Kardinaal Müller over de synode over synodaliteit: “Een vijandige overname van de Kerk van Jezus Christus … We moeten ons verzetten”. @RaymondArroyo

HomeAudioVideoKardinaal Müller over de synode over synodaliteit: "Een vijandige overname van de...

Klik op de foto hierboven om de film te starten – klik op CC (en eventueel settings) als u de Nederlandse vertaling niet ziet

Kardinaal Gerhard Müller sprak over het pauselijke stilzwijgen rond de arrestatie van kardinaal Joseph Zen en de synode over synodaliteit, en zei dat de katholieke kerk te maken heeft met “een vijandige overname” door mensen die denken “dat de kerkelijke leer is als het programma van een politieke partij, dat door stemmen kan worden veranderd”.

Raymond Arroyo Interviews October 7,

Noot van de redactie: Kardinaal Gerhard Müller verscheen op 6 oktober op EWTN’s The World Over met Raymond Arroyo. Hieronder vindt u het transcript van het interview, bewerkt wegens lengte en duidelijkheid.

Eminentie, dank u dat u hier bent. De afgelopen twee jaar heeft de Kerk katholieken over de hele wereld ondervraagd, en ook niet-katholieken, over hun verlangens in de Kerk en van de Kerk. Deze nationale rapporten zijn naar Rome gestuurd. Internationaal heeft gemiddeld 1% tot 10% van de gedoopte katholieken werkelijk deelgenomen aan deze synodale gespreksgroepen, waardoor er maar een kleine representatieve groep ‘zijn zegje heeft gedaan’. Betekenen deze nationale enquêtes veel? Geven zij werkelijk weer wat de katholieken het meest bezighoudt?

Ik denk dat de aanpak verkeerd is. … We moeten luisteren naar het woord van God. En het dan in praktijk brengen. …

De zorgen van deze rapporten zijn opmerkelijk. In Engeland, Ierland, Frankrijk en andere landen wordt gewezen op de behoefte aan een meer gastvrije Kerk, Eminentie. In de synthese wordt met name gewezen op de “LGBTQ”-gemeenschap, gescheiden katholieken, vrouwen in de Kerk. Over de “LGBTQ”-gemeenschap zegt het Amerikaanse rapport het volgende: “De hoop op een gastvrije Kerk uitte zich duidelijk in de wens om met authenticiteit LGBTQ+ personen in hun gezinnen te begeleiden. Om een meer gastvrije Kerk te zijn, is er een grote behoefte aan voortdurende reflectie van de hele Kerk over hoe we onze broeders en zusters LGBTQ+ het beste kunnen begeleiden.” Wat vindt u van deze aandacht voor de LGBTQ-gemeenschap? En hoe ziet u de zich ontwikkelende synode deze zorgen oppakken?

Het doel van deze ideologie … was het instrumentaliseren van de katholieke kerk op het eerste gezicht, voor het bevorderen van hun eigen ideeën. Maar in werkelijkheid is iedereen welkom in de Kerk; maar eerst moet hij zich bekeren van zijn zonden en zijn leven veranderen volgens de geboden van God. Het is het beste voor ons, mensen, om de weg van Jezus Christus te volgen en ons leven te veranderen volgens zijn geboden en het Evangelie van Jezus Christus.

Deze rapporten lijken allemaal te neigen naar een sterker leiderschap en meer aanwezigheid in de besluitvorming voor vrouwen. De Australiërs vragen specifiek om een voortdurende discussie over de wijding van vrouwen en diakens. Is deze kwestie van de wijding van vrouwen al niet geregeld door de laatste verschillende pontificaten, waaronder paus Franciscus?

.. In de Kerk hebben wij niets te maken met politieke macht, en met zelfrepresentatie, maar wij moeten de wil van God volgen en verantwoordelijk zijn voor het heil van de hele mensheid. Wij hebben de opdracht van Jezus Christus, om iedereen naar een verlossing te leiden, naar Jezus Christus, die de enige Verlosser is, niet naar zelfschepping, naar zelfverlossing. Het is allemaal gemanipuleerd [deze ideeën], omwille van ideologie, en dat heeft niets te maken met het Evangelie en de leer van de Katholieke Kerk.

U was hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan. Wat moet u denken als u ziet hoe een systeem wordt gecreëerd, waar alles van die leer te grabbel lijkt te liggen?

De basis van de Kerk is het woord van God als openbaring … niet onze vreemde bespiegelingen. … Deze [agenda] is een systeem van zelfopenbaring. Deze bezetting van de Katholieke Kerk is een vijandige overname van de Kerk van Jezus Christus. … En als je maar één pagina bekijkt, of één pagina van het Evangelie leest, zul je zien dat het niets te maken heeft met Jezus Christus … en [in deze agenda] denken ze dat de leer slechts is als een programma van een politieke partij, die dat kan veranderen conform stemgedrag.

Eminentie, kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode, sprak vorige maand in Rome tot 200 Amerikaanse katholieke leiders. Hij sprak over “gecompliceerde kwesties” – zo noemde hij ze, zoals ‘gescheiden en hertrouwde mensen die ter communie gaan’, het ‘zegenen van paren van hetzelfde geslacht’ – en hij zei het volgende: “Deze moeten niet alleen in termen van leer worden begrepen, maar in termen van Gods voortdurende ‘ontmoeting met mensen’. Wat heeft de Kerk te vrezen als deze twee groepen onder de gelovigen de gelegenheid krijgen om hun intieme gevoel van geestelijke realiteiten die zij ervaren tot uitdrukking te brengen? Zou dit een kans kunnen zijn voor de Kerk, om te luisteren naar de Heilige Geest, die ook door hen spreekt.” Waar moet u aan denken, als u dat hoort? Dit tegenover elkaar plaatsen van de leer versus Gods voortdurende ervaring met de mensheid.

Dat is een hermeneutiek van het oude culturele protestantisme; en observeer het modernisme: dat is de individuele ervaring, op hetzelfde niveau als de objectieve openbaring van God. En God is slechts een muur voor u, waarop u uw eigen ideeën kunt projecteren, om een zekere vorm van populisme in de kerk in te voeren; en stellig is iedereen buiten de kerk die de katholieke kerk en haar fundamenten wil vernietigen, erg blij met deze verklaringen. Maar het is duidelijk dat dit absoluut tegen de katholieke leer ingaat. Wij hebben de openbaring van God in Jezus Christus. En die is definitief afgesloten en voltooid in Jezus Christus. … Dit is absoluut duidelijk: dat Jezus heeft gesproken over de onverbrekelijkheid van het huwelijk. En hoe is het mogelijk dat kardinaal Grech intelligenter is dan Jezus Christus, waar ontleent hij zijn autoriteit aan om te relativeren, om God te ondermijnen?

Ik moet zeggen, ik ben geschokt als ik u hoor zeggen, en u was net bij een consistorie (waar we het zo over zullen hebben), dat u gelooft dat het synodale proces… zich ontwikkelt tot een vijandige overname van de Kerk, van een poging om de Kerk te vernietigen. Is dat wat u hier ziet?

Als ze slagen, zal dat het einde van de katholieke kerk betekenen. En wij moeten ons ertegen verzetten zoals tegen de oude ketters van het arianisme. Toen dacht Arias, volgens zijn ideeën, wat kan God doen en wat kan God niet doen? En het is irrationeel: de mens, het intellect laten beslissen, wat waar is en wat verkeerd.

Al deze nationale verslagen worden samengevoegd tot een werkdocument, dat in Rome bekend staat als het ‘instrumentum laborum’. Dit document wordt nog steeds verfijnd, maar uiteindelijk zal dit de beraadslagingen tijdens de synode in Rome richting geven. Het document wordt opgesteld door de synodeleiding en adviescommissie en een groep van ongeveer 20 zogenaamde deskundigen. Dat zijn leken, religieuze zusters, katholieke priesters, een aartsbisschop. Wie zijn deze mensen en waarom zijn zij gekozen om dit werkdocument samen te stellen? Waarom niet een groep kardinalen om dit te doen?

Zij dromen van een andere kerk die niets te maken heeft met het katholieke geloof … en zij willen dit proces misbruiken, om de katholieke kerk op te laten schuiven – en niet alleen in een andere richting, maar richting de vernietiging van de katholieke kerk. … Niemand kan een absolute verschuiving maken en de geopenbaarde leer van de Kerk vervangen, maar zij hebben deze vreemde ideeën alsof doctrine slechts een theorie is van enkele theologen.

De leer van de apostelen is een weerspiegeling en manifestatie van de Openbaring van het woord van God. Wij moeten luisteren naar het woord van God in het gezag van de Heilige Bijbel, van de apostolische traditie en van het leergezag. En alles wat het Concilie eerder heeft gezegd: dat het niet mogelijk is de Openbaring, die eens en voor altijd in Jezus Christus is gegeven, te vervangen door een andere openbaring.

Waarom denkt u dat de paus dit toestaat?

Dat is een moeilijke vraag. Maar ik kan het niet begrijpen. Ik moet het openlijk zeggen, want de definitie van de paus is, en [gebaseerd op] het Vaticaans Concilie en ook de geschiedenis van de katholieke theologie, dat hij de waarheid van het Evangelie en de eenheid van alle bisschoppen, en in de Kerk, in de geopenbaarde waarheid moet waarborgen. En Petrus werd gevraagd, en alle apostelen vroegen: “Wie is Jezus Christus? Is hij een profeet of is hij een nieuwe Elia, een andere religieuze man?” En Petrus zei: “U bent Christus, de Zoon van de levende God.” En in deze belijdenis zijn alle andere waarheden of mysteries van het katholieke of christelijke geloof opgenomen: De Drie-eenheid, de incarnatie, genade en de sacramenten. Alles is hier inbegrepen.

Eminentie, ik hoor dagelijks van protestantse dominees, joodse rabbijnen, over het belang, de manier waarop zij het belang van de katholieke kerk zien, omdat zij het centrum is. En ze zeggen dat we moeten bidden voor de Kerk, dat ze standhoudt, want als de Kerk uit elkaar valt, vallen we allemaal in zekere zin uit elkaar. Ik wil u iets laten zien: deze week tweette het officiële Twitteraccount van de Vaticaanse synode het volgende van kardinaal Grech over de synode en het Tweede Vaticaans Concilie. Hij zei: “Een correcte ontvangst van de ecclesiologie van het concilie activeert zulke vruchtbare processen als scenario’s die zich ontvouwen die zelfs het concilie zich niet had voorgesteld en waarin het handelen van de Geest die de kerk leidt, zichtbaar wordt.” Wat betekent dat voor u?

Dat komt van het gezag van kardinaal Grech, zijn eigen openbaring voor hem. En niet alleen dit: het is een theorie over zogenaamde processen, die meer gewicht hebben dan de Openbaring. En iedereen weet wie het eerste semester sociologie heeft gestudeerd: de Kerk en de autoriteiten in de Kerk kunnen de Openbaring niet veranderen …om een nieuwe kerk te stichten volgens de dingen en dan alle ambten gebruiken die spreken over de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet een soort van presbyterianisme, of van al deze pneumatische bewegingen buiten de Katholieke Kerk … die Jezus Christus vervangen. Het is de Geest van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest die ons zal inwijden in de volle waarheden, maar eenmaal voor altijd gesproken, geopenbaard in Jezus Christus, en dus geen impuls voor slechts één proces dat ons uiteindelijk tegen de Openbaring in leidt; en daarom hebben we een duidelijke apostolische geloofsbelijdenis. Ik vraag me af waarom kardinaal Grech zich hier presenteert als een superautoriteit, hij is geen erkend theoloog, hij heeft geen speciaal gewicht in de academische theologie. En hoe hij het in zijn hoofd haalt om een nieuwe hermeneutiek van het katholieke geloof te presenteren, alleen omdat hij de secretaris is van de synode, die geen gezag heeft over de leer van de Kerk; en al deze bisschoppensynodes en het proces hebben geen gezag, op geen enkele manier een magisterieel gezag.

Ik wil u iets laten zien van vorige week. Verschillende foto’s werden ge-upload naar de Facebook pagina van het Vaticaan, ter illustratie van de Synode over Synodaliteit. Een daarvan, waarop een vrouwelijke priester prominent in beeld was, samen met een jonge man in een “pride”-shirt, ging de hele sociale media over. De illustratie luidt: “Wij zijn de jongeren van de toekomst. En de toekomst bezielt nu deze bloeiende missie die groter is dan ieder van ons. Wij willen in adviesraden zitten en beslissingen nemen.” Nu, deze illustratie had het watermerk van de bisschoppensynode in de bovenhoek. Wat is de boodschap hier, Eminentie, en hoe wordt dit gezien in Rome?

Dit is een verlangen om macht over te nemen, een macht die niet bestaat, een verlangen om intelligenter te zijn dan God zelf. Het is als de marxistische vorm van het creëren van de waarheid door het presenteren van zijn eigen macht. … Zij zijn van plan hun eigen subjectieve ideeën te laten dienen als vervanging, tegen de geopenbaarde werkelijkheid van Jezus Christus in, wat het (pad is naar) de vernietiging van de katholieke kerk.

Is dit het voorspel voor Vaticanum III? Is dat wat ze hier proberen, een soort ‘pop-variant Vaticanum III’ creëren?

Ja, dat is het zeker. Het is zeer verbazingwekkend, dat het is toegestaan onder het gezag, in deze context, van het Vaticaan. En het geeft de indruk dat het echt mogelijk is dat de Kerk [kan veranderen] … [dat de organisatoren van de synode] gemachtigd zijn om de audiëntie van de Heilige Geest te zijn, en dat de Heilige Geest voor hen slechts een functie is. … Het heeft niets te maken met de Heilige Geest, die zich openbaart als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest … en dit is een manier om het katholieke geloof en de katholieke Kerk te ondermijnen.

Het stoorde u dat er tijdens dit consistorie geen melding werd gemaakt van kardinaal Joseph Zen, die op dit moment wordt berecht, gearresteerd op valse beschuldigingen door de Chinese communisten. Zijn naam werd niet genoemd tijdens het consistorie. Er was geen gebedsinitiatief. In feite heeft de paus, toen hem werd gevraagd of hij het een schending van de godsdienstvrijheid vond dat kardinaal Zen werd gearresteerd, het volgende gezegd: “Om China te karakteriseren als antidemocratisch, daar voel ik niets voor. Omdat het zo’n complex land is met zijn eigen ritmes. Ja, het is waar dat er dingen zijn die ons niet democratisch lijken. Dat is waar. Kardinaal Zen, die bejaard is, zal over een paar dagen terechtstaan, geloof ik. Hij zegt wat hij voelt; men voelt dat daar beperkingen zijn.” Uw reactie: waarom is het Vaticaan zo vastbesloten?

China is geen democratisch systeem; ze respecteren de fundamentele mensenrechten van leven en vrijheid niet. En aan de andere kant: niemand heeft 100 jaar nodig om China, deze cultuur te begrijpen, want alle Chinezen zijn mensen zoals wij. En wij zijn ervan overtuigd dat alle mensen gelijk zijn in waardigheid. En iedereen is geroepen door God, om een zoon en dochter van God te worden. … De Kerk is een universele Kerk, overal ter wereld. Wij moeten de fundamentele mensenrechten verdedigen en ons absolute recht om het Evangelie aan iedereen te verkondigen; en daarom denken wij dat allen broeders en zusters zijn, en in Jezus Christus, en vooral moeten wij ook onze eigen broeders en zusters in Christus verdedigen, in het bijzonder hoge vertegenwoordigers van de Kerk. Kardinaal Zen is niet alleen een vertegenwoordiger van de Kerk, maar ook een vertegenwoordiger van de vrijheid van het Chinese volk en de waardigheid van de mens. … En we kunnen niet verwachten dat deze politici, van Peking tot Moskou tot Brussel en tot Washington, de wereld kunnen verlossen [om zaken op te lossen]; deze politici zijn verantwoordelijk voor de situatie waarin we ons nu bevinden … voor een mogelijke atoomoorlog. En daarom is onze Verlosser, onze helper, God, en zijn deze politici verantwoordelijk voor de chaos waarin we ons bevinden.

Raymond Arroyo Raymond Arroyo is presentator van EWTN’s The World Over with Raymond Arroyo.  Als internationaal bekend, bekroond journalist, producent en bestsellerauteur, heeft hij interviews gehouden met onder meer de presidenten Bush en Trump, paus Benedictus XVI, Moeder Teresa, Mel Gibson, de beroemde tenor Placido Domingo en komische legende Jerry Lewis.


Keywoorden: | Arianisme | Autoriteit | China | Congregatie voor de geloofsleer (CDF) | Consistorie | doctrine | EWTN The World Over | Fundamentele mensenrechten | Gender ideologie | Hermeneutiek van het culturele protestantisme |  Ideologie denken | Instrumentum Laboris | Kardinaal Gerhard Müller  | Kardinaal Joseph Zen | Kardinaal Mario Grech  | LGBTQ+ problematiek | Modernisme | Raymond Arroyo | Synodale weg | Synode over synodaliteit | Vaticanum II | Vaticanum III |  Vijandige overname van de kerk | Waardigheid van de mens | Woord van God | Zelfopenbaring | Zelfschepping | Zelfverlossing |


Wilt u meer lezen of horen over bijvoorbeeld ‘Kardinaal Gerhard Müller’? Klik dan hier, of gebruik één van de andere tags boven of beneden aan dit artikel.    


221019 | [XLS000] 240101 917 |  240313 post views 993 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel