Eucharistische Coherentie – NCR / Michael Warsaw

HomeBrief07 PinksterenEucharistische Coherentie - NCR / Michael Warsaw

Redactioneel commentaar: Dit betreft niet in de eerste plaats de vraag of Joe Biden, of Nancy Pelosi, of welke politicus dan ook, al dan niet de heilige communie zou moeten ontvangen. Het werpt een vraag op naar waarheid en trouw die elke communicant zichzelf moet stellen, elke keer als hij of zij zich aanbiedt om de Heilige Hostie te ontvangen.

De tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie

“Ik leef vanwege de Eucharistie.” Zo omschreef Moeder Angelica, de oprichtster van EWTN, ooit het belang van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus dat ons in de Mis wordt aangeboden.

De diepte van een dergelijk vertrouwen op de Werkelijke Tegenwoordigheid is iets waar alle katholieken overvloedig over zouden moeten nadenken, nu we het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament (Sacramentsdag) in juni naderen. Zoals elk jaar zal de plechtigheid een gelegenheid zijn om in het openbaar ervan te getuigen, dat Christus werkelijk aanwezig is in de Heilige Eucharistie, zijn Lichaam en Bloed, zijn Ziel en Godheid. Maar Corpus Christi zal in 2021 in de Verenigde Staten een extra vreugdevolle dimensie krijgen, omdat het valt in een tijd, dat op veel plaatsen de beperkingen vanwege de pandemie worden opgeheven en de bisdommen de zondagsplicht weer invoeren om de gelovigen op te roepen terug te keren naar de mis.

Afbrokkelen van geloof en praktijk

Dat is precies het soort ondersteuning dat we op dit cruciale moment nodig hebben. Voordat overheidsdecreten onze kerken dwongen de toegang tot de sacramenten te beperken, in antwoord op de pandemie, was al duidelijk uit statistieken, sluitingen van parochies en naleving zondagsplicht, dat het katholieke geloof en de katholieke praktijk aan het afbrokkelen waren. En er zijn trieste aanwijzingen, dat een aanzienlijk percentage katholieken het niet nodig vindt om terug te keren naar de mis nu de COVID-19-maatregelen worden versoepeld; in maart deed kardinaal Timothy Dolan van New York een oproep aan zijn kudde om terug te keren, gelet op het feit dat de opkomst in zijn aartsbisdom op dat moment met 50% was gedaald.

De afkalving van geloof en praktijk wordt ook bevestigd door recente peilingen. Een opiniepeiling van EWTN/RealClear Opinion Research in de V.S., uit 2019 wees uit, dat slechts 49% van de katholieken geloofde in de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. Een opiniepeiling van het Pew Research Center in hetzelfde jaar kwam zelfs op een nog lager getal uit, en berichtte, dat “slechts een derde van de katholieken in de VS (31%) zegt te geloven dat ‘tijdens de Heilige Mis het brood en de wijn daadwerkelijk veranderen in het Lichaam en Bloed van Jezus.'”

Misschien nog verontrustender is, dat 43% van de door Pew ondervraagde katholieken geloofde, dat het standpunt van de Kerk zelf is, dat het brood en de wijn die de gelovigen bij de heilige communie ontvangen, slechts symbolisch is.

Ontvangen van de sacramenten

Dit wijdverbreide onbegrip over de aard van het kernsacrament van het katholicisme maakt het optreden van pro-abortus katholieke politici die zich aanbieden om de communie te ontvangen misschien wat begrijpelijker, maar niet minder verontrustend. Immers, een katholiek die denkt dat het sacrament niet meer is dan een symbool, en niet Jezus zelf, zal veel eerder zorgeloos zijn over het ontvangen van de communie, terwijl hij de leer van de Kerk overtreedt m.b.t. moreel kwaad, zoals abortus. Niettemin, welke mate van ongeloof er ook in het spel is, het vormt een steen des aanstoots, wanneer een gelovige bereid is de communie te ontvangen, ondanks het feit dat hij bewust breekt met de leer van de Kerk over een zaak van fundamentele betekenis.

Eucharistische coherentie en het Aparecida-document (2007)

Het samenvloeien van het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus met consequent denken en handelen in eenheid met de Kerk, wordt “eucharistische coherentie” genoemd. En de toepassing van het concept op politici werd het meest welsprekend verwoord in het Aparecida-document van 2007 van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen. “Wij moeten ons houden aan de ‘eucharistische coherentie’, dat wil zeggen, ons ervan bewust zijn, dat zij [d.w.z. wetgevers, regeringsleiders en gezondheidswerkers] niet de heilige communie kunnen ontvangen en tegelijkertijd met daden of woorden tegen de geboden in handelen, met name wanneer abortus, euthanasie en andere ernstige vergrijpen tegen het leven en het gezin worden aangemoedigd”, aldus het document.

Wie denkt dat deze openlijke verklaring – dat dissidente politici geen communie kunnen ontvangen – niet strookt met het gedachtegoed van paus Franciscus, heeft het helemaal mis. In feite was hij voorzitter van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie op het moment dat het Aparecida-document werd opgesteld en goedgekeurd. Maar alle katholieken moeten in gedachten houden, dat eucharistische coherentie niet alleen speelt in geval van abortus, ook al springt het bijzonder in het oog in de context van deze morele kwestie van onze tijd bij uitstek.

Eucharistische coherentie draait er niet in de eerste plaats om of Joe Biden, of Nancy Pelosi, of welke politicus dan ook, de heilige communie moet ontvangen. Het werpt de vraag op naar waarheid en trouw die elke communicant zich moet stellen, elke keer als hij zich aanbiedt om de heilige hostie te ontvangen.

Betekenis van ‘Amen’ bij de Heilige communie

“Eucharistische coherentie betekent dat ons ‘Amen’ bij de Heilige Communie niet alleen de erkenning van de Werkelijke Tegenwoordigheid inhoudt, maar ook een volledige deelname, innig verbonden door het omhelzen en leven van de hele leer van Christus zoals die ons door de Kerk is overgeleverd”, zo instrueerde bisschop Thomas Olmsted van Phoenix onlangs in een brief op Witte Donderdag 2021 aan de mensen van zijn bisdom.

De brief van bisschop Olmsted maakt deel uit van een aantal mededelingen aan de gelovigen waarin de laatste tijd wordt aangedrongen op een grotere eucharistische coherentie, met name voor katholieken in het openbare leven. Anderen die over dit thema hebben geschreven zijn o.a. aartsbisschop Salvatore Cordileone van San Francisco en aartsbisschop Samuel Aquila van Denver.

Andere bisschoppen hebben de noodzaak ingezien van een krachtiger evangelisatie en catechese onder de gelovigen door een Jaar van de Eucharistie te initiëren, dat passend begint met`het hoogfeest van Corpus Christi. Allentown, Pennsylvania; Baltimore; Boston; New Orleans; Seattle; en Spokane, Washington, zijn enkele van de bisdommen die aan een dergelijk jaar deelnemen. De bedoeling is het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid aan te moedigen en een beter begrip te kweken van het feit dat Jezus zichzelf offert in de Heilige Communie om aan ons de genade te geven de uitdagingen van de wereld tegemoet te treden en een licht te zijn in de duisternis, alsook om te delen in het eeuwige leven door zijn heilbrengend offer aan het kruis.

Amerikaanse bisschoppenconferentie

Verwacht wordt dat de Amerikaanse bisschoppen de kwestie van waardig zijn om de heilige communie te ontvangen zullen bespreken tijdens hun komende voorjaarsbijeenkomst. Kardinaal Luis Ladaria, hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft er bij de bisschoppen op aangedrongen naar eenheid te streven, terwijl zij “voor de moeilijke taak staan om te onderscheiden wat de beste weg voorwaarts is voor de Kerk in de Verenigde Staten om te getuigen van de ernstige morele verantwoordelijkheid voor katholieke overheidsfunctionarissen om het menselijk leven in al zijn stadia te beschermen”. Hij verzocht ook, elk document aandacht te laten geven aan “de brede context van waardigheid om de heilige communie te ontvangen van alle gelovigen, niet slechts van één categorie katholieken”.

Verdeeldheid onder de Amerikaanse bisschoppen

Unanieme overeenstemming onder alle bisschoppen over een nationaal beleid inzake katholieke politici en de ontvangst van de communie lijkt een onoverkomelijk project, gezien de verdeeldheid die al zichtbaar is. Toch zouden alle bisschoppen het erover eens moeten zijn dat ieder van hen een verantwoordelijkheid heeft om te werken aan de versterking van het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid onder de gelovigen. Zonder dat geloof kunnen katholieken geen zuurdesem zijn in de wereld.

Sacramentsdag 2021

“Heer God, als ik de majestueuze nederigheid van de Eucharistie werkelijk zou waarderen, als ik de mogelijkheid om deel te nemen aan Uw diepste wezen ten volle zou aangrijpen, dan zou dat mijn leven voor altijd veranderen”, bad Mother Angelica aan het eind van een Eucharistische meditatie.

“Versterk mijn liefde en mijn dankbaarheid voor dit geweldige geschenk. Geef me het geloof om te begrijpen dat de Eucharistie alles mogelijk maakt.”

Dat is het soort geloof dat authentieke eucharistische coherentie doet groeien, en het is het soort geloof dat de viering van het Allerheiligst Sacrament in ons allen zou moeten aanmoedigen – vooral dit jaar nu we de pandemie te boven komen.

God zegene u!

 

Michael P. Warsaw Michael Warsaw is de voorzitter van het bestuur en CEO van EWTN Global Catholic Network, en is de uitgever van de het amerikaanse dagblad ‘the National Catholic Register’.

Hij kwam in 1991 bij EWTN en werkte direct met Moeder Angelica, de oprichtster van het netwerk. Warsaw werd in 2000 president van EWTN en in 2009 chief executive officer (CEO). Met de overname van de National Catholic Register door EWTN in 2011, werd hij de uitgever ervan. Warsaw werd voorzitter van het bestuur van EWTN in 2013.  Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot consulent van het Dicasterie voor Communicatie van het Vaticaan.

Bron: Eucharistic Coherence| National Catholic Register (ncregister.com)

Keywoorden: Abortus | Amerikaanse bisschoppen conferentie | Aparecida-document | Eucharistische Coherentie | Eucharistie | Michael Warsaw | NCRegister | Nieuwsbrief07 | pro-abortion catholic politicians| Pro-Life | Sacramentsdag |

Wilt u meer weten over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld het Aparecida document, (het slotdocument van de Vijfde Algemene Conferentie van de Bisschoppen van Latijns-Amerika en de Caraïben, gehouden in Aparecida, Brazilië, in 2007, met als een van de belangrijkste opstellers de toenmalig kardinaal Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus), klik dan hier , of klik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post. 

210520 | [XLS000] | 240601 1181 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel