Voormalige auditoren van Vaticaan klagen Vaticaan aan wegens geleden schade @EdwardPentin @NCRegister

HomeEdward PentinVoormalige auditoren van Vaticaan klagen Vaticaan aan wegens geleden schade @EdwardPentin @NCRegister

Libero Milone en zijn voormalige plaatsvervanger Ferruccio Panicco proberen hun naam te zuiveren, vijf jaar nadat ze naar eigen zeggen ten onrechte zijn ontslagen.


Edward PentinVaticaan; 10 november 2022

VATICAANSTAD – De allereerste auditeur-generaal van het Vaticaan en zijn voormalige plaatsvervanger klagen het Vaticaan aan, nadat langdurige pogingen om het Vaticaan hun naam te laten zuiveren aan dovemansoren gericht bleken, volgend op in hun ogen onrechtmatige ontslagen.

Libero Milone, een voormalige voorzitter en CEO van Deloitte Italië, een multinationaal audit- en adviesbureau, en Ferruccio Panicco, een ex-hoofdaccountant van de Italiaanse fabrikant Indesit, klagen het Vaticaan aan voor bijna 10 miljoen dollar om “een behoorlijke vergoeding wegens geleden schade te krijgen” nadat zij in 2017 gedwongen werden ontslag te nemen.

In hun claim, die op 4 november werd ingediend bij het Vaticaanse Tribunaal, beschuldigen de twee accountants het Vaticaan ervan hen erin te luizen en uit hun functie te hebben gedwongen toen zij maanden na hun aantreden in 2015 financiële malversaties in de Romeinse Curie begonnen bloot te leggen.

Ze beschuldigen het Vaticaan van “contractbreuk, reputatieschade en morele schade aan ons en onze gezinnen.” Panicco klaagt het Vaticaan ook aan omdat dit tijdens een inval in hun kantoren belangrijke persoonlijke medische documenten heeft meegenomen. Deze werden niet teruggegeven – een factor die volgens hem heeft geleid tot levensbedreigende vertragingen in het ontvangen van medische behandeling door hem.

De eisers behoren tot een aantal voormalige ambtenaren van het Vaticaan die tijdens dit pontificaat hebben geklaagd over oneerlijk ontslag en over het ontbreken van de mogelijkheid om hun naam te zuiveren.

Paus Franciscus creëerde in 2015 het allereerste Bureau van de Auditeur-Generaal voor het Vaticaan, als onderdeel van zijn financiële hervorming van de Romeinse Curie.

Na een inval in de kantoren van Milone en Panicco in juni 2017 beschuldigde het Vaticaan hen van spionage en verduistering – beschuldigingen die zij altijd ten stelligste hebben ontkend, en in plaats daarvan hielden ze vol dat zij hun controlerende taken van de Vaticaanse dicasteriën rechtmatig uitvoerden overeenkomstig de statuten van het bureau van de auditeur-generaal.

De belangrijkste aanklager was kardinaal Angelo Becciu, destijds de nummer twee van de ambtenaren van het staatssecretariaat, die in 2019 aftrad als prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen na beschuldigingen van corruptie. Hij staat momenteel terecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een Vaticaanse investering in een Londens pand aan Sloane Avenue die de Heilige Stoel enorme verliezen opleverde.

Kardinaal Becciu beschuldigde Milone in juni 2017 van “het bespioneren van het privéleven van zijn superieuren en medewerkers, waaronder ikzelf,” en zei: “Als hij er niet mee had ingestemd af te treden, zouden we hem hebben vervolgd.” Milone vertelde verslaggevers in september 2017 dat “een kleine machtsgroepering” probeerde zijn reputatie te belasteren. “Ik werd bedreigd met arrestatie,” zei hij. “Het hoofd van de Gendarmerie [de Vaticaanse politie] intimideerde me om me te dwingen een ontslagbrief te ondertekenen die ze al weken van tevoren hadden opgesteld.”

De beschuldigingen van de eisende partij

De onlangs ingediende claim van Milone en Panicco gaat verder dan in het geweer komen wegens hun onschuld. Er worden verschillende andere beschuldigingen en onthullingen gedaan die, als ze waar zijn, een beeld schetsen van uitgebreide doofpotaffaires, corruptie en onrechtvaardige praktijken op de hoogste niveaus van de Romeinse Curie.

Hun claim begint met een gedetailleerde beschrijving van hoe Milone in 2015 werd uitgekozen voor de functie van auditeur-generaal, een rol die als “delicaat” werd gedefinieerd. Er wordt in uitgelegd dat de benoeming van Milone “een echte revolutie betekende”, niet alleen omdat een audit het Vaticaan op één lijn zou brengen met de normen die gelden voor andere instellingen, maar ook omdat het hoofden van dicasteriën zou forceren “die niet gewend zijn zich voor hun daden te verantwoorden aan iemand anders dan de Heilige Vader.”

Tijdens Milone’s eerste privé-audiëntie met paus Franciscus vlak na zijn benoeming, vroeg de paus om “rechtstreeks te worden geïnformeerd” over zijn activiteiten, zegde hij zijn “directe en persoonlijke steun” toe en waarschuwde hij voor “waarschijnlijke pogingen” om hun werk te belemmeren.

Milone en zijn team van 12 medewerkers gingen vervolgens aan de slag en kregen de bevoegdheid om 136 instanties onder de loep te nemen, waaronder als derde het staatssecretariaat. De Raad voor de Economie herhaalde dit ook in september 2017, drie maanden na het ontslag van Milone.

Bovendien moest aan het Bureau van de Auditeur-Generaal volgens zijn statuten “volledige autonomie en onafhankelijkheid worden verleend en moest het internationaal erkende ‘best practices’ in het openbaar bestuur volgen.”

De eisers voegden eraan toe dat zij werkten in overeenstemming met de hoogste auditnormen, de International Standards of Supreme Audit Institutions, en analyse- en controlemethoden die zijn goedgekeurd door Intosai (de internationale organisatie die de Supreme Audit Institutions verenigt) – een organisatie waartoe het Vaticaan al sinds 1986 behoort.

Milone benadrukte verder dat zij volgens de statuten van hun bureau “de plicht hadden om alle afwijkende activiteiten te onderzoeken” en te rapporteren, terwijl zij “de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid” garanderen en “de identiteit beschermen van de personen die dergelijke rapporten opstellen”.

Maar vanaf het begin, vertelde Milone aan journalisten op 8 november, stuitten ze “op talrijke, ernstige en nooit volledig opgeloste problemen”. Een daarvan werd slechts drie maanden na Milone’s aanstelling opgemerkt, toen werd ontdekt dat er malware was geïnstalleerd op de kantoorcomputer van zijn secretaresse, waardoor alle gegevens en documenten naar buiten konden worden doorgesluisd. Onderzoeken van de Gendarmerie “liepen op niets uit”, aldus Milone.

Zij zouden op de grootste obstakels zijn gestuit bij hun pogingen om een audit uit te voeren bij de APSA, het Vaticaanse bureau dat de eigendommen en activa van de Heilige Stoel beheert, en het Staatssecretariaat. Pogingen om “meer gedetailleerde informatie” te krijgen over investeringen, vooral die gedaan waren door het Staatssecretariaat, werden “nooit gehonoreerd”, vertelde Milone aan verslaggevers, ook al stond dat bureau als derde op de lijst voor accountantsonderzoek.

“Ondanks onze dringende verzoeken aan het Staatssecretariaat om meer informatie te verschaffen over deze investeringen, inclusief de aankoop in Londen, zijn ons nooit gegevens overhandigd en na drie jaar is het Sloane Avenue-schandaal tot ontploffing gekomen” zei Milone.

Hij zei dat het vooral problematisch werd toen externe adviseurs en onderzoekers, die de algemene auditor overeenkomstig de statuten van het bureau had ingehuurd, bewijzen presenteerden van onregelmatige financiële activiteiten buiten de jurisdictie van het Vaticaan, zoals een document waaruit bleek dat de toenmalige aartsbisschop Becciu 600 euro aan sociale zekerheidsbijdragen niet had betaald. Hoewel de onregelmatigheid buiten zijn verantwoordelijkheid viel omdat het de Italiaanse staat betrof, gaf Milone opdracht het document onmiddellijk te archiveren, overeenkomstig de correcte procedure.

De inval bij het Bureau

Het was dit document, dat ook andere informatie bevatte die aan hen werd verstrekt maar niet relevant was voor hun Vaticaanse audit, dat volgens Milone werd gebruikt om hen van spionage te beschuldigen toen hun kantoren op 19 juni 2017 werden binnengevallen op bevel van kardinaal Becciu en de toenmalige commandant van de Vaticaanse Gendarmerie, Domenico Giani.

In zijn claim tegen het Vaticaan stelt Milone dat Gianluca Broccoletti, die nu Giani’s opvolger is, de inval leidde en precies wist waar hij, “in één trefzekere poging”, het dossier voor het  niet betalen van de sociale zekerheid door kardinaal Becciu kon vinden. Broccoletti, zo vertelde Milone aan verslaggevers, “zwaaide triomfantelijk” met het document en “dreigde vele malen, schreeuwde en zei dat ik de spionage moest bekennen die hij zojuist ‘aan het licht gebracht’ had.” Hoe konden ze weten dat het dossier daar lag, vroeg Milone, die gelooft dat er samenspanning moet zijn geweest tussen kardinaal Becciu, Giani, en een van de externe onderzoekers.

Milone en Panicco werd ook verteld dat de inval in hun kantoren en de daaropvolgende ondervraging kwamen na een zeven maanden durend onderzoek en een door de Gendarmerie opgesteld rapport. Maar tot op heden hebben zij, volgens Milone, nooit de kans gehad dit document in te zien omdat het Pauselijk Geheim hierop was toegepast.

“Zelfs toen we begin dit jaar, na ergerlijk aandringen van mijn kant, via kardinaal Pietro Parolin [de Vaticaanse staatssecretaris] de verwijdering van het Pauselijk Geheim voor elkaar kregen, hebben we nooit de werkelijke redenen voor onze uitwijzing kunnen zien en kennen,” zei Milone.

In hun claim beschrijven Milone en Panicco in detail 22 andere voorbeelden van financiële malversaties, waaronder “ondoorzichtig beheer” van fondsen in verband met het Jubeljaar van Barmhartigheid in 2015, misbruik van fondsen door de toenmalige Pauselijke Raad voor het Gezin, en verschillende voorvallen van wanpraktijken in APSA.

“Deze onderzoeken,” legde Milone uit, “hadden geleid tot de identificatie van meer dan 5 miljoen euro aan fondsen die waren teruggegeven of moesten worden teruggegeven.”

Milone zei dat hij in september 2017 kardinaal Parolin voor het eerst op de hoogte bracht van zijn voornemen om “zijn eer en reputatie te vrijwaren van onrechtvaardige en valse beschuldigingen”, maar telkens kwam er, ondanks toezeggingen om te helpen, geen concrete hulp. Zijn juridisch team schreef kardinaal Parolin ook in december 2018 en juni 2020 aan, om in te stemmen met een minnelijke schikking, maar de inspanningen leverden geen resultaat op.

Milone zei ook dat hij in de afgelopen zeven jaar zeven brieven aan paus Franciscus had geschreven “waarin hij vroeg om een audiëntie om mijn standpunt over deze gebeurtenis toe te lichten, maar ik heb nooit antwoorden ontvangen en ik betwijfel of deze brieven hem ooit hebben bereikt.” Hij zei ook dat hij, via kardinaal Parolin, onlangs had ontdekt dat de paus “een Pauselijk Geheim op het verhaal van mijn ‘aftreden’ had gezet – tot zover de transparantie van het huidige pontificaat,” zei hij.

Milone zei dat kardinaal Parolin na zijn herhaalde verzoeken het pontificaal geheim enkele weken geleden eindelijk had weten op te heffen. Maar, voegde hij eraan toe, het Vaticaan gebruikt de opheffing nu om de strafzaak tegen hem te heropenen, ondanks dat het in 2018 alle aanklachten tegen hem heeft ingetrokken. Een voorlopige hoorzitting zal plaatsvinden op 14 november.

Samengevat beschuldigt Milone voornamelijk kardinaal Becciu van het voeren van een “Gooi Milone eruit” campagne, samen met de voormalige commandant van de Vaticaanse politie, Domenico Giani.

In een telefonisch gesprek met het Register op 9 november, zei kardinaal Becciu dat hij beloofd had geen interviews te geven aan journalisten totdat het proces over het onroerend goed aan Sloane Street is afgerond, en stelde voor dat we onze vragen aan zijn advocaten zouden stellen.

Zijn advocaat, Fabio Viglione, gaf een verklaring uit op 10 november waarin hij zei dat de verklaringen van Milone “volledig ongefundeerde reconstructies waren die onvermijdelijk zullen leiden tot onmiddellijke juridische stappen om de waarheid en de eer van de kardinaal te beschermen”.

Viglione zei dat de kardinaal zijn situatie al had uitgelegd tijdens een hoorzitting van het Vaticaan in mei van dit jaar en herhaalde dat hij gewoon de instructies van de paus opvolgde die kardinaal Becciu “rechtstreeks” vertelde dat Milone “niet langer zijn vertrouwen genoot en hem daarom verzocht af te treden”.

Viglione herinnerde aan de verklaring van de kardinaal van 24 september 2017 waarin hij beweerde dat Milone was betrapt op het gebruik van “illegale bewakingsactiviteiten” in opdracht van “een extern bedrijf om het privéleven van leden van de Heilige Stoel te controleren.”

Kardinaal Becciu sprak zichzelf ook vrij van het herroepen van de eerste grote externe audit van het Vaticaan in 2016 door het accountantskantoor PwC, waarbij zijn advocaat zei dat de herroeping was bevolen “door de kardinaal staatssecretaris, vanwege twijfels over “sommige clausules van het contract en de wijze van uitvoering ervan,” zoals het persbureau van het Vaticaan op 26 april 2016 verklaarde.”

Andere beschuldigingen van onterecht ontslag

De zaak Milone en Panicco is slechts de laatste van een reeks beschuldigingen aan het adres van het Vaticaan van onrechtmatig ontslag. Een van de bekendste is die van Eugenio Hasler, een voormalig ambtenaar in het gouverneurschap van Vaticaanstad. Hasler werd in 2017 zonder formele reden ontslagen na tien jaar dienst en zou zijn ontslagen omdat hij aandacht vroeg voor vermeende corruptie van zijn leidinggevende.

Hij werd ontboden in de residentie Santa Marta van de paus, waar de Heilige Vader hem verschillende vragen stelde alvorens hem te ontslaan en Hasler’s superieur de volgende dag meer verantwoordelijkheid toe te kennen.

Hasler vertelde het Register op 9 november dat hij sindsdien niet de kans heeft gekregen zich te verdedigen of op enigerlei wijze in beroep te gaan. “Mijn brieven zijn nooit beantwoord,” zei hij. “Ik heb nooit herstelbetalingen geëist, alleen de waarheid willen kennen.” Hasler benadrukte dat “er nooit een disciplinaire of andere aanklacht tegen mij is ingediend en dat mij elke juridische mogelijkheid is ontzegd. Elke belofte van hulp is verdwenen.”

Een andere voormalige ambtenaar, die uit angst voor represailles vroeg om niet bij naam genoemd te worden, maar ook leed onder wat hij beschouwt als oneerlijk ontslag, vertelde het Register dat hij, samen met vele anderen die als veel lager zouden worden beschouwd dan Milone en Panicco, hetzelfde lot heeft ondergaan. Hij zei dat zij ervoor gekozen hebben geen klacht in te dienen, niet alleen vanwege hun lagere rang, maar ook “uit angst voor vergelding, aangezien zij geloven dat er momenteel geen gerechtigheid of rechtsstaat bestaat in het Vaticaan, maar in plaats daarvan willekeur en wraakgierigheid.”

Op de vraag hoe hij hoopt dat zijn eigen zaak zal worden opgelost, zei Milone dat hij niet weet hoe het verder zal gaan, maar dat hij “altijd vertrouwen heeft gehad in de rechtssystemen overal ter wereld waar ik heb gewerkt, en daarom hoop ik dat dit ook in het Vaticaan het geval zal zijn.”

Edward PentinEdward Pentin begon zijn verslaggeving over de Paus en het Vaticaan bij Vatican Radio voordat hij de correspondent voor Rome werd van EWTN’s National Catholic Register. Hij heeft ook verslag gedaan van de Heilige Stoel en de Katholieke Kerk voor een aantal andere media waaronder Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, en The Holy Land Review, een Franciscaans tijdschrift gespecialiseerd in de Kerk en het Midden Oosten. Edward is de auteur van The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Sophia Institute Press, 2020) en The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family (Ignatius Press, 2015). Volg hem op Twitter op @edwardpentin.

Bron: Former Vatican Auditors Sue Vatican for Damages| National Catholic Register (ncregister.com)


Keywoorden: Domenico Giani | Eugenio Hasler | Fabio Viglione | Ferruccio Panicco | Gianluca Broccoletti | Hervorming van de Curie | Kardinaal Giovanni Angelo Becciu | Libero Milone | Londen vastgoed deal | Paus Franciscus | Vaticaan | 


Wilt u meer lezen of zien van de vermaarde katholieke Journalist ‘Edward Pentin‘ ? Klik dan hier.

Wilt u meer lezen over  de hele affaire rondom de ‘Londen vastgoed deal‘? Klik dan hier. U kunt ook één van de andere ‘tags’ gebruiken onder/bovenaan dit artikel of de algemene zoekfunctie van dit platform gebruiken, via het ‘vergrootglas’ icoontje rechts bovenaan deze pagina. 

 


221110 | [XLS000] |

AANVERWANTE ARTIKELEN
spot_img

Actueel