PINKSTEREN

Wat is Pinksteren?

Op het Pinksterfeest gedenken de christenen de neerdaling van de heilige Geest op de apostelen, verzameld rond de Moeder van de Heer (Handelingen hoofdstuk 2). Het feest wordt gevierd op de 50e en laatste dag van de paastijd, dit jaar 2024 op zondag 19 mei.

Wat is het verhaal van Pinksteren?

De 11 overgebleven apostelen keerden terug naar Jeruzalem na de Hemelvaart van Jezus naar de hemel. Handelingen 1:14 zegt: “Allen wijdden zich eensgezind aan het gebed, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.” In deze tijd kozen de apostelen een vervanger voor Judas Iskariot. Zij wierpen lootjes tussen twee mannen, en het lot viel op Matthias.

Na negen dagen van gebed, daalde de Heilige Geest op de apostelen neer. Zij hoorden een geluid als van een “machtige wind”, en “tongen als van vuur” rustten op hun hoofden.

Petrus ging naar buiten, naar de menigte die was samengekomen. Hoewel hij slechts enkele weken daarvoor Christus driemaal verloochend had, verkondigde Petrus moedig het Evangelie. Die dag geloofden drieduizend mensen in Christus en werden opgenomen in Zijn Kerk.

Wat is de betekenis van Pinksteren in de Schriften?

Lucas beschrijft het tijdstip van de nederdaling van de heilige Geest als “de dag waarop het Pinksterfeest was aangebroken” (Handelingen 2:1). Deze Vijftigste Pinksterdag (Pentekoste) was voor Israël een lentefeest ter afsluiting van de dagen van viering na Pesach. Het was ook een viering van het geven van de Wet op de berg Sinaï. Voor de christenen blijft het de “vijftigste dag”, maar dan na Jezus’ lijden, dood en verrijzenis, en de viering van de gave van de heilige Geest.

De Catechismus van de Katholieke Kerk (paragrafen 731-732) zegt:

‘ Op de dag van Pinksteren, wanneer de zeven weken van Pasen ten einde zijn, wordt het Pascha van Christus vervuld in de uitstorting van de heilige Geest, geopenbaard, gegeven en meegedeeld als een goddelijke persoon: uit zijn volheid stort Christus, de Heer, de Geest in overvloed uit.

Op die dag wordt de heilige Drie-eenheid ten volle geopenbaard. Sinds die dag staat het door Christus aangekondigde Koninkrijk open voor hen die in Hem geloven: in de nederigheid van het vlees en in het geloof delen zij reeds in de gemeenschap van de heilige Drie-eenheid…’

Waarom is Pinksteren vandaag de dag belangrijk voor christenen?

In Johannes 14:26 zei Jezus: “De raadgever, de heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb”.

Pinksteren is dus niet alleen een historische gebeurtenis. Als de vervulling van Jezus’ belofte blijft het ook vandaag vrucht dragen in de Kerk, vooral in de sacramenten van doopsel en vormsel.

Wie vieren Pinksteren?

Zowel Joden als Christenen vieren dit feest – voor Joden is het de bekroning van het Pascha van slavernij naar vrijheid door het geven van de Goddelijke Wet; voor Christenen de vervulling van Christus’ Pascha van zonde en dood door het geven van de Goddelijke Geest. Deze feesten vinden echter op verschillende tijden plaats, omdat Pesach en Pasen slechts af en toe samenvallen.

“Hoe goed is God mij zijn Heilige Geest te geven om te voorzien in wat ik nodig heb om naar heiligheid te streven.”

Moeder Angelica

Waarom staat Pinksteren bekend als de verjaardag van de Kerk?

Toen de Heilige Geest op de discipelen neerdaalde, begonnen zij onmiddellijk het Evangelie te verkondigen. Er werden die dag zelfs drieduizend mensen gedoopt. Door de gave van de heilige Geest gaven de discipelen gehoor aan Jezus’ oproep om “Gaat dus henen, maakt alle volken tot uw leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest” (Matteüs 28:19). De heilige Geest is van vitaal belang voor de zending en het getuigenis van de Kerk, en daarom beschouwen wij Pinksteren als de geboortedag van de Kerk.

“De Geest van de Heer in je is zo overweldigend dat het het belangrijkste en zichtbaarste in je hele leven zou moeten zijn.”

Moeder Angelica

Waarom wordt het feest Pinksteren gemoemd?

Het feest wordt gevierd op de 50e en laatste dag van het paasseizoen. Het Griekse woord “pentekoste” betekent “vijftigste”.

Waarom wordt Pinksteren soms Pinksterzondag genoemd?

Pinksterzondag, of Witte Zondag, verwijst naar de witte gewaden van christenen die pas gedoopt zijn. Dit wordt vooral in Engeland gebruikt.

Wat was de oudtestamen-tische oorsprong van Pinksteren?

In het Oude Testament was Pinksteren een oogstfeest voor de graanoogst. Dit staat bekend als het Wekenfeest of het Feest van de Oogst (Deuteronomium 16:9-11). Onder moderne Joden wordt het Shavu`ot genoemd.

MACHT & GETUIGENIS

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u gekomen is,

en gij zult mijn getuigen zijn… tot aan het einde der aarde.” (Handelingen 1:8)

Vergezel Vader Marcus en Maria als hij spreekt over

het getuigenis van geloof door de kracht van de Heilige Geest,

hetgeen nog steeds geldt,

in de wereld van vandaag.

Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid. God de Vader is de Eerste Persoon, en God de Zoon (Jezus) is de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid.

Volgens de Catechismus (paragraaf 691):

“Heilige Geest” is de eigennaam van degene die wij aanbidden en verheerlijken met de Vader en de Zoon. De Kerk heeft deze naam van de Heer ontvangen en belijdt hem in het doopsel van haar nieuwe kinderen. Cf. Mt 28,19]

De term “Geest” is de vertaling van het Hebreeuwse woord ruah, dat in zijn primaire betekenis adem, lucht, wind betekent. Jezus gebruikt inderdaad het zintuiglijke beeld van de wind om Nicodemus de transcendente nieuwheid voor te stellen van Hem die persoonlijk de adem van God is, de goddelijke Geest. [Joh 3,5-8] Anderzijds zijn “Geest” en “Heilige” goddelijke eigenschappen die de drie goddelijke personen gemeen hebben.

Door deze twee termen samen te voegen, duiden de Schrift, de liturgie en de theologische taal de onuitsprekelijke persoon van de heilige Geest aan, zonder enige mogelijke verwarring met andere gebruiken van de termen “geest” en “heilig”.

“Indien gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, om bij u te zijn in eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet ziet, noch kent; gij kent Hem, want Hij woont bij u, en zal in u zijn.”

– Johannes 14:15-17

VIDEOS OVER DE HEILIGE GEEST

Wat is de betekenis van de Heilige Geest voor Christenen?

Dit betekent “Jezus, Maria, Jozef.” Soms gebruiken katholieken dit om brieven te beginnen of om ze te ondertekenen, wat ter ere van de Heilige Familie wordt geschreven.

Wat leert de Heilige Geest Christenen?

De Catechismus zegt: “Kennis van het geloof is alleen mogelijk in de heilige Geest: om in contact te komen met Christus, moeten wij eerst aangeraakt zijn door de heilige Geest. Hij komt ons tegemoet en wekt het geloof in ons op” (CKK, 683).

“Als de mensen naar de Heilige Geest zouden luisteren, zouden ze hem horen zeggen: ‘God houdt van je.’ “

– Paus Franciscus

Wat zijn de 7 gaven van de Heilige Geest?

De zeven gaven van de heilige Geest zijn wijsheid, inzicht, kennis, raad, standvastigheid, vroomheid en vreze des Heren (vgl. Jes. 11, 2-4).

Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest?

Het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: “De vruchten van de heilige Geest zijn volmaaktheden die in ons gevormd worden als de eerste vruchten van de eeuwige heerlijkheid. De traditie van de Kerk noemt er twaalf: naastenliefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vrijgevigheid, zachtmoedigheid, trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing en kuisheid (Galaten 5:22-23, Vulgaat)” (Compendium, 390).

“De heilige Geest … leidt ons naar de hoogten van God,

opdat wij reeds op deze aarde het zaad van goddelijk leven ervaren dat in ons is”.

– Paus Benedictus XVI

Wat is de rol van de Heilige Geest met Pinksteren?

Hoewel de Heilige Geest al aan het werk is vanaf het begin van de schepping (Gen.1,1), vormt Hij door de nederdaling van de Heilige Geest op de Kerk een nieuwe schepping in Christus. Zoals de Catechismus zegt: “De heilige Geest, die Christus als hoofd uitstort over zijn leden, bouwt, bezielt en heiligt de Kerk….” (CKK 747)

Wat waren de twee tekenen van de Heilige Geest op de Pinksterdag?

De twee tekenen waren het “geluid … uit de hemel als van een geweldige wind” (Handelingen 2:2) en “tongen als van vuur” boven de hoofden van de discipelen (Handelingen 2:3).

Wat was de eerste Novena van de Kerk?

De oorspronkelijke “negen dagen van gebed” vonden plaats toen de discipelen bijeenkwamen om te wachten op en te bidden voor de uitstorting van de heilige Geest. (vgl. Lc. 24,49; Hand. 2,1-5)