Heilige Rozenkrans

Categorieën:
HomeGebedHeilige Rozenkrans

De rozenkrans is een eeuwenoude manier van bidden. “Middeleeuwse vroomheid in het Westen ontwikkelde het gebed van de rozenkrans als een populaire vervanging voor de getijden.” Hoewel duidelijk mariaal van karakter, is het in zijn essentie Christus-gericht. Het is een meditatie over het leven van zowel onze Heer als de Maagd Maria. “Het christelijk gebed probeert vooral te mediteren over de mysteries van Christus, zoals in … de rozenkrans.

“Meditatie doet een beroep op het denken, de verbeelding, de emotie en het verlangen. Deze mobilisatie van vermogens is nodig om onze geloofsovertuiging te verdiepen, de bekering van ons hart op gang te brengen en onze wil om Christus te volgen te versterken.”

Meditatie over deze mysteries leidt ons tot contemplatie: “Deze vorm van biddende bezinning is van grote waarde, maar het christelijk gebed moet verder gaan: naar de kennis van de liefde van de Heer Jezus, naar de vereniging met Hem. “2

De rozenkrans heeft een structuur en een methode die bedoeld zijn om ons te helpen de mysteries gemakkelijker op te nemen in ons geestelijk leven. Structureel is het verdeeld in vier delen; elk deel, in vijf mysteries. Voor elk mysterie wordt een “decade” gezegd, bestaande uit een Onze Vader, tien Weesgegroetjes en een Ere zij God.

Hoewel deze manier van herhalen op het eerste gezicht eentonig en saai lijkt, wordt zij beter begrepen wanneer zij als een daad van liefde wordt beschouwd: “wanneer men de rozenkrans beschouwt als een uitstorting van die liefde die onvermoeibaar terugkeert naar degene die men liefheeft met uitdrukkingen die qua inhoud gelijk zijn, maar altijd fris wat betreft het gevoel dat ervan uitgaat”.3

Het is ook belangrijk te bedenken dat, hoewel deze herhaalde aanroepingen tot Maria gericht zijn, onze liefdesdaden uiteindelijk tot Jezus zelf gericht zijn, door haar voorspraak. In veel katholieke gezinnen is het een vrome gewoonte om dagelijks een deel van de rozenkrans te bidden.

Structuur van de rozenkrans
Maak het teken van het kruis:
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Er zijn op het ogenblik vele legitieme manieren om de rozenkrans te introduceren, in verschillende delen van de Kerk en volgens verschillende gebruiken. Zij moeten allen de geest op gepaste wijze voorbereiden op de contemplatie. Het begin van Psalm 70 wordt vaak gebruikt: “O God, kom mij te hulp, o Heer, haast u mij te helpen”. Ook vaak wordt de geloofsbelijdenis van de apostelen gereciteerd:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.
Hij werd verwekt door de kracht
van de Heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria.
Hij leed onder Pontius Pilatus,
werd gekruisigd, stierf en werd begraven.
Hij daalde af in de hel.
Op de derde dag stond hij weer op.
Hij steeg op naar de hemel,
en is gezeten aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal terugkomen om te oordelen
over de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven. Amen.

Dan, voor een toename in de deugden van geloof, hoop en liefde

Onze Vader. Drie weesgegroetjes. Glorie zij geloofd.

Begin nu met de mysteries van de dag. Begin elk decennium met de aankondiging van het mysterie en richt je verbeelding en aandacht op die specifieke episode uit het leven van Christus of onze Vrouwe.

Het kan nuttig zijn om de aankondiging van het mysterie te laten volgen door het lezen van een verwante bijbelpassage, zoals hieronder aangegeven. Op deze manier is de rozenkrans niet alleen een kwestie van het oproepen van informatie, maar ook van het toelaten dat God rechtstreeks tot u spreekt door zijn woord.

Idealiter zou dit gevolgd moeten worden door een periode van stilte, waarin men kan nadenken over het bijbelgedeelte, alvorens over te gaan tot het vocale gebed.

Ga dan over tot het reciteren van het decennium. Zeg op de grote kraal het Onze Vader. Zeg op elk van de tien kleine kralen een Weesgegroet. Bid daarna het Wees Gegroet.

Elk decennium is een overdenking van het leven van onze Heer, waarvan Maria getuige is geweest – één aspect van het paasmysterie. Om het verband met het christelijk leven te erkennen, zou men de overdenking van elk van deze decaden moeten afsluiten met een gebed voor de vruchten die specifiek zijn voor dat specifieke mysterie. Als alternatief kan, naar gewoonte, een meer algemeen gebed worden uitgesproken, zoals het volgende:

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, red ons van het vuur van de hel, trek alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

of:

Maria, moeder van genade, moeder van barmhartigheid, bescherm mij tegen de vijand en ontvang mij in het uur van mijn dood. Amen.

Aan het einde van de rozenkrans kunnen de meest geschikte gebeden worden gezegd, maar de volgende zijn het meest gebruikelijk: het Wees Gegroet, Heilige Koningin (p. 470-471) gevolgd door het gebed O God, wiens eniggeboren Zoon, …. (p. 441); of het Sub tuum Præsidium (Wij vliegen naar Uw Patronaat) gevolgd door en de Litanie van de Heilige Maagd Maria (p. 437).

Meditaties over de Mysteries van de Rozenkrans
“De rozenkrans is een van de traditionele wegen van het christelijk gebed, gericht op de contemplatie van het gelaat van Christus … ”

“Na de aankondiging van het mysterie en de verkondiging van het woord, is het gepast te pauzeren en de aandacht gedurende een gepaste tijd te richten op het betreffende mysterie, alvorens over te gaan tot het vocale gebed. De ontdekking van het belang van de stilte is een van de geheimen van de beoefening van contemplatie en meditatie. Een van de nadelen van een samenleving die gedomineerd wordt door technologie en massamedia, is dat stilte steeds moeilijker te bereiken is. Zoals in de liturgie momenten van stilte worden aanbevolen, zo is het ook bij het bidden van de rozenkrans gepast om na het luisteren naar het woord van God kort te pauzeren, terwijl de geest zich concentreert op de inhoud van een bepaald mysterie (Johannes Paulus II. Apostolische brief Rosarium Virginis Mariæ, 16 oktober 2002. nrs. 18, 31)”.

De meditaties die volgen komen uit de Heilige Rozenkrans, in 1931 geschreven door de H. Josemaría Escrivá. Een meditatie over de Lichtende Mysteriën kwam niet voor in de Heilige Rozenkrans, maar gedurende zijn hele leven heeft de H. Josemaria deze taferelen liefdevol overwogen en gepredikt, zoals hij dat deed met elk hoofdstuk van de Evangeliën. Daarom hebben wij hier enkele uittreksels uit zijn geschriften opgenomen die verwijzen naar de Lichtende Mysteriën, om de lezers te helpen mediteren over de volledige Rozenkrans.

De mysteries van de Rozenkrans
Vreugdevol
Maandagen en zaterdagen
De Aankondiging
(Lc 1: 26-38)
De Visitatie
(Lc 1: 39-56)
Geboorte
(Lc 2: 1-20)
De Presentatie
(Lc 2: 22-38)
De vondst van Jezus in de tempel
(Lc 2: 41-52)
Lichtgevend
Donderdag
De doop van Christus in de Jordaan
(Mt 3: 13-17 / Mk 1: 4-11)
De openbaring van Christus op de bruiloft van Kana
(Joh 2: 1-11)
De verkondiging van het Koninkrijk van God, met zijn oproep tot bekering
(Mt 4: 12-25 / Mk 1: 15 & 2: 3-13 / Lc 7: 47-48 / Joh 20: 22-23)
De Transfiguratie
(Mt 17: 1-9 / Lc 9: 28-36)
De instelling van de Eucharistie
(Lc 22: 14-20 / Joh 13: 1)
Droevig
Dinsdag en vrijdag
De lijdensweg in de tuin
(Mt 26: 36-56)
De geseling bij de pilaar
(Js 53: 1-12 / Mc 15: 1-15)
De kroning met doornen
(Mk 15: 16-20 / Mt 27: 27-31)
Het dragen van het kruis
(Lc 23 : 26-32 / Mk 10 : 17-21)
De kruisiging
(Joh 19: 17-30 / Mt 27: 35-56)
Glorieus
Woensdag en zondag
De Verrijzenis
(Mt 28: 1-15 / Lc 24: 1-49 / Mk 16: 1-18)
Hemelvaart
(Handelingen 1: 3-11)
De nederdaling van de heilige Geest
(Handelingen 2: 1-21)
De Tenhemelopneming
(Openb. 12: 1)
De kroning van de heilige Maagd Maria
(Lc 1: 46-55)

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel