Waarom botsen zoveel nieuwe leden van de Pauselijke Academie voor het Leven met het kerkelijk onderricht over leven en seksualiteit? – @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinWaarom botsen zoveel nieuwe leden van de Pauselijke Academie voor het Leven...

Vier recent tot de academie benoemde personen hebben gebroken met de Kerk over de immoraliteit van abortus en/of kunstmatige anticonceptie.


Edward PentinBlogs; 27 oktober 2022

VATICAANSTAD – Tot nu toe is gebleken dat twee academici die onlangs tot volwaardig lid van de Pauselijke Academie voor het Leven zijn benoemd, publiekelijk hun steun hebben uitgesproken voor gelegaliseerde abortus, een ander heeft gepleit voor universele toegang tot abortus en het gebruik van kunstmatige anticonceptie onder de armen, en een vierde nieuw lid, een jezuïtische hoogleraar moraaltheologie, heeft duidelijk gemaakt dat hij in sommige gevallen kunstmatige anticonceptie steunt.

Paus Franciscus benoemde in de bestuursraad van de academie ook een Franse theoloog en hoofd van het Pauselijk Johannes Paulus II Theologisch Instituut voor de Wetenschappen van Huwelijk en Familie, die eveneens anticonceptie bleek te promoten en liturgische zegeningen voor paren van hetzelfde geslacht onder bepaalde voorwaarden goedkeurde.

De benoemingen van de paus, aangekondigd op 15 oktober, hebben geleid tot consternatie onder moraaltheologen, juristen en katholieke artsen die de keuzes krachtig hebben veroordeeld als strijdig met het hoofddoel van de academie. Paus Johannes Paulus II heeft de instelling in 1994 opgericht ter “verdediging en bevordering van de waarde van het menselijk leven en de waardigheid van de persoon”.

Critici hebben ook aangevoerd dat het kiezen van dergelijke leden in strijd is met de eigen statuten van de academie, herzien in 2016, die voorschrijven dat elk gewoon lid (de hoogste rang van academielid) wordt gekozen vanwege, onder meer, hun “trouwe dienst in de verdediging en bevordering van het recht op leven van elke menselijke persoon.”

Nieuwe academici, zo voegen de statuten toe, moeten zich ook “toeleggen op het bevorderen en verdedigen van de beginselen betreffende de waarde van het leven en de waardigheid van de menselijke persoon, geïnterpreteerd in overeenstemming met het leergezag van de Kerk”. De eis dat nieuwe leden een verklaring ondertekenen waarin zij beloven het leven te verdedigen in overeenstemming met het leergezag van de Kerk, werd echter in 2017 geschrapt.

Moraaltheoloog father George Woodall, een voormalig coördinerend secretaris van de Pauselijke Academie voor het Leven, vertelde het Register op 26 oktober dat door het benoemen van deze nieuwe leden, waaronder een docent aan een Pauselijke Universiteit die de proportionalistische school van moraaltheologie lijkt te vertegenwoordigen, die het kiezen tussen het minste van twee kwaden als moreel aanvaardbaar ziet, de aanstellingen “angst en ontzetting hebben opgewekt.”

“De intrinsieke immoraliteit, niet van al het doden van menselijk leven, maar van het opzettelijk, rechtstreekse doden van onschuldig menselijk leven, zoals door de eeuwen heen geleerd, werd op gezaghebbende wijze verwoord in de encycliek Evangelium Vitae (Red: Zie hier voor een Nederlandse vertaling, met dank aan RKDocumenten.nl) van [paus Johannes Paulus II] uit 1995,” zei father Woodall. “Dat uitgangspunt en vaste referentiepunt lijkt gevaar te lopen te worden ondermijnd door deze benoemingen.”

Het antwoord van de Academie

De academie heeft haar keuze van de nieuwe leden, goedgekeurd door Paus Franciscus voor termijnen van vijf jaar, verdedigd door te zeggen dat hun achtergrond zal helpen bij het creëren van “een constante en vruchtbare interdisciplinaire, interculturele en interreligieuze dialoog”.

In een latere verklaring van 19 oktober benadrukte de academie dat het als “instantie voor studie en onderzoek” gepast is dat “debat en dialoog plaatsvinden tussen mensen met verschillende achtergronden.” Zij probeerde ook geruststelling te bieden door te zeggen dat het Dicasterium voor de Geloofsleer in ieder geval al haar documenten moet goedkeuren, en dat alle leden worden doorgelicht door de apostolische nuntius en de bisschoppenconferentie van de landen waar zij wonen en werken.

Paus Franciscus had zaterdag bij de ontvangst van de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, aartsbisschop Vincenzo Paglia, naar verluidt alleen maar lof voor het Vaticaanse orgaan en sprak zijn “volledige waardering” uit voor de komende plannen.

Van de controversiële nieuwe gewone leden verscheen Mariana Mazzucato, een invloedrijke professor in de economie van innovatie en publieke waarde aan het University College in Londen, het meest in de media. Zij plaatste opmerkingen op Twitter rond de tijd van de Dobbs beslissing die Roe v. Wade ongedaan maakte, waaruit haar steun voor abortus “rechten” bleek.

Mazzucato retweette niet alleen de opmerking “zo goed!” in antwoord op een tirade van een liberale commentator die christenen bespotte omdat zij “dicteren” hoe zij haar leven moet leiden als het gaat om abortus en anticonceptie, maar retweette ook een aantal andere opmerkingen die onmiskenbaar ten gunste van abortusrechten waren.

Zij retweette onder meer opmerkingen van Nicola Sturgeon, het hoofd van de Schotse Nationale Partij, die op de dag van het Dobbs-besluit tweette dat het “een van de donkerste dagen voor vrouwenrechten in mijn leven” was en dat “uiteraard de onmiddellijke gevolgen zullen worden ondervonden door vrouwen in de VS – maar dit zal anti-abortus en anti-vrouw krachten in andere landen ook aanmoedigen. Solidariteit voelt nu niet genoeg – maar het is noodzakelijk.”

Op dezelfde dag retweette Mazzucato Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, die tweette dat “veilige abortus gezondheidszorg is” omdat het “levens redt” en dat “het beperken ervan vrouwen en meisjes naar onveilige abortussen drijft, met complicaties en zelfs de dood tot gevolg. Het bewijs is onweerlegbaar.” Ze prees die dag ook U.S. Senator Elizabeth Warren van Massachusetts en noemde haar tweet in reactie op het besluit van Dobbs “uitstekend”. Op 3 juli retweette Mazzucato een tweet van Robert Reich, voormalig minister van Arbeid van de regering Clinton, waarin hij zei: “Noem me radicaal links, maar ik denk dat het gemakkelijker moet zijn om een levensreddende abortus te krijgen dan een aanvalswapen.”

Aartsbisschop Paglia verdedigde de benoeming van de econome en vertelde vorige week aan Catholic News Service dat alle leden, inclusief Mazzucato, “de waarde van het menselijk leven in hun vakgebied op het hart dragen” en “het leven in zijn geheel verdedigen”.

Hij zei dat de academie “absoluut tegen abortus” was, maar dat de reden om haar op te nemen was om “aanvallen op het leven aan te pakken die voortkomen uit ongelijkheid”. Hij zei ook dat de academie erkent dat in sommige situaties mensen van goede wil wetten en overheidsbeleid kunnen steunen die bedoeld zijn om het gebruik van abortus te verminderen, terwijl de procedure in sommige gevallen toch wordt toegestaan. Hij voegde eraan toe dat Mazzucato volgens hun screening (doorlichting) in haar “wetenschappelijke werk” “nooit een standpunt tegen het leven heeft ingenomen” en dat haar “diepste overtuigingen” niet kunnen worden beoordeeld aan de hand van vier tweets, die misschien wel “pro-choice” maar niet “pro-abortus” waren.

Andere nieuwe benoemingen

Maar Mazzucato was niet de enige problematische keuze: Roberto Dell’Oro, een bio-ethicus en theoloog aan de Loyola Marymount University in Los Angeles – en op 15 oktober ook benoemd tot volwaardig lid van de Pauselijke Academie voor het Leven – viel de beslissing van Dobbs aan tijdens een paneldiscussie op 12 oktober. Zoals het Register vorige week meldde, zei Dell’Oro dat de beslissing de democratie niet hoog houdt en drong hij publiekelijk aan op steun voor legale abortus tot op het punt dat de mogelijkheid van foetale pijn zich voordoet.

“Ik stel dat het vermogen van de foetus om pijn te voelen het punt is waarop het wettelijke recht om te kiezen zou moeten eindigen,” zei Dell’Oro, die deze formulering tot een “compromis” bestempelde. Tot dat moment, zo stelde hij, vereisen de vrijheid, autonomie en waardigheid van vrouwen een wettelijk recht op abortus.

Een lid van het publiek bekritiseerde de organisatoren van de bijeenkomst, waaronder Dell’Oro, door te zeggen dat zij niet één stem hadden die de leer van de Kerk vertegenwoordigde, die op gezaghebbende wijze “het morele kwaad van elke uitgevoerde abortus” bevestigt en een leer is die “niet veranderd is en onveranderlijk blijft” (Nr. 2271 van de Catechismus van de Katholieke Kerk). (Red: Zie hier voor een Nederlandse vertaling van dit artikel, met dank aan RKDocumenten.nl)

Dell’Oro erkende dat “standpunten werden weggelaten” en stelde voor dat er een ander forum zou komen.

Dell’Oro, directeur van het Instituut voor Bio-ethiek aan de jezuïetenuniversiteit, was sinds 2015 een “corresponderend lid” van de Pauselijke Academie voor het Leven, voordat hij op 15 oktober werd gepromoveerd tot volwaardig lid, of “gewoon lid”.

Naast Mazzucato en Dell’Oro benoemde de academie deze maand ook Sheila Dinotshe Tlou tot volwaardig lid, een verpleegkundig professor die een voormalige minister van gezondheid is in Botswana en een leider in HIV/AIDS preventie en andere gezondheidszaken, die een geschiedenis heeft van pleiten vóór kunstmatige anticonceptie en abortus, inclusief universele toegang tot abortus.

De website Catholic Arena ontdekte een aantal tweets die Tlou de afgelopen zes jaar publiceerde, waaronder een uit april 2016 waarin ze schreef: “Er is geen manier waarop we illegale abortussen kunnen beëindigen als we dit ene recht niet vastleggen en ervoor zorgen dat elke vrouw toegang heeft.”

In september 2017 retweette ze een commentaar van de WHO waarin stond dat “wereldwijd naar schatting 25 miljoen onveilige abortussen per jaar plaatsvinden.” Ze merkte op: “Ja, met toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen, kunnen we een einde maken aan onveilige abortussen die elke dag miljoenen vrouwen doden.”

Een gemeenschappelijk thema in de tweets van Tlou zijn oproepen voor “seksuele en reproductieve rechten voor iedereen” – dat wil zeggen gelegaliseerde abortussen. Ze beweerde ook in een tweet uit november 2017 dat zonder dergelijke “rechten” het “moeilijk zal zijn om de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te bereiken.” In 2019 benadrukte Catholic Arena dat Tlou deel uitmaakte van een WHO-groep over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten die stelde: “In de volle omvang van de wet moeten veilige abortusdiensten gemakkelijk beschikbaar en betaalbaar zijn voor alle vrouwen.” 

CNA heeft Tlou om commentaar en opheldering gevraagd over haar opvattingen over abortus, maar zij weigerde commentaar te geven tot na februari 2023, wanneer de Pauselijke Academie voor het Leven haar volgende openingsvergadering zal houden. Op 15 oktober zei de academie dat de benoemingen waren gedaan met het oog op die bijeenkomst, die als thema zal hebben “Laten samenkomen bij de persoon. Opkomende technologieën voor het algemeen welzijn”.

Father Yáñez en Mgr. Bordeyne

Een vierde nieuw gewoon lid, de Argentijnse jezuïet pater Humberto Miguel Yáñez, heeft in het verleden het gebruik van kunstmatige anticonceptie in sommige gevallen binnen het huwelijk gepropageerd. Als directeur van de afdeling moraaltheologie van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome, was pater Yáñez een van de belangrijkste organisatoren van een controversiële reeks lezingen in 2017 aan de universiteit ter gelegenheid van 50 jaar Humanae Vitae, (Red: zie hier voor een Nederlandse vertaling, met dank aan RKDoucmenten.nl) de encycliek van paus Paulus VI uit 1968 over geboorteregeling.

In een van die lezingen zorgde de Italiaanse moraaltheoloog father Maurizio Chiodi voor bijzondere controverse nadat hij zich baseerde op hoofdstuk 8 van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia (Red: Zie hier voor een Nederlandse vertaling, met dank aan RKDocumenten.nl) van paus Franciscus om het gebruik van anticonceptie in sommige gevallen te rechtvaardigen. Father Chiodi, die paus Franciscus in 2017 had benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, stelde dat wanneer “natuurlijke methoden onmogelijk of onhaalbaar zijn”, het een daad van “verantwoordelijkheid” zou zijn om kunstmatige anticonceptie te gebruiken. Critici zeiden dat de stelling van father Chiodi in strijd was met Humanae Vitae, Veritatis Splendor (de encycliek van paus Johannes Paulus II uit 1993) (Red: Zie hier voor een Nederlandse vertaling, met dank aan RKDocumenten.nl) en de leer van de Katholieke Kerk door de eeuwen heen.

Pater Yáñez nam ook deel aan een geheime bijeenkomst aan de Gregoriaanse universiteit in 2015 om verschillende “pastorale vernieuwingen” te onderzoeken in de aanloop naar de Synode over het Gezin dat jaar, en om na te denken over een nieuwe “theologie van de liefde” waarvoor critici waarschuwden – profetisch zo bleek – dat die de weg zou banen voor erkenning van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht door sommige kerkleiders. Andere deelnemers aan de bijeenkomst werden volwaardige leden van de academie: Jezuïetenpater Alain Thomasset, hoogleraar moraaltheologie aan het Centre Sèvres in Frankrijk, en Anne-Marie Pelletier, bijbelkenner aan het Europees Instituut voor Religiewetenschappen.

Paus Franciscus heeft ook nieuwe mensen benoemd in de bestuursraad van de Pauselijke Academie voor het Leven. Onder hen is Mgr.Philippe Bordeyne, decaan van het Pauselijk Johannes Paulus II Theologisch Instituut voor Wetenschappen voor Huwelijk en Familie, die in 2015 ook leek af te wijken van de leer van Humanae Vitae over kunstmatige anticonceptie, door te zeggen “dat het redelijk zou zijn om het onderscheid over geboortebeperkingsmethoden over te laten aan de wijsheid van de paren”, hoewel hij later beweerde dat hij verkeerd geïnterpreteerd was.

Vorig jaar schreef Mgr. Bordeyne dat hij instemde met liturgische zegeningen voor paren van hetzelfde geslacht “wanneer zij het gebed van de Kerk vragen om hun liefde, hun verbintenis te begeleiden”, zij het met de dubbele voorzorgsmaatregel om hen “bij voorkeur” te zegenen in een liturgische vorm “met een privé-karakter” en met een persoonlijke zegening voor elk lid van het paar, “om het verschil te markeren met de zegengebeden voor het huwelijk”.

Kerndoctrines zouden niet mogen worden ontkend

In zijn beschouwingen over de recente benoemingen tegen het Register merkte father Woodall op, dat de academie “een enorme bijdrage” heeft geleverd aan presentaties van de morele leer van de Kerk in het verleden, vooral in documenten “over het klonen van mensen en stamcellen gedurende vele jaren.” Hij was het er ook mee eens dat de academie aandacht moet hebben voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die zich niet altijd beperken tot katholieke kringen, en dat de bijdragen van “gerenommeerde wetenschappers, artsen, filosofen en theologen” in de loop der jaren “een grote kracht” zijn geweest.

Maar hij zei dat deskundigen zonder het geloof alleen kunnen worden ingeschakeld zolang zij “de belangrijkste grondbeginselen van de morele leer in de bio-ethiek en aanverwante gebieden niet ontkennen, aanvallen of ondermijnen.” En hij benadrukte dat, gezien het gewicht van de morele leer van de paus, van het college van bisschoppen, van het authentieke leergezag, wat “intrinsiek immoreel” (altijd zondig) wordt geacht, zoals abortus, anticonceptie en seksuele handelingen door personen van hetzelfde geslacht, “onder geen enkele omstandigheid of voor enig goed doel objectief te rechtvaardigen zijn.” Deze “eeuwenoude leer”, aldus father Woodall, is duidelijk uiteengezet in Veritatis Splendor en Evangelium Vitae.

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Why Are So Many New Pontifical Academy for Life Members at Odds With Church Teaching on Life and Sexuality?| National Catholic Register (ncregister.com)

 


Keywoorden: | Aartsbisschop Vincenzo Paglia | Abortus | Alain Thomasset s.j. | Anne-Marie Pelletier | Bio-ethiek | Catechismus 2271 | Catechismus van de Katholieke Kerk | Dicasterium voor de Geloofsleer | Edward Pentin | Encycliek Evangelium Vitae | Exhortatie Amoris Laetitia | Father Chiodi | Father George Woodall | H.Paus Johannes Paulus II | Humanae Vitae | Humberto Miguel Yáñez s.j. | Kunstmatige anticonceptie | Mariana Mazzucato | Mgr.Philippe Bordeyne | Moraaltheologie | NCRegister | Paus Franciscus | Pauselijke academie voor het leven (PAV) | Proportionalistische school van moraaltheologie | RKdocumenten.nl | Roberto Dell’Oro | SDG doelen UN | Sheila Dinotshe Tlou | Veritatis Splendor | Zaak Dobbs vs Jackson | Zaak Roe vs. Wade |


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over ‘bio-ethiek‘? Klik dan hier. U kunt ook één van de andere ‘tags’ gebruiken onder/bovenaan dit artikel of de algemene zoekfunctie van dit platform gebruiken, via het ‘vergrootglas’ icoontje rechtsbovenaan deze pagina. 

Wilt u meer lezen over de ‘Johannes Paulus II Academie voor menselijk leven en het gezin (JAHLF)‘, die opgezet is door de ontslagen leden van de oorspronkelijke academie van het leven ingesteld door H.Paus Johannes Paulus II, en die meenden te moeten doorgaan met de trouw beloofd aan Paus Johannes Paulus II ? Klik dan hier.  


221029 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel