Fulton Sheens 4 juli ‘Afhankelijkheidsverklaring’ @NCRegister – Joseph Pronechen

HomeInternationaal Katholiek NieuwsFulton Sheens 4 juli 'Afhankelijkheidsverklaring’ @NCRegister - Joseph Pronechen

BOEKSELECTIE: Op 4 juli 1941 publiceerde toenmalig Mgr. Fulton Sheen een boek om de ziel van Amerika te laten beseffen wat zijn onafhankelijkheid inhield en om de Amerikanen te waarschuwen wat zij moesten doen om die te behouden.

Joseph PronechenBoeken; 4 juli 2022

Op 4 juli 1941, vijf maanden voordat de Verenigde Staten zich gingen mengen in de Tweede Wereldoorlog, publiceerde toenmalig mgr. Fulton Sheen A Declaration of Dependence om de ziel van Amerika tot het besef te brengen wat zijn onafhankelijkheid inhield en om de Amerikanen te waarschuwen wat ze moesten doen om die te behouden. Dit werk van Sheen, een ware profeet, komt zelfs nog meer op het juiste moment, nu de wereld vervuld raakt van meer geweld, irrationaliteit, toenemend achter zich laten van God en religie, verafgoden van zichzelf en nog veel meer.

A Declaration of Dependence is herdrukt en opnieuw uitgebracht voor 4 juli als dringende oproep van de heilige bisschop aan de Verenigde Staten om wakker te worden.

“Mensen worden bezocht met de gevolgen van hun eigen zonden,” schreef Sheen. “Met andere woorden, zonde brengt rampspoed, en een dergelijke tegenslag is de uitdrukking van Gods kastijding wegens zonde, teweeggebracht door toedoen van de mens zelf. We leven nu in zo’n periode van de geschiedenis – het droevige uur waarin we de bittere vruchten plukken van onze afvalligheid van God. Oorlogen van buitenaf; haat tussen klassen, hypocrisie, antisemitisme, antikatholicisme, atheïsme en immoraliteiten van binnenuit – zijn de oogst van onze goddeloosheid. Ik weet dat er velen zijn die belijden in God te geloven, maar zij handelen niet naar dat geloof. Welke erkenning wordt er gegeven aan de morele wet in de politiek, de economie of het onderwijs? Hoeveel Amerikanen die zeggen in God te geloven zijn afgelopen zondag of sabbat naar hun kerk of synagoge geweest?”

Zijn woorden werden tijdloze aanmaningen voor wat er voor de huidige tijd al in het verschiet lag.

Allan Smith, de redacteur van deze nieuwe uitgave, plus andere werken van Sheen, beschreef aan het Register hoe de productieve bisschop verschillende boeken schreef in die jaren terwijl de wereld in oorlog verwikkeld was. “Sheen was echt aan het pushen, gewoon om ons aan te manen en te zeggen: ‘We gaan echt snel WO III voeren als jullie dit niet op orde krijgen.'”

Het was essentieel om dat dubbele betekenisaspect van Amerika’s Onafhankelijkheidsverklaring goed te begrijpen. Zoals Smith uitlegde, “Sheen begint echt met tegen Amerika te zeggen: Denk eraan, de Onafhankelijkheidsverklaring betekent een Afhankelijkheidsverklaring. Hij zei ook, dat het de bedoeling van onze Founding Fathers was dat we een natie onder God zouden zijn. Al deze mannen schreven dit, omdat zij wilden dat wij zouden zeggen: ‘Wij hebben God nodig’.

Sheen begon zijn titelhoofdstuk met de opmerking, zoals Smith uitlegde, dat “iedereen het over rechten heeft en slechts weinigen over plichten”, zodat “het voor ons Amerikanen belangrijk is om ons eraan te herinneren, dat de Onafhankelijkheidsverklaring ook een ‘Afhankelijkheidsverklaring’ is. De Onafhankelijkheidsverklaring erkent een dubbele afhankelijkheid: afhankelijkheid van God en afhankelijkheid van de wet als afgeleid van God.”

De opening van Amerika’s stichtingsdocument aanhalend, benadrukte Sheen: “Let op deze woorden: De Schepper heeft de mens begiftigd met rechten en vrijheden; de mens kreeg ze van God! Met andere woorden, we zijn afhankelijk van God, en die eerste afhankelijkheid is het fundament van onze onafhankelijkheid. … Elke persoon heeft een waarde omdat God hem gemaakt heeft, niet omdat de Staat hem erkent. Op de dag dat wij in onze democratie de reeds wijdverbreide opvatting van sommige Amerikaanse juristen overnemen, dat recht en rechtvaardigheid afhangen van conventie en de tijdgeest, schrijven wij het doodvonnis van onze onafhankelijkheid.” Hij vervolgde,

“Als we God ontkennen als de basis van onze rechten, zullen we geen rechten meer hebben. De Onafhankelijkheidsverklaring, ik herhaal het, is een Afhankelijkheidsverklaring.”

Smith wees erop, dat Sheen in het eerste hoofdstuk van het boek spreekt “over het revolutionaire tempo en hoe het irrationeel is. Het is gewelddadig, en het is atheïstisch. En hij vermeldt hoe atheïsme niet zozeer is ‘ik geloof niet in God’. Het komt neer op, ‘ik wil van God af ‘. Het is altijd erg gewelddadig.”

Inderdaad, zoals Sheen verduidelijkt, “De geest van revolutie heeft drie karakteristieke aspecten. Het is: (1) irrationeel, (2) gewelddadig, (3) atheïstisch.” Hij legde verder uit: “Irrationaliteit ontwikkelde zich snel in de moderne wereld nadat deze het geloof in God verloor,” en het is “belangrijk op te merken dat geweld volgt uit irrationaliteit. Wanneer een mens zijn verstand verliest, wordt hij gewelddadig.”

Vervolgens merkte Sheen op,

“Het is helaas de geest van velen in ons eigen land die ons nationale leven willen saboteren. Er is irrationaliteit in Amerika, want talloze van onze medeburgers laten zich leiden door emotie in plaats van door het verstand, blijven maar kreten en slogans herhalen die ze nooit analyseren, en ontkennen dat er fundamentele waarheden van het verstand zijn, laat staan van openbaring, aan de hand waarvan de mens de loop van zijn leven kan uitstippelen en het doel van zijn bestemming kan ontdekken.”

In zijn boek, geschreven toen Amerika zijn laatste Onafhankelijkheidsdag vierde voor deelname aan de Tweede Wereldoorlog, benadrukte de bisschop: “Let op deze woorden: De vijand van de wereld in de nabije toekomst zal het communisme zijn, dat vrede gebruikt wanneer het kan en oorlog wanneer het moet, en dat zich erop voorbereidt, wanneer Europa uitgeput is door oorlog, het als een aasgier af te zoeken om zijn vlees te verscheuren. Als Rusland valt, zal Amerika de nieuwe zetel van het communisme worden.”

“Sheen heeft altijd geprofeteerd dat het communisme zou terugkeren naar waar het vandaan kwam, het Westen,” verklaarde Peter Howard, voorzitter van het Fulton Sheen Instituut. “Hij herinnerde ons eraan dat de filosofie van Karl Marx uit Duitsland kwam, zijn economie uit Engeland, en zijn sociologie uit Frankrijk. Het schoot alleen wortel in Rusland omdat Rusland, zoals Sheen het uitdrukte, de Aziatische vuurziel heeft die het communisme nodig had om te ontbranden, en vervolgens door middel van geweld zijn dwalingen in het Oosten te verspreiden.”

In A Declaration of Dependence, voorzag Sheen wat anderen niet voorzagen. Howard, die aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino (Angelicum) is gepromoveerd in de theologie, toegespitst op het werk van Sheen, legde uit hoe het communisme het Westen is binnengedrongen via ideologische ondermijning.

“Sheen sloeg de spijker op z’n kop in 1941, toen hij zei dat de essentie van het huidige conflict was gelegen tussen drie levensbeschouwingen,” vertelde Howard aan het Register. “Deze filosofieën draaiden om de vraag of de mens een nuttig werktuig van de staat is, zoals totalitairen geloven; of de mens slechts een dier is, zoals de materialisten en secularisten geloven; of dat de mens naar het beeld van God is gemaakt, zoals de christenen geloven.”

“Wat nu de overhand heeft,” voegde Howard eraan toe, “zijn de eerste twee filosofieën, die antidemocratisch, antichristelijk, antisemitisch en anti-menselijk zijn.”

Valse profeten zeiden, zoals vandaag de dag te zien is, vervolgde Howard, “dat vrijheid het recht betekent om te doen wat je wilt; dat het bijbrengen van een besef van goed en kwaad bij het opgroeiende kind niet progressief is”.

Smith legde uit dat Sheen in dit boek naar voren bracht, zoals hij dat ook elders deed, dat er twee soorten mensen zijn: zij die het kruis van Jezus Christus willen omhelzen en zij die zeggen geen kruis te willen. “Maar als ze het kruis van Jezus Christus van zich afwerpen, krijgen ze het kruis van het communisme, het kruis van het materialisme, het kruis van het consumentisme, het kruis van het marxisme,” zei Smith.

Howard voegde eraan toe: “Zoals Sheen het uitdrukte: ‘Het communisme komt weer terug naar de westerse wereld omdat er iets stierf in de westerse wereld – namelijk het sterke geloof van mensen in de God die hen gemaakt heeft.’

“Nu Europa zijn katholieke wortels expliciet en impliciet heeft achtergelaten, is Amerika de laatste kracht op aarde die kan staan tussen een vrije wereld en de duivelse transhumanistische agenda van de totalitaire wereldelite,” legde Howard uit. “Maar Amerika is op zijn zwakst op moreel, politiek en economisch gebied, en de ineenstorting ervan wordt nu door velen gezien als op handen zijnde” omdat velen “de grondbeginselen van Amerika hebben verkocht”.

Toch blijft er een sprankje hoop, afhankelijk van onze reactie.

“Daarom heeft Amerika nu een nieuwe ‘ Afhankelijkheidsverklaring’ nodig,” zei Howard, daarmee een “Sheen-oplossing” voorhoudend.

“Het moet nu de revolutie, van wat Sheen ‘de passieve barbarij van binnenuit’ noemt, onder ogen zien en moedig aanpakken, terwijl het ook de actieve barbarij van buitenaf die onze vrijheid aanvalt moet verslaan. Wij zullen dit alleen doen door de christelijke wortels van Amerika (die dateren van vóór 1776) te herontdekken en in elke dimensie van de samenleving een plaats te geven. Daarom moeten de Kerk en haar heiligen nu opstaan, omdat wij de enigen zijn met de volheid van dat antwoord.”

“Sheen was ervan overtuigd dat we onze natie nooit zullen bevrijden van haar politieke, economische en culturele problemen als we niet de christelijke levensfilosofie herstellen die eigenhandig de westerse beschaving heeft opgebouwd,” voegde Howard eraan toe.

Inderdaad, Sheen schreef, “Behoud eerst het geloof in God als de bron van rechten en vrijheden, en je zult de democratie redden. Maar niet andersom.”

De jeugd heeft geen moeite om de waarheid in Sheens woorden en waarschuwingen te zien. Jenna Drummond, een ouderejaars aan de Katholieke Universiteit van Amerika die doorgaat met projecten en een aanstaande scriptie te concentreren op Sheen en zijn ontwikkeling van ideeën over het communisme, vanaf zijn vroege jaren, vindt “veel van wat hij zegt verbijsterend omdat het nu zo waar is. Het was waar toen hij het zei in de jaren dertig, in de jaren veertig en vijftig, en het heeft zichzelf keer op keer bewezen.”

Verwijzend naar een van Sheens toespraken op een eucharistisch congres voor de Tweede Wereldoorlog, zei ze: “Hij hield deze werkelijk prachtige toespraak over communisme, kapitalisme en katholicisme,” en legde uit hoe iedereen vrijheid en gelijkheid zoekt, maar wat de mensen werkelijk nodig hebben is de broederschap van het katholicisme, met alles “geworteld in God, want dat is de enige manier waarop iemand echte vrede zal hebben – wanneer iedereen weet dat hij individueel gekend en bemind wordt door God,” vertelde ze het Register.

Drummond stelt voor om deze Onafhankelijkheidsdag op de manier van Sheen te vieren – door een Heilig Uur te wijden aan het bidden voor ons land “omdat er op dit moment veel gaande is, vooral met de grote beslissingen over Roe, dat soort dingen, maar ook met de onrust in Oekraïne en Rusland.” Zoals Sheen dagelijks een Heilig Uur hield, kunnen mensen ook een Heilig Uur houden op Onafhankelijkheidsdag, zei ze, “God lovend voor de genade voor ons land tot nu toe, en smekend dat het blijft bestaan, zodat we Onafhankelijkheidsdag kunnen blijven vieren.”

Zoals Sheen schreef: “Onze liefde voor God als natie moet beginnen met ‘vrees’, want de ‘vrees voor God is het begin van alle wijsheid’ (Spreuken 9:10): eerst de vrees voor de sancties van zijn gerechtigheid, dan de vrees voor het verraden van de zegeningen van barmhartigheid.” Hij wees op Israëls geschiedenis en liet zien hoe God zowel zijn eigen volk als diens vijanden straft: vergeldend tegen de Assyriërs, eindigend in “hun verwoesting”; vaderlijk corrigerend tegen de Joden, eindigend in “hun herstel”.

Met al deze inzichten en waarschuwingen door de geschiedenis heen vroeg Sheen: “Zullen wij doorgaan met onze goddeloze opvoeding, ons verbrijzelde gezinsleven, onze klassenoorlogen, onze politieke intriges, en onze ongedisciplineerde en onbesneden harten, omdat wij dwaas geloven dat de enige vijand die wij hebben aan de overkant van de zee zit? In Godsnaam, laten we de feiten onder ogen zien en onze schuld bekennen.

“Er zijn nu te veel verdeeldheden en klassen onder ons in Amerika; te veel haat, te weinig diepe liefdes. … We zullen het geheim vinden in de nederigste munt van ons gebied,” verklaarde Sheen. “Velen zijn zo geïnteresseerd in het zoeken naar dollars dat ze de wijsheid vergeten zijn die op de penny geschreven staat. Neem een stuiver in de hand: aan de ene kant staat geschreven E pluribus unum: ‘wij die velen zijn, zijn één’. Als u wilt weten hoe de velen één zijn geworden, draait u de stuiver om, en zult u het antwoord vinden: ‘In God vertrouwen wij’.

“Er kunnen verschillen zijn in ons nationale leven zonder vijandigheid … mits we een echt goede reden hebben om elkaar lief te hebben. En de enige goede reden om iedereen lief te hebben, wie hij ook is, zelfs al is hij onze vijand, is omdat hij een schepsel van God is, verlost door het bloed van onze Heer en Heiland Jezus Christus.”

 

Joseph Pronechen is sinds 2005 staf redacteur bij de National Catholic Register en daarvóór regelmatig correspondent voor de krant. Zijn artikelen zijn verschenen in een aantal nationale nieuwsmedia, waaronder Columbia magazine, Soul, Faith and Family, Catholic Digest, Catholic Exchange, en Marian Helper. Zijn religieuze artikelen zijn ook verschenen in Fairfield County Catholic en in grote kranten. Hij is de auteur van Fruits of Fatima – Century of Signs and Wonders. Hij is afgestudeerd en gaf voorheen Engelse les en cursussen filmkunde die hij ontwikkelde aan een katholieke middelbare school in Connecticut. Joseph en zijn vrouw Mary wonen aan de oostkust.

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel