De dood van Sint Thomas van Aquino 750 jaar geleden: zijn eucharistisch testament @NCRegister – Pater Gregory Pine, O.P.

HomeFather Gregory Pine O.P.De dood van Sint Thomas van Aquino 750 jaar geleden: zijn eucharistisch...

In zijn laatste dagen zijn we er getuige van hoe hij zijn ziel toevertrouwt aan de enige die deze tot in de eeuwigheid veilig kan bewaken – Christus, zijn Eucharistische Heer.

Father Gregory Pine, O.P.; Commentaar; 7 maart 2024

Opmerking van de redactie: De volgende homilie werd gehouden op de avond van 6 maart in de St. Dominicuskerk in Washington, D.C. Hij wordt hier herdrukt met toestemming ter gelegenheid van de 750e sterfdag van Thomas van Aquino op 7 maart.

“Doet dan aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen: tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.  En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem..”

(Kolossenzen 3:12-17)

St. Thomas lag op sterven in Fossanova. Nadat hij zijn zonden had opgebiecht en absolutie had ontvangen, maakte hij zich klaar om zijn Eucharistische Heer te ontvangen terwijl hij zijn laatste testament formuleerde:

“Ik ontvang u, prijs van de verlossing van mijn ziel. Ik ontvang u, viaticum van mijn pelgrimstocht, uit liefde voor wie ik heb gestudeerd, gewaakt en gewerkt. Ik heb u gepredikt . Ik heb u onderwezen . Nooit heb ik iets tegen u gezegd, en als ik dat wel heb gedaan, dan is dat uit onwetendheid, en ik ben niet koppig in mijn dwaling. Als ik verkeerd heb onderwezen over dit sacrament of de andere, dan onderwerp ik dat aan het oordeel van de Heilige Roomse Kerk, in gehoorzaamheid waaraan ik nu dit leven verlaat.”

We bevinden ons op het hoogtepunt van het leven van de heilige Thomas. Maar hoe kwam hij tot dit moment? Wat bracht hem hier? Zoals zijn biografen vertellen, was de heilige Thomas ziek geworden tijdens een van zijn vele reizen. Hij was naar het Tweede Concilie van Lyon geroepen om de wonden van een verdeelde Kerk aan te pakken. Met zijn Contra Errores Graecorum (Tegen de dwalingen van de Grieken) in de hand, vertrok hij begin 1274 vanuit Zuid-Italië om op tijd te zijn voor de bijeenkomst in mei. Maar deze reis zou hem uiteindelijk te veel blijken te worden, want zelfs voordat hij op weg was gegaan, was hij al aan het aftakelen.

Als iemand die zich wijdde aan contemplatie, stond de heilige Thomas bekend om zijn abstractievermogen, zelfs zijn mijmeringen, maar de laatste tijd was er iets gebeurd dat hem verder van dit leven verwijderde. Sinds het einde van het volgende jaar was hij op drift. Eén gebeurtenis lijkt daar grotendeels verantwoordelijk voor te zijn geweest. Op het feest van de heilige Nicolaas, na de viering van de heilige mis, ontving Thomas een visioen. In die mystieke ontmoeting zag hij iets – zag hij iemand. Door wat er gebeurde, kwam hij dichter bij de hemel dan ooit tevoren. In de weken die volgden, voelde hij zich op de een of andere manier minder op aarde. Hij stopte met het dicteren van de Summa Theologiae, hoewel hij nog maar halverwege de behandeling over de sacramenten was. “Ik kan niet meer,” zei hij.” Alles wat ik heb geschreven lijkt me stro in vergelijking met wat ik heb gezien.”

Sommige auteurs suggereren dat deze uitspraak aantoont dat de heilige Thomas zijn werk als zinloos en foutief zag en dat dit moment de capitulatie van een gebroken man betekende. Dat is onwaarschijnlijk, want hij vroeg niet om correctie of verbranding van zijn werk. Hij toonde gewoon weinig interesse in verdere uitwerking. Zijn studies, zijn werk, zijn nachtwaken waren niet waardeloos; er kwam gewoon een einde aan.

Wat was het dan, wat drukte er op hem? Andere auteurs suggereren een fysieke of mentale inzinking. Misschien zien we hier de overgave van een zwak lichaam of de verbrijzeling van een fragiele psyche. De eisen die aan hem werden gesteld, zowel door anderen als door hemzelf, waren in ieder geval verbazingwekkend.  Aan het einde van zijn leven produceerde hij met een snelheid van 13 pagina’s per dag, enkele van de meest theologisch rijke en mystiek zinnige pagina’s ooit geschreven. Zijn mening werd gevraagd vanuit elke hoek van het Christendom. Zijn reizen voerden hem naar heinde en verre en de last woog zwaar op zijn logge gestalte. De getuigenis lijkt te zijn dat, ja, zijn gezondheid wat achteruit ging. Maar dat kan niet de hele verklaring zijn, want onder de laatste dingen die hij dicteerde (zelfs in de laatste maanden van zijn leven), vinden we heldere verklaringen van lastige vragen. Ook al was zijn lichaam trager geworden, zijn geest was sneller geworden, met een onverminderde helderheid.

Dus wat was het, wat zat hem dwars? Misschien is, gezien de omstandigheden, de eenvoudigste verklaring de beste. Misschien wist de heilige Thomas dat zijn leven ten einde liep. Heilige onverschilligheid en een zwakke gezondheid vormen het decor, maar het echte drama ligt in de omhelzing. In de laatste weken van zijn leven bereidt Thomas zich voor op de dood. Hij had jarenlang gewerkt als universiteitsmeester, studiebegeleider, algemeen predikant en pauselijk adviseur. Hij had wijsheid getoond en was daarvoor erkend. Hij had gestudeerd. Hij had gewerkt. Hij had gadegeslagen. Hij had lezingen gegeven. Hij had gediscussieerd. Hij had gepreekt. Uiteindelijk had hij zijn talenten, zijn wijsheid en zijn leven zelf aangeboden. Misschien deed Thomas in deze laatste maanden wat hij kon om ervoor te zorgen dat het een zeer welgevallig offer was en om alles wat overbleef van het onwelgevallige weg te nemen.

Het heeft weinig zin om existentiële overpeinzingen te verzinnen die horen bij een later tijdperk, maar we kunnen ons voorstellen dat de heilige Thomas zijn hart onderzocht, de Heer vroeg om aan te vullen wat er ontbrak en zijn levensinspanningen voor de spiegel van de eeuwigheid hield.

Want het lijdt niet de geringste twijfel dat de grootsheid van zijn roeping een mindere man, of een man gezegend met minder genaden, zou hebben verpletterd. De heilige Thomas had zich een waarlijk grootmoedig offer getroost, wat, zoals we weten, altijd een risico is. Hij was hardnekkig op zoek gegaan naar de waarheid, naar God, en dat in een tijd die werd geteisterd door filosofische nieuwigheid en theologisch gestook. Hij was toegetreden tot een religieuze orde met een ambitieuze en idealistische apostolische visie in een tijd van onbeproefde evangelische overdaad. Hij had zijn priesterleven geleefd in het hart van de kerk en het centrum van de stad; hij had ernaar gestreefd te verlichten en niet alleen te schijnen, en was daarom betrokken geweest bij omstreden zaken – zowel tijdelijke als eeuwige. Zijn leven was openbaar, belangrijk en gevaarlijk.

Zijn prestaties hadden de heilige Thomas roem, eer, macht en een zekere mate van plezier gebracht. Hoe moeilijk was het in deze omstandigheden om in bezit te hebben zonder te bezitten of erdoor bezeten te worden? Een biograaf vertelt dat, onderweg naar Lyon, misschien in de buurt van de abdij van Monte Cassino, een van zijn secretaresses tegen hem sprak over de bijna zekere kardinaalshoed die hem aan het einde van de reis te wachten stond. We kunnen ons de heilige Thomas voorstellen, mijmerend bij zichzelf: “Zou het veiliger zijn geweest om in Monte Cassino te blijven? Was het misschien beter geweest om verborgen en nederig te blijven? Of zou dat zelfs maar mogelijk zijn geweest? En zo zijn we er in zijn laatste dagen getuige van hoe hij zijn ziel toevertrouwt aan de enige die haar tot in de eeuwigheid veilig kan bewaken – Christus, zijn Eucharistische Heer.

Sint Thomas onthult de echte gok van elk christelijk leven. Grote dingen ondernemen is een risico, want je loopt het risico dat je die grote dingen om minder dan de beste redenen probeert. Elke christen moet zwoegen bij al zijn inspanningen, in alles wat hij doet, inspannen om de Heer Jezus Christus naar voren te brengen uit liefde voor de Heer Jezus Christus. Onderweg moet hij de confrontatie aangaan met de gehechtheden en verlokkingen die zich voordoen als voldoende nobele goederen waarvoor hij met voldoende goede redenen zijn leven zou kunnen geven. In deze confrontatie blijken grove goederen minder gevaarlijk als zijnde duidelijk minder waard – rijkdom, roem, plezier, macht. Het zijn de subtiele goederen die dubbelzinniger blijken te zijn, die het ideaal dichter benaderen en daardoor onze rationalisaties in de hand werken. Verfijning, intelligentie, ambitie… allemaal prachtig als ze naar hun bron en doel verwijzen. Allemaal meelijwekkend als ze daarvan worden gescheiden.

Aan de ene kant heeft de verleiding om genoegen te nemen met iets dat net niet helemaal Christus is weinig zin voor de heilige-in-spe. Waarom zo hard streven en zo hoog klimmen om vervolgens een compromis te sluiten? Waarom zou je jezelf opbranden voor geschapen goederen als het Ongeschapen goed net daaraan voorbij ligt? Aan de andere kant voelen we acuut het verschil dat “net daaraan voorbij” maakt. Zoals een prediker het zegt: “Het vergt zoveel minder, het is zoveel spiritueel efficiënter om alles alleen maar te doen vanwege een heel, heel goede reden.”Waarom zou je niet een daarvan dienen? Velen doen dat, en hun levens dragen de sporen van hun bezwijken voor de verleiding.

Zoals we uit onze vele mislukte pogingen weten, kan alleen de Heer Jezus het gewicht van de liefde van ons hele hart dragen. Elk ander motief, hoe goed of nobel ook, bezwijkt onder de last van een oneindig verlangen. Uiteindelijk zal niets anders dan het voortbrengen van de Heer Jezus Christus blijvende waarde hebben. Het is alles of niets.

Als het niet voor Christus is, dan is het intellectuele leven slechts een gecultiveerde vorm van geletterde gulzigheid, het religieuze leven een steriele oefening in zelfverloochening en het priesterlijke leven een pastorale boekhouding die gereduceerd kan worden tot winst en verlies. Met minder genoegen nemen is, zoals een prediker zei, eindigen in “respectabel zijn, maar respect onwaardig; eerbiedwaardig, maar nooit werkelijk zelf een eer; solide burgers maar geen solide goud”. Uiteindelijk willen we echter een solide goed. Of liever, we willen de veredelaar die ons als zodanig kan maken.

En zo keren we terug naar de heilige Thomas die voor de deur staat waar Christus doorheen wenkt. Het vooruitzicht om over de drempel te stappen houdt hem nu al enkele weken bezig. Om eerlijk te zijn, het is al jaren bij hem. Alleen nu zwaait de deur open. Thomas is ziek geworden in het huis van zijn nicht en heeft gevraagd om overgeplaatst te worden naar het nabijgelegen klooster van Fossanova. De heilige Thomas weet wat hem te wachten staat: “Als de Heer mij moet bezoeken, is het beter dat hij mij in een religieus huis aantreft dan in het huis van een leek”.

Zo bezien krijgt de formulering van zijn testament een nieuw aspect. Op dit kritieke punt doet hij opnieuw wat hij altijd heeft willen doen: de Heer Jezus Christus naar voren brengen, tegelijkertijd wanhopig en sereen, het risico indachtig. Hier kunnen we zijn werk naar de achtergrond verplaatsen terwijl Christus duidelijk op de voorgrond staat.

“Ik ontvang u, prijs van de verlossing van mijn ziel, ik ontvang u, viaticum van mijn pelgrimstocht, uit liefde voor u heb ik gestudeerd, gewaakt en gezwoegd. Ik heb u gepredikt. Ik heb u onderwezen. Nooit heb ik iets tegen u gezegd, en als ik dat wel heb gedaan, is dat uit onwetendheid, en ik ben niet koppig in mijn dwaling. Als ik verkeerd heb onderwezen over dit sacrament of de andere, dan onderwerp ik dat aan het oordeel van de Heilige Roomse Kerk, in gehoorzaamheid waaraan ik nu dit leven verlaat.”

We zien in zijn woorden gelijke delen belijdenis en bekentenis, realisatie en aspiratie. Alsof hij wil zeggen: het was altijd alleen U, Heer. En waar het niet volledig was, moge het dat wel zijn, nu en in alle eeuwigheid. Maar als het zo moet zijn, ben u het die het zal volbrengen.

Vanwaar de zekerheid? Vanwaar het vertrouwen? Sint Thomas geloofde omdat Christus het beloofd had, want in een ander visioen richtte de Heer zich eens tot de heilige Thomas: “Je hebt goed over mij geschreven, Thomas, wat wil je ervoor terug hebben?” Naar verluidt antwoordde de heilige Thomas: “Niets dan U, Heer, niets dan U.” Wat we in Fossanova zien is slechts de vervulling van deze belofte.

Dus als we Sint Thomas aan het einde van zijn leven tegenkomen, bereidt hij zich niet alleen voor op de dood, hij spant zich er zelfs voor in. Wat hij zijn hele leven lang onder tekenen heeft ontvangen, wil hij in werkelijkheid omarmen, “opdat alles wat hij doet, in woord of daad, geschiedt in de naam van de Heer Jezus, met dankzegging aan God de Vader door Hem”.

Pater Gregory Pine, O.P. Dominicaan Pater Gregory Pine is docent dogmatische en moraaltheologie aan het Dominicaans Studiehuis en assistent-directeur van het Thomistisch Instituut. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland).Hij is co-auteur van Credo:An RCIA Program en Marian Consecration with Aquinas en de auteur van Prudence: Kies vol vertrouwen, leef moedig.Zijn werk verschijnt ook in Aleteia, Magnificat en Ascension’s Catholic Classics series.Hij levert regelmatig bijdragen aan de podcasts: Pints with Aquinas, Catholic Classics, The Thomistic Institute en Godsplaining.

 

 

Bron: Death of St. Thomas Aquinas 750 Years Ago Today: His Eucharistic Testament| National Catholic Register (ncregister.com)

 

Vertaling: EWTN Lage Landen (AV)

 

 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel