Noorwegen Trondheim: Bisschop die tot het katholicisme werd aangetrokken door de “wonderlijke erfenis van haar heiligen”, groei van de kerk valt samen met een ontwaken tot geloof – @NCRegister @Solena_Tad

HomeInternationaal Katholiek NieuwsNoorwegen Trondheim: Bisschop die tot het katholicisme werd aangetrokken door de "wonderlijke...

Bisschop Erik Varden van Trondheim bespreekt de wortels van de uitbreiding van het katholieke geloof in Noorwegen en de uitdagingen die het vertegenwoordigt in een sterk geseculariseerd land.

Solène Tadié’; Interviews; 1 november 2022

Noorwegen is een van de landen die gewoonlijk worden voorgesteld als het ultieme voorbeeld van hoe een samenleving in een vergevorderde staat van secularisme eruit ziet. In de laatste jaren uitgevoerde onderzoeken, waaruit blijkt dat een meerderheid van de Noren niet meer in God gelooft, geven geloofwaardigheid aan theorieën die stellen dat Europa reeds het post-christelijke tijdperk is binnengetreden.

Maar net als in Zweden, dat de laatste jaren een onverwacht fenomeen van terugkeer naar het traditionele katholieke geloof ziet, is het katholicisme in Noorwegen de laatste twee decennia bijzonder snel gegroeid. Volgens een schatting van de Noorse website Statistisk sentralbyrå is het geregistreerde aantal leden van de rooms-katholieke kerk gegroeid van 95.655 in 2015 tot 160.884 in 2019.

Deze cijfers, hoewel bemoedigend, geven geen volledig beeld van een complexe en veranderende realiteit die bisschop Erik Varden van Trondheim, in centraal Noorwegen, aanstipte in een interview met het Register, samen met andere kwesties, zoals het recente verbod van de Noorse regering op “bekeringstherapieën” in gevallen van genderdysforie en de spirituele reis die hem ertoe bracht het katholieke geloof te omarmen nadat hij als lutheraan was geboren.

Bisschop Varden is de eerste in Noorwegen geboren bisschop van Trondheim in de moderne tijd en behoort tot de cisterciënzerorde. Van 2015 tot 2019 was hij abt van Mount St. Bernard Abbey in Leicestershire, Engeland, waar hij al media-aandacht trok omdat hij toezicht hield op het brouwen van het eerste trappistenbier van het Verenigd Koninkrijk in 2018.

Bisschop Varden, die ook een spiritueel schrijver is, studeerde in Cambridge en Rome en doceerde van 2011 tot 2013 Syrische taal, kloostergeschiedenis en christelijke antropologie aan het Pauselijk Atheneum van Sint Anselm in Rome.

U nam in 2020 de leiding over de Territoriale Prelatuur van Trondheim op u, na lange tijd in het buitenland te hebben verbleven, vooral in Engeland, waar katholieken ook een minderheid vormen. Wat is de specifieke realiteit van de katholieke kerk in Noorwegen en in uw bisdom?

Met het risico banaal te klinken, zou ik zeggen dat de meest in het oog springende specificiteit de katholiciteit is van de Kerk hier in de prelatuur. In een situatie van extreem verstrooid zijn hebben wij katholieken uit 130 verschillende landen in ons midden, die een verscheidenheid aan riten vertegenwoordigen. Het is natuurlijk een uitdaging om uit zo’n verscheidenheid eenheid te scheppen. Maar het is een interessante en mooie uitdaging. Ik stel met dankbaarheid vast dat er een grote vitaliteit is in de Kerk in Trondheim, niet in het minst onder de jongeren.

Hoe verklaart u de groei van het katholicisme in Noorwegen?

De groei is vooral te danken aan immigratie – vooral uit Polen en Litouwen – maar er is ook een gestage stroom van bekeringen. Vroeger kwamen katholieke bekeerlingen meestal uit andere christelijke denominaties. Dit is soms nog steeds het geval, maar de algemene tendens is eerder dat mensen nu hun weg naar de Kerk vinden vanuit een niet-religieuze achtergrond. De ontdekking van de Katholieke Kerk valt samen met een ontwaken tot geloof.

Een soortgelijke groei van de katholieke kerk kan worden waargenomen in Zweden, wat ook gedeeltelijk kan worden verklaard door immigratie. Maar er lijkt ook een bekeringsbeweging van de plaatselijke bevolking te zijn omdat de katholieke kerk in Zweden volgens hen minder in progressieve uitwassen is vervallen dan de protestantse kerken. Bijgevolg is er een bijzondere aantrekkingskracht voor traditionalistische kerken, vooral onder jonge Zweden. Is dit iets waarvan u ook getuige bent in uw land?

Toen de concilievaders in 1963 het Sacrosanctum Concilium goedkeurden, benadrukten zij dat de aardse liturgie “een voorproefje moet zijn van de hemelse liturgie die wordt gevierd in de heilige stad Jeruzalem, waar Christus zit aan de rechterhand van God”. In mijn ervaring is dit waar mensen, jong en oud, naar verlangen. Wij zijn geroepen dit doel vastberaden en nederig na te streven, in de eenheid van de Kerk.

Bovendien is katholiek zijn, voor zover ik het zie, het vermijden van excessen, of die nu progressief of regressief zijn. Waar het om gaat is de volheid van de traditie te ontvangen teneinde haar in dankbaarheid en nederigheid onverminderd door te geven. Het zelfstandig naamwoord traditio, laten we dat niet vergeten, duidt in de eerste plaats op een dynamisch proces.

In tijden als de onze, gekenmerkt door collectief geheugenverlies, willen veel jongeren natuurlijk diep drinken uit de bronnen van het verleden. Dat is een goede zaak. Wij zijn geroepen om het voorbeeld van Isaak na te volgen, die mysterieuze patriarch die een groot deel van zijn leven besteedde aan het ontstoppen van de putten die zijn vader Abraham had gegraven en die de Filistijnen met grind hadden gevuld om te voorkomen dat de kuddes van de Israëlieten zouden gedijen. Maar de traditie roept ons niet minder op om vooruit te kijken. Een christen is iemand die in voorwaartse beweging is.

U hebt zojuist – samen met de bisschoppen Markus Bernt Eidsvig uit Oslo en Berislav Grgić uit Tromsø – een brief aan de Noorse regering medeondertekend waarin u kritiek uit op het recente verbod op zogenoemde “bekeringstherapie” in geval van genderdysforie in het land. U suggereert in zekere zin dat dit beleid, onder het mom van bescherming van bepaalde “seksuele minderheden”, tot gevolg heeft dat hun verwarring en leed wordt vergroot. Waarom denkt u dat?

Zoals wij in onze reactie op het regeringsvoorstel al aangaven, zijn wij verbaasd over het gebrek aan een empirische onderbouwing bij het recente wetsvoorstel. De regering zegt de kwetsbaren te willen beschermen; maar door een buitengewoon breed scala aan slecht gedefinieerde “therapeutische” benaderingen te willen verbieden, verbiedt zij in feite een intelligente en gevoelige pastorale benadering van een bepaalde vorm van menselijk leed. Ook wordt geen poging gedaan om te vragen waarom de ervaring van genderdysforie juist nu zo snel toeneemt en waarom het vooral jonge vrouwen betreft. Deze feiten wijzen op dringende vragen die gesteld en, voor zover mogelijk, beantwoord moeten worden.

Hoe zou u dit persoonlijk verklaren?

Ik zie het als een van de vele aanwijzingen voor een antropologische crisis. In het westen zijn we grotendeels het besef kwijt van wat het betekent om mens te zijn. Zonder referenties proberen we koortsachtig onszelf te vormen naar ons eigen beeld, veranderlijk en veelvormig, soms met tragische gevolgen. Dit wijst op een grote christelijke taak: het belang en de gerichtheid van de menselijke natuur in bijbelse en christologische termen te omschrijven en van het potentieel van onze natuur te getuigen door een geheiligd leven.

Zou u zeggen dat de Noorse regering anti-christelijk is?

Nee, maar ik zou zeggen dat er een bijna volledige onwetendheid is over een christelijke kijk op de menselijke natuur. Het is verbazingwekkend hoe snel christelijke coördinaten, die gisteren nog vanzelfsprekend waren, kunnen verdwijnen uit het publieke debat. Het is daarom van cruciaal belang dat christenen zich bewust zijn van de diepgang en de rijkdom van het christelijk erfgoed en deze op een begrijpelijke manier met de bredere samenleving delen. Er is een tragisch gebrek aan helder denken in een groot deel van het openbare forum. Als katholieken moeten we in dit opzicht de lat hoog leggen.

U bent opgegroeid in de Lutherse kerk. Hoe bent u katholiek geworden?

Door Gods genade en roeping. Ik ontmoette de Kerk eerst in boeken, aangetrokken door haar ononderbroken geschiedenis en coherente theologie. Daarna ontmoette ik haar in haar liturgie, die tot mijn hart sprak; daarna, geleidelijk aan, in het wonderbaarlijke erfgoed van haar heiligen – en in de toegewijde inzet van specifieke katholieke gemeenschappen.

Hoe hebt u, komende uit een cisterciënzer klooster, de overgang ervaren naar het leven van een bisschop, met alles wat dit met zich meebrengt, in termen van verbintenissen met de buitenwereld? Hoe brengt u die twee tegenwoordig samen?

Ik ben nog steeds een existentiële synthese aan het uitwerken. Echter, in wezen blijven de elementen van het leven dezelfde, zoals bepaald door de Benedictijnse geloften: gehoorzaamheid aan de genade en de eisen van een bijzondere roeping, gezegend door de Kerk; stabiliteit in de gemeenschap, die de Voorzienigheid ons toevertrouwt; bekering van het leven in het streven Christus voortdurend beter te kennen, te dienen en lief te hebben.

Toen u aantrad, lanceerde u de website “Coram Fratribus” – in het Engels en het Noors – met het oog op een betere verspreiding van de boodschap van het Evangelie, overeenkomstig de oproep van Benedictus XVI om het “continent” internet te evangeliseren. De oprichting ervan werd zelfs vermeld door Vatican News, aangezien het niet gebruikelijk is dat een bisschop zijn eigen evangelisatieportaal beheert. Heeft u al concrete resultaten gezien van deze inspanning?

Ik had Coram Fratribus voor ogen als een ruimte van uitwisseling en ontmoeting. Ik ben blij dat het concept lijkt te werken. Ik beheer de website alleen, dus ik heb hem bewust niet interactief gemaakt: anders zou ik gewoon de middelen en de tijd niet hebben. Maar mensen nemen op verschillende manieren contact op. Dat is altijd leuk. Er is veel duisters wat betreft het internet, maar er is ook veel prachtigs. Het is belangrijk om dat goede potentieel te gebruiken om gemeenschap op te bouwen.

Welke initiatieven zou u de komende jaren graag ontwikkelen binnen uw prelatuur?

Een kerninitiatief is gericht op prediking en onderwijs, om de schatten van het geloof beter bekend te maken. Het is voor mij een grote bemoediging dat zoveel mensen graag meer willen weten over het geloof en het geloofsmysterie in de liturgie willen ontmoeten, die wij op een zorgvuldige en waardige manier proberen te vieren. Verder ben ik gebrand op het bevorderen van ervaringen van ontmoeting en dienstbaarheid. Lid zijn van de Kerk is lid zijn van Christus. Het is ook lid zijn van een gemeenschap. We moeten dat expliciet maken. We experimenteren met modellen van priesterlijke gemeenschap, van lekengemeenschappen van studenten en jonge volwassenen, van een gemeenschap van jonge gezinnen; ik hoop dat we binnenkort ook een gemeenschap van ouderen kunnen realiseren, om een gastvrije ruimte te creëren waarin generaties elkaar kunnen ontmoeten, steunen en van elkaar genieten.

Bisschop Varden begeleidt een Noors gezin bij de Wereldbijeenkomst van Gezinnen. | EWTN

Waartoe inspireert u de figuur van Sint Olav, beroemde christelijke koning en beschermheilige van Noorwegen – die de afgelopen jaren een steeds grotere volksdevotie heeft aangetrokken ? Wie zijn uw andere favoriete heiligen?

Een van de fascinerende aspecten van het verhaal van de heilige Olav is dat het ons in staat stelt de voortschrijdende impact van de genade van Christus in de tijd te zien. Door ervaring, niet in de laatste plaats door lijden, wordt zijn gerichtheid steeds bovennatuurlijker, meer in overgave aan de Heer in geloof en vertrouwen. De heilige Olav herinnert ons eraan dat christen zijn een proces van transformatie is.

Ik heb veel favoriete heiligen. Twee die me op dit moment bijzonder na aan het hart liggen en waarvan ik de foto’s boven mijn bureau bewaar, zijn de eerwaarde Jérôme Lejeune, de geneticus die zo’n scherp besef had van de onherleidbare waarde van het menselijk leven, en de zalige kardinaal August von Galen, de “Leeuw van Münster“, die een uitzonderlijk voorbeeld is van christelijke moed en ons laat zien dat er momenten zijn waarop gelovigen, om trouw te blijven aan de roep van de Heer, moeten zeggen: “Tot hier en niet verder”.

Solène Tadié – NCRegister   

Solène Tadié is de Europa-correspondent voor het National Catholic Register. Ze is Frans-Zwitsers en groeide op in Parijs. Na haar afstuderen aan de universiteit van Roma III met een graad in journalistiek, begon ze met verslaggeving over Rome en het Vaticaan voor Aleteia. In 2015 ging ze deel uitmaken van L’Osservatore Romano, waar ze achtereenvolgens werkte voor de Franse sectie en de culturele pagina’s van het Italiaanse dagblad. Ze heeft ook samengewerkt met verschillende Franstalige katholieke media-organisaties. Solène heeft een bachelordiploma filosofie van de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino, en vertaalde onlangs in het Frans (voor Editions Salvator) Defending the Free Market: The Moral Case for a Free Economy van father Robert Sirico van het Acton Institute. Solène is op twitter te volgen onder @Solena_Tad

 

Bron: Bishop Who Was Drawn to Catholicism by ‘Wondrous Heritage of Her Saints’: Growth of the Church In Norway Coincides With an Awakening to Faith| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Wilt u meer lezen over ‘Liturgische hervorming‘? Klik dan hier.

Wilt u meer vertaalde artikelen lezen zoals bijvoorbeeld van de katholieke journaliste  ‘Solène Tadié‘? Klik dan hier, gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan dit artikel of gebruik de zoekfunctie van de website (het vergrootglas rechtsboven aan de pagina) 


221103 | [XLS000] 230205 241 | 240307 694 | 240427 Post views 750 | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel