaarding en inwijding van zijn zending | Bekeerling | Belijdenis van zonden | Biecht | Bron van Geest | Catechismus | Doop van de Heer | Doopsel | De Nieuwe schepping | Epifanie | H.Apostel Paulus | H.Johannes de Doper | Jimmy Akin |  Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt | Lucas 12 | Marcus 10 | Matteüs 3 | NCRegister | Paus Benedictus XVI | Priesterschap | Priesterschap van Christus | Romeinen 6 | Zonde |

 


Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld Paus Benedictus XVI? Klik hier of gebruik een van de andere ‘tags’ boven- of onderaan dit artikel. 

 


220110 | XLS000 | 220321 262 | 221228 561 | 230106 post views 1353 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel