Hoe ‘Praedicate Evangelium’ de dicasteriën van het Vaticaan verandert: een uitleg

HomeCourtney MaresHoe 'Praedicate Evangelium' de dicasteriën van het Vaticaan verandert: een uitleg

Verspreid over de eerste acht en een half jaar van zijn pontificaat vaardigde paus Franciscus decreten uit die de wetgeving en structuren van het Vaticaan veranderden, en die terug te vinden zijn in de tekst van de nieuwe grondwet.

Courtney Mares/CNA; Vaticaan; 20 maart 2022

VATICAANSTAD – Paus Franciscus heeft een nieuwe apostolische grondwet afgekondigd, Praedicate evangelium, die de structuur van de Romeinse Curie hervormt, het bestuursorgaan binnen het Vaticaan die de paus bijstaat in het besturen van de 1,2-miljard gelovigen omvattende katholieke kerk.

Eén van de veranderingen, die op 5 juni, het hoogfeest van Pinksteren, van kracht worden, is dat de congregaties en pontificale raden van het Vaticaan juridisch gelijkwaardige “dicasteriën” (red.: vergelijkbaar met ‘ministeries’) zullen zijn.

Hieronder volgen de nieuwe namen en functies van de 16 Vaticaanse dicasteriën in de Romeinse Curie, volgens de nieuwe grondwet:

Dicasterie voor de Evangelisatie

De naam van de grondwet, Praedicate evangelium, betekent “Predikt het Evangelie” in het Latijn. En de eerste Vaticaanse dicasterie die in de tekst wordt genoemd is de Dicasterie voor de Evangelisatie, wat aangeeft dat die een centrale plaats inneemt in de nieuwe structuur van de Romeinse Curie.

De Dicasterie voor de Evangelisatie zal worden voorgezeten door de paus. Ze verenigt in zich de vroegere Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

De dicasterie zal twee afdelingen hebben, elk geleid door een “pro-prefect”, in naam van de paus. De ene sectie zal zich richten op de “fundamentele vraagstukken van de evangelisatie in de wereld” en de andere op de ondersteuning van de eerste verkondiging van het evangelie in missiegebieden, met inbegrip van het werk van de pauselijke zendingsgenootschappen.

Dicasterie voor de Dienst aan de Naastenliefde

Wat voorheen bekend stond als het Bureau van Pauselijke Liefdadigheid, geleid door de pauselijke aalmoezenier Kardinaal Konrad Krajewski, zal de Dicasterie voor de Dienst aan de Naastenliefde worden.

Volgens de grondwet zal de dicasterie dienen als een bijzondere uitdrukking van God’s barmhartigheid door het verlenen van liefdadige hulp aan armen, kwetsbaren en uitgeslotenen in naam van de paus, die ervoor zorgt dat de hulp overal ter wereld wordt verleend waar nood heerst of ter gelegenheid van ernstige calamiteiten.

Volgens Vatican News geven de veranderingen het bureau “een belangrijkere rol in de Curie”.

Dicasterie voor de Geloofsleer

Praedicate evangelium bevestigt de veranderingen die paus Franciscus vorige maand al doorvoerde in de voormalige Congregatie voor de Geloofsleer.

De paus reorganiseerde de interne structuur van het machtige Vaticaanse bureau voor de geloofsleer in twee secties: een doctrinaire sectie en een disciplinaire sectie.

Bij het uiteenzetten van de verantwoordelijkheden van de doctrinaire afdeling, zegt de nieuwe grondwet, dat deze nauw samenwerkt met kerkleiders over de hele wereld “bij de uitoefening van hun opdracht als authentieke gevers van onderricht en leraren van het geloof, waarbij zij de integriteit van dat geloof moeten beschermen en bevorderen”.

De grondwet voorziet ook in de oprichting van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen als onderdeel van de Dicasterie voor de Geloofsleer, een verandering die kardinaal Seán O’Malley verwelkomde als “een belangrijke stap voorwaarts” in het bevorderen van een sterkere cultuur van het bieden van veiligheid door de hele Curie en de hele Kerk heen.

Dicasterie voor de Cultuur en de Opvoeding

De nieuwe Dicasterie voor de Cultuur en de Opvoeding is een samenvoeging van de Pauselijke Raad voor Cultuur en de Congregatie voor Katholiek Onderwijs.

Verdeeld over twee afdelingen zal de dicasterie werken “aan de ontwikkeling van menselijke waarden in mensen binnen de horizon van de christelijke antropologie, bijdragend aan de volledige verwezenlijking van christelijk discipelschap”.

De dicasterie zal ook de activiteiten coördineren van enkele pauselijke academies, zoals de Pauselijke Academie voor Archeologie en de Pauselijke Academie voor Theologie.

Dicasterie voor Heiligverklaringen

Met betrekking tot het orgaan dat nu bekend staat als de Dicasterie voor Heiligverklaringen, zegt de nieuwe grondwet: “Het is aan deze dicasterie om te oordelen over de toekenning van de titel van Doctor van de Kerk aan een heilige, nadat het de stem van de Dicasterie voor de Geloofsleer heeft gekregen betreffende hun eminente leer.”

Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten

In de grondwet staat dat de nieuw benoemde Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten verantwoordelijk is voor “het opstellen of herzien en bijwerken van de standaard [oorspronkelijk Latijnse] edities van liturgische boeken”.

Er staat dat “het dicasterium zich bezighoudt met de regeling en discipline van de gewijde liturgie voor wat betreft de buitengewone vorm van de Romeinse ritus”.

Dicasterie voor de Oosterse Kerken

Net als de Congregatie voor de Oosterse Kerken die eraan voorafging, zal deze dicasterie zich bezighouden met aangelegenheden betreffende de oosterse katholieke kerken, die sui iuris– autonome kerken zijn met specifieke riten die in gemeenschap met Rome zijn en onderworpen zijn aan het bestuur van de paus.

Dicasterie voor de Bisschoppen

De nieuw benoemde Dicasterie voor Bisschoppen is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de uitoefening van de bisschoppelijke ambten in de Latijnse Kerk, waaronder de benoeming van diocesane en titulaire bisschoppen en apostolische bestuurders.

In de grondwet wordt bevestigd dat de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika onder de auspiciën van het dicasterium valt.

Dicasterie voor de Clerus

Een ander nieuw “dicasterium”, het orgaan dat voorheen bekend stond als de Congregatie voor de Clerus, is bevoegd inzake alles wat betrekking heeft op priesters en diakens van de diocesane geestelijkheid met betrekking tot hun persoon, hun pastorale dienstwerk en wat nodig is voor de vruchtbare uitoefening daarvan.

Dicasterie voor de Instituten van Godgewijd Leven en de Gemeenschappen van Apostolisch Leven

De bevoegdheden van de voormalige Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven blijven nagenoeg ongewijzigd. De bevoegdheid van de dicasterie strekt zich ook uit tot de Derde Orden en de gemeenschappen van gelovigen die zijn opgericht met de bedoeling een Instituut van Gewijd Leven of een Sociëteit van Apostolisch Leven te worden.

Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen

Dit is het Vaticaanse orgaan dat zich bezighoudt met de oecumene. Bovendien is om de betrekkingen tussen de katholieken en het joodse volk te bevorderen, binnen de dicasterie de Commissie voor de Religieuze Betrekkingen tot het Jodendom geplaatst.

Dicasterie voor de Interreligieuze dialoog

De Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog bevordert en regelt de betrekkingen met leden en groepen van religies waarop niet de benaming christelijk van toepassing is, met uitzondering van het judaïsme, waarvoor de bevoegdheid bij de Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen ligt.

Dicasterie voor Wetsteksten

De bevoegdheden van de Dicasterie voor Wetteksten, dat vroeger de Pauselijke Raad voor Wetsteksten heette, blijven in de nieuwe grondwet grotendeels ongewijzigd. Het orgaan zal de wetten van de Kerk blijven interpreteren.

Dicasterie voor Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling

Paus Franciscus stelde deze dicasterie al in als onderdeel van zijn hervorming van de Romeinse Curie die in 2017 van kracht werd. De paus vertrouwde aan de dicasterie de verantwoordelijkheid toe voor “kwesties met betrekking tot migranten, behoeftigen, zieken, uitgeslotenen en gemarginaliseerden, gevangenen en werklozen, evenals slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en alle vormen van slavernij en marteling.”

Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven

Ook al als onderdeel van de eerdere hervormingsinspanningen van de paus, richtte paus Franciscus in 2016 deze dicasterie op. De nieuwe grondwet benadrukt dat de dicasterie samenwerkt met de Pauselijke Academie voor het Leven op het gebied van de bescherming en bevordering van het menselijk leven en en met het “Pauselijk Johannes Paulus II Theologisch Instituut voor de Wetenschappen van het Huwelijk en het Gezin,” om een gemeenschappelijke richting te bevorderen in studies over huwelijk, gezin en leven.

Dicasterie voor de Communicatie

Dit departement is verantwoordelijk voor het gehele communicatiesysteem van de Apostolische Stoel en verenigt alle communicatieactiviteiten van de Heilige Stoel. Bij de uitvoering van zijn taken werkt het samen met de bevoegde curiale instellingen en in het bijzonder met het Staatssecretariaat.

Praedicate evangelium onderstreept dat “ieder lid van de gelovigen” leiding kan geven aan een van de nieuw opgerichte Vaticaanse dicasteriën of andere organen, “gelet op hun specifieke competentie, bestuursmacht en functie”.

Courtney Mares is correspondent in Rome voor Catholic News Agency. Ze is afgestudeerd aan Harvard University, heeft verslag gedaan vanuit persbureaus op drie continenten en kreeg de Gardner Fellowship voor haar werk met Noord-Koreaanse vluchtelingen.

Tags / Keywoorden: Apostolische grondwet | Courtney Mares | Dicasteriën | Dicasterie voor Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling | Dicasterie voor Bisschoppen | Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen | Dicasterie voor de Clerus | Dicasterie voor de Communicatie | Dicasterie voor de Cultuur en de Opvoeding | Dicasterie voor de Evangelisatie | Dicasterie voor de Geloofsleer | Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten | Dicasterie voor de Instituten van Godgewijd Leven en de Gemeenschappen van Apostolisch Leven | Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog | Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven | Dicasterie voor de Oosterse Kerken | Dicasterie voor Wetteksten | Dicasterie voor Heiligverklaringen | Kardinaal Konrad Krajewski | kardinaal Seán O’Malley | NCRegister | Paus Franciscus | Praedicate evangelium | Vaticaan  | Wetgeving en structuren |

 

Bron: How ‘Praedicate Evangelium’ Changes the Vatican’s Dicasteries: An Explainer| National Catholic Register (ncregister.com)

Vertaling: EWTN.LC (AV)

 


Wilt u meer lezen over de ‘Romeinse Curie‘? Klik dan hier, of gebruik één van de andere ‘tags’ boven aan deze post.

 

 

 


220323 [V000] 230713 578 postviews | 

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel