Aartsbisschop Cordileone: ‘Laat de tiener Sint Agnes jullie inspiratie zijn’

HomeHeiligenAartsbisschop Cordileone: 'Laat de tiener Sint Agnes jullie inspiratie zijn'

Aartsbisschop Cordileone tot de pro-life generatie: ‘Laat de tiener Sint Agnes jullie inspiratie zijn’ – @NCRegister @ArchCordileone

De herder van San Francisco hield een prachtige homilie tijdens de mis voor de Walk for Life West Coast, waarin hij stilstond bij “Sint Agnes, patroonheilige van het nieuwe hoofdstuk in de opbouw van een cultuur van leven …”.

Aartsbisschop Salvatore Cordileone; VS; 22 januari 2023

Noot van de redactie: De volgende preek werd gehouden door aartsbisschop Salvatore Cordileone van San Francisco tijdens de mis voor de Walk for Life West Coast vandaag. Zij wordt weergegeven met toestemming.

Inleiding

Toen ik voor het eerst op het idee kwam om voor deze mis in onze kathedraal, voorafgaand aan de jaarlijkse Walk for Life West Coast, een nieuwe mis met gewijde muziek op te dragen, wist ik van tevoren dat dit de 50ste verjaardag zou markeren van het beruchte Roe v. Wade  besluit van het Hooggerechtshof (Supreme Court) van 22 januari 1973.  

Natuurlijk had ik dit niet gepland als een soort gelukkige verjaardag die men met veel feestelijkheid viert, zoals een huwelijksverjaardag of een verjaardag van een geestelijke ambstwijding of religieuze professie. Eerder zag ik het tegemoet op dezelfde manier als andere jaargedachtenissen van grote tragedies in de geschiedenis, zoals de aanval op Pearl Harbor of de terroristische aanslagen van 11 september 2001.  

Nieuwe en voortdurende uitdagingen

Weinig vermoedde ik, noch iemand anders overigens, dat er werkelijk iets vreugdevols te vieren zou zijn. Waar zovelen van ons van droomden, voor baden en hard voor werkten in de loop van een halve eeuw, werd werkelijkheid: het teniet doen van dit monsterlijke besluit. Terwijl het nu historische Dobbs-besluit een grote stap voorwaarts in de opbouw van een cultuur van het leven in onze samenleving is, voegt het in andere zin nieuwe en nog grotere uitdagingen toe, vooral hier in onze eigen staat Californië, die een zogenoemde “heilige vrijplaats-staat” voor abortus belooft te worden. Er kan toch geen grotere oxymoron (vert.: twee schijnbaar tegengestelde begrippen) bestaan, want “heilige vrijplaats” gaat over het beschermen van menselijk leven en mensenrechten, niet over het wegnemen ervan!

Jullie hebben de [mainstream] nieuwsberichten gehoord, net als ik. Zelfs de etiketten die ze gebruiken tonen hun vooringenomenheid: wij zijn “anti-abortus” terwijl zij “pro-choice” of “voor abortusrechten” zijn. Natuurlijk zien ze niet in, dat als je ergens voor staat, je ook tegen het tegenovergestelde zult zijn. Mensen kunnen worden bestempeld op grond van waar ze voor of tegen zijn. Je kunt niet voor iets zijn zonder tegen het tegenovergestelde te zijn, net zoals je volgens dezelfde logica niet tegen iets kunt zijn zonder voor het tegenovergestelde te zijn.  

Dus ja, wij zijn onder alle omstandigheden tegen het doden van onschuldig menselijk leven en daarom zijn wij pro-life; net zoals zij tegen wetten zijn die het doden van onschuldig menselijk leven verbieden. En merk op hoe wij worden bestempeld als een kleine minderheid die zich ver buiten de mainstream bevindt. Maar dat plaatst ons in goed gezelschap: dat waren de abolitionisten (vert.: voorvechters voor afschaffing slavernij) ook, in het midden van de 19e eeuw in Amerika, en evenzo de voorvechters van de burgerrechten in het zuiden van Jim Crow.

Pleiten voor wat rechtvaardig en waar is in een samenleving die daar tegen gekant is, zal altijd lijden en een vorm van vervolging met zich meebrengen. Zie onze heilige van vandaag.  Toen de gedachte bij me opkwam om deze mis op te dragen, voorzag ik ook niet dat dit zou gebeuren op de feestdag van de heilige Agnes, een maagd en martelares.

Het verhaal van de heilige Agnes

De heilige Agnes leefde in Rome rond het jaar 300, rond de tijd dat de vervolging van christenen door keizer Diocletianus was begonnen. Als mooie jonge vrouw uit een welgestelde Romeinse familie was ze zeer gewild voor een huwelijk. Maar ze wees al haar vrijers af omdat ze haar maagdelijkheid had toegewijd aan haar hemelse echtgenoot, onze Heer Jezus Christus. 

Nou, dat joeg die vrijers behoorlijk op stang, en dus beschuldigden ze haar bij de Romeinse gouverneur ervan een christen te zijn, in het vertrouwen dat dreigen met marteling haar op andere gedachten zou brengen. Maar zij vreesde niets van dat alles, niet de dreiging van vuur, noch haken, noch de pijnbank – niets daarvan. Dus kwamen haar vervolgers op het idee om haar op een andere manier schade toe te brengen en stuurden haar naar een huis met een slechte naam. Maar zij had het volste vertrouwen in haar Heer, dat Hij haar reinheid zou beschermen. En dat deed Hij ook.  

Woedend over het verzet van dit kleine meisje – Sint Agnes was nog maar een tiener toen ze gemarteld werd – veroordeelde de gouverneur haar tot onthoofding. De heilige Ambrosius vertelt dat Agnes bij het horen van het doodvonnis “opgewekter naar de plaats van executie ging dan anderen naar hun bruiloft”. Zij is zowel maagd als martelares: jong, onbevreesd en vol vertrouwen in de liefde en bescherming van haar Heer.

“Bescherming,” vraagt u zich misschien af? Ze werd uiteindelijk geëxecuteerd, en op een zeer gewelddadige manier. Wat voor bescherming is dat? Maar voor de heilige Agnes – en trouwens voor alle christelijke heiligen en martelaren – betekent “bescherming” het beschermen van de integriteit van iemands geloof en deugd. Dat is uiteindelijk het enige dat telt, want uiteindelijk gaan we allemaal dood, vroeg of laat. Wat er in de eeuwigheid gebeurt, dat is wat er echt toe doet.

Les uit de parabel van de 10 maagden

Als maagd en martelares biedt Sint Agnes ons het model en de inspiratie die we nodig hebben om een cultuur van het leven op te bouwen in deze nieuwe, veranderde post-Dobbs wereld. Zij doorleefde in haar lichaam reeds de huwelijksband met haar Heer waarover hij ons in de evangelielezing van vandaag onderricht.  

Het scenario van deze gelijkenis zou de mensen van die tijd en plaats bekend zijn geweest, want het weerspiegelt de typische Joodse huwelijksgebruiken in bijbelse tijden: toen (en nu) hadden de bruidegom en de bruid bedienden om hen te begeleiden; de bruidegom ging ‘s avonds naar het huis van de bruid en werd daar met vreugde en eer ontvangen; daarna leidde hij zijn bruid naar zijn huis voor het bruiloftsfeest en met de lichamelijke echtelijke vereniging werd het proces van de huwelijksvoltrekking voltooid. Vertragingen waren niet ongewoon, dus we kunnen de praktische aspecten begrijpen van de noodzaak om voorbereid te zijn op een vertraging, voor het geval dat.

De praktische details in het verhaal zijn echter symbolisch, want zij bevatten lessen voor ons omtrent de eigenlijke kern van het christelijke leven in deze wereld:

  • De lampen staan voor het geloof, want alleen door het licht van het geloof kunnen wij geestelijke werkelijkheden waarnemen;
  • De olie voor die lampen staat voor goede werken, dat wil zeggen een leven van naastenliefde, van deugdzaamheid, van geloof dat in praktijk wordt gebracht – dat is wat het geloof voedt en helder doet schijnen, zoals olie een lamp voedt en de vlam levend houdt om licht te geven;
  • In slaap vallen verwijst naar de dood en doven van lampen naar voorbereiding om aan God rekenschap af te leggen van je werken (Heilige Augustinus in preek 23 de Verbis Domini);
  • De uitroep om middernacht: “Zie, de bruidegom! Kom hem tegemoet!” spreekt tot ons over de wederkomst van Christus aan het einde van de wereld, wanneer hij zal komen om te oordelen over de levenden en de doden, zoals Paulus ons leert in de eerste brief aan de Tessalonicenzen (“Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen” (1 Tessalonicenzen 4:16).

Uitgaande van al deze elementen is de les voor ons duidelijk: wij zullen geoordeeld worden naar ons geloof, maar ons geloof moet gestalte krijgen door goede werken – deugdzaamheid, naastenliefde – die het levend houden; anders sterft het. En na het laatste oordeel is er geen weg meer terug. Merk op hoe definitief het is: “… de bruidegom kwam. … Toen ging de deur op slot.” Er is absolute finaliteit hier: sommigen worden buitengesloten, uitgesloten van het bruiloftsfeest – zij die geen deugd hadden, geen daden van naastenliefde om het licht van het geloof in de wereld te laten schijnen.  

Getuigen van integer geloof en deugdzaamheid vandaag de dag

In de evangeliën is het bruiloftsfeest het klassieke beeld van het Rijk Gods, want het is niets minder dan de betekenis van de echtelijke vereniging: een alomvattende, volledige gemeenschap van personen waarin de twee één worden, maar toch hun unieke individuele identiteit behouden. Dit is de gemeenschap die God met ons zoekt en die de uitverkorenen in alle eeuwigheid in zijn Koninkrijk zullen genieten.

Dit is de les die de heilige Agnes ons leert, de bereidheid om alles te geven, zelfs het lichamelijke leven zelf, om de integriteit van je geloof en deugdzaamheid te bewaren en zo onberispelijk te worden bevonden op de dag van het bezoek van onze Heer Jezus Christus, en zo in die volmaakte gemeenschap met Hem te worden gebracht. Ook de gave van maagdelijkheid is zowel symbolisch als letterlijk, want zij vertegenwoordigt en belichaamt de zuiverheid die het mogelijk maakt zichzelf volledig aan een ander te geven. Dit is de betekenis van liefde, die niets minder is dan die volmaakte gemeenschap, uiteindelijk de gemeenschap met God.

Maar de heilige Agnes leert ons nog een waardevolle les, die in haar naam zelf besloten ligt: lam (vert.: agnus=lam). Het lam is het dier van het offer. Offers zullen onvermijdelijk aan de orde komen voor hen die leven naar de geestelijke waarheden die alleen door het licht van het geloof waarneembaar zijn. Sacrifice (vert.: het Nederlands kent geen vergelijkbaar woord voor offeren) betekent “heilig maken”, wat tot stand komt door jezelf in liefde weg te geven voor het welzijn van een ander, voor een groter goed. Dit is wat het betekent om groot te zijn in de ogen van God, niet van de wereld.

Conclusie

Mijn beste jonge mensen, jullie die de Pro-Life generatie zijn: God roept jullie op tot grootsheid! Grootheid komt niet voort uit macht of rijkdom, of uit wat Paulus wijsheid naar menselijke maatstaven noemt, dat wil zeggen het dominante verhaal van een ontmenselijkte cultuur, gescheiden van de blik van het geloof in de ene, ware God. Waar komt grootheid vandaan, volgens Paulus? Van dwaas genoeg zijn om door God te zijn uitverkoren om de wijzen van deze wereld te schande te maken, dat wil zeggen degenen die de destructieve mythen van de cultuur van de dood in stand houden; door zwak genoeg te zijn om de sterken te beschamen, door de geestelijke kracht te hebben om de waarheid tegen de macht te spreken en de spot, de beledigingen en de afwijzing te verdragen die daarmee gepaard gaan; door onaanzienlijk, nederig en zelfs veracht te zijn, zodat God je kan gebruiken om diegenen ten val te brengen die in de ogen van de wereld hoog en machtig zijn, maar die door woord en voorbeeld anderen op het pad van zelfvernietiging leiden. Grootheid komt voort uit de nederigheid, onschuld en geestelijke kracht die iemand in staat stelt een offerlam te worden.

Laat de tiener Sint Agnes jullie model, jullie gids en jullie inspiratie zijn. Imiteer haar deugden van zuiverheid, moed en vreugde in haar leven voor de liefde van Christus. Laat, net als zij en Paulus, jullie enige roem zijn in onze Heer Jezus Christus, die alles van zichzelf voor ons heeft gegeven, voor onze heiliging en verlossing, ook al stond hij er niet op er iets voor terug te krijgen. Moge hij voor altijd geprezen worden! Amen!

Aartsbisschop Salvatore Cordileone

 

 


Overige keywoorden die niet in de tags zijn meegenomen : Californië | Geestelijke kracht | Gemeenschap met God | Het Lam | Onschuld | Overgave | Parabel van de 10 maagden | San Francisco | Vreugde voor de liefde van Christus | Walk for Life | Zaak Roe vs Wade | Zuiverheid |

Bron: Archbishop Cordileone to the Pro-Life Generation: ‘Let the Teenager St. Agnes Be Your Inspiration’| National Catholic Register (ncregister.com)

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel